spara tidningen – innehåller viktig miljöinfo!

NYKÖ P I N G S TI D N I N G. MAJ N U M M E R 4 200 6. NY ÄR E N TI D N I N G F R ÅN NYKÖ P I N G S KO M M U N.
NY.
“
Äntligen maj.
Grundtanken är att
barn och ungdomar
ska lära sig hur vi
kan förbättra världen
för kommande
generationer.
Miljösatsning i
Nyköpings skolor
Nu tar Nyköpings kommun krafttag när det
gäller miljöfrågor i skolorna. Kan man äta besprutade bananer? Är det ok att äta kött? Hur
ska vi få en hållbar utveckling på jorden?
sidan 4
Gröna påsen blir jord
Här kan du följa den Gröna Påsen från diskbänken hemma i köket till att den återvunnits till
jord för blommor och blader att växa i.
sidan 6
Vi slängde 65 000
glödlampor förra året
Visste du att vi slängde över 65 000 glödlampor
i Nyköpings återvinningscentraler förra året?
Samtidigt lämnade vi nästa 59 000 lysrör och
över 21 000 lågenergilampor.
sidan 7
NE
N
I
N–
E
G
N
I
N
D
TI
A
R
S PA
H
R
E
L
L
Å
V
MI
G
I
I KT
FO
N
I
Ö
LJ
!
Nyköping gör allt för
att stoppa gässen
Grönt för
miljön
Lennings väg firar 5 år. Återvinningscentralen är en populär plats i Nyköping. Mellan 100 upp till 400 bilar per dag passerar regelbundet upp på rampen vilket
leder till drygt 40 000 besökare per år. Lördag 13 maj firar Lennigs väg 5 år, välkommen på kalas.
F OTO A N N A OT TO S S O N
Nu gör Nyköping allt för att stoppa olägenheten
med gässen i hamnområdet. Staket byggs, jordvallar görs inordning och gräs och vass sparas
på högre höjd. Man har också sökt tillstånd till
avskjutning. Något som dock är förbjudet så
länge jordbruksverket har upprättat skyddszonen i Nyköping p g a fågelinfluensan.
sidan 5
Bygg en ny bro över
Stadsfjärden
Bygg en ny bro över Stadsfjärden. Satsa mer på
Teaterparken och den »glömda« Gripsholmsparken på Öster. Läs mer om hur några
elever på Gripenskolan tycker att miljön i
Nyköping ska utvecklas.
sidan 7
4 081
kylar och frysar kastades
förra året i Nyköping.
2
NY NR 4
I N S I DAN
D E M O K R AT I
Hållbart lärande
Vi har fått ett uppdrag av Kofi
Annan och FN:s generalförsamling. »Gör allt ni kan för att öka
kunskapen om den enda planet vi
har och människorna som befolkar
den«, lyder uppdraget. Och vi har
tio år på oss. FN:s tioårsperiod
vigd åt lärande för hållbar
utveckling har precis börjat.
Samtidigt har Nyköpings kommun
tecknat ett avtal som gör det
möjligt för oss att ta Kofi Annans
ord på allvar.
Skolans
grundläggande
syfte är att ge barnen de kunskaper de
behöver i vuxenlivet. Skolan ska
också fostra medborgare i ett fritt,
öppet och demokratiskt samhälle.
Alla människor, var de än bor, har
samma rätt till ett värdigt liv. Detta
gäller också framtida generationer.
Om vi menar allvar så kommer
detta att påverka innehållet och
arbetsformerna för barns lärande.
I Sverige tar vi för givet att alla
barn och ungdomar får gå i
skolan. Ungefär hälften av alla
barn i Afrika söder om Sahara
slutför aldrig sin grundskoleutbildning. Så vad betyder det för oss, vi
som har kanske världens bästa
skola? Jag menar att vi har ett
särskilt ansvar.
I Nyköpings kommun finns många
goda exempel på förskolor och
skolor som jobbar framgångsrikt
med de här frågorna. De förtjänar
att lyftas fram. Det är det vi ska
göra nu. Vi har många skäl att vara
stolta.
C EC I LIA K AR LSTR Ö M
N O -LÄR AR E ÖSTR A S KO LAN
Vi behöver din hjälp att utveckla Nyköping
Nyköpings kommuns arbete med
att förbättra dialogen med invånarna
fortsätter. Gå in på Nyköpings hemsida
www.nykoping.se och hjälp till att utveckla Nyköping!
Här är några aktiviteter som pågår
för att förbättra dialogen med invånarna:
✔ Nyköpings Medborgarombud
✔ Satsning på mottagningen i
telefonväxeln, Informationen i
Stadshuset och på hemsidan
✔ Fråga Petra förbättrar servicen
på hemsidan
✔ Brukarundersökningar
✔ Allmänhetens fråga i kommun-
fullmäktige
✔ Lördagsöppet i Stadshuset
✔ Nyköpings Tidning
✔ Öppna nämndsammanträden för
allmänheten.
✔ ca 90 procent av kommunens
handlingar är offentliga och kan nås
via hemsidan eller via besök hos
registrator eller till respektive
verksamhet. Media får dagligen
informationen om inkommande
handlingar via postlistor och genom
besök på kommunledningskansliet.
Allmänheten hälsas speciellt välkomna till kommunens öppna nämndsammanträden. Handlingar till ärendena
finns
att
hämta
hos
Ö PPET FÖ R ALLA
Information Nyköping i Stadshuset, en
vecka före respektive sammanträde.
Ca 14 dagar efter sammanträdena
finns protokollen tillgängliga hos Info
Nyköping samt via kommunens hemsida på Internet. Observera att vid vissa
ärenden kan inte allmänheten delta
p g a sekretess.
Du kan hitta uppgifter om våra förtroendevalda på Nyköpings hemsida.
Sökväg: Demokrati, Sök politiker.
Du kan också vända dig till Kommunledningskansliet för vidare information. Tfn: 0155-24 84 34, eller via e-post
till [email protected]
LARS - GÖRAN B E RG MAN
D IALO G
✔ Kommunfullmäktige
tisdag 9 maj kl 19.00 Stadshuset sal A
Turismen ökar – 48 nya jobb
och 100 milj kr mer i omsättning
Turismen fortsätter att öka i
Nyköping och skapade under
2005 48 nya jobb och en
omsättningsökning på 100
miljoner kronor jämfört med
2004.
Största anledningen till den stora
ökningen är flygtrafiken på Stockholm Skavsta där Ryanair öppnat nya
linjer och nya flygbolag etablerat sig.
Flygtrafiken skapar främst omsättning och sysselsättning inom transport, restaurang och hotellövernattningar.
