Kapitel 2 Del B Renovering av motor

28.1
Kapitel2 Del B
av motor- allmalrlq3lvlsnllgg
Renovering
lnnehAll
1
- .. ,.
.
Ahant,..... ..
5
Demonl€ringav motor - melod och fOr6knttsr ' -26
"
..
etler
rcnov6nng
inkitning
;{tBta stad;ch
17
"
Honlngav [email protected]
13
'
xotvaietr vevstat<a' aemontsnng . .
1a
.
.
..
Kolvdoch vawtakar- kontroll. ..
' 25
Kolvaroch vevsiakar- montenngoch kontrollav v€vlageFp€l
22
.
.
..
K o l v i n g a r - m o n t o n n g . -- .
3
Komp.;sionsPfov
6
"
.
uordr - oemorir*[email protected] montenng . ..
16
konlroll
Motorblock
- 15
- €ngdrinq. . . . . . .
- ..
.
.
Motolblock
2
. .
. ..
.
alhAnt
Motonenov6.ing:
- alt6mativ ..
- ..
. ,..
tvtotononovding
Moioronov6dd- odningsldljdl& isadagning ..Motor€nov€dng- ordningsl6ljdvid hopsdnnins
i kontroll ..
.
.
[email protected] vevs6kstag€t
[email protected] ihopsAtlning
.
.-..r6;bd ' is,iinasnins
ropbbct -,engo'ine;chkontroll .- ..
.
.. ..
.
viatetsotning
vai<iummatare
Vsnlib - r€novenng
. ..
d€mont€dng ..
m€llanax6lVevaxeloch
,.. -,.
m s l l a n d-okt o n ot l l . .
vevaxdGh
vdax€l och mdlddd - monl€dngoch kontrcllav ramlaqsspel
bakr€'monledng . .. ,.
Vevaxoltiitning,
7
I
21
20
12
e
10
4
r4
-19
23
24
2trl
SvArighetsgrad
B{G||, passar
NIG'lskaq*€ll
N eFkas&t e6d N
gS kofipel€.'tl'e.nnE lS
p6ar
nybddaren
N I
rnd€niks
m€dvlss*iarcrhd
\
\
\ I
l4rckst5.&1,fir
S.&l pessa
\
N
Specifikationer
N.neratB2OOnobm et tlaclan son 821 notom' om hte a tst 4ges
Alhar
Bolming(stansatpe bbckots oveBida)(mm)
c
o
E ...............
B21Aoch B21Emo10€r
c
o
E
G
.,...........,,.....-
o D 1. . . . . - . . . . . . . - . .
o o 2. . . . . . . . . . . .
c ,,....,,...D ......,...
E ..........
0 o 1. . . . . . . . . . .
oD2..-..............
B23AochA23Emotorer
c
D
E ,....,.....
o D 1. . . . . . .
0D2.......
88,90- 84,91
88,91- 48,92
8,92- 88,93
8a,94- 88,95
92,00- 92,01
92,01- 92,02
92,02- 92,03
92,04- 92,05
92,5
93,0
92,07- 92,08
92,08- 92.09
92.09- 92,10
92,11- 92,12
92,57
93,07
95,999- 96,009
96,009- 96,0',19
96,019- 96,029
96,04- 96,05
96,299
96,599
@
l
r
Klt$nl.gsbe!.ckningar 16r
blockeb borming
l
28.2 Renovering
avmotor- allmenna
anvisningar
B23Fmoior€r
c
o
E
0D1
oD2
8230moror€r
c
D
E
9€,07- 96,08
96,08- 90,09
96,09-96,10
9 6 , 1 r- 9 € , 1 2
96,37
96,67
95,999- 96,009
96,009- 96,019
96,019- 96,029
96,04- 96,05
96,29e
t0,0t
9,3t
10,0t
9,3r
7,511
10,3t
10,0t
9,51
10,3:1
10,3t
9,6t
10,5r
2,t271
2,3161
1 1 , 7b a r
8,8 bar
0,7 baf
2,5bar
Motorblock
0,05mm
0,05mm
Kamaxol
4200K:
L
9,8mm
5'FODP
10,5mm
13.FOOP
lltsugoppnar(kall)vid 0,7 mm v€.iibpdl
B21A1975
a21A1976- 1983
B21A19a4
a21E
K€hlag€nappa.,diah€ror
423
Insug6ppnar(kalO
vld0.028in {0,7mm)rynhojd:
823,q1975........
A2&[email protected] fi'amei
B23E1979- 1980
B23E1981- 1983
B23E1984.
29,950- 29,970mm
5'FODP
13.FoOP
1OP
FODP
150FODP
30,000- 30,021nm
s" FODP
i3. FoDP
2lOFODP
15"FoDP
13.F60P
av motor- allmannaanvisningar28.3
Renovering
Kamaxel (lorts)
B23OA:
Marknlng......
Md.1yfih6jd,............
Insugdppnar.........
8230Kl
Mddninq.......
Mar.rynhild...
InsugoPpna,,,
B23OE:
M:ir|ning............
Mar.$,fihojd....
I n s u g 6 p p n. .t . . . . . . . . .
13'FODP
T
7'FooP
11.FooP
Kolvaroch kolvringar
4200
Ov€komp.gsson......
Andrakomp'ession......,
o t € n n g. . . . . . . . .
821F,[email protected] B23F
ovrerompross,onsing...
..
AndE konprsss'onsring
o ! 6 n n 9. . . . . . . . . .
B230
O v r sl o m p E s i o n s n n.g. . . .
AndrahoFprossio$nng...
o | j s i n s. . . . . . . . . . . . . .
8200
Ovr€kompr€ssion.........
. .n. . . . .
A n d r ak o m p r € s s i o
O l j s i n s. . . . . . . . . . .
821F,B21FToch B23F
Ow€kompr6sionsng....
....
Andrakomp.esslonsnng
OlFing , . .
8230
Ovr€kompr6sionstiag....
AndEkompre€slonsring...
O l t o i n g. . , .
8200
1 9 8 5. . . . . .. . . .
1986 och lrmAl
B21F
..
, . . .. . . .. . .
8 2 3 F. . . . . . . . .. . .
8230........
0,060- 0,092mm
0,030- 0,062mm
0,020- 0,055mm
0,04- 0,07hm
0,04- 0,07mm
0,03- 0,06mm
0,06- 0,07mm
0,04- 0,07mh
0,03 0,06mm
KolYringe.och plac.ring
0,30' 0,50mm
0,30- 0,55mm
0,25- 0,50mm
0,35- 0,65mm
0,35- 0,55mm
0,25 0,6mm
0,3- 0,55mm
0,03- 055mm
0,4- 0,55mm
0,003- 0,027mm
0,010- 0,030mm
0,01- 0,04mm
0,02- 0,04mm
0,01- 0,04mnm
0,01' 0,03mm
Vevaxeloch vevstakar
8 2 0 0. . , . . . . . . . .
821F,B21FTch 823
.......
4230F
0,040- 0,270mm
0,25mm
0,08- 0,27mm
821F,B21F1och823
8 2 3 0 ,F , . . . . . . . . . .
0,05hm
0,025mm
Olamstff (standard)
B21F,B21FToch B23F
S t a n d a.r.d. . . . . .
Fdrsraund6rdn€nsion
AndEundsdimsns,on
8230F(19851.o.m.1988)
Stddard..........,,.
F6rstaundordinension
Andraundddimdsion
olj€rind'
63,452- 630464mm
f f , 1 9 a - 6 3 , 2 1m
0m
62,954- 02,956nm
54,986- 54,999mm
54,737- 54,750mm
54,486- 54,501mm
Kohdn99ap
28.4 Renovering
av motor- allmannaanvisningar
Vevax6l och vevstakar fiorts]
8230F0ranmin6nav 1988t.o.m.1993)
Fdrstaund€rdimension
Andla und€rdimonsion
421F,B21FToch 823F.
B230F
821F,[email protected] B23F.
B23OF
RamlaseBp€l(siandard)
8200
821F,[email protected] B23F
8230F(1985r.o.m.1988)
8230F(1988t.o.m.1993)
- 03,000
62,987
mm
- 62,751
62,738
mm
62,487'62,499mm
0,05rnm
0,04mm
0,07mm
0,023- 0,072mm
0,028- 0,072mm
0,024- 0,070mm
0,024- 0,060mm
8200
Ct
Firsia undsrdimanlton
Andraund€rdh€nsion
B2l F, 821FT och B23F
Standard......-....
Forslaundddimension
Andraund€.dimonsion
8230F
FdBtaunderdimension
Andraunderdihension
53,988- 54,000mm
S,730 - 53,7,16
mm
53,440- $,492 mm
- 49,004
44,984
mm
- 44,753
48,735
mm
- 48,501
48,484
hm
8200
821F,B21FToch B23F.
B23OF
0,m5mm
8200
0,004mm
821F, 821FToch B23F.
B23OF
8200
821F, 421FToch B23F
4230F
v€vlager,axialsp€l(sidosp€l)
0,023- 0,067mm
0,02- 0,07mm
0,02' 0,065mm
0,15-0,30mm
Mellanaxel
Mellddd,
diamstsr:
46,975- 47,000mm
43,025- 43,050mm
42,925- 42,950mh
tag6da9s:
Bat(6
821F, 821FTochB23F
M€llanarsl,diameler
Bakreragq . . . . . . . . . , .
F r S m r € 1 a. .9.s. . . . . . . . . .
Mitlrolags , ,
Bake lagsr . ,
Mellaad.
dialsp€l
47,020- 47,050mm
43,070-,(},1mmm
42,970-,13,[email protected]
4T,Ol - 47,04mm
43,05- 43,08mm
42,95- 42,98mm
47,06- 47,09mm
43,10-€,13mm
43,00- 43,03mm
0,02- 0,08mm
0,2- 0,5mm
Renovodng
av motor- allm{nnaanvisningar2B.5
(iorts)
oah Yoolilor
821F,B21FToch B23F
l l y t |. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mlnln m slt6rb*rbdtnlng .
BC30F
f . l y t. t. . . - . . . . . . . . . . . . . . .
Minimumdtt€. b€s.bs[ing . .
...
.....
....
1 t 136m m
145,8mm
1 € , 1m m
145,8mm
v € r n . . , . . . , . . , . . . , . . . , . . . , , , . . . . .- . . . . , . . . , , . 4 4 , 5 '
8p.l i siyming
ily v€ntl I ny styhing
0,03- 0,053mm
0,06- 0,09mm
0,15mm
0,15mm
Fnhg,llhgd
821 F, 821 FT och B23F
52,04mm
52,04mm
5emrn
5e,04|m
7,90- 7,97mm
7,95- 7,96mm
7,gO- 7,97mm
7,95- 7,96mm
7,97- 7,98nm
,tttfr Q nn t*t soinde&lcle
l/,tl 16ntt fttn @l&ld.
82tF, B21FToch g23F
ntbtyninga, lrnddlan€tor(faug ocnawas)
821F,BzlFTodrEAF
... ..... ...
8 - 8,@mrn
,11
H
L*e|narnhg.v Y.wl
2B.8 Renovering
av motor- allmannaanvisningar
vaderarmellancylindrama,kan man utiijra ett packningenlackeri nAgoninsugningskanalvandig. Ss til an uvustningontel st6ii€
lackagetssthos negonn€d ret uirustning. eller att nAgon insprllare ar defekl (16. bolastningan viktenav motoroch tillbehd.,
p€.cylnd6r.
Dotra prov visar erakt vai ldckagetii.ns och modsllorm6d€n insprutar€
Sak6rh6t.ngr naturligtvisav slorstavikt, med
3 OmvArdelr€gslbund€l
sjunke/m€d0,06lill tankepA vad det innebdfatt yfia motomur
0,12bar sA Eckorfrjrmodig€nnAgonv6ntil.
Ta elt kompressionsprov
fijr art bekraiia
Ar man nyb6rjar6bdr man ha 6n m€d4 Vakuunmehro
vkl
-\
hjalparet ll hands.Rad och assistansfian
re€atxrng
vakuumtallellef ulslaqpa nAgonmeraerlaronp€6on A ockset ll god
N 4 Oregelbundna
nAlenkantydapA kiiruande
ventilells miss- hlalp.Detlinnsfleralil|fallsn
da inGen p€rson
\
tandning.Ta komp.essioisprov
ellerlacklest ensamkan ltlora allaarb€tonsom kevs dA
€n vakuummetare
96. vdrdoiuljiniomation och konlroll€raEndstiften.
motoh ska lyftasut ur bil€n.
om vad som handerinne i motornoch lill 5 Om nalensnabbtandrafutslagca 0,14bar
Planeraarb€teti fiitueg. Se rill atr slaffa alla
.imlig kostnad.Man kan konlrolleraslitna vid iomgang,kombinerat
m6d.dk lranavg6- verklygoch all urrushingsom beh6vsinnan
ingar ellercylind€nopp,lackandepacknins r6rettder dettape slitnavenlilstymingar.
