ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR
(gäller från och med 2015-03-16)
Dessa Allmänna villkor gäller mellan
Kund och Netett Sverige AB, 5567733091, verksam under varumärket
Net 1, avseende varje Tjänst som
tillhandahålls Kund.
1. DEFINITIONER
Följande uttryck som används i dessa
Allmänna villkor har följande betydelser i
Avtalet.
Abonnemang
Med Abonnemang avses i Avtalet
ingående abonnemang vilket ger rätt till
nyttjande av Tjänst i enlighet med de
specifika
villkor
som
anges
i
Abonnemangsvillkoren.
Abonnemangsvillkor
Med Abonnemangsvillkor avses de
villkor för Kunds Abonnemang som
framgår av, och som ingår som en
integrerad del i, Avtalet.
Allmänna villkor
Med Allmänna villkor avses dessa
allmänna villkor.
Avtal
Med Avtal eller Avtalet menas avtal
avseende nyttjande av Tjänst som Kund
ingår med Net 1 och omfattar dessa
Allmänna villkor, Särskilda villkor,
Abonnemangsvillkor samt eventuella
övriga handlingar avseende Tjänsten,
(med de ändringar och tillägg som från
tid till annan görs i enlighet med punkt 13
nedan).
Net 1
Med Net 1 menas Netett Sverige AB,
organisationsnummer 556773-3091.
Kund
Med Kund eller Kunden menas
konsument eller företag med vilken Net 1
har ingått Avtal.
Personuppgift
Med Personuppgifter avses uppgifter (t
ex
adressuppgifter,
persondata,
kreditupplysning och användning av
Tjänsten) som lämnas i samband med
Avtal eller som registreras i övrigt i
samband med förberedelsen för eller
utförandet av Tjänst enligt detta Avtal.
Slutfakturering
Med
Slutfakturering
menas
att
resterande fasta månadsavgifter under
den tid som återstår enligt Avtalets
bindningstid,
förekommande
trafikavgifter samt eventuella kostnader
och skador som Net 1 drabbas av med
anledning
av
Kunds
avtalsbrott
faktureras Kund.
Särskilda villkor
Med Särskilda villkor menas villkor för
Tjänst som Net 1 tillhandahåller Kund
och som ingår som en integrerad del i
Avtalet.
Dessa Allmänna villkor reglerar varje
Tjänst som Net 1 tillhandahåller enligt
separat avtal med Kund.
Vid
inbördes
tolkning
mellan
Abonnemangsvillkor, Särskilda villkor
och Allmänna villkor ska dessa tolkas
med
tolkningsföreträde
enligt
nu
uppräknad
ordning,
där
Abonnemangsvillkor
har
företräde
framför Särskilda villkor som har
företräde framför Allmänna villkor.
Avtal mellan Net 1 och Kund anses ha
uppkommit då Net 1 har mottagit av
Kund undertecknat avtalsdokument eller
Kund har accepterat villkoren i Avtalet
via Net 1:s webbutik, via telefon, eller via
av Net 1 godkänd återförsäljare. Avtal
anses senast ha kommit till stånd då
Kund betalat sin första faktura.
Avtalets giltighet är villkorat av att
eventuell
kreditprövning
av
Kund
godkänns av Net 1.
Utöver de ändringar av Avtalet som kan
ske enligt dessa Allmänna villkor eller
enligt lag kan Net 1:s åtaganden under
Avtalet komma att förändras till följd av
förändringar i tillämplig svensk och
internationell reglering.
För det fall Avtal ingåtts med ett
företag som Kund ansvarar företaget för
att användaren av Abonnemanget följer i
Avtalet angivna villkor.
3. TJÄNSTENS INNEHÅLL M.M.
Net 1 förbehåller sig rätten att vidta
förändringar
av
Tjänst
avseende
struktur, omfattning och funktion samt att
upphöra med tidigare tillhandahållen
Tjänst. Det åligger Net 1 att senast en
(1) månad före sådan förändring
informera
Kund
om
förestående
förändring.
Alla immateriella rättigheter avseende
Tjänst och dess innehåll tillhör Net 1
och/eller partners till Net 1.
4. KUNDS ÅTAGANDE OCH ANSVAR
Kund är alltid ansvarig för att denne har
nödvändiga anslutningar och annan för
Tjänsten nödvändig utrustning på sätt
som anges för aktuell Tjänst. Till Tjänst
får endast anslutas sådan utrustning
som uppfyller de krav som föreskrivs i
lag och förordning, av Net 1 meddelad
föreskrift, samt [av Internationella
Teleunionen
föreskriven]
teknisk
standard.
Terminal
Med Terminal avses den terminal Kund
använder för att kunna nyttja Tjänst;
såsom mobiltelefon, modem eller router.
Kund ansvarar för att av Net 1
utlämnade koder, identiteter, lösenord
eller liknande förvaras och används på
ett betryggande sätt så att obehörig
åtkomst inte förekommer. Net 1 har inte
något ansvar om tredje man vidtar
åtgärder med användande av Kunds
kod, lösenord, identitet eller liknande
som påverkar Tjänst.
