klantw.e}j~ - Svenska Industriminnesföreningen

klantw.e }j~
Kulturhusens Dag
Kulturbusens Dag tillkom på initiativ av Europarådet och har i Sverige genomförts varje å r sedan
!988.
Kulturhusens Dag innebär att portarna öppnas
till kulturhistoriskt värdefulla byggnader, som
annars är stängda eller svå råtkomliga för a llmänheten .
Riksa ntikvarieä mbete t samordnar de öppna
husen- 1995 under temat Industri och Hantverk
Totalt hå lls ungefär 300 byggnader öppna i
samarbete med kommuner, länsmuseer och länsstyrelser, hembygds- och byggnadsvårdsföreningar,
Svenska industriminnesföreningen samt företag
och privatpersoner. ·
)
-
T -
l
Industri och
Hantverk
l det rysta och övergivna bessemerverket i Hagfo rs var den siste bessemerblåsaren vår guide. Vi
stod dä r i mö rkret oc h kylan och försökte förstå
.,
'
vad vi såg, när han plockade fram en sliten anteckningsbok ur jackfickan, fångade upp det svaga
ljuset från porten och läste högt. Det var hans
egna, femtio år gam la a nteckningar.
Texten hand lade om den vå ldsamma kaskad
av gaser och gnistor so m forsade ut ur bessernerkonverterns pip när järnet blev stål. Det var bara
l
kortfattade, men noggranna noteringar om blåsningens färger, ljud och mönster, men när han
läste blev det nästan som poesi. Det handlade om
yrkeskunskap och om hur den skicklige bessernerblåsaren k unde avgöra nä r järnet va r fä rdigt,
utan instrument och bara genom att anvä nda
Bessemerverke t i Hagfors invigdes 1880 och har
tvl konv ertrar, vilka numera är tagna ur drift.
År 1858 hade konsul G. F. G ö ransson vid
Edskens mas ugn i Gästrikland lyckats utarbeta
och förbättra H e nry Bessemers metod att genom
inblås ning av luft i s mält tackjärn färska d e tta till
stål. S tå l framstä llt e nligt denna metod lä mpar sig
end ast för produktion av olegerade pro dukte r.
-
2
-
sina sinnen, genom att titta, lyssna och känna.
Bessemerverket i Hagfors är, liksom and ra
industrimin nen, en vi ktig de l av kulturarvet.
I de industriella landskapen kan vi läsa historien o m hur Sverige förvandlades från ett jordbrukarland t ill en industrina tion.
-
3 -
Indu stri samhällets
landsk ap
gränser i tiden fö r denna st ora o mdani ng.
Förändringar i jordbruket var nödvändiga för
industrins framväxt. Fabrikerna behövde arbetare och en växande stadsbefolkning behövde
Industrialiseringen omdanade samhället i grunden.
Änn u r87o levde tre fjärdedela r av svenska rna
i första ha nd av jo rd bruket. Under de följande
fem tio åren minskade jordbruksbefolkningen till
hälften. Människor bytte yrke. De flyttade från
landsbygden och in till städern a. Deras li v fick
ett nytt innehå ll på nya platser.
Fabrikerna var den nya tidens arbetsplats. De
var mekaniserade och de försågs med kraft från
en central kraftkä lla. H är arbetade många männi skor tillsammans och de tilJverka de långa serier
av likadana produkter. De e nskil da a rbeta rna
li vsmedel.
T illverkning som liknade industriprod uktion
fa nns även i jordbrukssamhället. Hantverkarna
på landsbygden, den tidiga järnhanteringen i
Bergslagen, städernas förindustriella produktion,
skråhantverket och man ufakturerna- den storskaliga ha ntverksprodu ktionen - bar fröer till
en ny tid.
Sveriges industriella genombrott hade också
en stark koppli ng ti ll utländska marknader.
Under r 8 so-talet gav exporten av sågade trä-
hade ansvar för bara sin li lla del av den totala
varo r goda inkomste r och exporten av havre
skapade ett underlag för en mekanisk verkstads-
produkti onen.
r de nya samhällena fick tid igare obekanta ett
industri inriktad på jordbruket. Under r 870ta let växte såväl järn- och stålindustrin som verk-
gemen samt liv med nya sociala mönster och en
ny och egen kultur. Ar betarna och deras familjer
sta dsindustrin. Kring sekelskiftet kom pappersoch massaindustrin liksom nya satsningar på ex-
bodde många nära varandra.
industria liseri ngen omdanade också det svenska
portinriktad järnmalmsbrytning.
la ndskapet. Stora vattenkraftverk kuvade älvarna.
industrin att öka, men i a llt långsammare tak t.
Järnväga r genomkorsade landet. Gamla städer
Efter ha nd koncentrerades produktionen till
a llt färre och allt större fabriker samtidigt som
växte och nya samhällen grundades. industribyggnader restes för att hysa verkstäder och stålverk,
skofa briker och väverier. I den nya tidens över-
Under r9oo-talet for tsa tte sysselsä ttn ingen i
makten och ägander samlats i allt färre händer.
Efter andra vär ldskriget h ar tj änstesek torn
tygade tro på framtiden byggdes de främsta
fabrikerna som slott. De skulle utstråla framtids-
fått allt större betydelse sam tid igt som industrin
tro och makt.
Der industriella genombrottet under 18oo-ta lets
svenskar sin försörjning inom vå rd, förvaltning,
förlora t sin ledande ställni ng. Idag får två av tre
andra hälft var ingen plötslig hä ndelse. Grunden
banker, handel och tra nsporter. Kontoret, elektroniken, datorn, telefonen och bilen har blivit sym-
hade lagts långt tid igare och det fin ns inga klara
boler för den nya tiden.
-
4 -
-
5-
Att läsa en historia
Industrisa mh äl lets hela dra ma tiska histo ria avspeglar sig i det samhälle där vi lever idag - öppen
art läsa och förstå. I hantverksmiljöer, småindustrier och i det h ögindustriella samhällets fa briker oc h kommunik a tio nssystem ka n vi se en
epoks utveck ling.
I Bergslagen ka n vi exem pelvis följa utveck li ngen frå n bergsma ns hytto r till bruksfö retag
och till de a ll t större, moderna stålkoncernerna.
Vi kan följa en hel industrigrens uppgång och tillbak agå ng och hur dessa förä ndringar i sin tur
p åverka t människors livsvillkor.
Till skillnad från de flesta andra kulturhistoriska min nesmärken ligger industr isamhällets minnen rela tivt nära i tiden. D ärför finns det en rikedo m av o li ka kä llor so m kan ko mpl ettera de
fysis ka miljöerna. M öjligheterna a tt läsa och a tt
fö rstå det in dustrihistoriska la ndsk apet är stora .
I hantverkets och indu strins milj öer kan mä nniskor till och med- ä nnu så länge - berätta ur
strykjärne t i N o rrköpi n g byggdes
1916- 1917 mitt i Motala s tröm efter
ritningar av Folke Be nsow.
egen erfare nhet. Med sina minnen kan de fylla
tomma rum med rör else och liv och ge ting och
byggnader en mening.
Fra m t ill 1962 a n vä ndes byggnaden
i huvudsak som bomu lls pinneri.
S e dan 1991 Arbetets m us e um.
