MSN 2015-04-01 §§ 21-31

MSN
PROTOKOLL
2015-04-01
HEDEMORA
KOMMUN
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Å.HEDEMORA
~ KOMMUN
Miljö~
1(21)
Sammanträdesdalum
2015-04-01
och samhällsbyggnadsnämnden
Plats och tid
Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 13.00-16.00
Beslutande
Per Fagerström (s) ordf.
Helena Källberg (s)
Henrik Selln (s)
Inger Persson (s)
Leif Hedlund (e) 1:e vice ordf. §§ 21~28
Carl-Erik Arfs (e) §§ 29-31
Mats Bylehn (e)
Larz Andersson (m)
Per Bengtsson (lhp)
Vesa Remsu (Ihp)
Ersättare
Britt-Marie Bergstedt (s)
Carl-Erik Arts (e) §§ 21-28
Tommy Andersson (v)
Göran Wennerström (m)
Övriga närvarande
Stefan Kvarnström, byggnadsinspektör
Karin Lidholm, byggsamordnare §§ 24-26
Hans Andersson miljöinspektör/förvaltningschef
Kajsa Restegård, planingenjör
Mats Aronsson, trafiksamordnare §§ 29-31
Maria Paulsson, ekonom § 29
Eva-Lis S~fström, n~mndsekreterare
Justerare
Justeringens plats och tid
Tjädernhuset fredag den 10 aprit 2015, kl. 9.00
Underskrifter
,
Sekreterare
!
Paragrafer
Eva·Lis Säfström
Ordförande
Per Fag~rström
,~",L"
Justerare
Larz Andersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Miljö- och samhallsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdalum
2015-04-01
Datum då anslaget sätts upp
2015-04-10
Förvaringsplats för protokollet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum då anslaget tas ned
.. I
/
Underskrift
,I
r,
~.
1.,
Eva-Lis SätstTÖm
IJ"·'' ' ' I
.go
,!
.
,
,
"1
/
.1,
."
','. ,I
'
2015-05-02
§§ 21-31
~HEDEMORA
~
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2(21)
Sammanlrädesdatum
KOMMUN
2015-04-01
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Innehållsförteckning
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
Dnr }"s<t,Jer.~",
Fastställande av dagordning ............................................................................... 3
Dnr Ugglan 1
Ombyggnad och ändrad användning till cafe ...................................................... 4
Långshyttan 60:1
Ansökan om utdömande av vite för ägaren till fastigheten
Långshyttan 80: 1 ................................................................................................ 7
Ingolsbo 1:8
Beslut om byggsanktionsavgift. ........................................................................... 8
Hedemora 6: 1
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad ........................................................ 10
Dnr 2010.0730.213
Områdesbestämmelser för Hedemora gamla stadskärna godkännande för samråd .................................................................................. 13
Dnr 2007.0315.003
Internkontrollplan 2015 ..................................................................................... 15
Dnr 2011.0783.400
16
Ändring av delegationsordningen ........ _............................... ".......................
Dnr 2003.0658.400
Rapporter .......................................................................................................... 17
Dnr .:y~.: ..
Beslutsförtecknlng över delegerade ärenden .............. ,., ................................... 18
Dnr ·.:;,r·=;.~:er-==Underrättelser ............................................. , ..................................................... 21
o •••••
§ 29
§ 30
§ 31
IUW""b...",,,,,
4.
~
HEDEMORA
KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
sammanträdesdalum
2015-04-01
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
§ 21
Fastställande av dagordning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Dagordningen fastställes.
Justerandes sign
,
.
, '--r'
Dnr [ÄrendenrJ
Sida
3(21)
~HEDEMORA
ta!
KOMMUN
Miljö~
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlrädesdatum
2015-04-01
och samhällsbyggnadsnämnden
§22
Dnr Ugglan 1
Ombyggnad och ändrad användning till cate
Sökandes namn och adress
Manke Bostäder Bygg o Måleri AB, Långgatan 1, 77630 Hedemora
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för ombyggnad och ändrad användning till cafe i en del av
2
byggnaden på fastigheten Ugglan 1. Ändringen omfattar ca 125 m .