Tjänst
Med Tjänst eller Tjänsten menas den
tjänst som Net 1 tillhandahåller Kund
under Avtalet.
Kund äger inte rätt att utan Net 1:s
godkännande överlåta Avtal eller upplåta
Tjänst (eller del därav) till tredje man.
2. ALLMÄNT
Kund äger inte i något fall söka obehörig
åtkomst
till
anslutna
nätoch
datorresurser avseende såväl Net 1:s
nät som annans. Kund äger inte heller
obehörigen använda, förstöra eller
förvanska, ta del av eller till utomstående
vidarebefordra information på Net 1:s nät
eller till Net 1:s nät anslutet nät.
Kund ansvarar för allt material som Kund
tillhandahåller med hjälp av Tjänsten.
Med material avses bl.a., men inte
endast, text, bild, ljud, data, video och
länkar till annan plats på Internet. Kunds
material, innehåll och utformning av
personlig hemsida eller inlägg i
diskussionsforum eller liknande får inte
bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra
för annan att begå brott, skada Net 1
eller annan, eller i övrigt anses
opassande
eller
stötande.
Kund
förbinder sig vidare att agera
etiskt vid nyttjande av Tjänst. Kund
ansvarar för inhämtande av nödvändiga
tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra
material.
Kund är skyldig att skyndsamt meddela
namn- och adressändring, inkluderande
ändring av e-postadress, till Net 1.
5. AVGIFTER
De avgifter som Kund ska betala till
Net 1 kan bestå av rörliga och/eller fasta
avgifter,
vilka
framgår
av
Abonnemangsvillkoren. Därtill kommer
eventuell
anslutningsavgift,
faktureringsavgift samt administrativa
avgifter i enlighet med vid var tid
gällande prislista.
Ändringar av de fasta och rörliga
avgifterna ska meddelas Kund senast en
(1) månad i förväg.
För det fall Kund aktiverat saldokontroll
för samtals- eller trafikkostnader, kan
Kund
komma
att
debiteras
för
överskjutande belopp [till följd av fördröjd
saldokontroll] trots att saldotaket är nått.
Net 1 förbehåller sig rätten att debitera
Kund en avgift för av Net 1 utförd åtgärd
till följd av missbruk av Tjänst. Om skada
uppkommer åligger det i samtliga fall
Kund att medverka till att begränsa den
uppkomna skadan.
6. BETALNING
Kund ska betala Net 1 inom den tid som
anges på respektive faktura. Vid
försenad betalning har Net 1 rätt att
debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen
samt lagreglerad påminnelseavgift och i
förekommande fall inkassoavgift.
7. AVSTÄNGNING FRÅN TJÄNST
Net 1 äger rätt att med omedelbar
verkan stänga av Kund från vidare
användning av Tjänst om:
- Kunden enligt Net 1:s uppfattning
bryter mot Avtalet, t ex genom att inte
betala avtalsenlig och förfallen avgift
inom angiven betalningstid eller lämnar
oriktiga uppgifter;
- Kunden på ett olagligt sätt bedriver
verksamhet
för vilken Tjänst används, eller det
förekommer olagliga inslag i denna
verksamhet;
- Tjänst används i ett sammanhang eller
på ett sätt som är eller framstår som
anstötligt, olagligt eller på annat sätt
olämpligt eller om det är förenat med risk
för skada eller liknande för Net 1 eller
tredje man
att Kund fortsätter att använda Tjänst;
- Net 1 har skäl att misstänka att Tjänst
används av obehörig (Tjänst aktiveras
igen så snart Net 1 fått bekräftat av Kund
att inga oegentligheter föreligger);
vid
begäran
från
behörig
polismyndighet; eller- av skäl som anges
i Abonnemangsvillkor eller Särskilda
villkor.
För det fall Net 1 har rätt att stänga av
Tjänsten till följd av utebliven betalning
får avstängning endast ske efter att
Net 1 uppmanat Kunden att betala inom
viss angiven skälig tid, med upplysning
om att tillhandahållande av Tjänsten
annars kan komma att avbrytas, och
Kunden inte betalat inom angiven tid.
Om Kund vid upprepade tillfällen har
betalat för sent får Net 1 avbryta Tjänst
omedelbart.
Om avstängning sker ska Net 1 i sådant
fall genast underrätta Kunden om
avstängningen via e-post.
8. ANSVAR FÖR SERVICE,
TILLGÄNGLIGHET OCH UNDERHÅLL
Eventuella
driftavbrott
och
trafikhindrande fel åtgärdas skyndsamt
efter felanmälan. Som driftavbrott ska
inte anses avbrott som sker under
perioder för planerat underhåll av nät
m.m.