Gdr arbeterpabdrjas.En del av den urrushing
eller insugningsr0rspackning,
felaktig ldr
ett Eckag€r€sif6r att b€kr6fladena, Inlrallar som kiivs vid demonterng
och monl6rin9av
igensaltavgasrdr,kadand6 doita ullsammansmed6kat iomgangsvarv, motor pe ott sAkertsa och m6d r6lalivt
9asarinslallnig,
ellerbrandaventiler,dAligavenlilljadrar,
16l konrrollera
an inte lackagefinnsvid insug latlheler (fdrutomttlanordningen)
en stabil
tandliiqe ellef venrilspelsamr randnin9s- ningsrdretspackningeller topplockspack- garagedomkraft,
kompleltsattsnycklaroch
ningen,svagaventirjedrar,brandaventiler hylsorenigt tidigareinfomationI bok6n,taOlyckliglvisar dsssa vakuumavAsn
ngar elleratt nolom nie misstande..
klossaroch gotl om trasoroch reng6ringsatta atr fetolka, de btir dart6r anvandas 6 E. mi.dre end/ng. lat sega0,03bar upp med€ fdr att to.ka av spilld olja, kyNaFkaoch
sambandmed and.a prov som bekriitiese pe eller ned, kan lyda pa tandningspfoblem. brensle,
Ommanma{e hyralyltanodning,
se
Kontrollera
b€rdrdadetalieroch anvAndvid lill att utloraallamomentsomiir mitjligainnan
BAdesto sken pA utslageloch irekv€nsen behoven motortestnstrum6nt.
denanskaftas.
Dettasparartid o6hp€ngaf.
som nAlenvisarar viktigavid b€domningav 7 Om avasninqenandrarsig 6verett slorl
EAknam€dan bibn blirslaendeett tag.En
resuhatet.De fleslavaklummaiarear grad omrade,gdr ett kompressionsprov
oll€r en motorenoveringsverkstad
kan k.avasfiif atl
€rade i millimelq kvickslver (mmHg),tum Eckageprovsd man kan upptAckaen d6d uttd.a en del av arbetet dar mansjalv saknar
kvcksilve.(inHs)elle. bar. Oe undertrycket cylindff€lleren lrasiglopplockspackning. utrustning.
HArkandot blifreqaom vant6lid6
<jkar(ell€ratmosfariryckor
minskar),
minskar a Om nAlonsakta r6f sig dv€r €tl storl sA det kan l6nasig att h6rarneddem innan
ulslaget.Ftjr varie300 m dveren ulgAngs- omrade, kontrolera ldr igensalt vevhus- motorn tas bort sA att man kan planeratiden
punn pa ca&0 m [email protected] ventlationssyslem
(PCV),
felaKigblandnings- som krAvsatt .snoveraoch reparcradetalj6r
fdftelland€ pA tomgAng,reckagevid fdF som kan krava tillsyn, Var alltid valdigl
Anslut vakuummata.en
dn€ki till nsug- gasare/gasspjellhus
sllsl lackandepacknins forsiktigvid demonteingoch monterinqav
ningsrdrel,int€ va en styrdvakuumpodpe
motorn.Allvarliqaskador kan nt*iffa on man
fdrgasafen.Se I ll ail ingaslangarar borttagna 9 Kontrollera
hur molornsvakuumelsdelb er oi6rsiktig,Planeraf.amAt,ta tid pe dig sA
under provet ettersomdena ger ielakligt efter gaspedrag,dppna snabbt gasspjalbtse kan €tt arbetesom detta, aven om der ar
att motornvarvarupptillunqelar2 500 rpm storl, g€nomto€sfrarngengvikt.
Innanproverpabdrlas,lAt morornge t lls och slApp ssdan gasspjellel.Nomalt ska
den ter normalarbelstemperalur.
Blockera avldsning6n
sjunkalill nera0. stigatill 0v€r
hiuienoch dra et parke.ingsbromsen.
Sla I normaftvade (ca 0,2 ba4 och sedanals.
vexollAdan
i nsulrallds€(€lle.parkpe auto- vanda till ldregAendevardo. Om lryckel
6 lrolor - dsrnonterino
och
N
matEdo4,startamotornoch lat den ge pe dafemolandrassaklaoch ger lillbakauran
monterino
N
nomalllomgangsvatu.
dkningdAgasenslapps,kankolvringmavara
\
Vaming: [email protected] nogg.anl
slitna.Om fodrtjjn ngeniir stor, kan mantitta
(oftaljudatt tltkavingamE in|€ er sp.6ckta efierf€striktionor
i avgassystom€r
Vaming:[email protected] e. nry*.t
elLr skada.lalnnan mo,om
dampareeller kataysaro4.Eit snkslt sAfl atr
6l.tladEt,
var nyck l ld6ktlg
shnas. HAI hendo. och
konstateradena ar ati t lralligl 6ppna av96vrd€rosa. r.d D.rnsrrsl/sarm€a.
vakt,@m?'taE boda ffid flEkten och s6
ststemet framldrden mislanha d*aljen @h
ROklnro onaranvdd 6Doen
lnta hev$ tamtt bilen e er i linje med
lAga.llq @ky.t h.t gEi.nanpori
flekMngtma de nobm l. i9tn9.
ne.'lol€n, A.bate hL holhr i uhymmn
AvEs vakoummalaron;
en normal,koii€kl
.Lr
.bt flnn. gasotutruclnhg (.t .am
motorbdr ge ed ulslagpAca 0,5 till 0,8 bar
vamvan nb.rcda'', .t.med en r&U.t).
avmotoroch nelenska ste relat!,t stilla.Se vidare 5 Darnorton:ng
Ur hta bensln komma I konaa*t mo.l
nEtodochfdrGkifter
n€danslesnd€boskivning pa avEsningshuden, btr latorhand6kat de tuk n frnnt
varianteroch vad dom belyderfijr molorns
att bontln ko''t'o. pe h6nc,ma, Sku[e
nan
ende ft bcnsi, pe hu<,.n, sk6lj
Om
man
bslutat
motom
an
ska dsmonl€ras
1 Ett slabil legt ve.ds tyder vanligtvspa
lackandspackningm€llaninslgningsd och tdr renoveing€llsr sl6ne alb€t€,bor il€€ M.d.lbzrt mt l teal @h vanm. fo*a uW
so omedon an,IANaE htt€
t6r9asareeller gasspjallhus,en l6ckand€ ioft€€daide st€gvidias.
An hita €n lampllgarbelsplalsar myckol Wercl€tuktaclet''sor der de kan
vakuumledning,
sentrandlageellerfel kamtid6r.Kontroll€ra
tandlagemed installnngs- vikligt,Tillr{ckrigtulrymme.med lilkacklig antt n.las, Ad n sLsysten et ste. un <leI
lampa och elimin€raalla dvriga mdjliga plats lof bilenkravs.Om en vorkstadells. konatant ttyck, vid alla arbeton w
o6aker, genomatt ltnyttja provensom finns i garag€inis dr tllgangligl krdvsen plan yla av innobtr alt d tuadaleledning lo566 m4st6
MnsLtryckol.En&
avlasts (s. kapit.l 4
detta kaptel innan man kontrollerakamB€ngoingav motoroch motorum innan rt ner htomartont. Antend aeen
2 Om avl6sningsn
er0.1 baitill0,3 barund6r atuet€tpebodashjdrper
ullatt halh ve*lysen stydd'glascgon vld a a a/naten ''od
b'sftloeyste'',st, se in at an l'nplis
nomall och nabn r0r sig lram och I llbala vid
denav?tde,kan manmisslanka
atl gfenrdrs
En motorltlt elleren bock er ocksendd- tuzndde*aB linns ti han.ts.
Renovering
av motor- allmannaanvisningar28.9
6.8 Mirt .lla k bolanslutiingar innan d6
6,21T. bort 3kruv€nf6. filstot Ul
mEktickaN 6r, dra $d.n fitFikligt ut
r6rst
Nor.dt Gs isqom t'ljande avsn,nroga sa
all du vet vad atbetet innobar innan det
pab,rhs. Nu er det ockse dags atl spruta
rcsll.isandeolia pe mud.at och skuvat son
kan varc svera ad fe bo4 sd som €egas'
gBnfi a kopplingskepa,n atorlii sten, etc.
utrymmordh markur .dningar,slangaroch
Defiontodng
1 Lossabattgri€rsjodkab€|.
vaming: S. t .lt ndion er
aBangd indan *ab&1 b.a*Miktupftcassom I ft.llon kan
2 om motomer brensbinsprutad,
s6 kapit€l
[email protected] siink brensbtryckot.
3 Tack ijv€. tlyglar och utrymmslframfor
lindrutan, domonl€ras€danhuvsn(se raphel
11).D€t iinns sp€ci€llaskyddrdr rlyglarna,
m€d6tt gammallovorkaslell€r6n filt dug€l
4 Demontera
lultrcnar€n(ss kapilel4a och
48),samt lultkanal€rnar& insLigst.
5 LossaslangsnlrAngasspjdllhus€t
rill kolfilterbehel|a€n(so kapit€l6).
! MArkallavakulmledningar,
slangalavgas€ningssysromet,€lsKfisra ansluhingar,jordl6dningar
och bfAnslsl€dningar
sa art de kan
3dttastillbar€ pAiAn $alb, los dem sedan.
Mankan anvandamask€nngsl€jpmed sififof
ocr bokstaver(!€ lllu.rrdon). om d€r linns
mi'iliqh€ttill lorvexlng, g& sn skissav molor
I
i
I
63ab Skruvam.16r nt dt' ng 6v tvirbalt
fl |eng3s6endoba|k Ar dttomllga InfiBn
motomrmmsl
7 Mark och ta bod alla kylvalsk6langariren
6.2rtaTa bort skruvama lttr motorfastgoa
(vid pilama) ren tveftalkm
la Demont6ra
slankplahrnalran hjulhus€n
ochtrAnmotomsund6Fida.
19 Om bil€nha. automatvex€lleda,
ta borl
inspoktionslo.kel
iren svenghjulskApan,
d€ua
g0r an momentomvandlaren
blir alkomlig(se
lLdkl
8 Ta bod €xpansionskad€l,
kyff|akten,
kapanoch kylaron(serapilol 3).
drivrommar
och bMskivorom 20 BilarFed automatvite lAda,ta ocksAbort
9 Demonlera
(sekapilell).
sAdana
fdrekommer
vevdelnsremskivaoch satttllbakaskruven.
l0 Lossabransbledningarna
som 9* fAn Anvand6n hylsasll6l stt lengtdrasskafrliir
motom dverI ll chassit(s€kapn€l4A och 4B). atl snura molorn se an skruvama i6.
Pluggaallatjppnaansiuhingaroch
ledningar. momentomvandlaren
blir Atkomliga.
Ta borl
11 LossasasEnkage6ller vajer,vaje. rdr skruva.na
fiir momentomvandlar6n.
konstantfadhelhe0 fdrekommmdelall) samt 21 Demonte€ r6ret 16r metslickan (se
kickdownvaj* (modell$medautomalada)
22 Faston l),nstroppe lgl €n bll k€djamellan
trAn molom (ss kapitlen4 och 4.
12 Ta borl siyrssruopumpsn
och f6r den ul
vAg€n{se kapilel10).Let ledningar/slangar23 Bulla lyften pA plals och ansiul lyfisilta kvar,se till atl pumpenstAr uppretti st.oppenlill den. Lyft se att stropp elle. kedja
spiinns,msnlynrnlemobm annu.
13 Lossa kompressom tdr lufikonditioVaminT PIACERA lllfE neson
(sekapitel3)ochldr denur vaqen.
nenngen
clel€! kroppan unclermotom cle
.t
n ctdds ae Mt.Iet annan
vanng:
l\
./ ! \
aoss€
rr.os,rrsrma
24 Domonteraskruvamafdr motoded€navid
tvarbalken(s6 illGtration). Ta sedanbort
tverbalkenF€ illGt [email protected]).
15 Hissaupp bir6noch sldd den sdkgrlpe 25 D€monl€raladet t6l kyla,€n(3e lllustrapallbockaf.
(sekapilel lion) saml slod balkd (s. illusuation).
Tappaav kylsyst6m6i
1).
26 Lossa avgassyslomelfrAn moion (s6
l0 Tappaav moloroljan
ochta bon titret (se
27 Stdd vexelladan
med en domk€lt (helst
17 Oemont€rastanmotom(sekapilel5).
€n vb(elladsdomkran).
Plac€rai annatrallen
14 Lossageneralornoch fa*d, fdr det ur
6.25sra bort sknx.ma {vid pilaha) H.
0.25bra ocksa bon d6dbalk.n
29
av motor- allmannaanvisningar
28.10 Benovering
trebit pa donkralt€nsa alt inle vaxslladan
avsnitttb. ynerligareinlormaiion.Rd€fids do
2t DmonteE kardanareln(s lapilol 8)29 Konl.ollera
sa an ingenlingEmnatskvar,
Lossaalltsomhindfardenontenngen,
30 Hoj tdrsikrigrmotomut ur motorrummet.
luta motornsa ad framd€lenkommerov€r
{dtiengalen vid behov.Hi,i @ksl domkafl€n
vid vex€llAdannegot om motoln hojs.
Kontroll€raan ngenlinqhaka. upp sig da
motom hii* {e illGtralion).
3l S:ink nd motom pg mark€noch stdd d6n
m6d irekbssaf, D€monlsrakoppling och
svanghjuleller drivplatla,montera sedan 6.30 His
molomion arb€tsbock.