Plan- och fastighetsförhålJanden
Fastigheten är belägen inom detaijplanelagt område. Ansökan strider mot
detaljplanen då byggnaden enligt planbestämmelse endast får användas som
kontor.
Miljö- och samhalfsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen
2009-03-10, § 57 att ändra detaljplanen så att det blir tillåtet för handel, kontor och
bostäder. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram områdesbestämmelser
för den gamla stadskärnan. Fastigheten Ugglan 1 ingår i detta område.
Byggnaden är av mycket stort kulturhistoriskt värde och byggnadsminnesförk!arad
av länsstyrelsen.
Enligt detaljplanen är byggnaden belagd med skyddsbestämmelser, Q1, som
innebär att "Byggnad får ej rivas. Tak, fasadytor, fönster och andra detaljer skall
bevaras och underhållas. Vid underhåll skall endast material och färger av
originaltyp användas. På tomtmark ska asfaltsbeläggning minimeras."
Inkomna yttranden
Berörda grannar har beretts titlfälle att yttra sig över ansökan. Inga erinringar har
inkommit.
Bedömning/motivering
Då åtgärden strider mot detaljplanen kan permanent bygglov inte beviljas.
Enligt 9 kap 33 § pJan- och bygglagen (PBL) får ett tidsbegränsat byggJov ges för en
åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 10·32 §§.
Miijö· och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett tidsbegränsat byggJov
kan lämnas med stöd av detta och med tanke på att detaljplanen avses att
upphävas och ersättas med områdesbestämmelser.
Forts.
Justerandes sign
4(21)
~HEDEMORA
~
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SammantrMesdatum
KOMMUN
2015-04-01
Miljö· och samhällsbyggnads nämnden
Forts. § 22
Sökanden informeras om, att om planarbetet inte kan genomföras kommer det
tidsbegränsade byggJovet inte att kunna förlängas. I så fall måste
cafeverksamheten upphöra.
Miljö~
och samhällsbyggnadsnämndens beslut:
1.
Tidsbegränsat bygg!ov beviljas till och med 2018·12·31. (Observera att
arbetena inte får påbörjas innan startbesked lämnats).
2.
För att genomföra åtgärden krävs en kontroUansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag:
Namn: Urban Andersson
Adress: Sturegatan 18 C,
3.
ns 32 Hedemora
Avgift för byggtovet är 9 480 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.
Handlingar som inaår i beslutet
Ansökan, daterad 2016-01-24
Planritning bottenvåning, daterad 2015-01-24
Planritning kaUarvåning, daterad 2015-01-24
Upplysningar
• Atgarden får inte påbörjas förrän miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat
ett startbesked enligt ptan- och byggtagen 10 kap 3 §. Byggsanktionsavgiften
för alt ha påbörjat en åtgärd utan startbesked beräknas enligt plan- och
byggförordningen.
•
Byggnadsverket får inte tas i bruk j de delar som omfattas av startbeskedet
förrän mitjö- och samhätJsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om
nämnden inte beslutar annat. Byggsanktionsavgiften för att ta byggnadsverket i
bruk utan stutbesked beräknas enligt ptan- och byggförordnlngen.
•
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. KaUelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas, se bilaga.
•
Lovet upphör att gälla om åtgärden lnte har påbörjats 1nom 2 år och avslutats
inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft.
•
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny
ritning/beskrivning e d lämnas in för godkännande före påbörjandet.
•
För eventuell utvändig skylt skall bygg/av sökas hos miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
•
För att ändra byggnadsminnet krävs länsstyre!sens tillstånd enligt lagen om
kulturminnen.
Forts.
5(21)
&.
#!J!
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HEDEMORA
KOMMUN
Samman!radesdalum
2015-04-01
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Forts. § 22
•
Enligt tivsmedelslagstiftningen ska anmälan göras till miljö- och
samhäHsbyggnadsförvaltningen 2 veckor före ibruktagande av
livsmedelslokalen.
•
Hur man överklagar beslutet: se bilagd blankett
Bilagor
Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 -
Hur man överklagar beslutet
Handlingar som ingår i beslutet
Information från Arbetsmiljöverket
Kallelse till tekniskt samråd
Beslutet delges:
Manke Bostäder Bygg o Måleri AB
Kopia av beslut till:
Kontraliansvarig
Skatteverket
Underrättelse om beslutet per brev:
Kända sakägare enligt fastighetsförteckning
IU"""b",,,,,",,
6(21)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
!l1!