Antalet sysselsatta inom besöksnäringen i Nyköpings kommun ökade
från 583 personer 2004 till 631 personer 2005. År 2002 sysselsatte turismen 448 personer i Nyköping – alltså
en ökning med 183 personer på tre år.
Statistiken bygger på antalet årsanställda.
12-procentig ökning
Den största omsättningsökningen
år 2005 noteras inom hotellövernattningar (från 171 milj kr till 216 milj kr)
och genomfartsresenärer (från 482
milj kr till 521 milj kr). En kraftig ökning noteras också för campingomsättningen som ökat från 19 milj kr till
26,5 milj kr.
Den totala omsättningen ökade
från 804 milj kr till 905 milj kr. Ser
man några år tillbaka blir omsättningsökningarna ännu större. Från
2004 till 2005 var ökningen 12 procent, från 2003 23 procent och från
2002 hela 58 procent.
Omsättningen fördelad på branscher visar att den största omsättningen ligger inom transporter, en
ökning från 364 milj till 424 milj,
shoppning från 128 milj till 133,5 milj
och logi från 101 milj till 133 milj.
De direkta skatteintäkterna från
rese – och turistindustrin i Nyköping
till kommunen ökade från 29 milj år
2004 till 33 milj år 2005 och för landstinget från 13 milj till 15 milj. Räknar
man in hela den samhällsekonomiska
effekten av besöksnäringen i Nyköping ökade kommunens skatteintäkter från 51 till 57 milj och för landstinget från 23 till 26 milj.
✔ Äldre- och handikappnämnden
tisdag 23 maj kl 14.00 Stadshuset sal B
✔ Kultur- och föreningsnämnden
onsdag 31 maj kl 13.30 Stadshuset sal B
✔ Utbildningssnämnden
tisdag 30 maj kl 13.30 Stadshuset sal A
✔ Barn- och ungdomsnämnden
onsdag 7 juni kl 13.30 Stadshuset sal B
Kontakta
Medborgarombudet
– Medborgarnas engagemang är viktig
för utvecklingen av kommunens
verksamhet, säger medborgarombuden
Åke Jansson och Margareta Larsson.
Vårt jobb känns stimulerande och vi kan
intyga att de som arbetar i kommunens
organisation är öppna och lyssnar på de
synpunkter vi får in.
Kontakta Medborgarombudet på tfn
0155 – 24 80 40 eller via brev till:
Medborgarombudet, 611 83 Nyköpings
kommun eller e-post:
[email protected]
Fortsatt ökning
Under 2006 fortsätter turismen
att öka i Nyköping. Antalet gästnätter
under februari ökade med 17 procent
jämfört med samma månad förra
året. Totalt under året ligger ökningen på 6 procent. Sörmland ökar mest
i hela Mälardalen (13 procent), när
det gäller gästnätter. I Stockholm
stannar ökningen på 7–8 procent.
Man kan också söka Medborgarombudet i Stadshusets information.
Fira Nationaldagen
i Nyköpng
Tisdag 6 juni firas Nationaldagen
traditionsenligt vid Nyköpingshus och
hamnen. Hemvärnskåren spelar,
stipendieutdelning, körsång, fäktningstävling, ponnyridning, tipspromenad mm
står på programmat. Högtidstalare är
Anders Carlberg från Fryshuset.
Grovavfall 2006
Med grovavfall menas skrymmande
avfall som normalt uppkommer i ett
hushåll. I första hand ska du lämna in
grovavfall vid våra bemannade återvinningscentraler. Någon har öppet
alla dagar i veckan. Se öppettider
mittuppslaget. Som komplement till
återvinningscentralerna så ställs containers för hushållens grovavfall ut på
vissa platser i kommunen. Notera att
dessa behållare inte är till för avfall
från mindre verksamheter och jordbruksföretag. Har du sådant avfall hör
av dig till 24 81 70 eller 24 81 56 för mer
information. OBS! utställning sker
måndag morgon och hemtagning ske
på fredag förmiddag.
Plats och vecka
Ludgo/Aspa, mittemot macken
9, 26, 36, 48
Lästringe, Solhemsvägen vändplan
3, 29
Nävekvarn, återvinningsstation
11, 18, 28, 38, 50
Runtuna, Skälbyvägen 17, 42
Råby, Ripsavägen 16, 41
Sjösa, återvinningsstation 3, 29
Stavsjö, återvinningsstation
6, 13, 22, 33, 45
Stigtomta, återvinningsstationen
7, 20, 27, 37, 49
Tystberga, återvinningsstation
14, 25, 31, 39, 51
Jönåker, återvinningsstation
8, 24, 34, 47
Vrena, Herrgårdsv. 2, 10, 23, 35, 46
Kila Kyrka 5, 32
Koppartorp, Hembygdsgården 15, 40
Ålberga, återvinningsstation
5, 21, 32, 44
Anhörigvårdarkortet
– säkerhet för dig som vårdar
Nyköpings kommun har tagit fram ett anhörigvårdarkort till personer som
vårdar, stödjer och/eller sköter om en närstående.
Av kortet framgår namn på den som vårdar och den som är beroende av
hjälp. Dessutom anges ett par kontaktpersoner som man kan ta kontakt med
vid behov. Om kontaktpersonerna inte kan nås finns telefonnummer till trygghetsjour och polisen.
Anhörigvårdarkortet har tagits fram i samverkan mellan Nyköpings kommun, Äldre - och handikappnämnden samt Nyköpings Demensförening.
Anhörigvårdarkortet kan hämtas hos distriktssköterska, minnesmottagningen på Nyköpings lasarett, Anhörigcenter, Informationen i Stadshuset och
hos kommunens handläggare.
Hästgårdar kommer
att undersökas
Miljöenheten har fått utökade resurser
för djurtillsyn och kommer att använda
dem till att inventera och undersöka
ägare till mindre hästhållning i Nyköpings kommun.
Man kommer att kartlägga var dessa
hästar finns och hur de sköts, hur
gödsel hanteras m m.
Har du frågor om detta så kan du
kontakta Ulrike Segerström, djurskyddsinspektör, tfn 0155 – 24 83 33
Välkommen att redan nu anmäla att du
håller hästar så underlättar du arbetet.
N Y KÖ P I N G S T I D N I N G A P R I L N R 4 2 0 0 6 . N Y G E S U T AV N Y KÖ P I N G S KO M M U N .
AN SVAR IG UTG IVAR E
Erik Carlgren
[email protected]
M E DA R B E TA R E N R 4 / 0 6
Karin Reibring
[email protected]
R E DAKTÖR
Lars-Göran Bergman
[email protected]
Gunnar Westerberg
[email protected]
G RAF I S K FOR M
Info & Marknadsavdelningen
[email protected]
Efter 27 år i kommunens tjänst går Peter Macmillar nu i pension. Många är de miljöer som
vi nyköpingsbor dagligen passerar som har skissats fram med Peters penna. I fredags, den
28 april, fick Peter plantera sitt eget träd, en bok, i Teaterparken som han också har skapat
i sin nuvarande form. Ny stadsträdgårdsmästare blir Cecilia Dreijerström.
