LEDIGHETSANSÖKAN SAMT UPPSÄGNING AV TJÄNST

SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
LEDIGHETSANSÖKAN SAMT UPPSÄGNING AV TJÄNST
Namn
Personnummer
Arbetsplats
Gatuadress eller motsvarande
Telefon, även riktnummer
Yrke/titel
Postnummer och postadress
LEDIGHETSANSÖKAN (Ej föräldraledighet)
Ledighetens art
 Semester
 Annan ledighet/
tjänstledighet
Tidsperiod
From – tom
Antal dagar
Anledning till annan ledighet / tjänstledighet
ANSÖKAN/ANMÄLAN OM FÖRÄLDRALEDIGHET
1/1
1/2
1/4
Ledighet med havandeskapspenning
Ledighet med föräldrapenning i samband med barns fördelse
Ledighet med tillfällig föräldrapenning
Ledighet för vård av barn, utan ersättning
Tidsperiod
From – tom
 Ensamstående
Beräknad nedkomst
År mån dag
Barnets personnummer
Observera att anmälan om förändringar av angivna förhållanden omedelbart skall ske till arbetsgivaren.
UPPSÄGNING AV TJÄNST
 Tillsvidareanställning
 Pensionsavgång
Datum
 Visstidsanställning
 Annan anledning
Anställningen önskas upphöra
From
Sökandes underskrift
BESLUT
 tillstyrkes  avstyrkes
Ledigheten  beviljas
 beviljas ej
Ledigheten
Datum
Beslutandes underskrift
Sign
Med lön
Utan lön
1 ex till personalredogöraren
1 ex till löneenheten
1 ex till arbetstagaren
1 ex behålles av beslutsfattaren