.å:HEDEMORA
KOMMUN
S1Jmmanlrädesdalum
2015-04-01
Miljö-. och samhällsbyggnadsnämnden
§ 23
Långshyttan 60;1
Ansökan om utdömande av vite för ägaren till
fastigheten Långshyttan 60:1
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhä!lsbyggnadsnämnden har konstaterat att byggnaden på fastigheten
Långshyttan 60: 1 ar förfallen och ovårdad. Omfattande skador finns på byggnadens
yttre och inre. Byggnaden uppfyller inte kravet i plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 14
§ att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess
utfonnning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Miljö- och
samhäUsbyggnadsnämnden bedömer att byggnaden utgör en säkerhetsrisk och ett
förfulande inslag i miljön.
Fastigheten ägs av Nimet Bezelya, 19610208-1509, c/o GOJay Karlsson, Mångatan
5, Igh 1302, 78453 Borlänge.
Fastighetsägaren Nimet Bezelya har vid flera tillfällen fått både muntliga och
skriftliga uppmaningar att åtgärda byggnaden.
Mjijö~ och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-10~02, § 75 att förelägga
fastighetsägaren Nimet Bezelya att vid vite om 50 ODD kronor, senast inom 12
månader från det att hon fått del av beslutet ha rivit byggnadsverket.
Nimet Bezelya delgavs beslutet 2013~ 10-1 O. Byggnaden skulle därmed ha rivits
senast 2014~ 10~10. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att
byggnaden inte är riven och att fastighetsägaren därmed inte rättat sig efter
föreläggandet.
Miljö.~
och samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Miijö- och samhäUsbyggnadsnämnden ansöker hos mark- och mHjödomstolen om
att det förelagda vitet utdöms. Det finns inga skäl att vitesbeloppet jämkas.
Bilagor
Miljö- och samhäHsbyggnadsnämndens protokon2013~10-02 § 75.
Bevis om delgivning I mottagningsbevis 2013-10-10
Kopia av beslut till:
Mark- och miljooomsto!en
Nimet Bezelya
Justerandes sign
7(21)
ii:
~
Miljö~
Sida
HEDEMORA
KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlrädesdatum
2015-04-01
och samhällsbyggnadsnämnden
Ingelsba 1:8
§ 24
Beslut om byggsanktionsavgift
Sökandes namn och adress
Anna-Lena yttergren samt Örjan Jonsson
Ärendebeskrivning
Ärendet omfattar installation aven insats j befintlig öppen spis. Då installationen har
utförts utan att en anmälan gjorts och ett startbesked givits av miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, så är installationen att betrakta såsom olovlig. Den
sökande kontaktade miljö- och samhällsbyggnadsf6rvaltningen den 15 januari för
att anmäla installationen. Vid denna tidpunkt var installationen redan gjord.
Fastighetsägaren har fått möjlighet aU vidta r€\ttelse innan beslut om
byggsanktionsavgift tas.
Inkomna yttranden
Sökanden har genom underrättelse fått tillfälle till eget yttrande. I yttrande skrivet av
Anna-Lena så anför hon att de inte var medvetna om att de gjort en olovlig
installation innan de hade varit i kontakt med miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Hon beskriver att i processen med försäljare och
murare så framkom det aldrig att det behövdes lov för åtgärden. Tanken slog dem
aldrig att det kunde behövas då befintlig öppen spis var godkänd. Först när
instaJlationen var färdig så blev de anmodade av sotaren att ringa till Hedemora
kommun för att göra en anmälan, vilket de då gjorde, i god tro att de gjorde rätt.
Hon anför sedan vidare att de övervägt att avlägsna den olovligt installerade
insatsen för att undkomma böter, men kommit fram till att de hellre betalar
böterna.
Bedömning/motivering
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska byggnadsMmnden pröva
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart
det finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i pJan- och
bygglagen mm. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar aU den åtgärd
som vidtagits här har påbörjats utan startbesked.