Ripsa kyrka 16, 41
Svalsta, Tuna Motell 4, 12, 19, 30, 43
Buskhyttan, sågen 15, 40
R E DAK T I O N
Lid 17, 42
Susanne Sawander
[email protected]
Tryck: Södermanlands Nyheter
AB, Nyköping 2006.
Nyköpings Tidning ges ut som en
inlaga i Södermanlands Nyheter.
Upplagan är 28 000 och delas ut i
Nyköping, Oxelösund, Trosa och
Gnesta.
Extra tidningar finns också att
hämta i Stadshuset, Culturum m fl
i platser i kommunen.
Nyköpings Tidning kan också
läsas på kommunens hemsida
www.nykoping.se
Boende i Nyköpings kommun
som inte får tidningen enligt ovan,
kan få tidningen hemskickad med
post!
Lämna namn och adress så
kommer Nyköpings Tidning med
posten.
Nästa nummer av NY utkommer
i juni 2006.
Nyköpings Tidning
Info/Marknadsföring
611 83 Nyköping
Tfn: 0155 – 24 80 02
E-post:
[email protected]
Fax: 0155 – 24 81 36
3
4
NY NR 4
Miljön en av Nyköpings starka sidor
Det här numret av
Nyköpings Tidning handlar
mycket om vår miljö. Hur
vi jobbar för att våra barn
ska bli miljömedvetna och
lära sig hur vi lever för att
vi ska få en hållbar
utveckling.
Mittuppslaget är en
aktuell beskrivning av hur
sophanteringen går till i
Nyköpings kommun.
Följ den Gröna Påsens väg
från soptunnan till återvunnen jord. Några Gripenelever tycker till om miljön.
Och missa inte våren och
sommarens guidningar
i våra fantastiska naturreservat.
Kravmärkt eller inte? Kommunen satsar på miljöfakta till skolan:
– På bananplantager är
plockarna kvar i träden vid
besprutningen
– För
att lösa
miljöproblemen
måste vi ta del
i samhället. Det
räcker inte med Sverige,
vi måste se det globala,
säger Mathias Demetriades
och Cecilia Karlström.
Äta kött? Köpa besprutade bananer? Hur ska vi
få en hållbar utveckling på
jorden?
Nu tar kommunen ett
samlat grepp för att ventilera den sortens frågor i
skolan.
Grundtanken är att barn och
ungdomar ska lära sig hur vi
kan förbättra världen för kommande
generationer, hur vi
ska få en hållbar utveckling både ekologiskt,
socialt och ekonomiskt. Det
ena området hänger ihop med
det andra.
– Man kan säga att vi förenar frågor som drivits av miljö-,
freds- och solidaritetsrörelsen,
säger Cecilia Karlström, som är
NO-lärare i Östra skolan.
Argumentera och lyssna
Tillsammans med Mathias
Demetriades, gymnasielärare i
Gripenskolan, har hon anställts
på deltid för att under nästa
läsår arbeta med lärande för
hållbar utveckling. Deras målgrupp är lärarna. Lärarna i sin
tur möter barnen och tonåringarna.
Nyköpings kommun satsar
stort. Meningen är att alla åldrar, från dagisbarn till studenter, ska utbildas i hållbar utveckling. Med utbildas menas inte
korvstoppning från läraren,
utan att argumentera, lyssna på
varandra och bli medveten om
var jag själv står. Varje generation måste erövra demokratin,
den kan inte tas för given.
– För att lösa miljöproblemen måste vi ta del i samhället.
Och det räcker inte med Sverige, vi måste se det globala, säger
Mathias och Cecilia.
Båda tycker det känns kul
att få förtroendet, och häftigt
att kommunen satsar så helhjärtat. Det var Sida, som sökte
samarbete med Nyköping som
en av de första kommunerna i
landet. Pengarna kommer därifrån. Projektet Lärande för hållbar utveckling sker i samarbete
med Myndigheten för skolut-
veckling och den Den globala
skolan, som är en del av Sida.
Träffar lärarna
Den 11 maj kommer Cecilia
och Mathias att träffa alla skolledare på Stjärnholm.
– Vi sätter fokus på frågorna.
En avsikt är att skolor ska inspirera varandra, och att det ska bli
ringar på vattnet.
I höst kommer Mathias och
Cecilia att träffa lärarna. De
kommer att presentera hur det
ser ut i världen och hur lärarna
kan jobba i klassrummet.
– Om en skola har problem
med främlingsfientlighet, kan vi
erbjuda ett koncept för just det,
exemplifierar Mathias.
Bananplockare besprutas
Ett konkret område, där alla
kan påverka, är när vi väljer vad
vi handlar. Ska vi köpa dyrare
ägg för att hönorna, som värpt
dem, lever ett bättre liv? Billig
fläskfilé fast vi vet att grisarna
behandlas illa?
– Att äta kött överhuvudtaget är en fråga att diskutera.
Mycket går ut på att få koll på
sig själv, att veta var man står.
Att inte göra val är också att
välja, säger Cecilia Karlström.
Även människors levnadsvillkor påverkas av vad vi köper.
På många bananplantager får
inte plockarna klättra ner ur
träden medan dessa besprutas
från luften. Det skulle ta för lång
tid. Krav-märkta bananer besprutas däremot inte. Ska jag
köpa dem fast de är dyrare?
– Om varje elev i Nyköping
får reda på den sortens fakta,
får det effekt, tror Mathias Demetriades.
TE XT O C H FOTO
K AR I N R E I B R I N G
NY NR 4
5
Allt för att stoppa gässen
Nu sätts en rad åtgärder in
för att minska antalet gäss
i hamnområdet i Nyköping.
Gässen är en olägenhet som
skitar ner området med spillning, fjäder och tränger undan
besökare och nyköpingsbor från
gräsmattor, bryggor m fl platser.
– Bland annat sätter vi upp
staket utmed sjön så att gässen
får det svårare att promenera
upp på land, berättar Eric Lindström, Nyköpings kommuns
projektledare i kampen mot gässen. Jordvallar som skymmer
sikten för fåglarna, buskar, högre gräs och vass ingår också i
åtgärderna.
Jaktförbud
Städningen i området kommer också att intensifieras, liksom mänskliga aktiviteter för att
störa gässen. Det handlar om allt
från tillfälliga hundrastgårdar,
till promenadstråk och lek/
idrottsytor som lockar till aktiviteter i hamnen och därmed stör
bort gässen.