5 Om man plansr sn lotal renovering,
mast€motornlas isar,demonleradarfdrde
inredolarna96ner€llt
enligtfdljandei
[email protected] avg$greMltl
MonArhrg
32 Konlrolsra motor @h v:ix6ladsidslen.Ar
btl dem,
d€ stlha6llerskadade,
33 Afb6lar man pa en bil msd manu€ll
vitellAda,sat lamellc€ntrum
och kopplingpe
plats (s6 kapitel 8). Nu kan man pa$a pA att
monreraen ny koppling.Stryketl tunl laqer
pa vax€llAdans
ingaende
hijgt€mperaturlett
I molornoch senk
34 Fasl lyftano.dningen
35 Rosl€nav abelel skeri omvandordning.
och
36 FyllpA kylvatska,olja,seruostyrolja
vid behov(sekapitell).
vdxglladsolja
37 Kfi motoh och kont.oll€raalt inga
ldckagstdrekomme.samt ah alh blivil ran
monterat.Sat sedan lillbaka huven och
Topplockred kndel
OlietAq
otjepuarqrs sugtdl
Xanren.kepaoch skruval
motom och 6tyr d.n t66iktigrt
ut ur motorlmm.l
Bake vevdelftilning och ha ate
Vevdd adr Bmlager
motorblocksom tidigaro,oljepump,oiieteg, 6 Innanman gA. vidare,se t ll att l0liand6
topplock, ventilkApa,kamaxsloch ventil- linnstilbangligt.S€ ockseMotorenoeerhg
detalj6.,kamdrsvoch iem. Alla detalierar ordningstdljdoch hopstftning dar dot finns en
moni6rad6med nya laqer, tatningaroch lista pA verklygoch malerialsom krevsvid
packningar.Allt em krevsar att manskruvar
last s.enr6r och oviga delaljef. Fundera
noga6v6rvad som af det bastaailernativet Sna kadongeteler plaslpee. f& att
mednagonmotor
och diskutorasituationen
renov€ringsverkstad,
res6rudelsl6v6.anl6r
ollererlamapeFonefinnandetaljskopsell€r
avdagare f6r remskiva/ svengnn gsdemparc
Mikmne te| (rEa n ebn Ad an)
I
l{otod€noveftg 6ljdf6r isertagning
ordrlngE'f
38 Om luftkonditionsringe. av nagon 1 Det ar myckerbnare @h abeta pAmotom
ve&- om den sitterien rdnigbock,O€ssakanman
tdmts,ta dentill ackreditoEd
anl€dning
iblandhyra.InnanmotornsAttslpp i bocken
bOrmandemonterasvanghiul/drivplatta.
2 Om 6n bock nte lir tilbengligkan manta
isarmolomom denstddspAgolv€l.vaf exlfa
7 $otonqrov€rt|g - alt€rnativ
fdrs ktig sa a inte motornvet€i om man
Hemmamekan
k6rnstArinfdrett anlalalteF
Bslutet att byla
naiivvid en moior€nov6ring.
och vevar€l
motorblocl, kolvar/vevslakar
b€rorpA €tr anralfakrorer.Denviktigastoer
kondition,Oviga hdn
dock motorblockets
galbr kostnad,mdjlighslatl fa
synslagande
liden
arbersrutfdrt,ullgAngtill r€ssrvd€Lar,
somAtg&och hlr passerlaer rna. 5f.
En del av allmativ€n ar:
Liisa d.trljor - Om man vid kontrollen
finn€rah molorblockoloch de tlesladvriga
detalisma kan et€hnvandas, kan dst vara
billigaetart kopa losa d6taliersom krevs.
Block, vsvax€loch kolvar/vewtakarska alllid
lnd€rsdkasnoggranl.avenom blocketbara
ar lll€ slitet,b6r cylind€rlopp€nhonas.
Short block (halvmorod- Dsnna€nhot
bestA.av eit motorblockmed vevaxoloch
monlerade.Alla lager er
kolva./vevstakar
bylla och alla spel riktiga.Kahdd, vsntildelalj€r,lopplock och dvriga d€talj6.kan
skruvastill onhelenutanat1mycketmaskinlong block {h€lmoto4 - Enh€t€nbeder av
3 Om nan ska skaflaen renoveradmoto.,
mest6 alla yrtre dotalierlij6t tas bori, sA atl
de kan flytias dvertill den nya motorn,pa
sammaset som om mansja[ had€Enov6rat
motorn.DsssadetaljerbstAr avi
Genentot och ..jstq
Sr&tuopunp @h festen
Av94reningsdetaljer
Iendhsrdelarc,ttndkabiaroch (rya)bndstift
ra mostat och tamo stathuslack
Vaftenpunpoch 6ve6t tmnrpstedning
Brensb inI rutnng ens detatjq
Faryasarcoch detaljetfai denna
Insuqnings-/avqasqrent6|
Kopplingach svAngijulellet dieplatta
Nor.E U We [email protected] ten
notom. notera ala detaliet son kn vata nu
hjeb vid nontering. Notea hut packningat,
ldlri.gar, d6tans6,islift, *isten, bnckat,sktutar, [email protected] ad6 dataliert. nontetde,
4 Har manskatlatett shon bbck, som b€star
av motorbl6k, vevaxel,kolvar och vsvslakar
hoppsatta,
madotoppock,oijotdg och oljepump ocksa demonteras.se fdregeende
cy'indehoninssvetut9
Vei<rygltjt Mgdnng av ve*tlgsspAr
En sts glingtapparoch qangsntn
Botstat tat otjektuatel
I Topplod(- lsdrla€ninS
N
ts
\
Notera lt Nya eler rcnovetade lopptock et
vanligtvis ti gengliga fAn resetudelsavdalningen e er tillbehatsfinor. PA grund av att
en del speialwklyg kavs f'r an 6 isar och
konlrclleradelaljena, sant att otbytesdataliel
et lllgengliga, kan det vata enklateoch mel
ekononisktatt kopaen utbyt$enhel hellreen
att ta isar, kontrollerc och renaverape den
Notara 2t B21F-T och 8230F notorct hal
stellitbalagda avgasvontileL Ytan pe dessa
venlilet er nycket harda.6 ach slits ninde.
Masknslpainte dese ventilet,anvandendst
B21F-T noloret har
fin inslipningspasta.
ackse nathunkylda avgasventile. t6r benrc
[email protected] Dessavanliler$r inle kastas
tillsanmans ned annal netallskrot eftdban
natiunat kan bli axplosM.
1 lsArtagning
av topplocketlnnebafdemonoch avgGvonliler
samt
l€ringav insugningstillhdrandedetaler. Kamd6l och kamtrycka.s
masto forst dehonteraslse del A detia
laplrel). M?i.kalla detaljeroch r6toarad€m sa
28.11
av motor- allmenna
anvisningar
Renovering
9.2 En fren plastpesa m€d orikon kan
anvandast6r att l6ryara vsntildetaljema sd
andehals sammanoch kan monleEspA
plats
ursprLrnglig
9.36 Anvdnd en fjad€rkompressor tdr att
trycka ihoptadbma,ta borl knast entran
v€ntllspindelnmed en magnet elleren liten
speBt6n9. , ,
a( de kansatlastilbakapa lFprungiq plals.
2 lnnanventilernatas bor., idrberodupp
markning
och fdryarng av demt samma.s
delallef,sd all de kan
m6dsammanhorande
idrvarasvaf for slg och satas trllbakapA
wma p ats{s€ illusrrarion).
3 Tryckrhoptjadrarnape den ldrslavenlilen
och ta bort
meden venlilljaderkompressor
(se illuslration).SlappidrsiktiglpA
knastren
och ta bori rryckbricka,
tdderkompressorn
ljiider{se illustration) och ljadersal6(om
hdrande venildelajer, f6lll av noggraon
l n s p e k t o n , g e r m r t i l i g h e ta r l b e d d m a h u f
mycketarbele som mAsteuttbfas.
Nor.ret On notorn har bvehettats At topp
tacke t fAm o dIigen ske vt.
Reng6ring
2 skrapabort alla rest€rav gammal packningsmatefal och Utningsmedelbadeiren
motofblockeloch grenr6ren.Se t ll atl nl6
r6paylorna.Oellinnsspeoellaproduklersom
miukar !pp packnngarnaoch underattar
4 Dra ul venlilenur loppen,la sedanbod demonrengenavsevad.
iran svmngen {se illustrriion). 3 Ta bortldstska llan kyNatskekanalerna.
oljerahinsen
9.4 Demoniera ventitetningon li5n
Omvenl len karvari styrninqen(qAr nle att 4 Fbfen styvborslegenomde oika hdense
svmin96n
dra ut), tryck lilbaka den qen och gfada atl manfAlbortallaqrnqar.
omradet funt spindeln och spdfe. lor 5 F d r n e de ng a n g t a papv r a l t d i m e n s o
i anl a frAnvenl lialkikaroch spindlaf.Se aven harill
knat€n m6d€n fn lilellerett bryne.
gangadehal ldr alt ta bon kotroslonoch att venl le6a inte b andas ihop.
5 GdrpAsammaset medbvrigavenller.
gammat asvatska.Har mao tryckluttli
Kon'/o
garnglgt,
anlanddennaldf att bEsar6fi iren
Notera:se ,1/ atl utrrdlafotjandakontraller
nnan nan bestantuaton mskinarbete kavs.
Gdr en listalot vadson behijvereBerdasAntend
itso6kyd.t
vi.t
vEming.
pe
A
cb k,/I se.',asInbak
Topplock
e'6ete m6.! ttycktuft!
,lL!\
11 Unders6kmyck6l nogqrantom lopp6 R6ngdrskruvarna16.kamlagrenmed en rock€thar sprckor,visarspArpa kylvatskedelalerdemon6 Dav6ntieroch iillhdrande
lackage eller annan skada. Hittar man
bdr man noggranl ? Ren96rlopplocketmed avreltningsmede sprickor,kontro era med en rcnovorngslsfatsoch organiserats,
rengdraloppocket. om hela motorn ska och lorka del omsorqsiullt.
TryckrufiLnder verksladhurlvidaden ger alt reparera.Om
bdr manta sar r€st6. av moiorn rittar arberetoch sakedalbr an ala he och reparation
Gnov€/as,
ar uteslulenmastemanskalfaetl
innanrengdrng och kontrollpaborjas.
idrsankningarar rena. Notera: Dea trnrs
kehiskanedel san tar bod kokstesteroch de 12 Anvanden lnla och etl bladmatt,kolla
kan visa sig anvendbaravid abete med om tah.gstlan tdr lopplockspackningen
har
topplock ach vennldetatjet.Det at dock sagit sg (se illustration).Om skevhelen
kan
Ititande ach skaanvandasned ftttsiktighet. dverstgergrensverdelspecifikationema,
pa bryackningen.
Firlj noga instru|[email protected]
dom b€arbetasav en moloiienoverngs
med
och lagordverfall
0 Fengdrventillryckare
t 13 Undersdkventlsaiena i varl€ l6rbranoch lorkademomsorgslur
aviettnngsmedel
(blanda nre ihop dem underieig0nngen). ninqsrum.Har de gropar,ar spracktae ler
brenda.masr6de bearbetasav neqonm6d
stettitbetasda avsasventiteL vtan pA dessa Tryckluflonderlafla.even hitr och kan an
k!nskapoch utruslnrng.
vandasldr att rensaollekana€r.
\rntl€t et nycret hdtdate o.h slits mindre
och
lryck- l4 Konlrollera
speletmelanv€ntilspindel
i|ashnshpa nla dese vantiea anvand endast 9 Reogbrallavenlfjadraf,venlisalen,
821-T notoret ha. o.isa
bnckoroch knastermed rengdringsmedal,sryrninggenomatt v cka ventlen fram och
frninsttpn'[email protected]
lorkad€m omsorgsflllt.Ta delaljeriald en li baka och avlasa rdrelsen med en
tutnud|vtda avgastenttterfot belte vArhe
.dikalorklocka som fads ofdentli$ pe
saaft de inteb andasihop.
ryledn,nq Oetsa lenttlet fe, nte raslas veniilalgAngen
som kan ha topplocket{se illustration),ventrlonmaste
tsannans nea annar neral/sA/ore,1e6om l0 Skrapaborl avlagringarna
bildalspe vent efna,anvandsedanen sG - srta styrnngenoch varaca 1 1/2 cm ilt6n
Mtitnet Aanbli e^Dtoswt.
llslag maste
borstei bodmasklnoch ta bon avagr ngar vent saiet. Indrkalorklockans
ocrrt
t r"ee-"" 'e"o-.0 "' ropprocr
[email protected],;w!;,
[-:::Y:,....*
j
|
.
1
1
I
I
a
I
I
9-3b. . . lyft sedan tryckb.icka och liader
justerbrickor
medeventuel16
{tillsammans
som kan rinnasiandra end€n)lrAn
topprockot
t
2E
av motor- dlmannaanvisningar
28. 12 Renovering
,Effi
10.12Konrroll.E ait into topploct.t lr
3k3vi ll€nom att f6ra ett bladmatt m.llan
linjal och topplock (s€ upF€ilt ri
[email protected] kation€ma tdr d€l|l kapi!.|f6.
uppgllt r om lil|,ren skevhet)
10.14En indllatortlocta kan anvenddst6r
att dvgdra .p€lsl m€llan vonti|spindoloch
svmlng |tdr v.ntibpindoln .om pllams I
bilenvisdd
konlrolleraatl de ints 6r krokiga(s. illu3l'€!on). Mistomado tadrar ska bylas.
19 Kontrolleratryckbncko.och knaslorsAatt
d€ inte har slador eller spickor, Blt alla
mistenKa dolalj€refi€|sm omfattandeskador
kd intafia orn ds gA|sond€rundd ddfr.
20 Om konl.ollenvisaran vsnlildelaljernaar
vilkot
deligrskickellerslilnabortomrAddning,
vanligrvis
ar laLlerdA motornronoveras,
sat
tllbaka vonlilernaoch se avsnitt 11 for
ytt€.liga€ €kommendationef.
divider6 med2ldr att fa |en speL.NArd6na
har gjorts,och manlortlahnde er Noksam
betdfiands slymingahas kondition,bor man
kont.oll€radem.
tAta€n rsnov€nngsverkstad
Ventiler
i5 Kontrolleranoggrad lahingsy4onai6r
l6ck6n pa ojdmnt slitage, delormalion,
spickor, gropd eller brAnda omrad€n.