-
6 -
-
7 -
Före industrin
Hantverkarna
H a nden och tanken är hantverkarens viktigaste
redskap och den egna fysiska förmågan hans viktigaste kraftkälla. H an lever på sitt yrke genom
att sälja sina produkter till a ndra. Han äger sina
a rbetsredska p och är sin egen. H a n har på si n
höjd några enstaka personer till sin hjä lp, som hantlangare och lärlingar. H an arbetar med en speciell typ av varor, men är ändå mångkunnig eftersom
han själv står för till verkningens alla steg tills ha n
ka n hå lla en färdig produkt i sin hand . Arbetets
begrä nsade ska la och samlade helhet i rum oc h
tid gör det lätt att förstå .
H a ntverket fanns långt före industrialismen och lever idag- men avståndet mellan hantverk
och indust ri är inte stort och gränserna kan vara
flytande. När industrialismen grydde bar hantverkarna på en stor del av den tekniska kunskap ur
vilken industrin utvecklades. Smeden, skomakaren
och skräddaren är typiska exempel på hantverkare.
l arbetets histo riska landskap finns framför a llt
må nga smedjo r bevarade.
saluslöjden
H a ntverkarnas kunder fa nns på nära hå ll.
Saluslöjden, som utvecklades i vissa delar av
l småbrukar nas landskap blev
saluslöjden b e tyde lsefu ll, ofta med en
regio n al specialisering, som linslöjen i
H ä lsi n g land och Å n germanland.
Li n skäkten l N yb r o, j ärvsö socken.
landet, vände sig mot större områden.
Speciellt i småbrukarnas landskap blev saluslöjden betydelsefull, ofta med en regional specia lisering på en viss typ av varor. Linslöjden i
H älsingland och Ångermanland, skotillverkningen
-
8 -
-
9 -
kring Kumla, möbelproduktionen i Lindorne i
varad. I slutet av r98o-talet stod den visserligen
norra H a lland och texti lslöjden i Sj uhäradsbygden
inför ett fu llständ igt förfall, men den är nu
är väl kä nda exempelli ksom Dalarnas mer mång-
renoverad. Kvarnen - och sågen, som ligger tä tt
facetterade hemslöjd . Produkterna spreds över
in till vid å n -är prydligt rödmå lade. Den gam la
vida marknader, ända till köpare i andra lä nder.
kvarnkammare n är nyinredd för att kunn a ta
Saluslöjden var som störst vid r8oo-talets mitt,
emot vandrare från Sörmlandsieden och så kan
inna n fabrikerna på a ll var tagit över. Ibland när-
kvarnen ännu berätta om hur generationer av bön-
made den sig ren massproduktion, men tillverk-
der och drä ngar kommit för att räkn a in vad
arna var a ldrig samlade under ett och samma tak.
året givit, i armod e ll er välmåga.
De stora förläggargå rdarna är minnen frå n den-
Stocktorps kvarn va r en självstä ndig bonde-
na tid, men annars är denna produktionsform oftast
kvarn, arrenderad frå n en gård, men ofta kunde
svår a tt urski lja i kulturla ndskapet. Dess varor och
man finna landsbygdens små industri er i hägnet
produkter finner vi däremot ofta i museisamlingama.
av herrgårdarnas storska liga jordbruk. De stora
saluslöjdens geografiska arbetsdelning påver k-
godsen va r ofta självförsö rja nde på ett sätt som
ade i vissa fall hur fabrikstillverkningen utvecklades. T extilslöjden i s juhäradsbygden var en
mycket stor näring och kom a tt bilda base n för
texti lindustrin.
påminner om de gamla järnbru ken i Bergslagen.
Bebyggelsen vid Ju lita gods, med a nor från ett
kloster som grund lades på rroo-ta let, är en sådan gård som varit något av ett eget, i många
stycken självförsörjande samhälle. Trol igen bygg-
Jordbrukets industri e r
Larsson i Nysätter ko m till kvarnen när solens
a llra första, tunna strå lar sökte sig över ängarna.
Daggen gnistrade i gräset och lufte n var sti lla.
La rsson ville vara t idigt framme för att komma
först till kvarn och först få ma la. H ans häst vissteoch ~ick med va na steg in vid kvarntrappan.
Mj ö lna r-Kalle tog emot och bokfö rde, satte
lappar för att visa vad det sku lle bli och hur han
skulle mala: fem säckar bakmjöl, fem säcka r fing röpe och fem säckar grovma let.
Så var det vid Stocktorps kvarn i Sörmland
någon gång på 1920-talet. Under r8 oo-ta let sägs
kvarnen ha varit störst av Mellösa sockens a ll a
kvarn ar.
Idag står kva rnen stilla, men ä r ändå vä l be-
lO -
Vagn sheds såg, s trax söder o m A lingsås.
S ågen byggdes 1908 och drevs frå n bör jan med
e n vatte nt ur b in. S enare ombyggd fö r e ldrlft.
-
JT-
des redan klostret med tegel som brä nts på plat-
kunskape r om den nya tiden förmedlades. De va r
se n. Kr ing sekelskiftet I900 fa nn s här mejeri,
skolo r i mekanikens fö run derliga vä rld och i pen-
vä de rkva rn , to ba kslad a, tegelbruk, ka lkug n,
ningeko no mins irrgå nga r. Så små ningom kunde
smedj a och såg. Idag ägs Ju lira av Nordiska muse-
ägarna till jordbru kers industrier börja sälja sina
et. De ä ldre delarn a är museum, men gå rden ä r
va ro r på industrisa mhä llets växa nde ma rkna der,
fortfara nde ett leva nde jo rd br uk. D en sista ka lk-
men de fick också a llt hårda re konk urrens. Ång-
en brä ndes I90 5, men ka lkugnen finn s kva r.
dr ivna kva rnar fick sitt geno mbrott på r 88o-
Tegelma ka ren slog sitt sista regel I9J2, men
ta ler oc h redan på r89o-raler hade städerna stö rre
ha ns bostad är bevara d liksom torkla da och bränn-
ma lningskapacitet ä n la ndsbygden. Under I 900talet växte de större jordbruksbaserade industrierna,
ug n.
Jo rdbrukets industri a nläggninga r va r må nga
och små. Bara i Södermanland fa nns på r86o-
in te minst i de a llra sydligaste delarna av landet,
med sockerbruk och brä nn erier so m viktiga ex.
talet , e nli gt en ofullstä ndi g enkät, mer ä n JOO
kva rn a r, såga r, tegelugna r oc h ka lkugna r. Arbe-
Människan vid havet
tet va r o fta bundet av årstidernas rytm : leran till
H av och sjöar ä r väga r ur och väga r hem. När
regel bruken fick inte vara frusen, det måste finnas
landet va r svårfra mkomligt var de ö ppna vatten-
säd att ma la vi d kva rna rna, det måste finnas till-
ytorna den naturligaste kontaktvägen, der enklaste
räckligt med va tten fö r att d riva vattenh ju len.
sättet att frakta männ iskor och varor. Vid haver
På flera sätt stod de som arbetade vid kva rnar,
tegelugn ar, sågar, ka lkugna r och mej erier reda n
med ena benet i industrisa mh ä llet.
Kva rna r och smedj or va r mö tesplatser där
och de stora sjöa rn a växte ha mnstäde rn a.