– Vi har också begärt hos
länsstyrelsen att få skjuta av ett
antal gäss, mest för att få flockarna att flytta sig till andra mer
lämpliga platser, berättar Eric
Lindström. Men så länge det är
övervakningszon p g a fågelinfluensan råder jaktförbud i större delen av Nyköping.
Tvärt emot vad många tror,
Tommy Högberg, Golahga Golahmad, Kent Gustavsson, Jörgen Nilsson, Göran Åberg och Kent Pettersson har börjat sätta upp staket vid hamnen för att hindra att
gässen går upp på land. Gässen landar gärna i vattnet och vill därifrån gå upp på land.
räcker det inte med att skjuta av
några fåglar för att på det sättet
skrämma iväg flockarna. Erfarenheter visar att gässen bara
försvinner tillfälligt och snart är
tillbaka. Däremot kan avskjutning, som planeras från några
uppställda Hertig Karls bodar,
vara en del i ett större paket med
åtgärder som ger effekt på längre sikt.
Flytta på dem
Gässen har under senare år
ökat explosionsartat i antal. Problem med gäss finns i en rad
svenska kommuner som försöker »tipsa« varandra om åtgärder för att stoppa gässen. Att
minska antalet med avskjutning
verkar inte vara möjligt. Däremot kan man på olika sätt få
dem ett flytta till nya platser.
Men då gäller det att de slår sig
ner på mer lämpliga platser så
att problemet inte bara flyttar
till nya markägare. I Nyköping
har en tillfällig foderplats iordningställts vid Örstigs gård på
Arnölandet.
– Det är problem att hitta
lämpliga platser för gässen, slår
Eric Lindström fast. Men vi gör
allt som står i vår makt för att få
bort fåglarna från hamnområdet
och den olägenhet de skapar för
vårt trevliga hamnliv.
T E XT L A R S - G Ö R A N B E R G M A N
F OTO A N N A OT TO S S O N
6
NY NR 4
Sopor & sånt
Så här återanvänds våra sorterade sopor
✔ Rent trä flisas och blir bränsle i Idbäckens värmeverk.
✔ Glasförpackningarna levereras till glasbruket i Hammar,
sorteras, krossas och används som råvara vid ny
produktion av glasförpackningar.
✔ Mjuk- och hårdplast levereras till Platskretsen och
återvinns till ny plast eller eldas för värme.
✔ Metallskrot, plåt och aluminium levereras till och tas om
hand av Stena Metall för att smältas ner och ingå som
råvara i nyproduktion.
✔ Wellpapp levereras via IL Recycling som transporterar
det till Norrköping, där wellpappen återvinns till ny
wellpapprodukt.
✔ Pappersförpackningar levereras via SITA som skickar det
till Örebro där det blir ny kartong.
✔ Brännbart material blir värme i Linköpings värmeverk.
✔ Bilbatterier töms på syra och bly som används igen.
✔ Lysrör och energilampor rensas på metaller
som återanvänds.
✔ Elektronikskrot skruvas isär så att man kan återanvända
metaller o dyl Ev. oljor tas omhand och återvinns.
✔ Kläder hämtas av organisationen Myrorna
för återanvändning.
Högtryck på soptippen
Det är lördag och full fart på återvinningscentralen vid Lennings väg.
Bil efter bil kör upp på den lilla
kullen. En familj har storstädat sommarstugan, andra kommer nästan varje
vecka.
Gemensamt för alla vi träffar är att
de tycker återvinningscentralen nästan
mitt i stan är en fullträff.
Möjligheten att lämna skräp utan att ens behöva åka utanför stan uppskattas av allt fler.
Året runt anländer en ständig ström av bilar till
återvinningscentralen vid Lennings väg. Hit
åker man med allt möjligt, från uttjänta kylskåp
och trasiga lysrör till blankslitna bildäck och
hopplöst omoderna gardiner.
Tommy Olsson som arbetar på anläggningen har mest lovord över besökarna som lämnar
sina prylar här:
– På det hela taget sköter sig folk utmärkt.
Många är stamkunder som återkommer vecka
efter vecka, andra dyker upp någon enstaka
gång då och då.
Högsäsong för elektronik
Gemensamt är att de allra flesta då och då
behöver fråga Tommy eller hans kollegor om
vilken container det ena eller andra ska slängas
i. Räknas den här kudden som brännbart? Ska
vispen gå som elektronik fast det är mest plast i
den?
– Jag tycker om att umgås med folk och svarar gärna på frågor hela dagarna säger han. I
början när jag jobbade här drömde jag ibland
på nätterna att jag svarade på sådana frågor,
men det har gått över, numera blir jag bara hes
mot slutet av vissa dagar med högtryck här.
K Ä L L A: M I LJ Ö R AP PO RT TI LL LÄN S STYR E LS E N 200 6-03-3 0
Just nu är det högsäsong för elektronik, berättar han. För en kort tid sedan sattes ett nytt
rekord, 23 pallar elektronik lämnades på mindre än två veckor.
Jörgen Kämpe är en av dem som i dag lämnar en gammal tv och en dator på pallen för
elektronik. Han har städat ur torpet och kommer med en släpkärra som också rymmer en
bäddsoffa, en mikrovågsugn och en massa
smått blandat.
– Utmärkt att det är så enkelt att lämna här,
säger han. Bra service, tydliga skyltar och rent.
100 per timme
Strax intill återfinner vi Claes Hammarlund
som svängt förbi med lite småsaker, bland annat en påse murbruk som stått och skräpat i källaren.
– Jag bor i närheten och åker hit ganska
ofta. Att lämna lite och ofta passar mig.
Anläggningen vid Lenings väg utvecklas
fortlöpande och nyligen har man börjat ta emot
trädgårdsavfall som kvistar och ris. Inom kort
införs också en container för »frukt och grönt«,
alltså fallfrukt och gräsklipp.
När det är högtryck kan det komma ett
hundratal bilar per timma hit och då gäller det
personalen att hålla undan i containrarna. Ett
relativt nytt hjälpmedel är de automatiska pressar som installerats i några av behållarna. De
plattar till innehållet med drygt sex tons tryck
och gör att det får plats med dubbelt så mycket
prylar jämfört med en container utan press.
I dag kan pressarna behövas, solen skiner,
den lilla blågula flaggan på personalstugans väg
vajar i vinden och på en timma kan vi räkna in
120 bilar som tagit en lördagssväng hit.
G U N NAR WESTE R B E RG
– så här sorteras den ut från vanliga sopor
1.
5.
Här i Nyköping produceras avfall
som ska bli jord och värme.
30 ton soppåsar från Nyköping och
Oxelösund på väg till Södertälje.