Konrrollorav6ntilspind€ln
Jor slitage,skar
skador och talkik€n for sprickor. Snliia
ventilen
och kontrolls€om donar kokig,Titta
lt vbot!€i- rsnowdng
N
.
6ftd gropar och stort slltage i dnden pA
spindeln(s€ illust6tion). FinnssAdanahar
\
dsl€ktorryd6rdettape at v€nlilernamAsle
algard6 av en renovenngsverkstad.
t Pagrundav an arbeld ar ganskaavancoral
t6 Mat ovorskonol pe vafje ventil (s€ och kreversp€cialverktyg,
b6r ate6Glland€
lllusltsllor).Ar del mindrean 0,8 mm mAsle av ventiler,v€ntilsAten
och styrninqar6v€F
ovriga Yontildotalier
17 Kont.ollora
slitagetrdr vadeventiDedd(i
endama)och om d6lAn srcpar.Mel d€n rria
lAngd€noch jamlat. med vArdet i specirikationena(s€ illu3tratlon).FjadB som r,r
kortar6en angiv€lsll€rhar blivltk.okigaska
inte anvdndas.Fjaderkratienbiir kontrolleras
om de
idrallaladbha innanmanb€stemmer
qer an anvanda,ta medijAdramalill en renov€nngsverk€tad
ldr dsnnakonlroll.
18 Pla6€€ iedrama pa en plan yta och
kan la isaf och sata
2 Hemmamekanikern
ihop lopplocket,utldG i66srcdand€ reng6.ing och kontroll,sedanse a ihop och
till nagonsom kanatgdrda
Emnatopplocker
det, Utlorman konlrollenkan manse vilkst
skick detaljemaer i sAatt manar sek6rpe att
€noveringsarb€le
ar vdrtpengama.
3 Specialistenkomm€ratl demontsa ventiler
ocn ladrar, slipa eller byta ventil€roch venlilkonlrollsra
sgl€n,Atgardavonrilstymingarna,
och byta venliHladhr, tryckbrickor och
Ny venli
Shl€nvenlil
to.l5Kontrolleraonligtbildenatt veniil€n
inte a. s|nen
Andenpe spindeln 4 Spindel(nesl
slitnaan.ede)
2 Sperbr knastet
5 Tehingst'ta
3 Spindel(ninst
6 Ove6kotl
slilnaonAdq)
byls
knasler vid behov. Ventiltatningarna
Kontrollskerockse
@ksevd hopseflningen.
sA atl venlilen fAr ra hitjd monterad
planasocks.
Tahingsyran
mot motorblocket
4 DA ventilafbeielutfijrts ar loppLocket
nyskck, Oa lopplocket kommer lillbaka,
€ng& det pAnyttinnanmonte.ingpa mobm
och sllpmode
trAneventuella
melallpartiklar
som kan vara kvar. Anvand lrycklult om
matjligt
1& att blAsaigenomoiekanae.na.
12topplock- ihopo:rttnins
N
tt
\
1 Oavsetlom lopplocketrenovefatsav 6n
specialisl,se lill all den iir rikligt ren nnan
pab6ds.
hop*itiningen
2 Lamnad6manborl topplocksrfijr argard,
sitrer ventile.och ovrigadelaljerredanpe
plats.BdrjadAhopsanningen
medpunklS.
___t_
df
10.16 6wFkottois br€.ld Dasrtilcn mrsi.
vat' .om ffglv.t (om ingEi dreFkolt fnns
kan Ints v.rdld ,t€6nv6n la6l
10,17Ma fEdr.mas fris llngd m.d
skjdmen el6r indlkatorkl6ka
10.t9 Kontoll.€
att tadrama inte 5.
Renovering
av motor- allmanna
anvisningar28.13
ffi
L-r]=)
Tidigt
rza s€ tlll att konrrollor€ hur lAngt
v€ntllsplncL.lnstlclsr ut lrAn topplockot
(avstAndmollan tedon*ne och
soindelendel
l2a S€ till .tt byla vodliltlitning.. och Elt anvandaratt lyp
3 MonteraIedeE:itena ldre vsntillAtningarna,
a Monte.a nya telningar pA va4€ venti
styfting.Anv6nden hammar€och en djup
knackasedan
hyisa€lls monlsnngsv€ddyg,
lorsiktigi lehingarna pA plats (s6 illurHion64. Se till ad dom inte kommersnen
eftersomd€ dA inte kan tdta ordsntligtmot
Notora:Se ii att rat typ av
venlilspindsln,
$lnihgar anvends. fidigare typet hat en
gummilepp nedan senate modellet har en
ko(ekr. mendertakan man inrefdrursarta.
MArtetras tfan fjadersatetrill ovansidanpa
ventilspindelnAr mAtletst6ire an det som
anges i specifikationerna,
kan man lagga
just€ddckorund* [edrama.
Vamhg: Anven.l .Hrig
jusl6rb.ick* sa atl nttLt blir
2e
fOr kamaxsl€ll€r
9 Slryk montsringspasta
molydondsullidletl pA venlihryckareoch
s Bddai €na dndenpa lopp€n,sm(J4venlil kamdeL,monterasedankamdel (sekapile
anvand 2A).
epindeln
ochsdttidsn lorstaventilen.
l3.l En vendkantsborttagarc kreB t6r att
molydendislufiden
el|q renhotorclia.
ta borl vandkant€n uppdll I varl€ crlnder6 Sat ventiEed€ma pa plats,och brickorom
9Ordetta innan kolvama d€monleras
Badanaanv6nds.Tryckihop tjadrana med
t3
Kolvar
odr
v.vstal(ar
N
och montera16r
vsnlllljAd€lkomprsssoh
demoot€ring
N man nrs bort vandkanten nnan kolvaf/
siktigl knastf€n i spAret, avlasta sedan
v6vstakarlas bori kan kolvamaskadas\
kompe$om och se till ah knasironkommsr
2 De vandkanlema
ragirsbort,vAndmororn
Note.a: /rrar kolvarlvevstakar tas bo.t uppoch nersa ad v€vaasln
kommgrdvsct.
ctenonteft tapplock, otietregoch oljepunp, 3 Innan v6vstak6n tas bort, konftollera
(sidospsl)
se berdrdaa."snitti kapild 24,
m6dbladmettFord€m
axialspelst
1 Kenn€ft6rmedlingemagsln
om det linns Engs lagertappensA an spelet eliminefaspa
(ca6 mm llan €n sida {se illuslration).Axialspelotar !ka
en kantupptilli cylind€noppon
dveAant).Om koks 6llerslitag€orsakalen mod bladmatioisljocklek. Om axialspelel
ka har, mAsteden tas bod holt medsp€cial Ovo6kridergdnsvadet, kravsnya velstakar.
verktys {s6 iliurt.atlon). Fdll tillvslkar€ns Om nya vevslakd (€lrd ny vevd6l) monl€ras,
instruktione.som medldljerverktyget,Tar kan axialspel€lbli fdr lilel (se specililationef)
!
t Gdr pA samma satt m6d atetslAend€
wnrilor.56 till att alla detalierkommoroA
plats- blandaintshopdsm!
ursprunqliq
I Kontrcll€rasoindelholdsnda venlilsn mon
l6ats {dimsnsionL) m€d skiulman el|€r
milklocka{s€ llluruatlonl- Lamnadoman
borttoppentOrarbete,ar detta mati redan
t3.3 Kotrtrolloli v€*trkrmas al|alrp€l
(sidosp€0m€d €tt bladm0tt
13.4Gortomslag16ratt merk.
v€vstakaroch6verlall{vid
samhorancl€
pilama)
av motor- allmannaanvisningar
2B.14 Renovering
13.6F6r .tt lofti.dd skrdor pa
v.vtappama och cylindoNiggarE, s?itt
kons sbngslump.r 6vor plnnbuttama
inn6n lolvar/v6wtakar t . ur cyind€o
(vevstakarna
mAstedA bearbelas- rAdgtjr
Gdr pa
med en moto(€noverinssve.kstad).
smma sen m€d6vri9avevstakar.
4 Titta efler markninqpA v€!€tala och 6v€rfall.Ar ds int6tydligtmdrkla,anvanden lil€n
kdrnarefor att m6 a vafje vevstakeoch
ovsrlall 16r atl marka varje vevstaksoch
0v6rlall mod 1,2,3 etc kdrnslag (se
l4.l Kontrcll€r6 v3vareln. dialsD€l mod [email protected]
1aVcvaxclocfimollrrrxoldemont€ring
5 Los$ mutlramat6.ov€ftallen ett halvl vaN
Al gAn96ntills de ka. tas borl t6r hand.Ta
borr 6verfalletldr den ldrsia vevstaken
rillsammans
med lageBkalen.S€ lill alt inte
lagerskAlonfalld ur dverfall€t.
dvs
6 Tra €n li€n bil plst €llergummislang
pinnbultarnapA v€vsiaksnsom skydd i6r
dA kolvsnlas
laqsrtappaoch cylind€ruaggar
N
N
\
lAng det g& lrarnel. Fijr in bladmefletm€llan
vevdeln m€llanframretryckytanoch axial_
lagrstfdr an kontrclleraspelet.
oll
fdr ramlagerdv€rlallon
4 Lossaskruvarna
1/4 vatuAl gAngentills d€ kan las bon f6r
Not'rat Besknvningenfdrubenet atl sveng'
hjul ellet ddlplatta, vevaxeltenstiva,[email protected], 5 Knackaf6Fiktigtpe vaie 6verfallm€d en
obAg, otiepudlpoch kolva ve6tak{ redan klubba,ta s6danborl dem i.en molonolocket.
Anvandvid bshoven sto. skuvm€jsslsom
denontemts. Helhren lAr batue vevdel'
qtningcn neste tossas och las boli fren brltspak vid domonteringav dvsrlall€n.
om de
Fdrsdkatt into lappa lagerskAlama
blockelinnanvevatslnkn l* botl.
los€nartren ovsrlalls.
6 L!4t ldrsiktiglul vevaxehfiAn motom {s6
7 D€mont€ralageFkabn och tryck vevslak€r' Vevaxet
kolv upp och genomcylindernul ur motorn. 1 Innan vevaxelndemonleras,konkollora illuBtratlon).Det kan varasn god ide an ha
med nagonlill hjalp,etleMm vevaxshar ganska
Anvandskaftet pa 6n ta elbr plastklubbai6r dialsp€16t,Montora6n indikatorklocla
pa blockol
att rrycka pA 6vro lagerlageti vevstaken.Om trycksungon i llnje med veva€ln sa afi d6n tung,Sdtl lillbakalagerdverlallon
pA platsbad€i blockoch
hed lagorskAlarna
att heb vandkanlen vidd en av vevslansamaF€ llluslralion).
det taf emot,konlrollera
2 Tryckvevddn sa lAngtdol gArbakatoch dverfall,d.a at skruvana fdr hand,
tag'lsborlupplilli cylindern.
Brytsedanvevatsh
cylind- nolldallindikatorklockan.
8 G& pg smma sett 1& AterstA6nde
sA lAnstfamAt dst ger och nol€raklockans Mettenaxet
9 Etrerdflontenng, satt tillbaka overlalloch utslag. Oet avslAnd ax6ln flyttar sig ar
lag6Bkebr pa dsas r6pektivs vevslakar,dra axialspol€r.Om det Ar sloro an det som 7 Dsmontofadrevet ldn mellanareln(se
kontrollerar
v€v- kapit€l2A).Osmontsa skruvamalren mellan_
at munrarnamedlingrarna.Lamnarmand€ angesi specifikalionerna,
pa plalstill det er dags axelnstrycklor mol axiallagr€t.
Om dessa
qamlalage6kAlarna
om d€tta inte
nyalag6r s Demontsratandfiirdelaren
tdr hopsattninghindfd man skador pa inrear slitna,kommorl6rmodligen
rcdansjorts (s€kapilel 5).
an konigeraaxialspelet.
inl€artillgangbkan 9 Denonrora drever f6r oljepumpen{33
3 Om 6n indikalorklocka
l0 Ta inl€ bort kolvamatrAn vsvstakama(*
a.tt vevd€in sa
iniormalion).
man
aven
anvanda
bladmatt1I
fdr
ttenigar€
avs.itt
t
1/t.0Lyfi bon v6vaxolnhn motorbloclet
!/t.9. D6mon!€r€oli.lEllan lrAn
molorblock6t
14.9boomontda dr.vot f6r ol,6pump€n
Renovering
av motor- allmanna
anvisningar28.15
15.45En hammaE och on stor dom kan
anvnnda. t6r att knacka loss lrysb.ickoha
sldl.d€s I Int{stnlng€ma
t5./tb Dra loss pluggana mod on tAng
kanalsrmedvarmtvanentills vattnollLylor
klarl, lorka s€danblocket noggrantoch slryk
pe alla b€arb6tadeytor. Bar
rostskyddsolta
manlilbangtlltrycklllt anvanddmand6nna
f6r ait skynda pa lorkningsprocsss€n
och
[email protected]
1
2
3
l0
(eller
10 StrykPe.matexnr 2 tatningsmedel
molsvarand€)pe tatningsytornatdr trysbnckoma,monleradom s6dani motorblocket
{$ illGtEtion). s€iillart dersEs in raktoch
s6tt€rsig ordentlgt, annarskan de acka.
vs&tyglinnsidr detia6ndamAl,
Specislla
men
precis passa.
en stof hylsavars ytt€rdLameler
14,10D.mont€ring sv m.lranat€l
inlli brckan och 6n 1/2" i6ndngningkan
Vaming:Anvend [email protected] i.r
Fdimrelaser
5 Drevt6t oljepunp
anvandas
lillemmansmedhammare.