Va rtenvägarna va r av centra l betydelse fö r den
växa nd e ha nde l so m ba na d e väg för industria liseringen, men oc kså sjä lva havers rikedo ma r
gav li v. Geno m sekle rna har fiska re yrkesmässigt
nyttjar havet och sålt sina få ngster. Redan på I200ra let och I JOO-ta ler o rgani serades stora sillfisken
vid Ska nör och Fa lst erbo . Då tid ens fö retaga re,
ofta från Hansan, impo rterade sa lt, organiserade
fiskare, renserskor, tun nbinda re och andra specialarbeta re i a r betslag. Under I soo- I?OO- och
r8oo-ta lens stora sill fiskeperioder ska pade såda nt
industriell t organ isera t sto rfiske, med salterier
och trankokerier, fiskelägen i d en bo huslä nska
skärgå rden. H är vid gränsen mellan land och hav
Al mviks tege lbruk byggdes l slutet av 1870-talet. Sista
bränninge n g jorde s 1971 . B ilden visar d et inre av ringugnen.
-
12 -
finns spå ren av några av de a llra tidigaste
industriella satsninga rna.
-
f3 -
Transporter och kraft
Från skvaltkvarn till elturbin
Ri nna nde, brusande vatten blev en rikedom när
mä nniskan lärt sig att utn yttja dess kraft.
Vattnet gav kraft till kvarnar, sågar, smedjo r
och hammare. Om det dessutom var n ära till både
råvaror och kunder, eller å tm instone lätt att tra nspo rrera varor, skulle fö rutsättn ingarn a kom ma
a tt bli mycket goda fö r industrie ll verksa mhet.
D e flest a kvarn- och sågplatser lad es ned och
fö rsvann in i g lö mska, men på a nd ra p latser
växte nya industrier upp kring fal len. Dä r kan
ma n ofta spå ra en fle rhu ndraå rig bebyggelseh istoria. Bebyggelsen kring vattenkra ften visar
ofta en kontinuitet i både tid och rum.
Byn To rvsjö, i syd ligaste Lapp land, a nlades
som ett nybygge för drygt
200
år seda n. Under
18oo-ralet växte a ntaler gårdar snabbt och nybygget blev e n by. Lä ngs skarpsjöbäcken a nl ade byborn a en lång rad kvarnar oc h andra a nordn ingar fö r att ut nyttja vattenkraften.
Idag finns såväl kva rnar so m trös kloge, såg
och spå nh yvel beva rade och resta urerade liksom
en rad andra byggnader. Vid T orvsjö kvarna r,
som är byggnadsmin ne, ka n man ana he la den
l Ollda ns kraftsta tlon
omvandlade s de 32 meter höga
Trollhättefallens kraft t ill e lektris k e nergi.
geniala noggrannhet som a nvändes för att utnyttja
vattenkraftens a lla möjligheter i det lilla fo rma tet.
-
T4 -
Statio n e n r itades av Eri k J o sephs o n
och t og s l d rift 191 O.
-
15 -
Vid sekelskiftet r9oo började det bli möj ligt
a tt med elektricitetens hjälp tra nspo rtera kraften
d it där den behövdes. Detta gjorde det möj ligt att
ge stationen plats hade ma n inte ens dragir sig
för att schakta bort en del av kyrkogården, med
umyttj a vattenkraften va r än den fanns. De sto ra
grava r och a ll t. Jä rnvägarna var en stor a rbetsplats, både när den byggdes och när den vä l var
kraftverken vid Troll hättan och Po rjus ä r uttryck
igång. l järnvägsverkstäderna i Nora arbetade nära
för ett n ytt samhä lle och en helt a nna n skala ä n
hun dra ma n och tota lt var ci rka
oli ka delar av rörelsen.
Torvsjö kva rnar. De första vattenra ll arna kom
till Porjus I 9 ro. Under det fö rsta å ret fick de gå
till fots och bära a ll materiel och a lla fö rn ödenheter på sina ryggar, 54 kilo-meter frå n Gä lli va re.
Efter fem år stod hela a nläggningen klar, med den
stora kra ftverksbyggnaden i tegel som verkets
500
a nställ da i
Jä rn vägen skapade också helt nya samhällen.
På fö rut o bebyggda pla tser restes monumentala
järn vägssta tio ner och kr ing de m växt e a rbetspla tser och bostad sområden.
J ä rnvägens historia hör ti ll den bäst vå rdade
k rona. Den byggdes inte bara som kraftverk utan
delen av industrihistorien. Hängivna järnvägsentu-
också som nationa lmonument över mänskljg
då dkra ft och fra mtidstro.
siaster lägger ned oä nd liga arbetstimmar p å att
hå lla den rulla nde materielen i skick och kring
Idag är d et en helt ny kraftsta t ion som producerar kraft en i Porjus och Gamla Porj us stå r
kvar som ett monument strax neda nfö r Porjusselets kra frverksd am m, rädda d av bla nd an dra
den loka la arkivkommim!n .
Järnvägarnas industrier
Likso m va ttenkra ftverken skap ade järnväga rna
förutsättningar för industria lismens la ndskap så som vi kä nn er det idag. De första börja de
byggas på r 8 so-ta let och byggan det accelererade från r87o-ta let. De gjorde det mö jligt a tt
sna bbt och effektivt tra nsportera även tungt gods
öve r lå nga sträcko r. Jä rn vägen hö r indu strisa mhä llet till.
För gamla samhä llen kunde järnvägen innebära
en väg in mot fra mtiden. När jä rnvägen till Nora
j ä rnvä garna s kapade nya
s amhälle n och stora arbetsplatser.
invigdes J 8 56 hade ingen möda spara ts. För a tt
-
16 -
Nora Be rgs lags Ve teran-jernväg.
-
17 -
järnvägen finns ofta också byggnadshistoriska
mi ljöer bevarade med verkstäder, stationshus,
lokstalla r och annan utrustning.
Veteranjärnvägarnas verkstäderna sjuder av
aktivitet och i tidstrogna uniformer ansvarar järnvägsföreningarnas medlemmar för att tidta bellerna
hå lls under somma rsäsongens trafikdagar.
Värld ens längsta linbana
Även andra transporttekniska projekt har avsatt
tydliga spår i kulturlan dskapet. Kana ler genomkorsar landet. St römsholms kanal förbinder det
inre av Bergslagen med Stockholm och Östersjön och var en länk mellan järnbruken och exportmarknaderna. Göta kanal var en ingenjörstekn isk kraftinsats som fullbordades r832, men
som knappast fick den srora betydelse som man
hoppats, eftersom järnvägen kom i stället.
Flottnings lederna längs ä lvarna krävde stora
arbetsinsatser när de byggdes och underhölls.
De hade avgörande betydelse för såväl sågverken
som för massa- och pappersindustrin.
Ytterligare ett tra nsporttekniskt storprojekt var
den 96 kilometer långa lin ba na som Bo liden lät
bygga i Västerbottens inland, mellan gruvan i Kriseineberg och till anrikningsverket i Boliden.
Under andra världskriget va r det ont om både
Strömsholms kan a l fö rbinder
drivmedel och g ummi och linbanan ersatte malm-
det inre av B e r gsla gen med
eransporterna på lastbil. "I den norrländska vild-
Östersjön. D en var en vik ti g länk
ti ll exportmarknaden.
marken, etc stycke söder om Polci rkeln har rests
ett monument över svensk företagaranda och
ingenjörskonst", säger filmspeakern i en sam tida jou rnalfilm och syfta r bland an nat på de
r
300
man som lyckades få linba nan klar på
bara ett år.