Net 1 har inget ansvar för driftavbrott och
trafikhindrande
fel
till
den
del
avbrottet/felet kan hänföras till Kund eller
Kunds utrustning. Net 1 äger i sådana
fall rätt att debitera Kund avgift för
nedlagda felsökningsåtgärder enligt vid
var tid gällande taxa.
Net 1:s nätverk och dess täckning kan,
särskilt
under
uppbyggnadsoch
utbyggnadsfaser,
ha
vissa
begränsningar. Net 1 förbehåller sig
rätten att under extraordinär belastning
tillfälligt begränsa eller stänga Tjänst.
Vid tjänsteavbrott på grund av felaktig
Terminal utgår ingen ersättning till
Kunden. Inte heller reduceras debiterad
avgift.
Net 1 kan inte göras ansvarigt för
eventuella
driftstopp
som
kan
uppkomma på grund av strömavbrott.
9. NET 1:s ANSVAR
Net 1 utövar ingen kontroll över den
information som Kund har tillgång till
genom användande av Tjänst och
ansvarar inte för den information Kund
tar del av. Net 1 ansvarar inte heller för
skada eller förlust som drabbar Kund till
följd av fördröjning av information eller
avbrott i leverans eller utebliven leverans
av data eller liknande.
Net 1 ansvarar inte för att övriga tjänster
eller utrustning som kopplas till första
telefonjacket, exempelvis larmutrustning,
fungerar tillsammans med Tjänst. Någon
bandbredd kommer inte att kunna
garanteras Kund. Net 1 ansvarar inte för
bristande ljudkvalitet och tillgänglighet
som kan hänföras till mobilnätet.
Net 1:s ansvar gentemot Kund är
begränsat till skador som orsakats av
Net 1 genom grov vårdslöshet. Net 1 är
endast skyldigt att utge skadestånd för
direkt skada (och kan inte i något fall
hållas ansvarig för utebliven vinst eller
annan s.k. indirekt skada).
I samtliga fall är Net 1:s skadeansvar
begränsat
till
totalkostnaden
för
respektive Abonnemang.
10. FORCE MAJEURE
Part ska vara befriad från skadestånd
och andra påföljder om fullgörandet av
visst
åtagande
förhindras
eller
väsentligen försvåras av omständighet
som part inte rimligen kunnat råda över
eller
förutse.
Som
befriande
omständlighet
kan
bl.a.
anses
blixtnedslag,
eldsvåda,
myndighetsbestämmelse eller annan
offentlig reglering, i Sverige eller
utomlands.
11.
BEHANDLING
AV
PERSONUPPGIFTER
Net 1
avser
att
behandla
Personuppgifter i enlighet med tillämplig
lagstiftning.
Ändamålen med behandlingen av
Personuppgifter är bl.a. fullgörelse av
Avtal, kundservice, underlättande av
informationsspridning, [marknadsföring]
samt i förekommande fall som underlag
för marknads- och kundanalyser, affärsoch metodutveckling, statistik och
riskhantering.
Personuppgifterna kan även komma att
behandlas av andra bolag inom Net 1:s
koncern och av företag som koncernen
samarbetar med för bl.a. administration
och fullgörelse av ingångna avtal samt
för vidtagande av åtgärder som begärts
innan avtal träffats.
[Personuppgifterna kommer också att
behandlas för marknadsföringsändamål
av Net 1, av bolag i Net 1:s koncern och
av företag koncernen samarbetar med.]
Genom att ingå Avtal med Net 1
samtycker Kund till behandling av
Personuppgifter i enlighet med vad som
beskrivits ovan.
Kund äger rätt att efter skriftlig och
egenhändigt undertecknad begäran till
Net 1 [skickad till e-mail adressen
[email protected]] erhålla besked om vilka
Personuppgifter som Net 1 behandlar
och även få eventuellt felaktiga
Personuppgifter rättade. Kund kan även
skriftligen begära att Personuppgifterna
inte ska behandlas för ändamål som rör
direktmarknadsföring.
12. MEDDELANDEN
Skriftliga meddelandande kan skickas
via brev, med telefax eller elektronisk
post (e-mail). Meddelanden genom brev
ska anses ha nått mottagaren på tredje
vardagen
efter
avsändandet.
Meddelanden genom telefax eller e-post
ska
anses
ha
nått
mottagaren
omedelbart.
Net 1:s aktuella kontaktuppgifter anges
på www.net1.se. Net 1 har rätt att
använda de senaste kontaktuppgifter
som Kunden lämnat.
13. ÄNDRING AV VILLKOR FÖR
AVTALET
Dessa Allmänna villkor gäller tillsvidare.
Net 1 har rätt att med en (1) månads
varsel till Kund göra förändringar i Avtal,
Tjänster och Avgifter.
14. AVTALETS
OCH
GILTIGHETSPERIOD
UPPHÖRANDE
Om annat inte överenskommits gäller
ingånget Avtal tills vidare med en
ömsesidig uppsägningstid om en (1)
månad.