Tendfdtdehtdtev 6 StOdvid nttvetkhrlg
(sa
1l
Stryk
icke hardnande
iainingsm€dgi
Arensbpunpkan 7 Bakretagel
? Om block€tinl€ ar exlremtsmutsigieller som Pematexnr2 elleranvandlellontojp)pa
fu lt av slam,kan man fen96rad6l lillirods- d6 nyapllggarnafdr oljokanalerna,
dras6dan
$allande m€d vatt€n,lvetm€dgl och €n styv in demihAlen.serillatr de drasAtordentligr.
Osmonteram€llanarsln,l& llluslalion).
borst€.Ta gott om tid pa d g och g& eh 12 Om molorn nre omedebarrska setbs
grundligtjobb. Oavsotrvilk€n melod som ihop,lackdenmed€n slorsopsacksAatt dsn
YamtuW116 deln 6K ut, se til
v .oga m€dan €ngdraallaoljshal
anvands,
etr tlt skeda bu.sinsama.
och kanaler nycket omsorgslullt,torka
block€loch stryktunnoljapAallaboabetade
I Degangadehabni blockelmasterengoras
sAan atdragnlngsmomenlen
blir rkliga. Dra
t5
N
en gangtappav ran sronekn€d i vadehAlfor
\\
!N an la bort rosl, konosion,skruvldsv{lska€ller
\
ldroroningaroch l6f an alef$allage.goha
(ss lllu3tralion).AnvAndom mdjlgt lryckluft
I D6mont6.a
ramlag6rtjv6rfallen
och ta bo.r
r0r atl reng6rahAl6nfian span och aidra
ranlagerskalarna
fren 6verfaLloch motor
roster€fieroperalonon.NL kan man passa
block.Mark hg*kAlarna sa an man vet om pA
att rengdraal|agangorpe sktuvarnaoch
d6 kom lran block,6v€rlalloch vilk€tram- pinnbultarna
ldr ramiagren
ocksA.
hg6rde lillh6r, laggdem s€danet sidan,
0
Satt
Ullbaka
riv€rfalen
och
drael skruvarna
2 A.vAndon packningsskrapa,
ta bort alla
Il3t6r av ganmd packningtdn mololblockot.
Ve mycketliiBiKig s6 att int6 tAtningsttoma
oto.blod( - r€nodrho
lO Motortlock ' kontroll
N
:lS
\
1 Innanblockstkontroll€ras
bdr det r€ngij€s
iavs.i$ 15,
enligib€sknvning
2 Kontrollsfa
visuelllatt inl€motoblockethar
sprickor,rost 6llerkorosion. Undersdkom
gangorna
ide gangadehAl€nSrskadad6.
O€l
kan ocksa vara bra an lAta 6n specialist
undeB6kaom del finnsdoldaspnckor,d€tta
kraver namligen specialolrushing. Om
sadanadeJekterfinns, let nAgonrcparcra
bockerom mdilgt€ ld byt !t d6t.
I Dofiontora alla brickor och qangad€
plugga.lrdn
blockel,Pluggama
sin€.nomdt
myckethed - mankan b6h6vabona ut dem
ochgangaom hel6n.Anvdndnyapluggffvld
{ D€montora
iry€bickomairan molorn.For
all gora dena knackarman 6na sidan pA
b ckan in i block€l msd sn hammar€och
dom,g p s€danom dsm m€d €n stor tAng
octrd€ ut d€m (l€ lllurbaUon€rl.
6 om motom Ar sxtremt smutsigbor man ta
moddennAgonslans
o.h le d.n rsnqod i 6n
ts.a Ala skmh6l i block t - lp6ci6llt d.
t6r 6ml.g€.6v6rtall och topplock b6r
t A€ngolefi€r alla oljeheroch kanal.r,on At
gAng€n,Dsr linns borstarsom ar spociellt rong6r.3 och jus!.ra. m6d en 96nsl6pp
glordatdr d€na Andsmeloch som kan an
{$ llll alt span och andra r6t6r ta6 bort ur
hebn.fl.ra$
skatlasfian rssetud€lsbutiksr.
Skoli alla
l5.l0Enstorhy'e kan anvendasvid
mont€ring av nya frysbrickor
28
avmotor- dlmennaanvisningar
28.16 Renovering
t6.4€ Met cytindordlamot m torEdo
crlnder iust und€r vandkant n (a), p6
mltt€n lb) och lund.rt.nt (c)
3 Kontrclleraom cylind€rlopp€n& slitnaolld
4 MAt diamslm tdr vari6 cylind€doppuppiil'
(alld€lssundd vandkanlsn),pA mltlsn och
undenill, paEllsllt med rcvddn (!. lllutt!Uon.rl. Not€r€: Mdlt [email protected] sta lnta utfdr€s
de bbcket hdngieri en motorbock - cylincl'
nma kt de endrafom negotodt natt n dn
'l(|.4b afttmAit i mlt8..dan m.d.n
mltrorn€r.r tor dt t8tstill. matt t
10 Gor pAsammasiltt tor 0wi9a cy'ind€r'
ll Om cylind6/oppsn Al myckot slllna sll€r
repad6,ellsrom de ar orundasllsr ko.ilka
ovor dst gransvArd€3om a.96s i 3pecF
likarionda- mAsteblookal lroras och honas
av 6n speclallsl.Bona. man om, krAvsOv6r
och dngar.
dim€n€lonskolvar
och bladmet,
12 Anvdnden oroclslonslinial
kontroll6raatl blockds ielnin$yta mol
topDlockstints ar skd (.! lllu3doi.r).
'13 om cylindrarna6r i nagorlundagod
konditionoch int€ slitnam* en tllatet och
kolvsp€lonhe er sig inom tolerans6m.,
b€h6v€rman int6 borra om moiorn. Dol
dck€r stt honacylindlama(s€avsnilt17).
lol2r
Kontrolb.E att blockst Inl€ af rk vt
m€d hlalp av linlil och bl.dmltt
3 Dat linns tvA vsnligatyper av cylind€rhoningsv€fityg-en typ som ssr ut som 6n
boEt6 (fl€x - hon€)och 6n md tmdltlon€ll
m€d tdd€.b€l6tad€ brynst€nar.Badagar att
anvAnda,mon l& den som ar mindr€ van er
typ€n 8om s€r ut som en borcto lomodligen
lAttast att anvenda, Man behoverocksi lit6
olia l& Andamebt0otogen€lld lacknatlakan
i annatfall aNand6), irasor och bomaskin.
5 Mat sedancylind€rdiametom
Pa samma
hdjds menvinkeldtl mot v.vd€ln. J{mfor
a) Monten honir'gsvetktysetPe
r€sultatermeduppgiltsmai sp€cffikadon€ma.
boml€skiren, trpk ihop st naM och fir
6 Om man Inte har tillgAngtill pr€cisionsM wdtygot i cy'indan (s inodnalonl
maNe*tyg, kan man mata kolvspgl€nlillSe titt att tuvtirda skyddsglas,[email protected]
msn int6 lika noggrant,m6d
rredsstelbnd€,
hialo av bladmad.BladmAtlkan €rhAllasi
olika uf6rand€n lrAntillbohorsbutikor.
b) Snod cy'i1demned dknganengdar otia,
7 Vid kontrollav kolvspsl,valj 6tl bladmAtt
stdra bonen och fArd$ UPPocn ner i
och for in det m€llan*olvon och cyllnd€r
i sAdantakt atl etl liht kotslqt
clllnchn
vagg€n.KolvonmAst6vam i dst ldg€ d6n
nanste.
bildas
I ct4ihden. Hebt ska
in
m6ll.n
nomalt haf. BladmAnelmAsl€ior-as
koM
vaan&a ned en vkkat
Cbtuldena
kolv och cylindff pA €n punkt idFkjll€n 90'
pt une.ar 60"(.e llu.t.,tton). Sa till atl
tdr
kolvbulton.
ft6n held
avenda dqigt ned sn6dnedel. ta helet
a Kolvonska kunnai6ras gsnomcylind€rn I Innanmotornsatts ihop mftts cylindBF
lnte bo't N. natedalen vaclsomel
med bladmAnetDdolals uian anvendand€av lopp€n honassa ah de nya kolvringamaksn
slitasin ordsntligttOr ah gs b{sla tatning
absolutnadvedigt tat at Estzdkor na
dn finish.Not.iat ntue*a's't av
9 Om den lallsrig€nom€ller161619myckot Nd.tatOndu int hat ,et @ktw enq kb
liitt, ar sp€lelfor sior @h ny ko|v krAvs.KaNat vil ufArc detta atbete, kan nan fe .ret giott
kolvon i underd€lenav cylind€moch sAr Hx
upplill, er cylindemkonlsi<.Hind manonstaka 2 hnan clllndEma honas,monloraramlag€rstall€nsom kaNardA kolv/bladmAtivnds runt 0v€rrall6noch dru skruva,natill sngivol
I cylinden, ?ncyltnd€motund.
lo.lar l'gq llnilLn Lngr m.d lock l,
diagonan och ndc 6rr vld konltollt
t73. En honlnslyo*Vg .v bo.{ tyD 9.r
b!tu! ytor om tnan lnt h.r sidt ddtla
.th3l. t6nn
173b tloninsotr6rivg€l *. Lrmn. .tt
lamnt koBfonnat mtnlt r m.d llnl6|m I
ca 60' vinkol
Renovering
av motor- allmannaanvisningar28.'17
kotwinganatan spacifcelanlndrc vlnl<el
pt slipndnstet - Es dai5r och f6lj
/]st/u4lonema s6.n,6ll* mec!ringena.
Dn inta ut honhvsve*tyget u. cytincJ.m
dt da rctaw. SAng BAlet av bonen och
fortsCtt.dElser tilts ve,*l€€a siarra4
iyck sadanihq stemnn och f6r ihop
vefttpet r'ivEdder nn .tt ve*{yg av
.'ofstAP sl,nna noton, wi.! s.dan
chudGn i nomal tutatlons/lktningunctal
@t an oBn cW ut vendw.t ur cylindan.
4 To*a boft otiantren cynnden och gat pe
sa','|a sAftnd Awigactlindnr.
18.4t Kohd.$lpar.n lan r.ngdraa tn6d
4 Oe arbdet ar fArdigt, grada dv€rkantonpe
ott spel.lv€rktyS $m blld.n vb€r. , .
ctlind€rloppsnm€d en lit€n iil sA att dngarna
int6 hakar upp sig dA d6 mont€ras.S6
deremoltlll sn Inteskadacylind€ruaggaha
VamlnqAnvend*ydd tc'r
5 H6la block€t m&t€ nu tvAnasig6n mrrkst
' mergstullt m€dvarmtvatt€noch tve$n€d€l
sa at alla sDerav sliDmsdslsom blivitkvar
slter honing€nkomm€rborl. l{o[.|a. Mankan
be'.'akEcylindedow.n so,, rcnaon nfi kan
anven.h en lunptn tusa - tuktad @d ren
nototolh, och totka cy ndedorydn utan att
t o.rhgsr€sieravsdtiorsig plt tEsa S6 ll/ atl
rcE en bo|ste t dla oU€hAloch *€nater,sk6ti
dqt ned rinnandevaften.
C Elts tvAthingen,toi(a lockot och stryk ett
tunl lager rosltsyddsolja pA alla b6arb€tad6
y!or. Unda ln blockst | €n aopeeckse ah dai
hal|3rsig rcnt tllls d€s€ d€t 6r d6gs att sgtla
[email protected] S. Ul aaaolerctu'het n
N bakiidn N dnEspt.€,ler
l8.4b . . . .ller.n bit avb.ut€n ring
rumm€toch/sllsl v6vhus.Av6n har mast€
dledningon koriqsras 16ran int6 probl€mon
ska kvaBtApa den nyrcnovsEd€motom.
l0 Mel kolvingamassidosp6lgenom att
Placalaen ny ng i Gsp6ktivekolvringspar
och t6ra in sit bladmanbrsdvid d6h ls
lllBlEtton). Kontrcll€rasp€lsl pAtr€ oll6l tyla
slAll€nrunl va4€ spAr.S€ lill slt rAlt nng ,anvands- d€ erolika.Om sidosp€let
er stod; I
an dsl som angesi speilikationerna,
maste
md anvdndanya kolvar.
11 Kontroll6rakolvspsl€tg€nom att mdta
cyrhdorlopp€i{se avsnin 16) och kolvdiamst€|n. s6 till att kolvaha och lopp€n passar
ihop. Mat kolv€n tvdrs 6v€r ski'rlei 90o i
fdrhallandelill kolvbultgn6€ lllu3trrtionl och
undq cstrum pa koMingon,
12 Subtrah€rakolvdiam€tshtran cyllnder'
lopp€tsdlamstorea orhAllssp6l€t.Ar dst
stiin6 an vad som ang6si sp€cilikalionema,
mAsl€ blockot boras och nya kolvar och
0 On kolv och cyllnd€rloppint6 dr skadad6
eller16rmyckalsliina,samtom motornint6
borratsom, kavs int6 nya kolvar.Normalt
kolvslltagosyns som vertikala linjsr pA
kolv€nstrycksidaoch en nAgoi los ovrc
kolvringi spar€l Man biir der6motalltid
avenda nya kolwingarda motom€ensihop.
7 lJnd€[email protected] om vad6kolv sg att dst
inte tinns sprlckorrunt sk6rl6r,kolvtappsinfastning€nell€r m6llaningspAren.