-
18 -
-
19 -
När linbanan lades ned i slutet av 198o-talet
lyckades en linbaneförening rädda fjorton kilometer mellan Örträsk och Mensrräsk. Man rustade
upp bandelen och lä r ersä tta ma lmko rga rna med
kabiner för persontrafik. Anläggningen ka llas
för "Vä rl dens längsta linbana ".
Malmen och skogen
De historiskt mest betydelsefulla industrierna i
Sverige ha r hä mtar sina råvaror ur berger oc h
skogen.
Gruvhanter ingen har flertusenåriga anor i Bergslagen. I Falun började man tro ligen a tt bryta kopparmalm redan på 700-t a let oc b på r6oo-talet
blev Falu koppa rgr uva det svenska stormakts-
Olofsfors bruk med
masugn och kvarn .
väldets ekonomiska ryggrad. Sala siJvergruva hade
en kort storhetstid på rsoo-ralet och bär en kla ng
av rikedom och välstå nd in i vår rid.
J ä rnhanteringens historia sträcker sig över mer
ä n 2. ooo år, över och fö r bi de tekniska la ndvinningar so m under r8oo-ta lets sista decennier,
öppnade vägen fö r exploa teringen av de stora
ma lmfä lten i nord ligas te Lappland . Fynden av
rika gu ldma lme r i Västerbotten på 192.0-talet
skapade nya sam hä llen med Boliden som centrum.
Bergshanteringen ha r lämnat outpl å nliga spår
i la ndskapet. Gruvhålen gapar i berget och va rphögarna skapar land skap av skarpkantad skräpsten. Som gruvhanteringens omisskä nnliga monument reser sig gruvlava r över o mgivningen .
Ti ll bergets industrier kan man också räk na
Kring några stenindustrier finns
väl b evarade industrimlnnen.
stenindustri n där en lå ng ra d o lika bergarter
Ka lkbruket i Blä s e p å Gotl and är
ska pat föru tsä ttningar för industrier, sam hällen
-
2.0 -
ett exe mpel.
-
2..l -
och liv. Kring några av dessa steni nd ustrier finns
två och ett ha lvt å rtu sende, ända fram ti ll den
vä l beva rade indusrrimirmen: stenbrotten där
automatiserade, da torstödda järnhanteringen i
man brutit gran it längs Små la nds kust, i Blek inge
moderna industri er. H är ka n man få en bi ld av
och i Bohuslän, Kalkbruket i Bläse på Go tland,
hur man levde i bergsmansgårdar, i brukspatro-
Rå bäcks mekaniska stenhuggeri i Väste rgörland
nernas herrgårda r och i a rbeta rnas bostäder.
och porfyrverket i Älvdalen. Även porslinsfabri-
Man kan läsa sambanden mellan människan
kerna, tegelbruken och glas bruken bygger på rå-
och det la ndskap som hon bar verkar i, som en
va ro r som hä mtats ur jorden. Kring dessa indu-
helhet.
suier har ofta speciella bebyggelsemiljöer utvecklats, som exempelvis de småländska glasbruken.
T ill en början använde människan järn som
fa nns i koncentrerad form i lös jord (rödj ord) eller
om fä llts ur i sjöar (myrmalm). Vid den Röda
järnets landskap
Jorden söder o m Ridd arh yttan i norra Västman-
I de flesta delar av landet finns minnen efter järn-
la nd finns den äldsta kä nda järnfra mstä ll nings-
hanteringens må ngsekellå nga histo ri a. Huseby
pla tsen i Sve rige. Av den järnhaltiga jorden till-
bruk i söd ra Småla nd och de många järnbruken
verkades järn fö r
i Västerbottens och Norrbottens kustland ä r
mar nära Fagersta finns ett litet museum vid en
några exempel.
järnframstä llningsplats, där man gjorde järn av
2 4 00
å r seda n. Vid Dunsham-
De mella nsvenska bergslagerna ä r dock järnhanteringens kä rnområde. Från Klarä lven i väster
ti ll Östersjön i öster, frå n mä la rlandskapens ekar
och lindalleer till Finnma rkernas skogar sträcker
sig en region dä r människans bruk a v järnet format la ndskapet och byggt samhällen. H ä r finns
gruvorna och br uken so m under århu nd raden
gjorde Bergslagen t ill ett av världens viktigaste
områden fö r jä rn framställning. H ä r sträcker sig
jä rnvägar och kana ler som sammanbindande lä nka r och portar ut mot vä rlden.
Vid de värmländska industriminnena, inom
Ekomuseum Bergs lagen i Västmanland och söd ra
D a larna och i j ärnri ket Gästrikland, ka n man
följa järnet frå n gruvorna ända tiJI smedjorna och
Re kon s truktions·
bruken där det fo rmades till färdiga produkter. l
ritn ing. av hyttan i
tiden är det möjligt a tt följa utvecklingen under
-22 -
Ol ofs fors, N o rdmaling,
m ed rostugn och mas ugn .
-
23 -
myrmalm fö r 1 soo år sedan. I Norberg börja de
brymingen av berg mal m helt sä ke rt på neota let, troligen betydligt tidigare.
sedan, I953 · Som få andra industriminnesmärken
vi ar Pershyttan en tung och smutsig arbetsmiljö.
- Så fin so m hon ä r nu har hon a ldrig va rit,
Vid hyttorna fra mstä llde bergsmännen tackjä rn
av ma lmen. Lapphytta n vid Norberg är för när-
säger ändå Selim Bivall, hyttans siste masmästare.
De har dammsugit henne med en stor industri-
va rande den ä ldsta kända och utgrävda masugnen
i Europa. Den togs troligen i drift på 1 roo-ta let.
dam msugare och nu ä r det ju belysning.
Under I700-ta let steg fla mm orna frän mer än
400 masugnar i Bergslagen och Sverige va r då den
allra största enski lde järnex portören i vä rlden.
J ärnet frå n masugna rna vida reförädla des och
bearbeta des till stå ngjärn i hamma rsmedj orna.
Kring smedjorna växte brukssamhä llen. Dessa
bilda de till synes slutna helheter, men de var dela r
av ett stö rre pro dukti o nssyst em som på verkade
hela la nd skapet. De strömma nde va ttn en gav
kraft. Produktionen av träko len sysselsa tte fler än
sjä lva järnhanteringen. Skogen var en nöd vä ndig
förutsättning för be rgsbruket.
M ed tiden blev tillverkningsenh etern a a llt
större. Förä d linge n och specialiseringen drevs
a llt lä ngre. Under r 8oo-ta lets a ndra hä lft växte
de stå lkoncerner som vi känner ä n idag. TBergslagen föddes Sveriges moderna stå lindustrin.
Engelsbergs bruk i norra Västma nland var det
första svenska indust riminne som fördes upp på
Unesco :s Världsarvslista över kulturm innen av
stor betyd else fö r mä nsklig heten. H yttan blåstes
ned 1919 och bruket ha r ä nda seda n nedläggningen vårdats av Johnsonkoncernen och ägs nu
av Nordstj erna n AB.
Ett a nnat exempel på en vä lbeva rad mas ugnsanläggning är Pershyttan vid N ora, som står som
Storbro hyt ta utanfö r Fili pstad
ä r e n av Vä rmla nds bäst bevarade
hyttor. A nlägg ningen, frå n 1800-talets
mitt, var l drift till 1920 . storbro hy tta
ä~
e tt bygg nadsmin n e .
den va r vid nedl äggn ingen för mer ä n fy rtio å r
-
24 -
-
25 -
S åga rna
De tidiga sägverken var små och vattendri vn a. De
!äg i inlandet, vid de forsa nde varm en och nära
skogen.
