I det offentligas tjänst - Avdelningen för uppdragsutbildning

F O RT B I L D N I N G
I det offentligas
tjänst
Skräddarsydd kompetensutveckling
Introduktion och konceptbeskrivning
”En självständig myndighet i medborgarens
tjänst”. Så lyder en av grundpelarna inom den
svenska förvaltningsmodellen. Men vad innebär
egentligen detta mer precist och vad betyder
det för den enskilde tjänstemannen? För att
stärka medvetenheten om värdegrund och
förtroende erbjuder vi fortbildning i ett nytt
koncept.
Södertörns högskola och Uppsala universitet
kan nu i ett unikt samarbete erbjuda en flexibel
utbildningslösning för anställda inom statsförvaltningen. Efter introduktionsföreläsningar
och analys kan utbildningen på ett enkelt och
smidigt sätt anpassas till behoven i den egna
organisationen i form av skräddarsydda seminarier.
Del två - Enkät och analys
Föreläsningarna följs upp med en enkätundersökning bland föreläsningsdeltagarna som genomförs av kursanordnarna. Enkäten bygger på
innehållet i föreläsningarna. Syftet är att fånga
frågeställningar och dilemman som deltagarna
anser är angelägna.
Enkäten analyseras och denna analys ligger till
grund för innehållet i nästa steg, en seminarieserie
Del tre - Skräddarsydda seminarier
Del ett - Föreläsningar
Utbildningen inleds med två övergripande
föreläsningar för att introducera utbildningen i
stort och för att få igång reflektion och tankeprocesser hos deltagarna. Det är viktigt att alla
deltagare har dessa föreläsningar som en gemensam grund för det vidare arbetet.
Den värdefulla staten
Varför har vi en stat? På vilket sätt kan statlig
verksamhet organiseras och hur försöker man
styra de statliga verksamheterna? Vilka värden
omfattar den offentliga verksamheten? Hur ser
förändringarna ut som påverkar staten och dessa
värden?
Förvaltningstjänstemannen
Vad innebär det att arbeta i offentlig tjänst?
Vem är förvaltningstjänsteman och vad bör
denne kunna? Vad är ett offentligt etos och den
offentliga värdegrunden? Vilka dilemman ställs
personal i den offentliga förvaltningen inför?
Baserat på enkäten och analysen av frågor som
identifierats skapar vi en seminarieserie om tre
halvdagar. Seminarierna genomförs i mindre
grupper (15-25 personer) där diskussioner och
grupparbeten står i fokus.
Seminariebank
Exempel på halvdagsseminarier som vi kan erbjuda:
•
Det svenska förvaltningssystemet
•
Förvaltningspolitikens förändring
•
Tjänstemannens ansvar: ett flerdimensionellt problem
•
Styrning, styrningsdoktriner och styrmedel
•
Legitimitet hos myndigheter: värde, resurs och strategi
•
New Public Management
– ett troll med många ansikten
•
Efter New Public Management?
•
Att följa upp och utvärdera verksamhet – mer än
metod
•
Professionernas roll i statsförvaltningen
UTBILDNINGSKONCEPT
DEN VÄRDEFULLA
S TAT E N
FÖRELÄSNINGAR
F Ö RVA LT N I N G S TJÄNSTEMANNEN
ENKÄT
– Föreläsningarna följs upp med en
enkät som syftar till att fånga upp
frågeställningar och dilemman som
de anställda anger som angelägna
och kritiska inom detta område.
Enkät
”Styrning, styrningsdoktriner och styrmedel”
”Efter New Public
Management?”
Analys
”Förvaltningspolitikens
förändring”
”New Public Management ett troll med många ansikten”
”Det svenska
förvaltningssystemet”
”Tjänstemannens ansvar: ett
flerdimensionellt problem”
”Att följa upp och utvärdera
verksamhet- mer än metod”
”Legitimitet: värde,
resurs och strategi”
A N A LY S
– Analysen blir basen för att skräddarsy efterföljande gruppseminarier.
Sem. 1
Sem. 2
Sem. 3
S K R Ä D DA R S Y D DA
SEMINARIER
–Seminarieserie om tre halvdagar
som går på djupet i de dilemman
och frågor som identifierats i enkätundersökningen.
Samverkande lärosäten
Södertörns högskola, Förvaltningsakademin
Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Här samlas forskning om förvaltning, främst svensk
statsförvaltning, från en rad olika ämnen.
Förutom uppdragsutbildning och forskning utgör Förvaltningsakademin en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan.
Några profiler som medverkar:
Anders Ivarsson Westerberg,
docent
Anders forskning handlar om
styrning och organisering av
offentliga organisationer.
Senaste boken är
”Administrationssamhället”
tillsammans med Anders
Forssell.
Bengt Jacobsson, professor
Bengt är professor i företagsekonomi, organisation och ledning.
Har under lång tid studerat
styrning, beslutsfattande, reformer och förändring i offentliga
organisationer.
Uppsala universitet
Utbildning och forskning som bedrivs vid Uppsala universitet ligger i
absolut framkant, bland annat inom statsvetenskap och företagsekonomi. Vårt mål är att föra ut den forskningen till yrkesverksamma. För
att göra forskningen användbar i en organisation krävs ett praktiskt
förhållningssätt. Därför samarbetar vi med erfarna praktiker som vet
vad som fungerar ute i organisationerna.
Vi har ett särskilt fokus på samverkan med andra myndigheter i syfte
att stödja, utveckla och bidra till en välfungerande statsförvaltning.
Några profiler som medverkar:
Shirin Ahlbäck Öberg, docent
och universitetslektor i
statskunskap sedan 2007.
Hennes forskningsfält rör
studier av den offentliga
förvaltningen (förvaltningspolitik) och representationsforskning.
Nils Hertting, docent
och universitetslektor.
Nils Herttings forskning täcker
olika aspekter av politisk
styrning, implementeringsprocesser och utvärderingsmetoder
inom den offentliga sektorn.
Kontakta oss för mer information:
LENA SUNDBERG
Projektledare vid Uppsala universitet,
avdelningen för uppdragsutbildning
EVA NORGREN
Projektkoordinator vid Uppsala universitet,
avdelningen för uppdragsutbildning
Telefon: 018-471 75 87
[email protected]
Telefon: 018-471 18 98
[email protected]
www.uu.se/uppdragsutbildning