A Konlrollsraom kolv€nstrycMor vid skdrlot
Ar 3litna ellBr .opiga, om det flnns hdl i
ko[nopp€nelld b.:inda parli€ri kant€nupptill
pA kolvon.Om sk6dd er slitotellsr r€pigt,kan
molom ha ovorhsttalsocveller ha onormal
fiirbrAnningvilkal orsakai hogat€mp€ratu€r.
Smdi- och kyrsystembijr kontrolleras
noggrad. Ett hAli kolvtopp€nit 6tt rek3n pa att
onormalforbfAnnlnghar iniraftat.BrAnda 13 Konttoltsraspeleti6r kolvbultongenom
panid i l(arnenpa ko&lopp€ntyd,arvanligdvis an vdda kolv och vsvstakoi fiotsaft nktning.
I Inran kontroll6nulforsmasb kolvar/vev- pa d6bnalion. Om nagra av ov6nslAende Mgrkbarlsp€l lyd€r pA t& stort slitage,vilkol
st kar Engdrrs och de gamlakolvnngamatas probletnpatraftas,masts orsakomakori
m6stekodigd6. Kolv/vsvstal€b& t6 tilt 6n
borr fran kolrcn. Nol.r.: 4rvend almd nya gerasannarskommd nya skador aa intafta- sp€.iallst sofi kan b6arbotakolvar och v6vkotuingt clANtoh sAtEkop.
pA insuqninqs- statar, och mont€ranva kolvbultar.
OEatsn lan vafa luftlSckag€
2 AnvAnd6tt d6montoringsv€rktyg,for m€d sidan,rolaktigbdnsls/luflblandning,
brensle 14 Om kolvarnamaslo domonterastran
d€tla isAr ring.ma och ia bo.t dom lren m€d 1& |egt oKantal,fd tandBgs samtt€l pA v€vstakma av nAgonanlsdning,bor man ta
kolvon.S€ till att kolv€nint6 skadasundsr
dsm till6n spsialisr.Nard6 Andaer der kan
9 Xoro€lon pA kolveni iom av sma grcpar, man b€ dom kontrolleraatt vovstak€nint€ er
3 Sk.apa bort koks upplill pA kolv6n.En ryd€l pe Mv$skdeckago innoi liirbrannings- b6id sll€r widon, ofteBom de har sp€ciall
3iAlborsto6ll€| €n bit fint slippappff kan
anvAndas$dan man sk.apatborl huvudd6l€nav bdeggningama.Ant{nd und€f inga
omlttndigh6id 6n siAlborsie honierad i en
boffmaskin l& ati ta bon koksr€sl€r trAn
kolv6n. Maleri6l6t i kolvan Ar mFK ooh *an
hrb€t'3 av stalbdsts.
a AnvAnd.tt vorktyg f0..engoring av kolvdn$3pft lO. ati ta borr kok3r€sr€r.Om ett
lAd6ntv6.kiyg into A. tillgangljgt,kan man
mvanda6n bit avkui.n gmmd kolvdng.S€
docl llll att 6nd8t koksr€gt€matas bon - |a
hla bon ntgot matodalHn kolvnngssperot,
t€pa Int€ h€ll6r sidoma pe nsspar€t(!.
firdon.d.
'l&11 Mlt kolvdl.nrstom sopi forhaland.
5 DAall6 koks€3is tagits bo.t, r6n9& kolv/
l&lo Xodbo8.fl koldng€mr .ldo.p.l
v6vst.ko mod r6ng6nngsm€d€l
och to.ta
m.d .tt bladmai pa n.r. puntt€rrunt
till kolvbult n m.n I ramma hdid
&m m€dlryckluft (om m6jligt).
kolvd
anvisningar
av motor- allmanna
28.18 Renovering
fijr d6tta.Not n Ominlenya
matutrustning
koivaro.h/ellervevstakatrnd.teMtet$, ta hb
Lotl kotuM fdn vevstakattu.
15 Kontoll€raatl vevstakamaide hd sp.lckor
elld ddla slqdor. Ta tilltdlllgtbdt ijvefall€n,ta
bort d€ gamla lagerskabrna,torka ren lager
$dan
Eg€nai revstakeoch dverfall,kontrollera
an de inle har skador 6ll€r repor. Sedan
v€lslakamakontoll€€ts, b'ltill nya lags, fdr in
dem i lagerldget,satt pA 0verfall6l och dra
muttramafdr hand.Not€ra: Om Dotorn doveraspA gtund av vehgeEktumnet, mantqa
t0 Vevaxeloch mollanSrol_
Kontro
:\
N
\
19.1Gradeol,ehAl€n.ertt into skaDa
kanter sktdar €lld r€Psr lagrsn
19.2Anvand€n styv plasiboBt€ f6r an
boEta rent olj€kanal€ma I v€var.h
me en iva4e ande pA tapp€n,ndra vov_ skrv upp reslltaten.Mei s€daninsidanpe
ldr att bostammaom lagsrtappen lagre. fijr resp€klive bussning msd ett
sl6ngarna
(liknanded6t som
stickmAlioch mikrometer
Vevaxel
orunda visas i avsnitl 16, punkl 4) Subtrahsra
skadade,koniska,
? ar lagedappama
frAninn€rmat€t
angivnai sp€ci- diamsisrnpA lagerbanorna
I Ta bort alla graderi.an vsvaxelnsojshal ell€rslltnauttjv6rgrans€rna
skaQa
slipaom vev- pA motsvarandebussningfdr at fe sp6lelJl
6ler
lat
en
sp€cialisl
m6d en brynsten,
{s. iikationerna,
axsln.Varsedannogamedatt anvandarah Jaml6r resultatenmed uppgfternai speciOm nagolspd erldr ston,laft dr
tikarionerna,
i denslipad€areh.
2 Rsngdrvevdeln m€da!4ettnngsmed€loch lagordlmensionor
tofta dom ned tyckluti (om mdjligt)
I Konlrollera iatninqsytornal6f oljetel- mAnen pg lagonagenam€d vardena i
* ren, 6l
om lag€rtapPen
Vamlng:anvadd skycrdfil
ningamai var andefdr vsvax€lnsa att ds ints sp6oilikalionerna.
6gond vi.t arbet m.<, trycklull.
ar slitna€llerskadads,Om sperd harn6n sn monteranyarlussnrngar.
so fl att ftngoE anaolj.hat
ing iaxeln,6llffomytanha qrad€rellerrepor
d.<t .n stre t,Gte (s.
{s. illustr€tion),kommerd€n nyatatnmggn
illg'[email protected]) och sk6ti .t n edan
an Eckade molomsansihoP.I vissafallkan
20 Ram-och v.{dakda!€r R
t'|ed alr'ftning5medol.
€n specialistrepar€ralagery'ang€noman
xonroll
\
3 Kont.olleralagertapparna16r ram- och p€ssapAenlunnhylsa.Om€paralloninlear
\
vevlag€r,se lill att do inle ar ojamd slitna, mdjlig,mast6manblra vevdel,
r€piga,hargroparsl er sPrickor.
9 S€ avsnii 20 t kontrollav [email protected] v5vI Avenom ram- och v€vslakslagdska bylas
4 Slryk en kopparslanluhsd lagerbanan
vid rsnovering,bdr man spafa ds gamra
nAgraseng€f {so illu3trarion).om koppar
laqronldr en noggrannkontroll,gttoBomdet
avsensrsig pAlag€rbananar den ldr gfov och Metla',axet
lagot'anor,Utta kan ge verdetullinforrnationom motorns
mellanaxolns
lO Kontroll€ra
att festenav v€vaxolnint6 har eft€r tsck€n pA slitag€. rePor ell6f over kondition(s. illBtr.tion).
5 Konrrolle.a
orsakasav oljebrist,smutsbussning- 2 Lag€rskador
sprickore ler andraskador.oen bdr und€r hettning(blaaflecka4.Kontrollera
padiklar,
av molorn
ovobelastning
pA
negE
€llsr
andra
sett,
Om
man
i
block€t
samma
(sk
sa
alt
arna
sijkasmagnoriskl magnafllx)
kanhfia doldaspnckor anlla ensp€cralist dsf€kt6rfdrekommsr,masl€manbytam6llan- saml korosion.Oavseltorsaksnmaslod6n
6 Anvand en mikrom6ler,mel med don del och bussningd. Pa grundav d6t sp€cial_ korigeras innan motorn sdils ihop se at
j6mrdr verklygsom kriivs vid byt6 av mellanaxel_ liknande
skadoridrhindras.
diamet6mpAram och vevlaggrtappar,
r6ultat€n med uppgfl€rna i [email protected] bussningar,mdsts arbot€t utioras av en 3 Vid konirollav lagren,ta bort dom frAn
sa'nt
mororblockotoch ramlagerdvertallen
13€illustration).G€nomati matadiamel6rn
Lagg
pA €tt flena plnkt$ runl vad€lag€rtapp,kan ll AnvAnd€n mlkfom€lsr,mat m6d d€n vevstakarnaoch vevstaksdverfall6n
lage.banoroch dem pe on ren yta i d€n odninq de suttit I
manbGtarnmaom tappener orund.Ta ocksa diam€t€rnpA mollanaxelns
19.4Dra on kopparaladl l5ng3 m€d
l€g€rt ppcn - om IoPPar faetnar Pa
lag.rtapp€n, bdr d€n 3lipas om
19.0Mat lag€rt ppama pa 4.16 stElt n $
stt man kan 3€ om d. Ar konl*€ .llor
19,8Om Uitningarns slitit spar I v€vat ln,
oll.r om kontak$an er 3kadad,kommd
ev6n nya i t ngar att Ecka
Renovering
av motor- allmannaanvisningar2B.19
--,1=-,
0#J&t#
llP*,ffi:.\lr
|!,r--f'-----]l
UTMATTN
NG
DALIGPASSNING
LAGE
/il--R
#=:\
ffiffi
gsombrul€t
smuis inbadd.t i
SLITAGEP.GASMUTS
-:
t
a I
[
OLIEBRIST
z+:\
( o \
t/---t-=!l L.--r -<
Fanran ggn ng
STOFT SLITAGE
KONISKA LAG€RTAPPAR
20.1TypiskalaseEkador
€ l€rh6gavaMal)bidrarallallllnedbr),hing
Montqi n gspasta eller moIydendisultrdlelt
av
smo4msdl€l.
lgensatta
oljekana
er, vilketofia
ar res!ltat€tav ati olj€habni lage.skatarna
kommerfel, kan ockseorsakasmolmedels- 2 Foratl undvikaproblemoch spararid b6r
brist i lagret och t<jrsl6radel. DA sm<jfj hopsatinrngen
skei fdljandeordning:
medslsbrisl ar orsaken lill lagerskadof, Vetarcl och ramlager
smeras agermarerialer
ut och bod fran
Eake otje&tninsoch helare
baksidan
av stel.Temperaturema
kansligase
att steletfargasblAttav for hog vame,
6 Xdruano.kan ha en sror inv€rkanpa
Topplock,knwckare och kan*el
lagerlivsl6ngden,
Letsr manmotom abera pa
flll gas vld egr vaMal bolastastagrenhad,
vilkettenderaralt runna!r oljotllmsn.Detta
kanie hqrenatt svikta,v lkelgernnaspnckor
Oljepumpenssugrdr
I agrsls !4a (uhattningsskador).Tll slui
Oljefig
lossnalagermatonabt
istyckenoch slitsbon
IN gr in9s- och avgasgr.n rOI
frAnbaksidanav sHl. Kdrningenbartkorta
sirackorederlil lagerkoiiosoipe grundav
att moton aldnqnArlllrackligthoglemperatur 16ratl drva ui kondensvallen
och koiro
sva gaser. D€ssa produktersamlas de i
molorolian,vilketbildarsyroroch slam.Oe
- montedng
22 Kolvringar
oljan ldrs tll lagren angripersyran och
koroderarlagemalerialel.
7 F6lmetodvid monteringav lagerl€derav€n
dettaI ll lagerskadof,
Lagermedirjr smaspel '|
Innannya kolv.ingarmonlerasmAslenngfAr oti lfAckigt m6d sm6rjning.Smutseller
tammande partklar som hamnar bakom gap€nkontrolleras,Vi fdrlbatter att nngamas
harkonholerats(seavsnittI 8).
ger h69apunkrerpA lagr€tsom sidospsr
bgeEkalama
2 Ldgg ul kolva./vevstakafoch d6 nya
isrntur led6rlirskador.
ringarnase at ringarnakan malas den
cylinderde ska sitta.satt i dv6fsraringeni
cylndern,se t ll an den inle kommersnstt,
2l liloiod€nov€dng tryck ned den med toppen pa kolvon (c6
ordningsftjlid
vid hopsafl
ning
illustration).Koven ska bslinna sig nera
unde anr pA .ylinderni d6r legs d6n har de
kolvennAr sin undrevandpunkt,Fdr in €tt
pabo4as,
I Innanhopsaflningen
andar,tills man
setill an alla bladmAtlmellankolvringons
nddvendiqanya dear, packningafoch ldl- hittarrelt mAlt(s. illuitratlon). Bladmafiet
ninga.fnns tilhandsochavenfdljande:
ska ftjhs genomr ngandarnamed 6n litet
motslAnd.Jamfijrmed !ppgifternai speciMomentnycket(1/2 ")
t karionorna.Ar gapei l0r slort etter titet,
Verktygfd rcnteting av kolwjngar
kontrcllerapA nrtt ad man anviinde. rett ring
motorn. PA detla saft kan man hanfara
lagerprob
emtill rettbger.
4 Smulsoch andrairemmandepartiklarkan
kommain i motorn pA lle.a sat. Der kan
finnas kvar oft€r sammansatl.ingen,
ell6t
passe.agenomlilter eller PcV sysiem.Der
kankommain i oljanoch darilranin i lagren.