Om Kunden har träffat Avtal med
bindningstid är Kunden bunden av
Avtalet under bindningstiden. Om inget
annat avtalats och Kunden inte säger
upp Avtalet till bindningstidens utgång
övergår Avtalet därefter till att löpa
tillsvidare. För det fall Kund säger upp ett
Abonnemang
under
bindningstiden
upphör
Abonnemanget
när
ev.
kvarvarande
bindningstid
och
uppsägningstid löpt ut.
Net 1 kan alltid säga upp Avtalet med en
(1) månads uppsägningstid.
När Avtalet upphör att gälla upphör
också all rätt för Kund att använda
Tjänst. Erlagd fast periodisk avgift
återbetalas ej till någon del.
15.
AVTALETS
UPPHÖRANDE
I
FÖRTID
Net 1 har rätt att säga upp Avtalet
omedelbart och Slutfakturera Kund om
Kund är på obestånd eller gör sig skyldig
till avtalsbrott. Att lämna oriktiga
uppgifter till Net 1 som är väsentliga för
Tjänsten utgör exempel på sådant
avtalsbrott.
Om Net 1 förändrar Tjänst, Avgift eller
annat Avtalsvillkor till nackdel för Kund,
har denne rätt att säga upp Avtalet med
verkan från det att förändringen träder i
kraft. Sådan uppsägning ska ha kommit
Net 1 tillhanda före förändringens
ikraftträdande för att vara gällande.
16. ÖVERLÅTELSE
Net 1 har rätt att, utan samtycke från
Kund, överlåta rättigheter och/eller
skyldigheter enligt Avtalet. Kund får
endast efter samtycke
från Net 1 överlåta Avtalet med därtill
hörande Tjänster till annan. Överlåtelse
kan medföra kreditkontroll för part som
Avtal ska överlåtas till. Om Avtal
överlåts, svarar frånträdande Kund för
förpliktelser
som
uppkommit
före
överlåtelsen och tillträdande kund
inträder i frånträdande Kunds ställe för
förpliktelser som uppkommit efter
överlåtelsen.
17. PORTERING
Net 1 äger rätt att neka portering av
abonnentnummer mellan fast nät och
mobilnät samt i förekommande fall
portering av ett fast nummer till ett nytt
riktnummerområde och inportering av
icke geografiska telefonnummer.
Vid portering kommer Kund att
Slutfaktureras. Begäran om portering av
telefonnummer, som inkommer till Net 1,
är att jämställa med uppsägning av
telefoniabonnemang, vilket innebär att
telefoniabonnemanget
kommer
att
upphöra sedan portering skett.
Kunden ansvarar för uppsägning av sitt
tidigare abonnemang.
18. TVIST
Om Kunden och Net 1 blir oense ska
tvisten i första hand lösas genom
förhandling och överenskommelse. Om
överenskommelse inte kan uppnås kan
tvisten prövas av allmän domstol.
Reklamation med anledning av detta
avtal ska framställas inom tre (3)
månader efter det att part erhållit
kännedom eller borde ha erhållit
kännedom om det som reklamationen
grundas på.
SÄRSKILDA VILLKOR –
MOBILT BREDBAND PRIVAT
(gäller från och med 2015-03-16)
Dessa Särskilda villkor gäller mellan Netett Sverige AB, 5567733091, verksam under varumärket Net 1, och privat Kund
(konsument) som har ingått Abonnemang avseende mobil
bredbandsanslutning med möjlighet till uppkoppling till Internet
och/eller andra telekommunikationstjänster via bredbandsaccess,
nedan benämnt ”Mobilt Internet” eller ”Tjänsten”. Mellan Kunden
och Net 1 gäller även Allmänna villkor och Abonnemangsvillkor.
Samtliga termer som definierats i Allmänna villkor ska ha samma
betydelse i dessa Särskilda villkor.
återbetalning. Återbetalningen kommer att ske först då Net 1 erhållit
Terminalen eller Kunden sänt in bevis på att Terminalen är
återlämnad.
1. MOBILT INTERNET
4. KUNDENS ANSVAR VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
Det åligger Kund att vid Abonnemangets start, och i vart fall senast
vid mottagande av eventuell Terminal, omedelbart kontrollera att
Tjänsten kan erhållas på plats där Kund huvudsakligen avser nyttja
Tjänsten.
Net 1 tillhandahåller Mobilt Internet vilket innebär att Kunden genom
en Terminal erhåller mobil bredbandsanslutning från Net 1 och
möjlighet till uppkoppling mot Internet och/eller andra
telekommunikationstjänster via mobil bredbandsaccess. Kunden
har tillgång till Tjänsten där Net 1:s nationella nät har radiotäckning.
En uppdaterad täckningskarta finns på www.net1.se.
Angiven hastighet avseende mottagning och sändning av data är
maximal teoretisk hastighet för de olika Abonnemang som Tjänsten
finns tillgänglig för. Under vissa förhållanden, utanför Net 1:s
kontroll, kan Kunden uppleva att denna hastighet inte uppnås.
