Det gäller våra elevers framtid!

Det gäller våra
elevers framtid!
– hjälp dem göra väl underbyggda val!
Program på nästa sida u
VÄLKOMMEN TILL UTBILDNINGSPAKETET PÅ TEMAT SKOLA – ARBETSLIV
Erbjudande om utbildning till grundskolan: Skola-Arbetsliv
Det gäller våra elevers framtid
– hjälp dem göra väl underbyggda val!
Skolverket och Arbetsförmedlingen bjuder in till en proMålet med utbildningspaketet:
cessutbildning med fokus på att stärka kunskaper om
Att utveckla exempel på upplägg i undervisningen med
arbetslivet samt hur studie- och yrkesvägledning på ett
koppling skola-arbetsliv i undervisningen och med utgångssystematiskt sätt kan integreras i undervisningen. Efter
punkt i det centrala innehållet.
utbildningen
har
ni
ny
inspiration
och
verktyg
att
använda
Syfte
syftar utbildningspaketet till:
1. Att utveckla
med koppling
skola-arbetsliv
för på
åk 1-9 i allaLångsiktigt
ämnen.
i undervisningen
medlektioner
utgångspunkt
i det
ni redan gör
2. Att öka kunskapen om arbetsmarknaden
Att
stärka
eleverna
att kunna göra väl underbyggda val
skolan. Skolverket genomför utbildningspaketet i nära
•
3. Att utveckla samarbete för skola-arbetsliv mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor på skolan
för fortsatta studier och arbete.
samarbete med landets regioner/län och universitet/
För eleverna
högskolor.
•Att visa på vinsterna med att integrera studie- och
Skolans personal utvecklar lektioner i alla ämnen från åk 1-9,
yrkesvägledningen i undervisningen och hur skolan kan
som ska stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för
Vilka
arbeta systematiskt och långsiktigt med detta.
fortsattakan
studierdelta?
och arbete.
Detta är en kompetensutvecklingsinsats gruppvis för hela
•Att deltagarna ökar sin kunskap om arbetsmarknaden.
ResultatHuvudmålgruppen är lärare i grundskolan, men
skolan.
•Att skolan utvecklar kontakten med det omgivande
Efter utbildningen har deltagarna:
även skolledare samt studie- och yrkesvägledare bjuds in
närsamhället.
• en ökad kunskap om arbetsmarknaden
som stöd
i
lärarnas
process.
Deltagare
från
andra
skol• ett nätverk av kontakter inom regionen för samarbete
– arbetsliv
Resultat - efter hela utbildningspaketet har ni
former kanskola
också
delta då material och exempel går att
• en samlad bank av samtliga framtagna lektioner
deltagare:
anpassa
var och
ens
förutsättningar.
• tillstartat
upp ett
samarbete
för fortsatt utveckling
•En samlad bank av framtagna exempel på upplägg i
Utbildningens
och upplägg
Hur
går det omfattning
till?
undervisningen
Erbjudandet är avgiftsfritt, resor till och från utbildningsorten i det egna länet tillkommer.
Att medverka i utbildningspaketet innebär att ni som grupp
•En ökad kunskap om arbetsmarknaden
1 + 1 seminariedag som anordnas av arrangörerna.
deltar
på två utbildningsdagar
samtmed
på handledning
tre-fyra handlednätverk
kontakter inom
Mellanliggande
eget arbete i arbetslag
vid 3-4 tillfällen, ca
h totalt.
Eget av
förberedelsearbete
där-regionen för samarbete
•8 Ett
utöver kan tillkomma. Arbetslagens
uppgift
attutbildningsdagarutveckla egna lektioner med koppling
skola-arbetsliv.
ningstillfällen/workshops
mellan
de är
två
skola-arbetsliv
na. Tidsomfattningen för hela utbildningspaketet är fyra-till
•Startat upp ett samarbete för fortsatt utveckling
sex månader.
Handledningen sker i mindre arbetsgrupper under
Tid och plats
1 dag
Handledning
1 dag
totalt åtta
kan tillkomma).
22 april kl 9.00-16.00,
HTtimmar
2014(eget arbete därutöverarbetslag,
ca 8 h Utbildningsdag
VT 1:
2015
Målet med handledningen är att ni ska utveckla
exempel
Brigaden Restaurang och Konferens, Linköping
på 3-4 tillfällen
på upplägg där studie- och yrkesvägledning utgör en
Utbildningsdag 2: 13 oktober, kl 8.30-16.00, Linköping
naturlig del av undervisningen. Som stöd i denna process
Arbetslagen
erbjuds professionell handledning från Mälardalens
Arbetslagen kan variera något i antal deltagare och sätts ihop i samverkan mellan skolan och arrangörerna. Varje arbetslag
högskola.
