Tilläggsavtal till anslutningsavtal

1 (4)
Ref.nr: ELN-0201-v1.3
Tilläggsavtal för tillhandahållare av e-tjänst avseende övergångstjänst
Huvudtext
Tilläggsavtal till anslutningsavtal
för tillhandahållare av e-tjänst
avseende övergångstjänst
2 (4)
Ref.nr: ELN-0201-v1.3
Tilläggsavtal för tillhandahållare av e-tjänst avseende övergångstjänst
Huvudtext
1.
Avtalsparter
Detta avtal (”Tilläggsavtalet”) har träffats mellan:
1.
E-legitimationsnämnden, org. nr 202100-6438 (”Federationsoperatören”), och
2.
[Namn på part ], org. nr .[ ], (”Tillhandahållaren”)
(var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”).
2.
Bakgrund
2.1
Tillhandahållaren har lämnat ansökan om godkännande för anslutning till Federationsoperatörens s.k. identitetsfederation för
Svensk e-legitimation (”Identitetsfederationen”). Federationsoperatören har godkänt denna ansökan. Tillhandahållare av etjänst har därutöver behov av att under en övergångsperiod erhålla tjänster för elektronisk identifiering utan anslutning till
Identitetsfederationen, för att under denna övergångsperiod
hinna anpassa e-tjänsterna till tekniken för Identitetsfederationen.
2.2
I ansökan om anslutning till Identitetsfederationen har ett antal
leverantörer av eID-tjänster (”Leverantörerna”) bekräftat att
dessa även har möjlighet att tillhandahålla tjänster för elektronisk identifiering utan anslutning till Identitetsfederationen.
2.3
Tilläggsavtalets giltighet förutsätter att det mellan Parterna
tecknade anslutningsavtalet är gällande. Upphörande eller uppsägning av detta Tilläggsavtal har ingen påverkan på giltigheten
av mellan Parterna gällande anslutningsavtal.
3.
Överenskommelse
3.1
För att reglera villkoren mellan Tillhandahållaren, Leverantörerna samt Federationsoperatören har ett separat avtal (”Tilläggsavtal för leverantör av eID-tjänst”) upprättats, med det innehåll som framgår av bilaga 1.
3.2
Genom tecknandet av detta Tilläggsavtal avser Tillhandahållaren nyttja tjänsten enligt Tilläggsavtalet för leverantör av eIDtjänst, helt eller delvis, från Leverantörena. Tillhandahållaren
ger därför Federationsoperatören rätt att för dennes räkning
3 (4)
Ref.nr: ELN-0201-v1.3
Tilläggsavtal för tillhandahållare av e-tjänst avseende övergångstjänst
Huvudtext
ingå Tilläggsavtalet för leverantör av eID-tjänst med Leverantörerna.
4.
Upplysningsskyldiget
Tillhandahållaren ska inom trettio (30) dagar från avtalsdagen
till Federationsoperatören skriftligen redogöra för vilka etjänster som tjänsterna enligt Tilläggsavtalet för leverantör av
eID-tjänst kommer att nyttjas. Tillhandahållaren ska därutöver
redovisa inom vilken tid Tillhandahållaren beräknar att övergå
till teknisk anslutning av respektive e-tjänst till Identitetsfederationen.
5.
Uppsägning av Tilläggsavtalet
Tillhandahållaren har rätt att med minst 30 dagars uppsägningstid säga upp Tilläggsavtalet. Vid sådan uppsägning upphör Tillhandahållaren att vara part i Tilläggsavtalet för leverantör av
eID-tjänst.
___________________________________
4 (4)
Ref.nr: ELN-0201-v1.3
Tilläggsavtal för tillhandahållare av e-tjänst avseende övergångstjänst
Huvudtext
Avtalet har upprättats i två exemplar nedan senast angivna datum, varav
Tillhandahållaren och Federationsoperatören tagit var sitt.
Ort:
Ort:
Datum:
Datum:
E-legitimationsnämnden
[namn på part]
___________________________ ___________________________
[namn]
[namn]
Bilagor:
1.
Tilläggsavtal för leverantör av eID-tjänst avseende övergångstjänst
(ref.nr ELN-0301)