MelalspAnl.en bearbetningen
och normalt
moto|slilagg
ior€kommer
ofla. Slipmedekan
bli kvar i molom eftsrb€arb€hing,specellt
gtundlgtoch pAran
om delarnaintereng<jrs
sa . Oavsettanledninghamnardessalram
mande partiklar ofta I dei mjuka lageF
malerialoloch kan lefl aterlinnas.Stora
partiklartastnarinle i lagronoch komm€ratl
repalageroch agenappar.Basla bolsm€det
6r stt gr!ndligt renqdraalla delaroch hAlla
alltrngabsolut fent under hopsathingen.
Fsg€lbundnaoch teta brten av olia och
hjalperocbe til.
oljeriller
5 Brist pA sm6rjmedel(ellornedbr),rnin96.av
Kotla bitar gunmi- elet plastslangson kan
sm6dmedlet)
h4 ett antalsammanhangande r/es 6vat pinnbultahai wvstaken
orssker.Fdrh(g v6.me(vikettunnd ur oljan),
(vilketrryckorborr oljannan
overbolastning
lageMoma)samtollelacLage
och avkastning
Fa grlnd av rijr storaspol,slilonoljepump
22.3Vld kontroll .v rlnggap, mad€ dngon
tyckas bak nsr I cyllnd.m (dotta 9613b{3t
gdom m rycka n€r dng€n m€d
koMoppen som ringon visar)
22.4 Mod dng.n pa plats lcrlndem, mtt
indgapot m.d bladmett
N 28
3 F6rin 6vrekomorossionsring€n
icylndernr
l, se rillatr den $ar vinkelrAnmot cytind€r
lopp6l genom atl lrycka den nedAt med
loppen pA en kolv (s€ lllu3tration).Rinsei
ska bst nna sig i cytnd€ns nedredel, nara
4 Vid metningav .inggapetfijr man in €tt
bladmAttmollan.ingensendarlills nan hittar
6lt blad varsljockbk er likaslo.l son gaper
{s. illuslrallon). Bladnettot ska kunna rdras
med etl visstmolstgnd,Jdmldrmehd med
oppgiftsrnai sp€cifikationerna
i kapitlers
bodan.Ar gapetst6re ell€.mindreand9i!6r,
kont.oll€€An on gAngait de rana ringarna
mits, Not€c: Frggaper mestemer3s15nn
ten undet'@t pa cylndedopp.L
5 Ar ringgapeti6r lit€l mAsreder gdrassrone
sA att int€ ringandarna
slar ihop,vilketkan
o6aka sve€ motoGkador.Ftinggap€n
kan
torslorasmedhjiilp av en fil. Monl€ralilen i €tt
skruvstyckehed mjuka backaf, fijr ingendamadverfilenm€dandamamottendgma
pA ba99esidor.F6f ssdaningsn saktamot
iandernasA an be99esidorb€arb€tastika,
av motol - allmannaanvisningar
28.20 Renovering
22.5om gEp.t ,r ftr sLg $tt UPP€o fl |
odr 16. ringandt]m mol
rtt.truvltyck
fbn. rldor, fil..nd€tt di'dn odr In .a .tt
gsp.r Uh ratt
Fila€ndasli don .ikhing som man norman
3elt tCf,lil6n leo lllurdo.l.
6 Fdr stort .inggapdr int6 kritbK EABng. d€t
inl6 dvsrslig6i 1 mm, kontrcll6ra pA nytt ait
rimma E av!€dda f6r molom.
7 6& pA samma satl m€d Ovriga ngar PA
sammakolv och ssdant& ovrlgain94 t6r
€€p€Kiv€ rylind€r. Ko|n ihrg att hAllaordning
pA dngar, kolvd och I vilka cylindrar d€ ska
E De dnggap€nkonircllo€tvkotrig€Et4 kan
dngarnamoni.r6 pd kolvama.
9 Oljonngon (dsn lnd€rsta pa kolven)
monte.asvanllgenlo.st. D€n b€starav tre
i
d6lar.Fdr in distans/€xpand€r
lndlviduella
BpArEtl!. lllu3traton). Om d6t linm nagon
anodning som hindrar kolvringonan rol€ra,
s€ tillatl d€n sittd pe pbG i ha|.sti nngEpArst.
Sati dlr€fier dit undE sidodng€n.AnvSndinte
vsktys 16rkoNnng vid monts ng av sidorlngama gftolsom d€ kan skadas. Placgru
btel|€t €na and€n pA sidoringoni spar6t
mollan distanto(pandd och kanlen pa
dnsBpArot,hall d€n pA plats och icr ott ffng€r
runl kolv€nsamtidigtsom manlrycks nng€n
in i spArot l!! tllultrarbn). GOr s6dan pe
sldoring€.r.
samm. san medd4 a1vr6
tO Da olj€dngenhar monloraGkonplott,
22rr \4d mo.trrhg.v
kom9.!6.io
22ga MonLrins e dltt n./dPd
.pAtbt fl'r ol.ring
16r|
22.sb Anvnnd rE Frkvg f6r monLrlns
av tolvrtng€r da .ldoringama tor oli.dng€n
mont€r€.
och repaerads6116r
[email protected] bedeovE och undr€sidoring rcngjorda,kontrcll€Gd€
uopat.
tl Kompr6E€ionsring 2 (den melleFta) 2 stattmotommedunderd€lon
rnont€rasda.ofl6r. Don har vanligtvis€tt 3 Ta bod ramlageroverfallen(om dstta int6
m{fie, vilkdt mAstovlrrdas uppAtmot topP€n €dan gjorts).Se till atl d€ ursPrunglisalagrsn
dv€rfall.
av kofv€n(!. fffwttaiion). Nd..at Fdti alltid inte sitlor kvar i [email protected] €116r
de bsttukttore. son n dfAq* turyana ' otika 4 Sin6r d€ kvar. la bo.l dem frAn block och
tillve.l<aret'rcsktiter olika metocler.Blanda 6v6dsll.Iodc lag€rldgenapA [email protected] och dv€r'
int ihop d. 6ve och me a6ta ingama fall m6d €n rcn luddn trasa. Ds made hAllas
[email protected] de har olikahtid,
t2 Anvend etl vorltyg r0r kolvringsmon_
t6nng, s€ lilt at marketpA ing€n :lr v:tnt mot Kontntt .Y ramragp,tpe,
iit sedannngeni de nittrs sparel
koh/4opp€n,
pe de rya
pA kolv€n,Trycklnt6 iserring€nm€r an vad alor.t.t viddr inte tagerytoha
f'Anhuden
n'gd
frngdnE.
Olia
och
sya
laggt
som {r nddvandigtf.5ratt lA d€n pe phts,
'13 siiih s€danI d€n ovaEia dllgen pe samha
satt, S€ till att med(ning€nvands uppAt
Rongdrbabidan PAd6 nya laq€|skalarna
Btandaints iiop 0v6ta och mell€Gtadngd. 5
la99 dm pA plais i [email protected] Om dsn 6na
och
1/t Gor pe samma sa ned d€ dvriga
l.go6kAl€n lit Ett lag6r hat en stod spAr,sa
till att lagrstmed sper monterasi block€t,
16rr€sPsktiv6
Lagg den andralag€rckAl€n
lagsri dverrallet(ro lllurtration).Se till an
sty€titd pe bgret pa€sfl i uttagel pA block
6fld dvorfall, otor6: Orn vsvat ln slipats,
anvandhget av undedirension On vev46tn
inte baa,bel€,svld hopsathingen,adglt nE !
I M l6rutsAhoran mototulockoci vovax€l:lr [email protected] cn dlt iagerctdlet<.
tlng.r nl.3t m{ttnhg.n
23.5O.l l|sbt ramlagr.t (r O hrr rrycrbdckor p! B2l och Bzt
Renovering
av motor- allmannaanvisningar28.21
23,11 Uigg .n sHng Pldtigag3 pe
lag€rtappen,parall€lltirodv.vex.h
ningen.om.emsaner br€dareienaandenan
den andrakan lagertapponva€ konisk(se
23.6Placerlng av tryckbrickor pA ramlase. n. 3 {vid pitama)pA B23omotore.. Spard i
tryckbrickoma ska vandas u€t
17 Skrapa fdrsiktgt bort atta rest€r av
Plastigagetran lagsrrappoch/ett€rtag6r,
Anvandnaglarnaeller kantenpa 6r kredit,
kort- skadainl€ lageMoma.
Montaring av vevaxal
Vaming: An men inte kan 3e
naw kode. pe wvdetn, bo6ta
.,qn inte med .$lboBt6 €I.r
3k aDa.anvand .n.last tvaft6 Det ager som har sidotryckbrickofska
monl€rasi ag6f nr 3 pe 8230 motorer(se
7 F€n96rlageMomai blockochdverfatmed
8 RengijroljehAlon
i vevaxeln,
linnsdet smuts
n$ kand€n baE 9a Al dt hell - ratt in i de nya
0 Nt du Ar sAkerpa att vevax€lnA. ren, ta99
ds fdFildigt pa plats i ramlagren.
t0 Innanvevateh kan installerasfdr gotl
mdsl€ramlageBpel€nkontrolleras.
, de bdrvara
ll Skdrav smabirarPlasrigag€
negolkortar€6n breddenpA ramlag.enoch
placeEen bh pa vaie amlagertapp,
paralleti
n€d vevdeln {$ illustration).
23.15Jlmr6r bredcr.n pl don 3tuk d6
r.m$n m€<l3ttlan pe l6rpscl(nlng€n litr
att las|8t€lls 3pol6t (mat.rhrd den d6t pA
lbansen som tlivn br€dan): s. tillatt
snvrnda re|t skal€ - den fnB bAdoi tum
2B
l2 Bengd.lagerytorna
i .amtagerdverfatten,
18 Lyft fdFikrigt bon vevdetn tran motom,
sat dverfallenpa plats. Se till an Ptast9a96 19 F€ng6r lageMoma i blocket,stryk s€dan
.emsomainreflyttarsig.
pa en tunt,jemnllagerav molydendisutfidtefl
13 O.aAtskruvama
[email protected],
bit4amed e l€r monleringspaslapAvate lager.Se til atl
del mtlfe ochabeta dal ilfe siegtil angiv€t avenaxiarlagren
smddsin.
aldragningsmoment.
Vrldintevevdelnunder A) 56 til atl lagertapparna
lir rena, t{gg
pe platsiblocket
sedanvevaxeln
14 ra sedanborl skruvamaoch [fl ldBihigt 21 Reng<jrlag.eni dverfattsn,st'yk s€danpA
pAdem.S€U at
bortijvertallen.
HAllordning
Plastigage.emsan
nrerubbas,vrid int6heltsr 22 Monteralagerdv€rfatton.
vevaeln. Om nAgotdvertal er b€svedigtatt ta
bort, knackad6n fdrs ktigt i sidledmed en 24 Dra ala ramlagei6verfallen
titl angivet
moment,se specilikalioner.
B04a m6d det
15 Jdmlai bredd€npe den stukadePlasti- [email protected] a6€ta ut mot:indaha,
gageromsan
lat.vartelagenappmot skatan 25 Vid runl vevdeln nAga varylit handoch
som iinns pe fijrpacknngen, Detta gor kontroll€ra
om denkatuar,
laserspelet(s€ lllo3tration).Jamtdf med 26 Sistaslegel a. an kontroll€ra
vevdetns
uppgiftemai specitikationenai b04an pa axialspelmed bladmAttellerindikatorklocka
enrigtbesknvning
iavsnin 14.Axiatspotsl
bor
16 Om spelenawikef frAndel l ltAtnakan varakoreK om inredelns tryckytorha shits
lagrenvafa av i€l dimension(vilkstbetyderah ellerskadats
ochom nyalageranvdnts.
nan mesle skafia re lagod. Innan man 27 Monlefadislansdnqendv€r Woodruffkiten
b€$ammeran nya lage. k.avs, so titl afl inte rramtill pA vevaxetn(so ittustratton)och
smutsell€.olja har kommitmettaniageroch sedan tatningshussr{6e ittusiration}, S€
bgenegs i block eller ijveriallunder ma! avsnrtl24, monterasodanbakr€d6ttlitning.
23.27aMont ra dlstsns€n 6ver
Woodrutfkilenlramtlll ol v€vax.ln
23.27b Mont6ra !€dan Hmre
tStningshu$t
av motor- allmannaanvisningar
28.22 Renovering
24.1Si6d letnin$husot pa trekhssar och
knacka ut d€n gamla cihingen med
hammar€@h dom
Monterlng av fiettanaxet
i block€tar
28 5€ tillad ax€loch bussningar
rena, smori bussningafnaoch lag€rylorna
m€dmonleringspasla.
agren so
29 Styr iorsiktigt axsln in
lllus!,".tiorema 16r awnitt 14.