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavglft tas ut om någon bryter mot en
bestämmelse i 8-10 kap. Avgiftens storlek framgår av kap. 9, plan- och
byggförordningen, PBF (SFS 2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Forts .
. j'-
8(21)
~HEDEMORA
!!J! KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlradesdalum
2015-04-01
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Forts. § 24
Byggsanktionsavgiften i det aktuella fallet för att ha installerat en eldstad utan att
nämnden först gett ett staribesked ska beräknas enligt 9 kap 13 § punkt 2 i planoch byggförordningen. Avgiften ska vara 0,1 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för
2014 är 44500 kr.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får byggsanktionsavgiften i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som begåtts. Avgiften får
sättas ned till hälften eller en fjärdedel.
Förslag till beslut:
Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs Örjan Jonsson en byggsanktionsavgift om
4500 kronor. Avgiften ska betalas tHl Hedemora kommun inom två månader efter
det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas ut
separat.
Yrkanden
Leif Hedlund (C) och Larz Andersson (M) yrkar att beloppet sänks till en fjärdedel,
1125 kr, då överträdelsen anses som ringa och inte skett uppsåtligen.
Ordföranden ställer Leif Hedlunds och Larz Anderssons yrkanden mot
förvaltningens förslag och finner att Leif Hedlunds och Lars Anderssons yrkanden
bifalles.
Miljo- och samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs Örjan Jonsson en byggsanktionsavgift om
1 125 kronor. Avgiften ska betalas tiH Hedemora kommun inom två månader efter
det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas ut
separat.
Beslutet delges:
Örjan Jonsson
Anna-Lena Jonsson
IJ",~~:d" .!g"
,
I
if:.
!fl!
Miljö~
Sida
HEDEMORA
KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammamrädesdatum
2015-04-01
och samhällsbyggnadsnämnden
§ 25
Hedemora 6:1
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad
Sökandes namn och adress
Hedemora Energi AB
Ärendebeskrivnin9
Ärendet omfattar en överbyggnad av befintlig pumpstation för avloppsledning
belägen under jord. Överbyggnaden avser att förbättra arbetssituationen vid service
på pump.
Plan- och fastighetsförhålJanden
Fastigheten ä~ belägen inom detaijplanelagt område. Atgården innebär en avvikelse
ifrån detaljplanen då byggnaden avses att placeras på mark som j detaljplanen är
markerad som aU män plats: parkmark.
Inkomna yttranden
Berörda grannar samt markägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Kommunstyrelsens lokal- och markavdelning anför följande synpunkter angående
byggnadens utformning: "Byggnaden ligger nära en privatvilla, Akaren 18. Villan är
uppförd i slutet av 1960~talet och har en typisk utformning för den tiden, en låg
byggnad med vit tegelfasad och med ett pIaff tak. Aven flera av de narJiggande
byggnaderna är uppförda i tegel. Den planerade pumpstationens placering är så
pass nära huset så att den kan uppfattas som en komplementbyggnad tilt villan.
Därför bör den utformas så att den harmonierar med den närmast omkringliggande
miljön betraffande form, skala och material".
Ägaren tilt Akaren 18 har bl.a. yttrat följande: nvi anser att den (pumpstationen)
skymmer vår utsikt över sjön Munken pga att byggnaden är 3 meter hög samt att
den inte passar in j miljön. Bygget kommer troligen att sänka värdet på vår
fastighet". Vidare önskar de att byggnaden flyttas 50 ffi ner på gatan.
Sökanden har genom underrättelse fått tillfälle till eget yttrande. I yttrande anför
man att man avser aH uppföra byggnaden i vit träpanel samtjamna ut marken för
att få en så låg nivå på byggnaden som möjligt. De anför även att en flytt av
pumpstationen skulle kosta VA- kollektivet orimligt mycket pengar.
Bedömning/motivering
Avsikten med den sökta byggnaden är att säkra underhållet på den pumpstation
som f dagsläget ar belägen under mark på aktuell plats. Den aktueJfa
pumpstationen fyJter en viktig samhällsfunktion då avloppsledningen beijänar hela
Forts.