Kring 1 8 50 kom de förs ta ä ngsågarna i drift.
Ångkraften gjorde sågverken oberoende av va rtenkra ften och de kun de läggas lä ngs kusten, i nä rheten av ä lvarnas stora flottningslede r och med
goda möjligheter till d irektkonrakt ur i värl den.
Exporten av sågade och hyvlade trävaro r må ngdubb lades. De stora sågver ken låg sna rt o m
ett pärlba nd lä ngs norrlandsk usten och i hela det
skogrika inlan det tjänade människor sitt levebröd på att hugga skog och transportera virke,
förs t ti ll sågverken, sena re även tiiJ den växande
H ässlevadets gamla sågverk byggt 1882. Huset är
timrat av grova bjälkar och har anor sen 1704.
massaindustrin.
Frå n de norrlän dska kustsågverkens klassiska
stOrhetstid ä r de flesta av industrianläggninga rna
borta. Så är det även på Norrbyskär, tre mil söder
om Umeå. lnte heller hä r finns de ind ustri ell a an-
lite större. De tjä nstgjorde som för ma nsbostäder.
läggningarna, som var sam hä llets hj ärta, beva-
kaserner, framför allt avsedda fö r de tillfälliga ar-
rade. Det stora såghuser, som en gång rymde
betare som sökte sig till ön under högsäsongen.
e lva sågra mar, revs så sent so m 1987.
Sågen placerades på Lå nggrundets norra spets,
hyveln vid den söd ra. Däremella n, längs den ny-
Sågverks-sa mhä llet hade en kort, men intensiv
historia.
l kustbandet vid Öreä lvens utflöde i Bottenhaver ligger några flacka öa r. D e ägdes en gå ng
av Norrbyns bönder, men eftersom de var ofruktba ra fick sågve rkspatrone n Fra ns Kempe köpa
Samtidigt byggdes en skola och några större
byggda kajen vid öns västra strand, låg brädgården.
På Stuguskär byggdes en herrgårdslikna nde
förva ltarbostad, senare kompletterad med uthus,
hotell, kontorsbyggnad, kägelbana, handelsbod
och badhus. Med riden uppfördes ytterligare tolv
d em. D ä r lät ha n bygga en av Europas stö rsta
bostadshus, av samma typ som på Långgrundet,
sågar.
men med tegelfasad.
Som mest var r 400 manta lssk rivna i sa mh ället
De första byggnadsarbeta rna kom 189 t och
ungefä r tio å r senare var a llt klart. Tjugotvå bostadshus, med fyra lägenh eter i varje, byggdes i
en lång ra d på Långgrundet. Några av husen var
-
26 -
N orrbyskär, men efter en knappt femtio å r lå ng
b lomstri ngsperiod la des sågen ned 1952.
Raderna av bostadshus räddades åt eftervärlden
-
27-
-som fritidshus, men de stora a rbeta rkasernerna
bar en våldsam expa nsion för den svenska massa-
är rivna. Trots rivningarna är Norrbyskär en av
de bäst bibehållna sågverk smiljöerna lä ngs norr-
och pap persin dustrin å rtiondena kring sekel-
la ndskust e n. Idag finns där också ett mu se um
som beskriver sågverksepoken.
skiftet. På tjugo å r ti od ubblades produktionen.
I värmländska Frövifors möts den gamla och
den nya pappersindustri n. Vid själva forsen ligger det gamla pappersbruket. När det lades ned
Ma ssa och papper
1981 skedde tillverkningen till stor del med utrust-
Det tidiga papperet tillverkades av lump.Pappers-
ning från tidigt 1900-tal. Hä r tiJiverkade arbetar-
makarna samlade in avlagda textilier som revs
och valsades för att få fram råvara som formades
vid två pappersmaskiner.
till pa pper. Ösjöfors ha ndpappersbruk i nordligaste Småland, g rundlades på r no-talet och
na ungefär 7 ooo ton oblekt kraftpapper per å r
Det gamla bruket ä r museum idag, men ovan-
blev ett av de sista handpappersbruken som va r
för reser sig Frövis moderna sulfatfabrik, en ryka nde jätte i blankt stål som bokstavligen kasta r
i drift. T illverkni ngen lades ned 1926, bruket don-
sin skugga över det gamla bruket. Lite längre
erades till Tek niska museet i Stockho lm och det
bort ligger ett nytt kart ongbru k, som nu byggs
drivs nu som ett levande a rbetslivsmuseum .
ut till 3 so ooo ton pa pper per år .
Från r8so-ta let började pappersbruken att a nvända vedråvara som slipades till p appersm assa.
Vid Forsviks industriminnen i Västergötland finns
ett delvis bevarat träs liperi.
Mot sluter av 18oo-talet kom den kemiskt framställda pappersmassan. Denna nya tekn ik inne-
Fabrikerna
Under r8oo-talets sista årtionden grundlades de
företag som kommit att symbolisera 1900-talets
svenska industrisamhälle.
T elefon AB L M Ericsson (1876), Allmänna
Svenska Elektriska AB (1883), AB Separator
(r883), Svenska AB Gasaccumu/ator (r904) och
AB Svenska Kullagerfabriken (r907) är några
exe mpel. Ibland byggd e de p å svenska uppfinningar. säkerhetstä ndstickan (r 840-tal), dynamiten (r86o-tal), ku llagret och separatorn (r86otal), trefasöverföringen av elektrisk kraft (r89o-tal)
är några exempel.
Verksta dsindustrin
·verkstäderna har kallats industria liseringens nyckel-
Ö sjöfors han d pappersb ru k i S m å land g ru ndl a d es på 1700 ·
ta let och blev ett av d e sista handpap persbr uken
l drift. T illverkni n gen lades n e d 192 6
-
28 -
industri eftersom de var basen för mekan iseringen
-
29 -
av andra nä ringsgre na r. Vid verkstädern a tillverkades mas kine rna so m både jordbruket och
andra industrier behövde.
Morala verkstad grundlades .r822 i sa mba nd
med bygget av Göta kanal och srod länge i särklass bla nd Sveriges verk stä de r. Ända t ill r Boora lets mitt var prod ukti onen frå n M o tala värd
mer ä n vä rdet av produktionen från a lla andra
verkstäder i landet.
De förs ta verkstäderna hade en mycketsror
bredd i produktionen. Med större volymer ökade
specia liseringen och å rt iondena före och efter sekelskiftet 1900 ökade g ra den av föräd li ng. In o m
verkstads industrin etablerades en noggra nn
standa rdi sering med mycket höga krav på precision. Produkte rna va r serietillverkade med utbytbara dela r.
Para llellt med de sror a verksta dsindustrierna,
Vid C . W. Thorstensons mekaniska verkstad
i Åmål tillverkades ett speciellt fjäderblad som
användes i sto ra fa rtygsmotorer. Idag
är verkstaden be varad s om Industri museum.
som a rbetade för en in ternationell ma rknad,
fanns också må nga små verkstadsindustrie r.