Exempel på faktorer som kan påverka den upplevda hastigheten
negativt är avståndet mellan Terminal och en specifik basstation,
bruk av extern antenn, antal användare och kapacitet på den server
Kundens enhet söker information från. Kunden äger inte rätt till
kompensation/ersättning i någon form från Net 1 för eventuell skada
som avvikelse i Tjänsten avseende hastigheten eller
funktion för mottagning/sändning av data kan ha lett till.
Om Kund enligt Net 1 nyttjar Tjänsten för onormalt stor datamängd
eller då det enligt Net 1 föreligger onormalt hög belastning på
Net 1:s nätverk, äger Net 1 rätt att spärra eller minska hastigheten
för enskilt Abonnemang, alternativt minska hastigheten i nätverket.
Det faktum att Net 1 vid något tillfälle ej skulle utnyttja någon av
dessa rättigheter utgör inte ett godkännande av Kundens onormala
bruk eller att Net 1 skulle ha frånfallit dessa rättigheter och
möjligheter i något avseende.
2. TERMINAL
Terminal kan köpas eller hyras av Net 1. Kunden ansvarar för skada
på uthyrd Terminal såvida skadan inte förelåg vid mottagande av
Terminal från Net 1.
Vid Avtalets upphörande ska hyrd Terminal returneras till den
försäljningspunkt Terminal inköptes av (dvs. återförsäljare eller
Net 1:s huvudlager). Till retur ska bifogas kunduppgifter samt
upplysning om anledning till retur.
3. ÅNGERRÄTT
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har Kunden rätt
att frånträda Avtalet under fjorton (14) dagar (”Ångerfristen”) från
beställningen. För det fall Avtalet omfattar Terminal löper
Ångerfristen från den dag Kunden mottagit Terminalen.
För att frånträda Avtalet ska Kunden före utgången av Ångerfristen
klart och tydligt meddela Net 1 sitt önskemål om detta via någon av
de kontaktvägar till Net 1.s Kundservice som anges sist i dessa
Särskilda Villkor. För det fall Kunden erhållit Terminal av Net 1
anses Ångerfristen ha iakttagits om Kunden har lämnat tillbaka
Terminalen inom Ångerfristen.
Om Kunden frånträder Avtalet återbetalar Net 1 erlagd
anslutningsavgift. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt
dröjsmål och i vilket fall senast 14 dagar från och med den dag
Net 1 underrättades om att Kunden önskar frånträda Avtalet. Net 1
kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen
som Kunden själv använde för betalningen av avgiften.
För det fall Kunden erhållit Terminal av Net 1 ska Kunden returnera
Terminalen till Net 1 på egen bekostnad och utan onödigt dröjsmål
och i vart fall senast 14 dagar efter den dag Kunden meddelat Net 1
sitt beslut att frånträda Avtalet. Terminalen ska returneras i oskadat
skick och i oskadad originalkartong till den adress för Net 1:s
Kundservice som anges sist i dessa Särskilda villkor. Om Terminal
inte returneras eller returneras i skadat skick är Kund fullt
ersättningsskyldig för Terminal. Om Terminal returneras med
skadad eller ofullständig originalförpackning äger Net 1 rätt att
debitera en tilläggsavgift eller dra bort motsvarande belopp från ev.
Om Kund har ett Abonnemang med tillhörande Terminal och
beställer ett nytt Abonnemang med ny tillhörande Terminal löper en
ny Ångerfrist avseende den nya Tjänsten med den nya Terminalen.
Om Kund väljer att returnera den nya Terminalen gäller fortfarande
Avtalet om det tidigare Abonnemanget med tillhörande Terminal.
Utöver allmänna åtaganden och ansvar enligt Avtalet är Kund
ansvarig för upprätthållande av brandvägg, antivirusprogramvara
och/eller annan skyddsutrustning som kan behövas vid utnyttjande
av Tjänst. Net 1 är ej ansvarig för skada som kan uppstå på grund
av avsaknad av korrekt brandvägg, antivirusprogramvara och/eller
annan skyddsutrustning.
5. AVTALSPERIOD, BINDNINGSTID OCH UPPSÄGNINGSTID
M.M.
Avtalsperioden avseende Mobilt Internet kan antingen vara löpande
(”tillsvidare”)
eller
med
en
inledande
bindningstid
(”Avtalsperioden”). Detta anges i Abonnemangsvillkoren.
Byte av Abonnemang eller överlåtelse av Abonnemang eller Avtal
kan endast ske efter särskild överenskommelse och kan medföra
en ändringskostnad enligt gällande prislista.
6. BETALNING
Kund ska betala i förskott för eventuella fasta avgifter och i
efterskott för avgifter som är knutna till den faktiska användningen.
7. TVIST
Om Kunden och Net 1 blir oense ska tvisten i första hand lösas
genom förhandling och överenskommelse. Om överenskommelse
inte
kan
uppnås
kan
tvisten
prövas
av
Allmänna
reklamationsnämnden (ARN, arn.se) eller av allmän domstol.