Av dem är cirka sex ton gröna påsar
som ligger blandade med övrigt
hushållsavfall.
2.
6.
Kan man verkligen blanda gröna och
andra påsar? Ja, det går utmärkt.
De blandade soporna matas in i
sorteringen på Tveta Återvinningsanläggning. De gröna påsarna avskiljs
från övriga hushållssopor. När den
optiska läsaren ser en grön påse får en
mekanisk arm order om att föra över
påsen till ett annat band.
3.
7.
De blandade påsarna har hamnat på
Björshult och Christer Eriksson skyfflar
ned dagens skörd i stora containrar.
Innehållet i våra gröna påsar
förvandlas till jord och gas. Jorden
används än så länge internt och
gasen värmer bostäder i Järna.
4.
8.
Tillsammans med invånarna i
Oxelösund fyller vi i Nyköping nästan
tre containrar om dagen. Nu är de
fyllda och Fredrik Wellander lastar
dem på sin bil med släp.
I de här långa korvarna produceras
först gas under tre veckor, resterna
omvandlas sen under ett halvår till
jord. Metoden har använts sedan
2002 och fungerar bra men finslipas
alltjämt.
T E XT & F OTO G U N N A R W E S T E R B E R G
Sträck på dig, Nyköpingsbo som lägger ditt matavfall i en grön påse.
Du gör verkligen en
insats för miljön genom att
separera potatisskal och
annat avfall som sedan förvandlas till jord och värme.
Följ med på en åktur
med den gröna påsen!
Nyköpings invånare är dukti-
ga på att använda de gröna påsarna, och sorterar det mesta
rätt.
Att en och annan gaffel följer
med i påsen när tallriken skrapas
ren gör inget, metall tas om hand
av en magnet i slutet av processen där matavfallet omvandlas
till jord och gas.
Nu är det dags för en åktur
med vår gröna påse. Första resan
står du själv för, när du bär påsen
från utrymmet under diskbänken
till din sopcontainer.
Sopbilarna kör dina påsar till
Björshult, där de tippas i containrar som rymmer tio ton. Tillsammans med oxelösundarna fyller
vi tre containrar om dagen. Den
syrliga lukten här på Björshult
avslöjar att nedbrytningsprocesserna redan är igång.
Tre containrarna är fyllda och
personalen ringer efter Fredrik
Wellander från Östra Sörmlands
Bilfrakt som lastar två containrar
på släpet och den tredje på flaket.
Nu ska våra soppåsar ut och
åka motorväg, närmare bestämt
till Tveta återvinningsanläggning
i Södertälje, drygt en timma tar
transporten. Vid grindarna vägs
lasten, förra året producerade vi
10 750 ton.
Påsarna töms på ett matarband som för in dem i sorteringsanläggningen. En optisk läsare
känner av när en grön påse kommer på bandet, och en mekanisk
arm för över påsen till ett annat
band.
Påsarna skärs sönder och
innehållet transporteras till en
stor öppen plan där själva komposteringen ska ske. Richard
Gustafsson blandar matavfallet
med flis och stoppar blandningen
i något som liknar jättelika korvskinn av plast. Korvarna upptar
ett område större än en fotbollsplan.
I början hålls korvarna helt
lufttäta, nu inleds en rötprocess
där värmen stiger till 70 grader
och stora mängder gas produce-
ras. Gasen går till fjärrvärmeverket i Järna och räcker för att värma upp 1 300 villor.
Efter tre veckor har större av
gasen utvunnits. Syre får komma
in i korvarna och den egentliga
komposteringen inleds. Fem månader senare har matavfallet förvandlats till en varm jordliknande massa som läggs upp på högar
och får svalna, vad som sedan
återstår är ren jord.
G U N NAR WESTE R B E RG
NY NR 4
7
• VAD SLÄNGER FOLK PÅ LENNINGSVÄG?
Clas Hammarlund kom
med en liten påse
murbruk från ett hörn i
källaren.
Bröderna Axel
och Olle Ohrmér
hjälper pappa och
mamma att
slänga trasiga
trädgårdsmöbler.
Ett och
annat
fynd
sparas av
personalen
och ställs
understundom ut till
allmän beskådan.
Elever vid NS-programmet på Gripenskolan har studerat kommunens översiktsplan i vår
och har synpunkter och förslag på åtgärder av miljön i Nyköping.
Thord Thorslund
bor i Rosenkälla
och åker hit ofta.
Toppen att kunna
lämna nästan
mitt i stan, tycker
han.
Gripenelever tycker till om miljön:
Jörgen Kämpe har gjort rent hus i
torpet. – Nu byter vi ut bäddsoffan
mot riktiga sängar säger han.
TE XT & FOTO G U N NAR WESTE R B E R G
Återvinningscentralen på
Lennings väg firar 5 år lördag13 maj
Återvinningscentralen är en populär plats i Nyköping.
Mellan 100 upp till 400 bilar per dag passerar regelbundet
upp på rampen vilket leder till drygt 40 000 besökare per
år. Inget tyder på att avfallsmängderna i samhället minskar
– men utmaningen att återvinna mer finns kvar!
En nyhet från i vår att hushållens trädgårdsavfall numera
också ska köras till återvinningscentralerna. Detta krossas
sedan till flis eller komposteras.
Brandholmens obemannade trädgårdstipp kommer att
stängas. Denna kan ej drivas vidare på grund av hårdare
miljöregler. Alltför mycket annat avfall hamnar där.
Lördag den 13 maj firar vi 5 år!
Då bjuds det på korv & bröd på gården vid Lennings väg.
Boxar att samla sina uttjänta batterier delas ut. Öppet
klockan 10.00 – 14.00. Först till kvarn.
Välkommen önskar Renhållning i Nyköping
Renhållningen/Vatten/Avlopp
Kundtjänst tfn 24 83 40
Vardagar kl 8.00 – 17.00 (helgfri vardag).
e-mail: [email protected]
Björshults avfallsanläggning
Öppet helgfri vardag 07.00-16.00
Helgfri söndag 16.00-19.00
Telefon 45 77 45
Återvinningscentral Lennings väg
Öppet helgfri vardag 12.00 – 16.00
Måndag och onsdag kvällsöppet till 19.00
Helgfri lördag 10.00 – 14.00
Telefon 24 87 62
Det här slängde vi 2005 på
återvinningscentralerna i Nyköping
✔ Spisar, tvättmaskiner, tumlare o
dyl 5 415 st
✔ Kyl/frys 4 081 st
✔ Glödlampor
65 146 st
Björshult
✔ deponirest
1 146 760 kg
✔ Brännbart
1 009 590 kg
✔ Lysrör 58 950 st
✔ Skrot
244 120 kg
✔ Lågenergilampor
21 641 st
✔ Träavfall – rent
trä 267 360 kg
✔ Elektronikskrot
341 285 kg
✔ Wellpapp
46 834 kg
✔ Farligt avfall
52 580 kg
✔ Bilbatterier
41 580 kg
✔ Mjuk plast
31 000 kg
✔ Hård plast
3 000 kg
Lennings väg
✔ Deponirest
966 010 kg
✔ Brännbart
941 800 kg
✔ Rent trä
145 350 kg
✔ Farligt avfall
45 490 kg
– En ny bro över
Stadsfjärden lockar
fler cyklister
Säker och vacker utemiljö står
högt på ungas önskelista.
