Viktig information från Karlskrona Vattenverk Vattenskyddsområden

Vad kan hända om man inte skyddar
vattnet?
Var finns vattenskyddsområden med
skyddsföreskrifter idag?
Olyckor, kemikalieanvändning och förorening av
bakterier i eller i närheten av vattentäkter kan få
mycket stora samhällsekonomiska konsekvenser.
För vattentäkterna till följande vattenverk finns
gällande vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter:
Fågelmara, Holmsjö, Jämjö, Karlskrona, Spjutsbygd och Tving.
Ronneby
I närliggande tid har vi exempel från Ronneby
kommuns vattentäkt i Kallinge. Där upptäcktes
2013 höga halter giftiga ämnen i det grundvatten
som utgör råvatten för dricksvattenproduktionen vid kommunens vattenverk i Brantafors. Det
handlar om en grupp kemiska föreningar, med
samlingsnamnet PFAA, vilka bland annat använts i
brandsläckningsmedel. Konsekvenserna av föroreningen har hittills medfört omfattande utredningar
om framtida råvattenförsörjning, ombyggnad av
vattenverket samt läkarundersökning av boende
i området. Kostnaderna för enbart vattenverket
beräknas till 20 miljoner kronor.
Östersund och Skellefteå
I Östersund blev vintern 2010 - 2011 över 20 000
personer magsjuka efter att ha druckit dricksvatten
förorenat av mikroorganismer, parasiter av arten
Cryptosporidium. Kort därefter inträffade ett nästan lika stort sjukdomsutbrott av Cryptosporidium
i Skellefteå.
Dessa båda händelser visar med all tydlighet dels
vilka konsekvenser ett utbrott av bakteriell smitta
kan få, dels behovet av att bättre skydda dricksvattnet. Kostnaderna för samhället i Östersund
uppskattas till minst 220 miljoner kronor.
Dessa äldre skyddsföreskrifter måste revideras för
att uppfylla nutida krav och bestämmelser, vilket
vi jobbar med nu. Arbeten pågår också med att
upprätta två helt nya vattenskyddsområden, dels
för Karlskrona vattenverk, dels för infiltrationsanläggningarna på Johannishusåsen. Fullgott skydd
av båda dessa täkter är avgörande för Karlskronas
framtida dricksvattenförsörjning.
För att ta fram förslag till vattenskyddsområden
krävs flera olika typer av utredningar som till
exempel:
Omfattande geohydrologiska undersökningar,
det vill säga hur vatten rör sig i marken.
Riskanalyser.
Inventeringar av verksamheter som kan påverka
vattentäktens kvalitet och kvantitet.
Läs gärna mer på www.karlskrona.se/vatten för att
se vilka förskrifter som gäller för dig och ditt vattenskyddsområde, eller kontakta:
Mats Strand, telefon 0455 303305
Viktig information
från
Karlskrona Vattenverk
Vattenskyddsområden
Vad är ett vattenskyddsområde?
Vad kan vattnet behöva skyddas mot?
Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att
utnyttjas för dricksvattenproduktion.
Vi måste försöka skydda vattnet mot tillfälliga, diffusa och kontinuerliga föroreningar som orsakas av
människan.
Några exempel på faktorer som kan påverka vattnets kvalitet kort- och långsiktigt är:
Varför behövs vattenskyddsområden?
För att skydda allmänhetens rätt till ett säkert
dricksvatten kan vissa verksamheter inom vattenskyddsområdena tvingas till inskränkningar.
Exempel på åtgärder och/eller restriktioner i avsikt
att skydda vattenförekomsterna är:
Information till berörda intressenter.
Petroleumprodukter.
Skyddsåtgärder vid vägar.
Vårt viktigaste livsmedel
Vatten är vårt viktigaste livsmedel som vi inte kan
klara oss utan någon längre tid. Vi tar gärna tillgången till dricksvatten för given, men det är inte
alltid så självklart.
Bekämpningsmedel.
Förbud mot viss trafik (farligt gods).
Gödsel.
Förbud mot nya oljecisterner, skärpta krav
för befintliga anläggningar.
Begränsade vattentillgångar
I Karlskrona kommun, Sveriges sydöstra hörn, är
vattentillgången begränsad både vad gäller kvantitet och kvalitet. Därför är det extra viktigt att vi är
försiktiga och skyddar de vattenresurser vi har.
Fordonstrafik.
Försörjer många
Idag har vi tio vattenverk som försörjer c:a 53 000
personer, drygt 80 procent av kommunens invånare, med dricksvatten. Sex av vattenverken är skyddade genom vattenskyddsområden med tillhörande
skyddsföreskrifter.
Det är av stor betydelse att vi skapar ett bra skydd
för våra vattentillgångar. Allt för att vi i framtiden
ska kunna ges möjlighet att producera ett hälsosamt och i övrigt säkert dricksvatten inom kommunen.
Avloppsvatten.
Avfallsupplag.
Grus- och bergstäkter.
Det krävs god planering och långsiktigt tänkande
för att få ett så gott skydd som möjligt.
Hur skyddar man vattnet?
Man kan skydda vattnet genom förebyggande arbete och kontroll av verksamheter samt genom vattenskyddsområden med föreskrifter som antingen
förbjuder verksamhet, kräver tillstånd eller kräver
samråd med huvudman.
Eftersom vattentäkterna skiljer sig åt kan olika föreskrifter gälla. En ytvattentäkt är mycket känslig
för akut påverkan som till exempel en trafikolycka,
medan en grundvattentäkt är bättre skyddad, men
kan påverkas under längre tid utan att det upptäcks. Då kan det vara för sent.
Förbud mot nya enskilda avlopp, skärpta krav
för befintliga avloppsinstallationer.
Förbud mot nya miljöfarliga verksamheter (tillståndspliktiga sådana).
Restriktioner vid lagring och spridning av bekämpningsmedel.
Restriktioner vid lagring och spridning av alla
typer av gödsel.
Tillståndsplikt för till exempel värmepumpar.
Anmälningsplikt för till exempel bevattning av
timmerupplag.
Samrådsplikt till exempel inför större schaktningsarbeten.