Det ä r i förs ta ha nd dessa mindre industri-
Bönderna mekan iserade si na jo rdbruk och de
milj öe r so m fin ns beva rade som helheter.
behövde en driftsä ker, stark och fl ytt bar kraft-
Några exempel ä r Hylrens metallvarufa brik i Gno-
kä lla - en tändkulemotor.
sjö, C. W. Thorstensons mekaniska verksrad i
Pythagoras la des ned definiti vt I979· Eftersom fab riken låg på en a ttra kriv tom t nä ra Norr-
Åmå l och Thorsha mma rs mekaniska verkstad i
Norberg.
Pythago ras i Norrtälje ä r ett exempel på en väl
beva rade verkstad med tyngre tillverkning. Företaget grundades r898. Några år in på det nya
tä ljes centrum hotades den av rivning. Efter en
lå ng och envis kamp lyckades dock Föreningen
Pyth agoras vänner att rädda den.
r den sto ra verksraden stå r
seklet konstruera de man si n egen tändku lemotor.
idag ett fyrtioral
svarvar, fräsar, hyv lar, borrar och sta nsar kvar i
Till en bö rjan gick försäljningen trögt, men 1907
sina ursprungliga produkrionslinjer. logen maskin
visa de fab riken en moror på världsutställni ngen
i Mila no. Den fick gå oavbru tet, dygnet runt, i
a tt de kan kö ras igång vid visningarna.
en månad. Den bedriften .fyllde orderböck-erna,
både för export och för hemmama rknaden.
Pythagoras är ett leva nde, arbetande museum.
Även produkterna frå n Pythagoras fortsätter si na
-
30 -
ä r yngre än femtio å r, men a lla ä r så vä lbehåll na
-
3l -
liv. "0/jemotorn Fram" hittades övergiven i ett
busksnår på en ö i Srockholms skärgård. Den tillverkades på fab riken år 1913 och när den återbördades till Norrtälje hade den stå tt ute i vä der
och vi nd i trettio år. Ändå var den som ny efter en
lätt upprusming. Nu kan besökarna se detta mäktiga exempel på verkstadsindustrins tillverkningskonst stra x efter sekelskiftet och höra motorn
d unka, stabilt och tryggt, på Pythagoras i Norrtälje.
Textilindustri- och bryggerier
l Västergötland byggde bomul lsindustrin vidare
på saluslöjden. Det förs ta mekaniserade bomullsväveriet grundades i Rydboholm r834 . På r 8sota let fick den stors kaliga, mekaniserade textil-
Arbe t are utanför Pythago r asfab rlke n , Norrtälje,l907.
T ill vänster om tändkulemotorn, en 8 häs tkra fters
fram , står verkmästaren Weltmar Andersson.
industrin sitt genombrott. Parallellt med de nya
fabrikerna arbetade många arbetare fortfarande
hemma som förlagsa rbeta re. l Norrköping fick
ylle industrin sitr centrum och skapade ert helt
landskap av stora fabrikskomplex kring Mora la
strö m. l Ångermanland drabbades den tradjrionsrika linneriiJverkningen hårt av industrialiseringen
och konkurrensen från d et billiga, maskinvävda
bomullen.
Textilind ustrins fabr iker fick tyd liga a rkitektoniska uttryck. Detta gä ll er även bryggerierna.
Som stora borgar och mäktiga byggnadsverk
byggdes fabrike rna för arbete och en ratio nell
produktion, men också för att demonstrera framridstro och makt. Srrykjärnet, den fö re detta bomull sindustrin där Arbetets museum nu inryms,
står upp käftigt mitt i Morala strö m i centrala
Norrköping. Mi.inchenbryggeriers sto ra tegelborg dominerar Söder M ä laestrand i Stockholm
Maskinhallen vid T extilmuseet i
B o rås, f .d. bomullssp inneri.
och ä r väl synJig från Riddarfj ärdens alla stränder.
-
32 -
- 33 -
Petrokemisk industri
Morgondagens
industriminnen
Den kemiska och petrokemiska industrin har aldrig haft någon domi nera nde ställning i Sverige
och är dessu tom av ungt datum. D ärför är de
industrih istoriska minnesmä rkena från denna
bransch få.
En vik tigt undantag är Engelsbergs Oljefabrik
som ligger på en ö i sjö n Åmänningen i norra
Västmanland och som an lades r87 5.
Oljefa briken ä r världens äldsta helt bevarade
oljeraffinaderi. Och här lät bonden Pehr August
Ålund tillverka bla nd annat fotogen, gasolja, lysolja och maskinolja. Råoljan importerade han
Det traditionella industrisamhäller är på väg in i
historien. Ända sedan 19 50-talet har antaler sysselsa rra inom t illverkningsi ndustrin minskat.
Företag har lagts ned, produktionen har koncent rerats till allt färre och all t större enheter.
Produktionen har rational ise rats och specialiseringen har ökat.
Detta har avsatt spår i arbetets landskap, i nedlagda fabriker, tomma bosräder och orter i kris.
direkt från de nya o ljefälten i Pennsylvania.
Ind ustrimin nesvårdens arbetsuppgifter ökar år
Arbetsstyrkan uppgick som mest till c irka tjugo
perso ner oc h raffinad er ie t var lönsamt- ä nd a
från å r.
tills skydd stulla rna togs borr och en oljelast eldhärjades utanför Stock ho lm 1902. Fabriken forrsa tte dock att ti llverka läder- och skosmörja och
Att bevara
industrihistorien
bolaget drev en omfattande handel med petroleump ro dukter och kemis k-tekniska artiklar fra m rill
1927, då a ll verksamhet upphörde. Idag är fabriken bevarad so m byggnadsminn e.
Reda n unde r ti d igt 1900-ta l växte inom vissa
stora företag ett intresse för att beva ra minnen
ur bolagens historia. Denna tidiga industrimi nnesvå rd gä llde f rä mst bergsh istO ri ska byggnader
oc h miljöer. Då som nu är der inte sälla n t illfä ll igheter som avgör vilka fysiska vittnesbörd
ur industrisamhällets histOria som bevaras.
Bessermerverket i Hagfors ä r ett exempel. Trots
att verket var ett av få i världen som stod kvar på
ursprunglig plats undgick der skrotn ing på I980talet bara för a tt det inte stod i vägen. Tack vare
denna slump förk larades verke t som byggnads-
Enge lsb e r gs o lje fa brik ä r världens ä ldsta,
he lt b e varade o lje raffinade ri
-
34 -
minne.
Ind ustriminnesvården har inte haft något
starkt stöd inom den t radi tionella hem bygds-
35 -
rö relsen, som hade si na rötter i jord bru kssamhället och som i första hand ägnade sig år att vårda
Stora utmaningar
en romantiserad bild av det försvi nna nde jo rdbrukarsamhället.
Industriminnesvårdens a rbets uppgifter är a nge-
Hembygdskämpen Karl-Eri k Forsslund verk-
lägna, men också utmanande. Industrimiljöer är
ade visserligen reda n på I9JO-talet för att bevara
besvä rl igt sto ra och d yra att beva ra och sälla n
byggnadsminnen ur bergsha nteri ngens h istoria,
vill någon sjä lvma nt ta det ekono miska ansva ret
men ha n var ensam i he mbygdsk retsa rna .
för d eras vård. Ett fö retag i ex pansion och ut-
Det s kulle framför allt bli amatörerna inom
den stora grävrörelsen, som från mitten av sjuttio-
veckling behöver sin industrimark för nya anläggningar. Ett fö retag på nedgå ng h ar inga penga r
talet förde upp industrisamhä llets historia på
fö r att vårda det som var. I expa nsiva regioner
dagordningen. M ånga a v dagens industrihistoriska
ä r trycker p å tomtmarken stort och kraven hårda
miljöer har rädda ts tack vare enskilda emusiasters
på att varje byggnad ska ll vara ekono miskt
enträgna och uppoffra nde arbete.
effektiv på en hård fastighe ts marknads vill kor.