8. Kontaktvägar Net1 Kundservice
Postadress:
Net 1
Kundervice
Box 7562
103 92 Stockholm
Telefon: 0774-42 42 43
E-post: [email protected]
ABONNEMANGSVILLKOR –
MOBILT BREDBAND PRIVAT
(gäller från och med 2015-03-16)
Max
Pris: 499 kr/månad. Eventuell modemhyra: 49 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser är inklusive moms.
Max är ett mobilt bredbandsabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4
Mbit/s vid uppladdning av data. Exakt hastighet beror på modemtyp.
Max ger dig tillgång till 40 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 40 GB kan hastigheten för
upp- och nedladdning komma att begränsas till 0 kbit/s under resten av trettiodagarsperioden. Den fria (eller outnyttjade) datamängden kan inte
ackumuleras. Den använda datamängden påverkar inte kostnaden för abonnemanget.
Under fjorton (14) dagar (”Testperioden”) har du rätt att testa och utvärdera om tecknad tjänst är till belåtenhet. Om du före utgången av
Testperioden meddelat Net 1 att du inte avser att fortsätta abonnemanget återbetalar Net 1 erlagd anslutningsavgift. Du har också rätt att
returnera modem i oskadat skick och i oskadad originalkartong till vårt lager eller den återförsäljare du köpt modemet av, varmed ev. erlagd
kostnad för modemet återbetalas. Om modemet returneras i skadat skick är du fullt ersättningsskyldig för modemet. Om modemet returneras
skadat eller utan originalförpackning äger Net 1 rätt att debitera en tilläggsavgift eller dra av motsvarande belopp från ev. återbetalning. Se mer
om detta i de Särskilda villkoren.
Fakturaavgift tillkommer, se www.net1.se för aktuell nivå.
Max kan tecknas med 12 månaders bindningstid eller utan bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid med
upphörande vid avtalstidens utgång. Abonnemang löper tillsvidare efter ev. bindningstid löpt ut. Den totala abonnemangskostnaden under 12
månaders bindningstid blir 5988 kr (exklusive modemhyra).
I de fall terminal/modem erhållits genom uthyrning från Net1 ska modemet returneras till Net 1 vid abonnemangets upphörande. Om så ej sker
inom fjorton (14) dagar från abonnemangets upphörande äger Net 1 rätt att debitera Kund modemets fulla värde. Vid förlust av modem äger Net1
rätt att debitera Kund modemets fulla värde. Vid fel eller brist i modemet byts detta ut av Net 1 mot en avgift om 495 kr.
Från tid till annan kan ovanstående villkor komma att ändras i kampanjsyfte.
Alltid
Pris: 399 kr/månad. Eventuell modemhyra: 49 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser är inklusive moms.
Alltid är ett mobilt bredbandsabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4
Mbit/s vid uppladdning av data. Exakt hastighet beror på modemtyp.
Alltid ger dig tillgång till 30 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 30 GB kan hastigheten för
upp- och nedladdning komma att begränsas till 0 kbit/s under resten av trettiodagarsperioden. Den fria (eller outnyttjade) datamängden kan inte
ackumuleras. Den använda datamängden påverkar inte kostnaden för abonnemanget.
Under fjorton (14) dagar (”Testperioden”) har du rätt att testa och utvärdera om tecknad tjänst är till belåtenhet. Om du före utgången av
Testperioden meddelat Net 1 att du inte avser att fortsätta abonnemanget återbetalar Net 1 erlagd anslutningsavgift. Du har också rätt att
returnera modem i oskadat skick och i oskadad originalkartong till vårt lager eller den återförsäljare du köpt modemet av, varmed ev. erlagd
kostnad för modemet återbetalas. Om modemet returneras i skadat skick är du fullt ersättningsskyldig för modemet. Om modemet returneras
skadat eller utan originalförpackning äger Net 1 rätt att debitera en tilläggsavgift eller dra av motsvarande belopp från ev. återbetalning. Se mer
om detta i de Särskilda villkoren.
Fakturaavgift tillkommer, se www.net1.se för aktuell nivå.
Alltid kan tecknas med 12 månaders bindningstid eller utan bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid med
upphörande vid avtalstidens utgång. Abonnemang löper tillsvidare efter ev. bindningstid löpt ut. Den totala abonnemangskostnaden under 12
månaders bindningstid blir 4788 kr (exklusive modemhyra).
I de fall terminal/modem erhållits genom uthyrning från Net1 ska modemet returneras till Net 1 vid abonnemangets upphörande. Om så ej sker
inom fjorton (14) dagar från abonnemangets upphörande äger Net 1 rätt att debitera Kund modemets fulla värde. Vid förlust av modem äger Net1
rätt att debitera Kund modemets fulla värde. Vid fel eller brist i modemet byts detta ut av Net 1 mot en avgift om 495 kr.
Från tid till annan kan ovanstående villkor komma att ändras i kampanjsyfte.