Justerandes sign
10(21)
~HEDEMORA
~
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammartlrädesdatum
KOMMUN
Miljö~
2015-04-01
och samhällsbyggnadsnämnden
Forts. § 25
området vid Munken nedanför Asgatan. Bygglov kan dock beviljas då åtgärden kan
anses som förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeraget
gemensamt behov (9 kap 31c§ p.i PBL). Påverkan för den närmast belägna
bostadsfastigheten bedöms inte vara av sådan betydelse att ansökan kan avslås,
då det gemensamma intresset får anses väga tyngre.
Miljö~
och samhälfsbyggnadsnämndens beslut:
1. Bygglov beviljas.
2. I detta ärende krävs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd.
3. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen. Med detta
startbesked beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
- Atgärden får påbörjas
- Utstakning krävs inte i detta ärende.
- Som kontrolJpJan fastställs att byggherren ska anmäla att byggnadsåtgärden
är avslutad och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglav.
4. Följande handlingar ska fämnas till miljö- och samhällsbyggnadsförvattningen
5.
som underlag för slutbesked.
- Intyg att byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet överensstämmer
med beviljat bygglov.
- Foton som tydligt visar utförda åtgärder.
Avgift för bygg)ovet är 7 990 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, daterad 2014-12-01
Teknisk beskrivning inklusive plan- och fasadritning,
ankomststämplad 2014-12-01
Tomtkarta,
uppr~.ittad
2014-12-10
Upplysningar
• Lovet upphör att gälla Dm åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats
inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft.
•
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny
ritninglbeskrivning e.d. lämnas in för godkännande före påbörjandet.
•
Hur man överklagar beslutet se bilagd blankett
Bifagor
Bilaga 1 - Hur man överklagar beslutet
Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 3 - Blankett "Intyg"
Forts.
Justerandes sign
11(21)
Sida
AHEDEMORA
~ KOMMUN
SAMMANTRÄDES PROTOKOll
sammantrildesdalum
2015-04-01
Miijö- och samhällsbyggnadsnämnden
Forts. §25
Beslutet delges:
Hedemora Energi AB, Peter Gunnarsson, Pia Gunnarsson,
Kommunstyrelsen; lokal och mark
Underrättelse om beslutet per brev:
Kända sakägare enligt fastighetsförteckning
12(21)
iii
~
HEDEMORA
KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-04-01
MiljÖM och samhällsbyggnadsnämnden
Dm 2010.0730.213
§26
Områdesbestämmelser för Hedemora gamla
stadskärna - godkännande för samråd
Planförslaget
Hedemora stadskärna är utpekat som riksintresse för kuJturmiljövärden. För att
värdet ska bJbehåJlas behöver befintlig struktur och bebyggelse bevaras och
vårdas. Genom områdesbestämmelser skapas ett redskap som innebär en
helhetssyn på stadskärnans kulturhistoriska värden. Ny bebyggelse och
förändringar i offentlig mitjö måste likaså anpassas till platsen.
Gällande planbestämmelser i centrala Hedemora utgörs av ett lapptäcke av
föråldrade små och svårtydda detaljplaner, vilket kan utgöra ett problem vid bland
annat bygglovsprövning. De flesta kulturvärden j området har j planerna inget uttalat
skydd.
I den fördjupade översiktsplanen för Hedemora stad med omland pekar man på att
det är viktigt att lyfta fram historien och göra stadsmiljön attraktiv genom att vårda
och utveckla såVäl äldre bebyggelse som 1900~talets. Riktlinjer som stöd vid
bygglovshantering år därför nödvändiga för att förhindra ytterligare oönskade
förändringar och olyckliga ombyggnationer.
Det ursprungliga förslaget avsåg ett större område, där stora delar av centrala
Hedemora omfattades. För att få en bättre helhet och legitimitet har planområdet
minskats och berör numera hela eller delar av kvarteren Gäddan, Storken, Tjädern,
Ugglan, Falken och Svalan.
Konsekvenser
Hedemora och dess unika historia ska vara en miijö att trivas i och vara stolt över.
Att värna om stadens miljöer handlar om att bygga ett hållbart samhälle. Målet är att
skapa en levande miljö med avtryck från många tidsepoker. Bestämmelserna är
tänkta att göra det tydligt och enkelt för fastighetsägare över vilka regler som gäller.