Även sa mhä llets kultu rmi nnesvård va r länge
l avfolkningsbygder ka n det va ra svårt att hitta
ofta dersa mma som arkeologi, k yrkor och herr-
en vettig användn ing för en övergiven indust ri -
gå rdar. Det är fö rst under de allra senaste å rriondena so m arbetet med att beva ra industrisa m-
a nl äggning.
Mindre a n läggn inga r ä r lättare att bevara än
hällers minnesmärken börja t få en eta blerad plats
stora, kompl icerade industrier. Det ä r lä ttare att
in o m kultu rminnesvården. Idag ö ka r intresset för
sköta en nedlagd väderkvarn än en massafa brik.
a tt bevara indust risa mhä llets k ulturarv. År r992
Därfö r finns må nga kvarna r bevarade och där-
inrä tta des e n professu r i ä mnet industriminn es-
fö r är de större processind ustrierna dåligt represen-
fo rsk ning, den första i sitt slag i vä rlden , knuten
terade. I detta fi nns också en ideologisk dimension.
t ill Kungl. T ekniska H ögs kolan i Stock ho lm.
Ha ntverket ha r blivit ett ideal medan människorna
Und er 1996 skall Riksa ntikvarieämbetet, på
regeringens uppdrag, redovisa ett han dlingsprogra m för beva ra nde, vå rd och lå ngsiktig fö rva ltn ing av landets industriminnen.
och deras arbete i massp ro du kti o nens fa briker
försvinner in i anonymitet .
De sto ra processindustrierna ä r svåra att bevara som industriminnen, men det finns flera internationella exempel på att der till synes omöjliga
fa ktiskt ä r möjligt. D en stora hyttan läggningen
Välklingen i Saa rla nd, nedlagd i slutet av T98ota let, ä r vårdad som kulturminne och ä r, liksom
Engelsbergs bru k, numer till och med up pför d
på Unesco:s Världsa rvsl ista .
-
37 -
En lösning som balanserar mella n rivning och
Därför är det viktigt att bevara både de fys iska
bevarande är arr åtminstone bevara de yttre skalen
minnena och kunskapen om livet som den fysiska
till industribyggna der genom a tt ge byggnaderna
nya funktioner. Såda n återanvä ndning kräver en
mi ljö n en gång kopplades samman med.
Det finns också en social dimension med en
lyhördher och varsamher i o mbyggnaden. Detta
ba nk a v ku nskaper, erfarenheter och ku ltu rer.
kan exempelvis inn ebära att man försöke r att
Därför är exempelvis de bostadsmiljöer som är
bevara betydelsebärande helheter och deta ljer
kopplade t ill ett industriminne lika vi ktiga som
som visar hur miljöer och byggnader en gång har
sjä lva fab riken . T ill industrihistor ien hör också
an vänts. Det nya bör fungera i samklang med och
minn e t av kv inno rn as och tj äns t emän nens
berika det som tidiga re genera ti o ner skapat.
a rbete.
En helhetssyn
Historien förändras
För barnen på 1990 kommer 1940-taler an va ra
Under senare årtionden har man ägnat a llt större
lika mycket historia som industrialismens genom-
intresse å t de helheter där enski lda kultu rm innen
brottsår var fö r femrioralets barn. Vår egen sam-
ingå r. M a n ta lar idag om kulturmiljövård istä llet
tid förändras ständ igt. Detta är en uppfordrande
för o m kulturminnesvård. Detta har bland annat
utma ning. Även vårt nära kulturarv måste värnas
tagit sig uttryck i riksintressena, det urva l av ca
i en snabbt föränderlig samtid.
stö rre o m råd en som ur ku lturmiljövård-
Bessemerverket i H agfors är byggnadsminne,
ens perspektiv är särskilt betydelsefulla i ett natio-
me n den levande kunska pen o m hu r ma n an-
r
700
nellt perspe kti v. Även industriminnen ä r delar
vände ugnen för att blåsa stål håller på a tt för-
av såd ana större geografiska helheter.
svinna. Detta är ett centralt dilemma för industri-
Till helheten kan man också rä kna kunskaperna
o m den mä nskliga verksamh et som en gång gav
den fysis ka miljön liv.
En sax betyder mer för en frisör ä n för en mur-
minnesvården , ja för all t historiskt bevarande.
Vi kan bevara de fys iska minnena, husen och
mask inerna, men själva livet i miljöerna, människorna, kunskaperna och minnena förflyktigas.
a re, en borrmaskin mer för en bergsprängare än
H istorien dör obevekligt undan och med livets
för en kontorist, en räknesticka mer för en ingen-
egen obevekl ighet försvi nner den levande berättar-
jör än för en fiskare. En kast betyder mer fö r ett
traditionen och ersätts, i bästa fall, av papper och
åtti oårig ha ndsärrare ä n en tjugoå rig typograf.
föremål.
Det finns ännu en outsinlig rikedom av berärrelser
En lie betyder något annat för en åldrande bonde
än för dagens jordbrukande maskinskötare.
Denna historiens och de fys iska minnenas mångtydighet ä r en rikedom som det gäller att vä rn a.
o m kamp och glädje i arbetets la ndskap.
Det sk ulle behövas må nga som berättar i de
industrihistoriska miljöerna.
-
39 -
Vård, förvaltning
och bevarande
Riksantikvarieämbetet ha ndlägger frågor inom
kulturmiljövårdens o mråde som har betydelse
för hela landet. Ämbetet arbetar med rådgivning,
l våra egna liv vårdar vi själva våra minnen. l sam-
fo rskning, vård , information och utbildning. På
hället vå rdar vi minnena tillsa mma ns. Som över-
d en regiona la nivå n är det länsstyrelserna som
vakare och ti ll vår hjä lp finns mynd ig heter och
experter.
har myndighersansvar. De ansvara r för regional
Industriminn esvården är en del av kulturm iljövå rden. För att vä rna om de speciella sära rterna i
va rje geografiskt om rå de är myndig heternas
planering. Deras kulturmiljöavdelningar ansvara r
för kulturmiljövå rden i lä nen.
Tre lagar har centra l betydelse fö r kulturmiljövården oc h därmed också fö r industriminnes-
bes lutanderä tt i kulturmiljöfrågor i de flesta fa ll
vården: Kulturminneslagen reglerar bland a nnat
fl yttad till regional och loka l nivå. Ko mmunerna
skyddet av forn lä mningar och byggnadsminnen
med sina byggnadsnämnder ha r det grundl ägg-
och ti ll dessa rä knas även det industriella arvet.
ande a nsvaret fö r den fysiska p la neringen. D et
Naturresurslagen (NRL) beskriver hur olika
ä r i fö rsta ha nd hit ma n ska ll vä nda sig o m man
intressen skall vägas samman i användningen av
har frågo r om der industriella kultu rarvet. All a
ma rk och vatten. Plan- och bygglagen (PBL) be-
kommuner har dessuto m poliriskt valda förtro-
skriver hur vi skall bygga och vårda hus och miljö-
end emän med ansvar fö r kulturmilj övården och
er, bla nd anna t med ranke p å kulturella värden.
oftast ha nd läggs dessa frågor i kulturnämnder.