Cykelbro mellan Arnö och
centrum, uppsnyggning av
parkerna och parkeringshus
är några förslag från elever på
Gripenskolan.
De får gehör på flera
punkter från planerarna i kommunen.
Unga är kanske de som känner
stadens utemiljö bäst av alla. I alla
fall hur den ter sig under kvällstid.
Och det finns flera platser i centrala
staden som man helst undviker när
mörkret lagt sig, säger Anders Hedin,
en av eleverna vid Ns-programmet på
Gripenskolan.
– Teaterparken är en, gången vid
Klockbergets kant, mellan Stora Torget och Västra trädgårdsgatan är en
annan. Det måste gå att bygga bort
den här typen av obehagliga platser,
säger han och hans klasskompisar i
Geografi B där man under våren studerat den fördjupade översiktsplanen
för Nyköping.
Vissa platser skrämmer
Öppna upp, ljusa upp och anlägg
blomplanteringar som ingen kan
gömma sig bakom, är huvudreceptet
för en säkrare och finare parkmiljö,
enligt Ns-eleverna. Det gäller främst
strategiskt belägna Teaterparken som
med busstationen som granne är ett
område som många passerar, även
sent på kvällarna.
– Tanken med en park är att den
ska vara trevlig att vistas i, man ska
absolut inte känna sig otrygg där,
fastslår Jozefin Kraft.
Några uttalade riktlinjer kring
brottsförebyggande miljö har inte
vägts in i den fördjupade översiktsplanen. Däremot finns flera utredningar om vilka miljöer och platser
som upplevs som skrämmande. Teaterparken är en av dessa platser, bekräftar Åke Jansson, samordnare för
brottförebyggande arbetet i kommunen.
– Vad det beror på är svårt att
säga, för det sker inte fler brott här än
någon annan stans. De flesta höga
buskage är också nedklippta. Faktum
är att rädsla bottnar oftast i att det är
för få människor på platsen.
Eleverna har även idéer om Gripsholmsparken, belägen i änden av
Östra Storgatan.
– Egentligen är det en jättefin
park men som tyvärr knappt märks,
konstaterar Maria Larsson och föreslår att den av kommunalrådet utlovade centrala lekplatsen placeras
här.
Bro över fjärden
Ingen dum idé, kontrar planerare
Agneta Karlsson på kommunens planeringsenhet och avslöjar att det
finns långt gånga planer på att göra
Gripsholmsparken till en skatepark.
Annat »glömt« område är vägen
mellan tågstationen och centrum.
Det kan inte vara meningen att besökande som kommer med tåg ska behöva fråga sig fram till centrum, säger Anders Hedin, vars grupp föreslår
en tydligt skyltad och säker gångväg.
På samma tema spinner också
kommentarerna och förslagen på
gång- och cykelvägen mellan Arnö
och centrum. I dagsläget är vägen
både ful och otrygg, anser eleverna
som gärna såg att kommunen satsade
på den djärva idén med en bro över
fjärden. »Det skulle locka flera att
cykla och därmed minska biltrafiken«.
Parkeringshus?
Även här får Gripeneleverna gehör av tjänstemännen på kommunen.
– En bro är absolut ingen orealistiskt idé utan ingår faktiskt som en av
punkterna i den utredning som just
nu pågår kring området Arnö brygga,
säger kommunbiolog Kajsa Nilsson.
Nyköping behöver hitta fler lösningar för att minska biltrafiken i
centrum, anser Gripeneleverna. En
överfart från Hamnvägen över järnvägen till Idbäcken, vidare med anslutning till Oxelösundsvägen, är ett
av förslagen.
Jodå, en sådan genväg är utredd
sedan länge, säger planerare Agneta
Karlsson, problemet är ekonomin.
– Det blir väldigt dyrt. Men visst,
miljömässigt skulle hela staden vinna
på minskad biltrafik i centrum, erkänner hon.
Parkeringshus är ett måste för ett
växande Nyköping, menar Sofia
Skantz som föreslår en utbyggnad på
höjden av Åhlénstaket.
– Det här är en bra idé som också
är utredd. Det enda som saknas är en
intressent som är villig att satsa på
bygget, förklarar Agneta Karlsson.
T E XT S U S A N N E S AWA N D E R
F OTO A N N A OT TO S S O N
8
NY NR 4
Vårens guidningar i naturreservaten
Nyköping
– Labro Ängar
Länsstyrelsen anordnar
guidningar i reservaten för
5:e året i rad. De flesta
pågår 1–2 tim och kostar
30 kr per person men
är gratis för barn. Man
behöver inte anmäla sig
till dessa. Tag gärna med
fika!
Guidningar i skärgården
med båtresa tar längre tid,
3–4 tim och de kostar
60 kr. Kostnad för båtresan tillkommer. Till
14 maj kl. 07.00 och 09.00
Fågelskådningens dag ordnas
av Tärnan. Samling vid
parkeringen på Tuvhättevägen i
Bryngelstorp. Info: Bertil
Karlsson tel. 0155-21 44 12 och
Stig Larsson tel. 0155-28 22 60.
Glöm inte ryggsäck med fika!
Nyköping – Hållet
16 maj kl. 18.45
Naturskyddsföreningen – södra
Sörmland ordnar exkursion med
Morgan Andersson om skogens
utveckling och skötsel. Samling
vid Gullans kiosk. Info: Lennart
Wahlén tel. 0155-21 57 11.
Nyköping – Lindbacke
30 maj kl. 18.30
Göran Forsmark visar oss
försommarens blomsterprakt på
Lindbacke. Här finns spår av
historia i de gamla järnåldersgravarna på kullen. Samling vid
reservatets anslagstavla. Väg 53
söder om Nyköping. Gångtunnel
från ÖB. Kostnad: 30 kr, barn
gratis. Tag gärna med fika!
Nyköping
– Labro Ängar
22 maj kl. 18.30
De gamla ängsmarkerna i Labro
vid Östersjöns strand är ett
välkänt utflyktsmål för Nyköpingsborna. Göran Forsmark är
guide. Samling på reservatets
parkering vid Trillingsbergsvägen
i Bryngelstorp. Kostnad: 30 kr,
barn gratis. Tag gärna med fika!