30 Sat i skrlvarnafor axialplattanlfamtill
ochdrademtill angivetmomenl,se sp€cilika
tiond (lllustation1410).Snunamellandeln
fijr handlor an konstat€raan den ldp6rriktigt.
i
enligtbeskrivning
31 Monterakamremmen
bakrs24 Vov.xofteliing,
montodng
N
N
\
Notora: Vevdel, mastesilta pa pralsach
bvdlalen vatadrcgnainnanden nyatehingen
kn nant as mot blocket.
l.Anhoset
den gamlauttningen
1 Demontara
med hamma.eoch dorn qenomatl dnvaul
den bakitren{se illustralion).Se efier hur
lAngiden ar inslageni husei innanden ras
bort; dsn nya packnlngenska monterastrll
sammadjup. Var myckol l66lktigl att nle
repa sller pa annat satt skada laget i
efiersomdona kan orsaka
tahingshAllaron
2/t.2Driv den nya uitnin96n pa dat3 i
hAllarcnmod €n rrekb$ 6ller .it .6r om
d.t ar storl nog - * till an taitningenint€
kommorsnen
244 stryt Ins olja pE dsn bakr. tiitning€n
innan d.n t6B pi plals 6v€r vevar€h
2 Se liLlat tatnng€nar ren,slryksedan€n
S,
tunt lagermotofoljapAyttet€nten. Tatningsn 25 Kolvarocfi Yevstal€r
kohtrollav
och
montoring
b6.
naste lryckas rakt in i hahren, man
N
v6vage6per
derfdr inte knacka med en hammarerunr
\
kanlen.Ha. maningetlempligtPGssv€rktyg,
monlgrasmaste
|a99hallar€och lahing m6llantuahedycken t hnan kolvar/vsvstakar
varahefirena,dvrs kantenpe
och pressatatningenPa platsm€dolt stort cylindenoppen
meslevaragradadeoch vev'
skruvstycke.Har man ingeitillrackligtsbn cylinderloppen
pA plats.
masb
sitta
pA
ax6ln
en
a.b€tsbank
H99 halbr€n
skruvstyck€,
pe
och knacka tainingen pa plals med en 2 Demont€radverfall€ni Anden €n vsv_
(kontrollera
sl6m mef).
ah
markningen
srake
(s.
illustralion)
hammar€
traklossoch 6n
rent
TrakbssenmAslevarailock nog ah ldrd€la Ta bort de gamlalagersLAarnaoch loRa
pa vevslakooch dvedallmoden
laqenagena
jamnt
sett
heb
btningen
dver i ston
kaftgi
luddlrirrasa.Oe mastevaralullstandig
Arbeta sakta och se I ll att telningengar rakt .en,
eti
bladnan,
AnvAnd
in hus€t. Notora:
konstateta alt Elnihgen er nohlahd till Kontrott av y?vtegerspet
Ndt6.atVidt inF-lage.ytom ned tingnma
runt kantenpa olja och syrc lren hudenkan ets laqen
3 Stryks likontahlngsmede!
3 Rengdrbaksidanpa de nya <jvrelageF
4 Smijt tatninggnslappar med fett ell€r skelarna.
la99de sodanPa plalsi v€vstaken
motoroljainnan den sarc pa plals 6ver Se till atl slyFtifl€n passar i lttaget. Knacka
vevd€ln,skruvasedanlast halbr€nAnvand inie lagrenpa pbls, var ocksdmycketnogny packning. Not.ra: Slryk /fte si/ikor- grannmed att ints skadalaqerytan.Sm6aints
tiitningsnedolpe ajnsesidor on packningdn lagren n!. Not.ra: Om vevateln slipats
innanmonEdnsq (se ilustdtion)
mvaihdlagerav underdinension.On vevatetn
5 Dra Al skruvamafdr hAllarenlile i taget, till inte beaitekrs, hAganag)n kunnigpersonfdl
i kapfel
angivetmomenl,se sp€ciiikalion€rra
sa ad den ger jams 4 B€ng()rbak€idanpA den andra lage6kalen
2A. Skarav packningon
So evsnhar tilL
m6d Etningsylanfit oljet.A96l,se till an 'lan och rnonteraden i dv€rfallet.
att styrningensar in i unaget{.o lllu6tration),
inreskadas{5€ illustrallon).
\
24.5Anvand6n packninFslrap. 6ller €n
kniv fdr att ta bon 6vernitdi9t
packningsmatorial
t6rlfrringshAllaM
25.4Avmingen pl lagsEkalon {vld pll4)
mlst pas i uttager ftt. att lagr.t ska
komma r6tt
25.5 FitEkjut lolvringgap€n 6om bild€n
visr innan kolv/v€wtako sitts p{ plats
Renovering
av motor- allmannaanvisningar28.23
25.7ltm ha. typon 3v kolvnngkompr€ssor
kreve. €tt 3pirrskali och llidengning liir
atl dra & (vld pilen)
25.0Setill ad merknlngonpa lolvsn er
vdnd namat
25-ll Kmcka fitBiktigt n6r kolv6n i
cylind.m m6d dtt tl!- ell.r plasl*sft
srannaomedeban.Taredapavaddeter som
hangerupp sig och Algardainnandu lortner i cylindornsm6rjinte laqrel.Dei ar absolutnddvandigl sAlter.Tvingaaldrigkolvon
gA
ko
vama
e
ler
rngama
kan
sonder.
an passn.gsttormellanlagerochlagerskAlar
pA plats, meste
12
oa
koiv/vevstake
ar
:'hell renaochtrialranoltavidmonlerng€n.
innandverfallet
5 F6rdela kolvringapen.unt kolven ts€ vevage.speletkontrolleras
dver
6 Trden lilenbit plasl-ellergummislanq
pinnbultama
pe vevstal'ama.
7 Smdrtkolv och rlngarmod rcn molorolja
pa
och montera en kolvringskomp/essof
kolven.LAi skdrtetstcka ul ca 6 mm sA alt
kolvenkan styrain I loppei.Fingamamest€
lryckassammansa at de ger jams med
kolv€n{se i unrafion).
S V r i d v g v a x e l nl i l s v e v s e n g e np a d e n
cylind6rsom monlsrasar i sin undredddpunkl (UDP) Stryk moloroLjapa cylinder
nAgotkortafe
13 Skerav 6n bit Plastigage,
an br€ddenpa vevtappen,placora€msan pa
tappen, parallelt med vevaxeLn(se illu-
trB
14 Rengdrlagrerivevstaken,la bort [email protected] sanpAdvertallet.
arnafranpinnskruvama
Se til att passme.k€nape dakar o.h 6verlali
i,r vandaal sammahall.
15 Saihdt muttrafnaoch dfa dem till det
25.13Ui99 llte Pla3iigagc p! varj.
momentsom anqes specilikalionsma
paEll6lltm6dvov.r€h
{s.
v€vlag€rtappillustratlon€r).Dfa at i tre steq. Not6ra:
Anvend en hylsa hed tunna vaggar se att int€
smuts€lls oljahar kommilm6llanla96r
9 Se lill att merkel €llef spAr€tpA kolven adrcgningnonentet inte peverkasav att skaLarna
och lage i vevstakeeller dverfall
pek i.amal (se illustrallon), ldr sedan hylsankatuarnellan tjvenall och nuttet. Om undermiilninqen.Kontrollera
ocksepA nynt
trylsan
lastna
mellan
muttet
och
tendetat
att
106kligt in kolv/vevsiake
i cylind€rnoch 8t
age''tapp6nsdlameler.Om Plastiga96r6men
vilamol ijvenall, lyft uw hytsannegot se ai den inte at bredarsi 6na ?indenen den andrakan vevlndfedelenpe kolvnngskompr€ssom
mofofblocker.
Note.a:Se ,rl att herket pe vidt Ovedalet.Vrd nle vevaxen negon
vevstaken
ocksaar venttumet
la Om speletinte er en igt speciiikalion€n,
ochsedanbverlallel,
s€ kan lagrcnvaG av tel stod€k(vilk6lb€lyd€ratt
pAringkompressorn
sa 16 Ta bon muttrarna
10 Knackaoverdelen
til att nl€ rubbaPlastigageromsan.
dtl d€n vilar mot blockst
an
anda lagerk6vs). Innanmanbostammer
Plasr- andra agerkravs,se till ah inte smuts€ll€r
lt Knackaforsikligl pa kolvtoppenmed 17 Jamfd.breddenpa denlillplatrad€
fdr olia kommitmellanlageroch v€vslakoell€r
medskalanpaidrpackningen
Hskaftet pe dsn hammare(se illustration) gageremsan
dvervevlappen.
O€t an e/hel|aspelet{ss iusrration). Jamfdrmed dverlalldA matningsngjordss.Kontroll€ra
styrsamtidigtv€vslaken
i d€tlakapilelldr att s€ om ocksa hgerrappsnsdiamdrer.om Pl6tiqa96kanhandaan ko[angamalolsdkerhoppaur specifikalione.na
kompressom
tust innande g& in cy nder dst ar ratt. Om speletaw ker fran det angivna remsanvaf bredarei ena anden an i don
loppersA tryck helatiden .ingkomp.essorn kan lagrenha 16lsbnek (vilk€lbetydoratl de andia.kanlagenappen
varakonisk.
nagol n6dat. Arbeta langsamt.on nagol maste byras mol de rata), hnan man
att andra agerbehdvs,se till ati
mobtandkinns da kolvengArnef icylndern bestdmmer
25.158Mont€ra v€vlag.r6verfallen pA
25.15bD.e at muttrama ttll d.t momont
som ang.s I speitikationorna
25.17Mei bredden Dad€n tlllDlattad,.
Pl€stigagsr€m3ant6r atl b..lilmma
v€v1.96€P3bt {anvendritt 3kala - d.n
finns bad. i tlm och mm)
av motor- allmannaanvisningar
28.24 Renovering
24 Ssdan alla kolvar^svstakarmonr€rars
ord€ntligt,wid runt v€vaxelnnAgmgAngff r0r
19 skraoa fitrsikliqi borl alla r€sl6r av handfor an kontoll6ra att den ide kaNar'
tian bg€dappoch/gllsllag€r'Se 25 Slutlag€nmAstov€vslakamasaxtalsPel
Plastigad€
lill ah inte lag€rytornaskadas- anvenden konlrolleras.
S€a6nitl 1316.besknvning.
nagelellsr kant€npa ett kroditkort.
26 Jaml6rdst uppmenasp€lst m6d det som
20 S€ lill ad lag3rt4omaar h6ll r6na,stryk angssi spocifikation€ma.
Om d€t var riktigt
€ll€r
s€danen jiimnt lagd molyd6ndElu'lidfett
och orginalvovdoloch
innanisadagning6n
monloingspa{a pe bAggsyloma Manme$e vewtakar monl€rats,bOrd€t lodfatandovara
rrycka kolv6nnagot upp i cvlindsrnsa all rah. Om nva slakar och/ellorny vovat€l
lageMani vdstsken bltr&koFllg _ se till afi mont€rats,kan axialsp€lstv4a i0| litot, I dsna
sana trllbala slanqatnaov€r pinnbullarna fall mAsle vevstakarnad€mont6ta3och
b€ab€tas av sn sp€cialist
2l SAttvewtakd pe plats i vovst6ng6nig.n
ra bon slangamalran pinbunama,satt tillbaka
iivenalbi @h dra Ai skruvamatill det momsnt
2t F0 t lhodr btlanhe
son angosi spscilikation€ma-DrapAnytt i lre
albrrfioY€.fu
steo. Not E: KonlrcllerPd!€n dennagengan
paisne*ana pA vevstata och ,vadal Ar
Montertrlg ev wvatakar
zl Gdr pe sammas6it med AloFusnd6
z! Dd ar viktigt ait kommaiheg fdljand€:
4 He ba,.sidalpa ,,.ge,!k6l€r,[email protected]
hgalagena i vovstakeoch dvedallhelt
renai.! l1opsaftntngsn
At avsaddftt.
b) Se tittatt kolv/vavstake
Abn ellet na*et pe koken neste pe*a
hanat pe 6obn
4 SnAi cylineterytAgananeo ren o|a
d S/r,Aia a lagetytotda d!enaleh s,iiftspa
konto e?ats
platssdlan vovlagercpeiet
d
atl byggaupp lrycK m.n
branstosystomet
motomska shna uGn s&€kill rrycksl b€svar'
N6r.re:. om motoh baktandot genom gasspjllkus dlet fbrgasan, kontton.d ventjlspel
5 DAmotom stadar b& dsn lA gAlills d€n har
Oe motom vams
normalarbetstomporatur'
upp, kontroll6ragrundliqt att ini6 lAckag€av
kyNabkat6ckomm4brArcl€,olja 6116r
! StAng6v motornoch kontroll€ranlvAt6r
motorcljaoch rq/varska.
? K6r bil6ntillstt omrAdsm6dminihaliraiik
accsl€rsrafrAn 50 lill 8o km/tim let sedan
lad6n slunkatill 50 km/tim utan gas. Gdr om
d€tta10 till 12 gAngd,Oettai& kolvingama
afi sana sig ord6nlligloch tryckas ul mor
pA nvn an nt6
Kontrollgra
cylindBddggama.
6ckag€ av olja €lls kyNe$katinokomm€r.
8 KOrin bil€nf6Bildigt d6 ritsta 80 mil6n(nt€
hfu lart undd Engrc p€node4,hall ocrsA 6tt
ijga pA oljenivAn.D€l & int6 ovanligtatt €n
ronov6radmotor drar lito olja und€r in-
N
vamlng;sel an ha ar
hran.tstackarttill hads vk
I Da motom sans pA plals i bilen konlroll€ra
alltld niveorl0r motorcljaoch kv|va|ska.
9 Elter80 till 100 mil, byt motorcliaoch tin€r.
ur
2 Ta bort tandstinoch sat tandsystemer
lo De nada 10"tal milsn b6r bilen koras
lunttion (ss avsnitl3), kiir runt motornlills normalt,Var int6 dv€rdriv€tl6rsiktig men
pA
olj€tryckkan resistreras mahrcn 6116r misshandla
d€ninlehell€rvamingslampansrocxnarmil, byt Pa n!'lt hotorolja
3OO
It
Efid
tandkablarna
set
3 sAti tillbakatandslift6n,
kan s€danbetraktassom
filtet,
molorn
och
pA plals och ansluttendsysl€m€r
16r
6n
stund
kan
la
Dst
4 Starla motorn.