Två
workshops hålls på plats i er närhet och
får tillgång till
en handledare.
Erbjudandet är avgiftsfritt och ni anmäler ert deltagande till
två handledningstillfällen sker på distans i mindre grupp.
hela utbildningspaketet här senast den 17 mars.
Mejla in din intresseanmälan till [email protected] med
UTBILDNINGENS
OMFATTNING OCH
UPPLÄGG
Resor
till och från
utbildningsorten
kan tillkomma.
1) Skolenhetens
namn
Anmälan
2) Rektors namn
3) Antal lärare som förväntas delta (vi ser helst att så många lärare som möjligt deltar från samma skola)
4) Antal studie- och yrkesvägledare som förväntas delta
Detta
är en intresseanmälan
för att kunna
dimensionera och
intresseanmälan
innebär inte per auto- Utbildningsdag 2
Utbildningsdag
1
Handledning
vidplanera
fyra utbildningen.
tillfällen En
samt
eget arbete
matik att skolan kommer att få utbildningen. Besked om antagning ges senare i vår.
Program
UTBILDNINGSDAG 1 9.00–16.00
22 APRIL 2015, LINKÖPING
Registrering och morgonfika
Inledning, syfte
och välkommen!
Erbjudande om utbildning
till grundskolan:
Skola-Arbetsliv
Hur kan studie- och yrkesvägledning i undervisningen leda till mer motiverade elever?
Det gäller
våraMälardalens
elevers
framtid
Sara Hägglund,
Kompetenscenter
för Lärande (Mälardalens högskola)
Alla vinner på väl underbyggda val!
– hjälp dem
Skolverket göra väl underbyggda val!
Syfte
Att leva med osäkerhet – vad berättar våra prognoser och analyser
1. Att utveckla
lektioner
medni
koppling
skola-arbetsliv
för åk 1-9 i alla ämnen.
och
hur kan
använda
er av dem?
2. Att öka kunskapen om arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen
3. Att utveckla
samarbete för skola-arbetsliv mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor på skolan
För eleverna
Kommentarer utifrån ett regionalt perspektiv – vad har vi hört?
Regionalt medverkande
Resultat
Här hittar du inspiration till undervisningen för både dig och dina elever
Arbetsförmedlingen
Skolans personal utvecklar lektioner i alla ämnen från åk 1-9,
som ska stärka elevernaBikupa
att kunna -göra
underbyggda
fördig och dina elever?
vadväl
betyder
dettavalför
fortsatta studier och arbete.
Efter utbildningen har deltagarna:
•
•
•
•
Kick-off
handledning
en ökad kunskap
omför
arbetsmarknaden
ett nätverkHandledare
av kontakter inom
för samarbete
frånregionen
Mälardalens
högskola
skola – arbetsliv
Avrundning
– överlämning
en samlad bank
av samtliga
framtagna lektioner
startat upp ett samarbete för fortsatt utveckling
Handledning
Utbildningens omfattning och upplägg
Erbjudandet är avgiftsfritt, resor till och från utbildningsorten i det egna länet tillkommer.
UTBILDNINGSDAG
2
13 OKTOBER 2015, LINKÖPING
1 + 1 seminariedag som
anordnas av arrangörerna.
Mellanliggande eget arbete i arbetslag med handledning vid 3-4 tillfällen, ca 8 h totalt. Eget förberedelsearbete där8.30–16.00
Registrering
och är
kaffe
utöver
kan tillkomma. Arbetslagens
uppgift
att utveckla egna lektioner med koppling skola-arbetsliv.
Välkommen!
Skolverket
Framtidsval kräver kunskap!
1 dag
Handledning
högskola ca 8 h
HT 2014 Anders Lovén, Malmöarbetslag,
på
3-4 tillfällen
Erfarenhetsutbyte
1 dag
VT 2015
Handledare och deltagare
Arbetslagen
Systematiskt kvalitetsarbete – hur går vi vidare?
Arbetslagen kan varieraSkolverket
något i antal deltagare och sätts ihop i samverkan mellan skolan och arrangörerna. Varje arbetslag
får tillgång till en handledare.
Hur jobbar vi vidare med samarbete skola-arbetsliv i vår region?
Mejla in din intresseanmälan
till [email protected]
Regionala
representanter och arbetslivet med
1) Skolenhetens namn
2) Rektors namn
3) Antal lärare som förväntas delta (vi ser helst att så många lärare som möjligt deltar från samma skola)
4) Antal studie- och yrkesvägledare som förväntas delta
Detta är en intresseanmälan för att kunna dimensionera och planera utbildningen. En intresseanmälan innebär inte per automatik att skolan kommer att få utbildningen. Besked om antagning ges senare i vår.