Ofta
Pris: 299 kr/månad. Eventuell modemhyra: 49 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser är inklusive moms.
Ofta är ett mobilt bredbandsabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4
Mbit/s vid uppladdning av data. Exakt hastighet beror på modemtyp.
Ofta ger dig tillgång till 15 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 15 GB kan hastigheten för
upp- och nedladdning komma att begränsas till 0 kbit/s under resten av trettiodagarsperioden. Den fria (eller outnyttjade) datamängden kan inte
ackumuleras. Den använda datamängden påverkar inte kostnaden för abonnemanget.
Under fjorton (14) dagar (”Testperioden”) har du rätt att testa och utvärdera om tecknad tjänst är till belåtenhet. Om du före utgången av
Testperioden meddelat Net 1 att du inte avser att fortsätta abonnemanget återbetalar Net 1 erlagd anslutningsavgift. Du har också rätt att
returnera modem i oskadat skick och i oskadad originalkartong till vårt lager eller den återförsäljare du köpt modemet av, varmed ev. erlagd
kostnad för modemet återbetalas. Om modemet returneras i skadat skick är du fullt ersättningsskyldig för modemet. Om modemet returneras
skadat eller utan originalförpackning äger Net 1 rätt att debitera en tilläggsavgift eller dra av motsvarande belopp från ev. återbetalning. Se mer
om detta i de Särskilda villkoren.
Fakturaavgift tillkommer, se www.net1.se för aktuell nivå.
Ofta kan tecknas med 12 månaders bindningstid eller utan bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid med
upphörande vid avtalstidens utgång. Abonnemang löper tillsvidare efter ev. bindningstid löpt ut. Den totala abonnemangskostnaden under 12
månaders bindningstid blir 3588 kr (exklusive modemhyra).
I de fall terminal/modem erhållits genom uthyrning från Net1 ska modemet returneras till Net 1 vid abonnemangets upphörande. Om så ej sker
inom fjorton (14) dagar från abonnemangets upphörande äger Net 1 rätt att debitera Kund modemets fulla värde. Vid förlust av modem äger Net1
rätt att debitera Kund modemets fulla värde. Vid fel eller brist i modemet byts detta ut av Net 1 mot en avgift om 495 kr.
Från tid till annan kan ovanstående villkor komma att ändras i kampanjsyfte.
Bas
Pris: 199 kr/månad. Eventuell modemhyra: 49 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser är inklusive moms.
Bas är ett mobilt bredbandsabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4
Mbit/s vid uppladdning av data. Exakt hastighet beror på modemtyp.
Bas ger dig tillgång till 6 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 6 GB kan hastigheten för
upp- och nedladdning komma att begränsas till 0 kbit/s under resten av trettiodagarsperioden. Den fria (eller outnyttjade) datamängden kan inte
ackumuleras. Den använda datamängden påverkar inte kostnaden för abonnemanget.
Under fjorton (14) dagar (”Testperioden”) har du rätt att testa och utvärdera om tecknad tjänst är till belåtenhet. Om du före utgången av
Testperioden meddelat Net 1 att du inte avser att fortsätta abonnemanget återbetalar Net 1 erlagd anslutningsavgift. Du har också rätt att
returnera modem i oskadat skick och i oskadad originalkartong till vårt lager eller den återförsäljare du köpt modemet av, varmed ev. erlagd
kostnad för modemet återbetalas. Om modemet returneras i skadat skick är du fullt ersättningsskyldig för modemet. Om modemet returneras
skadat eller utan originalförpackning äger Net 1 rätt att debitera en tilläggsavgift eller dra av motsvarande belopp från ev. återbetalning. Se mer
om detta i de Särskilda villkoren.
Fakturaavgift tillkommer, se www.net1.se för aktuell nivå.
Bas kan tecknas med 12 månaders bindningstid eller utan bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid med
upphörande vid avtalstidens utgång. Abonnemang löper tillsvidare efter ev. bindningstid löpt ut. Den totala abonnemangskostnaden under 12
månaders bindningstid blir 2388 kr (exklusive modemhyra).
I de fall terminal/modem erhållits genom uthyrning från Net1 ska modemet returneras till Net 1 vid abonnemangets upphörande. Om så ej sker
inom fjorton (14) dagar från abonnemangets upphörande äger Net 1 rätt att debitera Kund modemets fulla värde. Vid förlust av modem äger Net1
rätt att debitera Kund modemets fulla värde. Vid fel eller brist i modemet byts detta ut av Net 1 mot en avgift om 495 kr.
Från tid till annan kan ovanstående villkor komma att ändras i kampanjsyfte.
Extra data
Skulle din inkluderade datamängd, definierad i ovanstående abonnemangsformer, ta slut innan förbrukningsperioden är över så har du möjlighet
att köpa till exta data. Extra data är endast tillgänglig under den kalendermånad köpet görs och kan således ej ackumuleras. Köp av extra data
görs via www.net1.se/minasidor.