Linudden.
Nyköping – Hållet
Nyköping – Hållet
Kila – Vretaån
Tuna – Stora Bötet
23 maj kl. 18.30
I de kalkrika kärren finns
ett flertal ovanliga orkidéer
och andra typiska kärrväxter.
Följ med Göran Forsmark
ut i våtmarken. Stövlar behövs.
Samling vid reservatets
anslagstavla. Väg 219 öster om
Nyköping, tag av mot Horn.
Kostnad: 30 kr, barn gratis.
Tag gärna med fika!
23 kl. 18.45
Naturskyddsföreningen i södraSörmland ordnar blomstervandring vid Stenbro med Hans
Rydberg. Samling vid Stenbrogården. För mera information
ring Lennart Wahlén
tel. 0155-21 57 11.
27 maj kl. 10.00
Följ med Göran Andersson
på vandring längs
Vretaåns slingrande lopp
i en lövskogsklädd ravin
med ovanliga växter och
ett rikt djurliv. Samling
vid Kila möbler. Gamla
E4:an Nyköping
– Norrköping.
Kostnad: 30 kr, barn gratis.
Tag gärna med fika!
29 maj kl. 20.30
Fågelkännaren Lennart Wahlén
tar oss med till ett av länets
största myrområden där det kan
finnas häckande tranor och
orrspel. Stövlar behövs. Samling
vid Gälkhyttedammen 3 km
söder om Tuna kyrka mot
Nävekvarn. Gamla E4:an
Nyköping – Norrköping, kostn:
30 kr, barn gratis. Tag gärna med
fika!
Nyköping – Linudden
FOTO AN N A OT TO S S O N
8 juni kl. 18.00
Ett av de mindre reservaten i
Sörmland med ädellövskog,
lundväxter och fågelrik strand
mot Östersjön. Lennart Wahlén
tar oss med på kvällstur. Samling
vid parkeringen. Från Nyköping
åk söderut mot Arnö/Strandstuviken och sedan rakt fram
mot Örstigsnäs. Kostnad: 30 kr,
barn gratis. Tag gärna med fika!
Stigtomta
– Bärstakärret
11 juni kl. 11.00
Besök det kalkhaltiga kärret
med sin mosaik av låga tuvor
dessa måste man föranmäla sig! Matsäck för
dagen medtages.
Andra arrangörer som anordnar guidningar är Fältstationen Rördrommen,
Naturskyddsföreningar
i länet, Fågelföreningen
Tärnan, och Svenska
Botaniska föreningen.
(Ovanstående priser gäller
inte dessa guidningar!)
Se även länsstyrelsens
hemsida www.lst.se
och fria vattenspeglar och en rik
flora. Rune van den Brink guidar.
Stövlar behövs. Samling vid
Bärsta badplats. Åk från
Stigtomta mot Jönåker och
tag av mot Halla. Sedan vänster
vid Bärsta gamla skola.
Kostnad: 30 kr, barn gratis.
Tag gärna med fika!
Tystberga
– Nynäs/Långmaren
11 juni kl. 15.00
Ingrid Ohlsson visar sommarblommor på museigårdens
marker. Här finns även gamla
gårdsbyggnader från den siste
ägaren Ivars tid. Samling på
gårdsplanen. Skylt mot
Långmaren på kustvägen mellan
Nyköping och Vagnhärad.
Kostnad: 30 kr, barn gratis.
Tag gärna med fika!
9
10
NY NR 4
Hållet blir en grön oas
Naturreservatet Hållet/
Marieberg/Stenbro blir
Nyköpingsbornas present
till sig själva.
Officiell invigning blir
det nästa vår, men det går
naturligtvis alldeles utmärkt att njuta av området
redan nu.
Syftet med reservatet
är att bevara och skydda
värdefull natur centralt i
Nyköping och förbättra
möjligheterna för friluftslivet.
Tyck till om Hållets naturreservat
25 april tog Bygg- och
tekniknämnden beslutet att
skicka förslaget till avgränsning
och skötselplan för det
blivande naturreservatet HålletMarieberg-Stenbro ut på
samråd. Förslaget kommer att
finnas på www.nykoping.se, i
stadshusets foajé och går även
att hämta hos kommunekologerna i Stadshuset.
Välkommen att tycka till om
förslaget t.o.m. 15 juli. Skriv till
Bo och Bygga, Nyköpings
kommun, 611 83 Nyköping eller
maila till
[email protected]
Ange »skötselplan Hållet«.
Ett samrådsmöte kommer att
hållas ute på plats 13 maj. Vi
träffas kl. 10.00 på samlingsplatsen i tallskogen bakom
psyket och äldreboende Hållet.
Frågor besvaras av
handläggaren Christel Guillet,
tel 0155-45 77 38.
Naturreservatet
Hållet/
Marieberg/Stenbro blir ett 60
hektar stort naturområde inne i
Nyköping.
Området fredas för i princip
all exploatering. Med hjälp av
nya skyltar, förbättrade vägar
och stigar samt andra åtgärder
väntas området bli en ännu mer
välbesökt och uppskattad grön
lunga i direkt anslutning till tätorten.
Ny bro
– Vår tidsplan ser ut att hålla,
det innebär att detta kommunala naturreservat invigs om ganska exakt ett år, säger Christel
Guillet, kommunekolog i Nyköping och den som närmast svarar för de praktiska delarna
kring reservatets tillblivelse.
Hängbron över ån strax väster om Stenbro som står just klar
kommer att bidra till att binda
ihop reservatets tre delområden
Hållet, Stenbro och Marieberg.
Flera nya rastplatser är inplanerade och kommunen har sökt
bidrag för att bygga en nedgång
till Gustav Adolfsgruvan strax
norr om psykiatriska kliniken.
I gruvan bröts silver fram till
1803.
Rester av fornborg
Området rymmer sedan tidigare motionsslingor, elljusspår
och många mindre stigar samt
en del av Sörmlandsleden, och
är sedan länge en populär utflyktsplats inte minst för förskolor och skolor.
Större delen av området består av orörd barr- och lövskog
med mindre inslag av ängsmark,
gräsområden, myrar och kärr.
Här och var finns också rester av
husgrunder och en fornborg.
Under våren går skötselplanen för reservatet ut på
remiss och i höst väntas kommunfullmäktige ta det formella
beslutet om att bilda naturreservatet. Större delen av marken
ägs av Nyköpings kommun, en
mindre del norr om psykiatriska
kliniken av landstinget. Naturskyddsföreningen och Frisksportarna medverkar i arbetet
att bilda reservatet.