Vissa kommun er ha r dessutom egna musee r,
Kulturminnesvå rden arbetar för evigheten i
en stä ndi gt föränderlig tradi t io n. Va rj e tid har
ibla nd också tjä nstemä n med ansvar fö r kultur-
sin uppfattning om v ilka de la r av kulmra rvet
miljö n. Må nga komm uner ha r särskild a ku lturmilj öprogra m.
som är särskilt vä rdefu lla. Det vi underlåter att
Länsmuseerna fi na nsieras av stat, landsting,
skydda, det förlorar även våra barnba rns ba rn.
och kommuner men är fria ku lrurinstiturioner.
''Det är en nationell angelägenhet att skydda
och vårda vår kulturmil;ö. Ansvaret för detta
Deras viktigaste uppgift är att dokumentera och
delas av alla" . (Kultu rminneslagen 1988, 1§)
att levandegöra ku lt urh istorien i utställninga r och
programverksamhet. D e ska ll också hjälpa Riksantikvarieä mbetet, lä nsst yrelser och kommuner i
deras kulturmiljöa rbete. På museern a finns ro r
ku nskap o m kulturm iljön sa ml ad. H är fin ns
arki v och biblio tek.
-
40 -
-
41 -
Byggnadsminnen
Byggnadsminnen är byggnader, bebyggelseområden, parker eller andra typer av an läggningar som
anses synnerligen märkliga geno m sitt ku lturhistoriska värde. Länsstyrelserna utfärdar föresk rifter
om hur såda na an läggninga r ska ll vårdas.
Industriminnena utgör ännu så lä nge en mycket
li ten andel av la nd ets byggnads minnen. H är
är några exempel på byggnadsminnen som kan
hänföras t ill gruppen industriminnen:
Blekinge l än Gam la mastkranen i Karlskrona
Engelsber gs hytta
och Repslagarbanan på Lindho lmen i Ka rlskrona.
Göteborgs och Bohus l än Göteborgs Remfabrik,
Hästskosömsfabriken, Kvarnen vid fall 24 Möln-
Västmanl an ds län Engelsbergs bruk, Engelsbergs
da ls kvarnby och Sillsalteriet Sibirien Syd koster.
oljefa brik, Ki lgruvans och Mossgruvans lavar mm,
Skara borgs län Vretens såg och Råbäcks me-
och Polhemshjulet i Norberg.
Sö dermanl a nds län Rademachersrnedjorna i
kan iska stenhuggeri.
Jönköpings län Gamla färgeriet i Eksjö,
Eskilstuna.
H ylrens meta ll varufabrik i Gnosjö, Tändsticks-
Uppsala l ä n Forsmarks bruk, G riggebo såg
museet i Jönköping och Idelunds m öbelfabrik.
och Söder fors bruk.
K a lm a r län Högby stenk varn.
Kopparb e rgs lä n Nya porfyrverket i Älvdalen.
Gotlands län Tomtbods fiskeläge och Ferdi-
Stenbergs sockerbruk i Gävle, Tolvfors bruk och
nand Petterssons mekaniska verkstad i Eksta.
Brattfors bruk.
Värmlands l än Brattforshyttan, Bessemerverket
Jämt lands län Strömsågen i Sidsjö.
i H agfors, Lå ngba ns herrgå rd och gruvfält, Stor-
V äste rn orrland s län Gälsjö bru k.
bro hytta, Motjärnshyttan och Munkfors herr-
V äste rbotte n s l ä n Torvsjö kvarnar, Garveriet
gård och marcinverk.
i Bursiljum, Drängsmark s va tten- och ångsåg,
Ör e bro län Granbergsda ls hytta och Löa hytta.
Hörnefors bruk och Finnfors gamla kraftstation.
-42 -
-43 -
Riksintressen
Väs tmanl a nds län Strömsholms ka nalmilj ö.
Östergötlands län Morm orsgruvan med
r enlig her med naturresurslagen har Riksantikva rie-
kopparbrytning.
ä mbetet , eft er sa mrå d med bla nd a nna t lä ns-
Södermanlands län J ulirabygden.
styrelserna, fa stställt r
Uppsala län Fo rsma rks br uk .
700
områden so m riks-
intressen för kulrurmilj övård en. Dessa områden
Stockholms län Tum ba pappersbruk.
skall ges ert särskilt skydd i p laneri11gen av ma rk
Kopparb e rgs län Kvarnberget i Östra Utsjö,
och vanen. Flera a v dessa riksintressen berör
ett kvarnsrensbrott.
direkt indu-strisa mhä llets kulturell a a r v.
H ä r ä r en axplock:
Gävleborgs län Kvista bäc kens flottled.
Jämtlands län lndalsä lven i Östjämtland med
bland am1 at Krå ngede kraftverk.
Väst e rnorrlands län Norra Alnön vi d Sunds-
Malmöhus län H öganäs, präglar av gruvnäringen.
va ll med en stor koncentration av sågverk.
Kristianstads län Örup-Tostrup-Bollerup med
bl. a . Övraby väde rkvarn.
Västerbottens län O lofsfors och Robertfors
med sina järn bruksmiljöer.
Hallands län Slo ttsm öllan-Övra by med ä ldre
in d usrrianläggni ngar.
hä lle, Engelska k analen i Bodens kommun, en
Blekinge län Karlskrona med svenska flo tta ns
ö rlogsha mn.
Gä lli vare.
Norrbottens län Porjus kraftsratio n och samförsö k arr ska pa en va rtenväg för malmen från
Göteborgs och Bohus län Mölndalsåns industri o mrå de och kvarnbyn li ksom flera o mråden i
skärgården.
Älvsborgs län Rydal med textilindustrin.
Skaraborgs län Forsviks brukssamhä lle med
inu ustrier från o lika epoker. Jönkö pings län
Gnosjö med industrimilj ö n i Tö llsrorp.
Kronob e rgs län Kosta med glasbruksmi ljö .
Kalmar län Ösjöfors med handpappersbruk.
Gotlands län Bläse med indusrrimuseum.
Vä rmlands län Långbans gru vfält och hytta.
Öre bro län Karlskoga, sta dsdelen Bofo rsBjörkbe rn med bla nd anna t a rbetarbostäder.
Träs lipe riet vid Forsviks brukssamhälle
-
44 -
-
45 -
Att läsa
af Geijerstam , Jan Arbetets historia i Sverige -
en guidebok till museer och miljöer, Arbetets
museum T99L Utkommer våren 1996 i en ny
oc h i grunden o ma rbetad upplaga på Ca rlsson
bokförlag.
Kulturmiljövå rd Riksantikvarieämbetets tid-
skrift nr 6, l 994· Temanummer om: Industriminnesvård i N o rden.
Lindqv ist, Sven Gräv där du står - hur man
utforskar ett jobb, 1978
läsa landskap en fälthandbok om svenska kulturmiljöer
Utbildningsradion i sama rbete med Riksa ntikvarieämbetet oc h Nordiska museet, 1993.
Nisser, Mari e (red. ), Industriminnen -en bok
om industri- och teknikhistoriska bebyggelsemiliöer, 1979
Sill e n, Gunnar Stiga vi mot ljuset- en dokumentation av industri- och arbetarminnen, 1977
Vikström , Eva Industrimiljöer på landsbygden
- Studier till Kulturmiljöprogram för Sverige,
Riksa ntikvarieämbetet 199 5