SÄRSKILDA VILLKOR –
TELEFONI PRIVAT
(gäller från och med 2015-03-16)
Dessa Särskilda villkor gäller mellan Nettett AB, 556773-3091,
verksam under varumärket Net 1 och Kund eller Kunden, som har
tecknat
Abonnemang
hos
Net 1
avseende
telekommunikationstjänster via fast trådlös access, nedan benämnt
”Fast telefoni” eller ”Tjänsten”. Mellan Kunden och Net 1 gäller
även Allmänna villkor och Abonnemangsvillkor. Samtliga termer
som definierats i Allmänna villkor ska ha samma betydelse i dessa
Särskilda villkor.
1. FAST TELEFONI
Net 1 tillhandahåller Fast Telefoni via mobilnätet vilket innebär att
Kunden genom en Terminal erhåller trådlös telefonianslutning från
Net 1, inom samt via, Net 1:s nät till andra telefonoperatörer vilka
tillhandahåller mobiltelefoni eller fast telefoni. Tjänsten kan även
innehålla tilläggstjänster såsom sms, mms, push-to-talk, enligt vid
var tid gällande specifikation på www.net1.se.
2. TERMINAL
Terminal kan hyras eller köpas av Net 1. Kunden ansvarar för
skada på uthyrd Terminal såvida skada inte förelåg vid mottagande
av Terminal från Net 1.
Vid avtalets upphörande ska hyrd Terminal returneras till den
försäljningspunkt Terminal inköptes av (dvs. återförsäljare eller
Net 1:s huvudlager). Till retur bör bifogas kunduppgifter samt
upplysning om anledning till retur.
3. ÅNGERRÄTT
Under fjorton (14) dagar (”Ångerfristen”) från beställningen har
Kunden ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen
(2005:59). För det fall Avtalet omfattar hyra av Terminal löper
Ångerfristen från den dag Kunden mottagit Terminalen.
Om Kunden före utgången av Ångerfristen meddelar Net 1 att
Kunden inte avser att fortsätta Abonnemanget återbetalar Net 1
eventuell erlagd anslutningsavgift. För det fall Kunden hyr Terminal
av Net 1 ska Kunden på egen bekostnad utan onödigt dröjsmål och
i vart fall senast 14 dagar efter den dag Kunden meddelat Net 1 sitt
beslut att frånträda Avtalet returnera Terminalen i oskadat skick
och i oskadad originalkartong till Net 1på i punkt 2. ovan angiven
adress. Om Terminal inte returneras eller returneras i skadat skick
är Kund fullt ersättningsskyldig för Terminal. Om Terminal
returneras med skadad eller ofullständig originalförpackning äger
Net 1 rätt att debitera en tilläggsavgift eller dra bort motsvarande
belopp från ev. återbetalning.
Om Kund har ett Abonnemang med tillhörande Terminal och
beställer ett nytt Abonnemang med ny tillhörande Terminal så löper
en ny Ångerfrist avseende den nya Tjänsten med den nya
Terminalen. Om Kund väljer att returnera den nya Terminalen så
gäller fortfarande Avtalet om det tidigare Abonnemanget med
tillhörande Terminal.
Har Kunden inte vid utgången av Ångerfristen meddelat Net 1 att
Kunden inte avser att fortsätta Abonnemanget efter Ångerfristen
löper Avtalsperioden automatiskt varmed ingånget Avtal avseende
Tjänsten fortlöper enligt samtliga dess avtalsvillkor.
4. KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
Det åligger Kund att vid Abonnemangets start, och i vart fall senast
vid mottagande av eventuellt Terminal, omedelbart kontrollera att
Tjänsten kan erhållas på plats där Net 1:s nät har radiotäckning där
Kund avser nyttja Tjänst.
Eventuell hyrd Terminal får inte flyttas utanför postnummerområdet
som angivits vid abonnemangets tecknande.
Kunds ändring, flytt eller uppsägning av teleabonnemang som
Kund har med annan teleoperatör medför inte att Avtalet med Net 1
upphör att gälla. Anmäler inte Kund sådana ändrade förhållanden
ansvarar Kund även fortsättningsvis för allt nyttjande av Tjänst via
det abonnemang och/eller avtal Kund ingått med Net 1.
5. AVTALSPERIOD, BINDNINGSTID OCH UPPSÄGNINGSTID
M.M.
Avtalsperioden avseende Tjänsten kan antingen vara löpande eller
med en inledande bindningstid (”Avtalsperioden”). Detta anges i
Abonnemangsvillkoren
Byte av Abonnemang eller överlåtelse av Abonnemang för
Tjänsten kan endast ske efter särskild överenskommelse och kan
medföra en ändringskostnad enligt gällande prislista. Överlåtelse
sker endast efter godkännande av Net 1. Oavsett bindningstid
gäller alltid en (1) månads uppsägningstid.
6. BETALNING
Kund ska betala i förskott för eventuella fasta avgifter och i
efterskott för avgifter som är knutna till användningen.