T E XT & F OTO
G U N NAR W E S T E R B E R G
F RÅG O R & SVAR
Var vårtvättar jag min bil bäst?
Bensinstationernas automattvättar har alla reningsanläggningar. Det gäller också gör-det-själv hallarna vid OK
Brandkärr och Drop-in-tvätten vid Förrådsvägen. Att tvätta
»direkt på gatan« medför att orenat vatten rinner rakt ut i
närmaste vattendrag. Tvättvattnet innehåller ämnen som är
farliga för miljön.
Vilka båtbottenfärger får jag använda när
jag rustar min båt?
Flera av de ämnen som använts för att förhindra påväxt har
visat sig medföra höga risker för miljön. Idag finns 14 färger
godkända att användas som båtbottenfärg men endast en får
användas för fritidsbåtar i Östersjön. Den heter EcoMar 2000,
nr 45563, enligt KemI:s bekämpningsmedelsregister. Det finns
flera färger som verkar på fysikalisk väg och inte räknas som
bekämpningsmedel.
Blir det algblomning i sommar?
Algblomning är en naturlig process som alltid
inträffar under vår och höst. Men övergödningen
har lett till den extrema tillväxt som visat sig de
senaste somrarna. Det behövs insatser på många olika sätt
och under lång tid innan vi får bukt med problemet: mindre
gödande avgaser, godkända avlopp, fosforfria tvättmedel är
några exempel på hur du kan göra en insats.
Vad gör kommunen åt alla dåliga avlopp?
För närvarande pågår inventeringen av små avlopp i kommunens avrinningsområde. Många äldre anläggningar består av
endast en slamavskiljare och är inte godkänd utan en
efterföljande och fungerande rening. Är du osäker på eller vet
med dig om att din avloppsanordning inte uppfyller kraven är
du välkommen att kontakta oss på miljöenheten.
Är det tillåtet att kompostera toalettavfall
vid sommarhuset?
Vill man själv ta hand om avfallet från sin mulltoa måste man
ansöka om detta hos miljönämnden. Samma sak gäller för
latrin och självklart ställs krav på en säker hantering vid
komposteringen.
Blir det några guidningar av Nyköpings
naturreservat i vår och sommar?
Det kommer att bli ca 30 st guidningar i år i Nyköping, se
särskilt program på sidan 8 i NY.
Ska Hållet bli naturreservat
– i så fall varför?
Hållet är ett viktigt strövområde i Nyköping dit många söker
sig. Här finns många ovanliga arter och vackra platser som vi
vill spara till kommande generationer.
Varför jobbar kommunen med
livsmedelstillsyn?
Miljöenhetens uppgift är att kontrollera att livsmedelsföretagen lever upp till målet för livsmedelslagstiftningen (säkra
livsmedel), detta sker genom regelbunden kontroll av
livsmedelsföretagen. Kontrollen ska leda till att konsumenterna får säkra livsmedel när de handlar i affären eller äter på
en restaurang.
Vad gör jag om jag blir matförgiftad?
FOTO P E R-E R I K A DA M S S O N
Nu öppnar NK-villan igen
Nu börjar en ny epok för
anrika Nordiska Kompaniets
utställningspaviljong,
Behmbrogatan 3 vid Nyköpingshus och ån.
Här blir – café, turistinformation och en utställning med
möbler, bildspel och fotografier från NK-verkstäder i
Nyköping. Det kommer också
att finnas plats för framtida
utställningar och andra
aktiviteter.
Lördagen den 6 maj
kl 13.30 är det invigning.
NK-villan med utställningar
och café kommer hålla öppet
året om. Turistinformationen
stänger efter sommarsäsongen i augusti.
Minskning av övergödning – avloppsinventering pågår
I Nyköpings kommun finns idag
många små avlopp som inte når
upp till miljöbalkens krav. Avloppsanordningarna förorenar
ytvatten men kan också vara ett
hot för människors hälsa om
bakterier når grundvattnet och
på så sätt smutsar ner vattnet i
enskilda dricksvattenbrunnar.
Bristfälliga avlopp kan även orsaka övergödning genom att för
höga halter av kväve och fosfor
rinner ut i åar och vattendrag.
Ett tydligt tecken på övergöd-
ning är bland annat s k algblomning som kan uppträda varma
och vindstilla perioder under
sommarhalvåret.
För att skydda våra vattendrag och grundvatten har Miljönämnden givit miljöenheten i
uppdrag att inventera små avloppsanordningar i kommunen
och ställa krav så att bristfälliga
anordningar åtgärdas. Genom
att de bristfälliga avloppen åtgärdas bidrar vi tillsammans till
att försöka nå miljökvalitetsmå-
let för övergödning som innebär
att utsläppen av fosfor från
mänsklig verksamhet till sjöar,
vattendrag och kustvatten fram
till år 2010 ska minska med
minst 20 % från 1995 års nivå.
För närvarande pågår inventeringen av små avlopp i Kilaåns
avrinningsområde. Observera
att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att du har
en godkänd avloppsanläggning.
Tänk också på att en slamavskiljare endast fungerar som förbe-
handling för rening av avloppsvatten. Det är alltså inte förrän
du har en efterföljande och
fungerande rening som anläggningen kan bli godkänd. Är du
osäker på eller vet med dig om
att din avloppsanordning inte
uppfyller kraven är du välkommen att kontakta oss på miljöenheten. Information och tillståndsansökan finns även på
hemsidan www.nykoping.se
K R I S T I N A A JA XO N
Kontakta kommunens miljöenhet så fort som möjligt efter att
du blivit sjuk så att vi kan å a ut och ta prover. Innan du ringer
är det bra om du tänker igenom vad du ätit de senaste
dagarna, vad du tror att du blev sjuk av och om fler blivit sjuka
för vi ställer många frågor. Telefonnumret till livsmedelsgruppen är 0155 – 24 89 70
Nyköpings naturvårdsplan revideras
Nyköpings kommuns naturvårdsplan håller på att revideras.
En naturvårdsplan anger hur kommunen önskar att mark
och vattenområden skall nyttjas inom hela kommunen ur ett
ekologiskt perspektiv. Här anges även hur kommunen
kommer att sköta sina egna marker. Vi vill visa vilka
rödlistade (ovanliga och utrotningshotade) arter vi har och
vad vi på Nyköpings kommun skall göra för att dessa arter
skall få finnas kvar.
Fakta
Den gamla planen är från 1994.
Planen skall vara klar 2009.
Det kommer att hållas flera möten med allmänhet,
föreningar och markägare. Det första mötet med allmänheten blir 7 juni i Stadshuset kl 17.00–19.00. Dit är alla
välkomna som vill veta mer.
11
Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. Närheten till havet, lokal
prägel och Europas storstäder inom räckhåll ger dig möjligheter att andas och växa.