Gamla detaljplaner ersätts med enhetliga områdesbestämmelser. I och med att
detaljplanerna försvinner och ersätts med områdesbestämmelser ges inte några
byggrätter. På de flesta håll är detta inte något problem då eventuella byggråtter
redan utnyttjats.
Forts.
Justerandes sign
I
;:-r
Sida
13(21)
~HEDEMORA
!!
KOMMUN
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammarllrädesdatum
2015-04-01
Mlljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Forts. § 26
I och med att lovplikten utökas inom stora delar av området kommer detta att
generera fler bygglovsansökningar och mer jobb för bygglovshandläggarna. Men
innebär också att en bättre dialog om förändringar kan uppstå. Bestämmelserna
kan medföra en merkostnad för fastighetsägare som måste söka bygg-/marklov för
fler åtgärder.
Planoroeess
Områdesbestämmelserna hanteras enligt normalt planförfarande vilket innebar att
förslaget. efter det att samråd har genomförts och inkomna skrivelser
sammanfattats i en samrådsredogörelse, ställs ut offentligt för granskning innan
antagandet kan ske.
Beredning
2011-02-01, Uppdrag från Kommunstyrelsen aU ta fram områdesbestämmelser.
2011-05-09, MSN, godkännande för samråd.
2013-10-02, MSN, beslut om en minskning av området
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Planförslaget godkänns för samråd enligt föreslaget förfarande.
14(21)
~HEDEMORA
~ KOMMUN
Miljö~
$ld,
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantraclesdatum
2015-04-01
och samhällsbyggnadsnämnden
§ 27
Dnr 2007.0315.003
Internkontrollplan 2015
Arendebeskrlvning
förvaltning tar varje år fram en internkontrollplan som ska gOdkännas av
Va~e
nämnden. Den interna kontrolJplanen visar processer som är viktiga att
kvaJitetssäkra, se bilaga.
Miljö~
och samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godtar miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens interna kontrollplan för 2015 samt uppföljning av
kontrollplan 2014.
Justerande:; sign
15(21)
~HEDEMORA
!i!
KOMMUN
Sida
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
sammanträdesdatum
2015-04-01
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
§ 28
Dnr 2011.0783.400
Ändring av delegationsordningen
Den delegationsordning som nämnden fastställer behöver uppdateras regelbundet
på grund av författningsändringar eller organisationsförändringar. Miljö- och
samhäUsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till ny delegationsordning enligt
nedan.
Mlljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut:
MiJjö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa ändringen av
delegationsordningen.
Bifogas nämndhandJing
DeJegationsordningen
Justerandes sign
I
t/I
16(21)
Sida
ÅHEDEMORA
~ KOMMUN
Miljö~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantri1desdatum
2015-04-01
och samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2003,0658.400
§ 29
Rapporter
Miljö~ och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar pågående arbeten inom
förvaltningen:
•
Infa från byggavdelningen
•
SMID-projektet
•
Infa från ekonomiavdelningen
•
Infa gäHande Kök Garpenbergs centrum
•
Uteserveringar
Miljö~
och samhällsbY9gnadsnämndens beslut:
MiJjö- och samhällsbyggnadsnämnden förklarar sig ha tagit del av informationen.
'-f,c /
17(21)
~HEDEMORA
!lJ!
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammalllrädesdaium
KOMMUN
2015-04-01
Miljö· och samhällsbyggnadsnämnden
§ 30
Dnr [ÄrendenrJ
Beslutsförteckning över delegerade ärenden
Registrering av livsmede!sanläggning samt beslut om avgjft
med stöd av 23 § Jivsmedelsförordningen
Husby-Österby 21:6
Stjärnljus
Marknadsstånd
Matskaparnas marknadsaktiviteter
CafeAa
Langshyttan 9: 13
BMD
BMD
BMD
Beslut om avgift för offentlig kontroll 28 § livsmedelslagen
Brukskrogens Pilleria
Vikmanshyttan 2:11
BMD
Beslut om föreläggande gällande förskolan Kristallen
Hedemora 3:10
Förskolan Kristallen
BMD
Tillstånd till enskild avloppsanläggning
Hansbyn 1: 13
Gustaf Carlsson
JA
Installation av värmepump
Miljöbalken kap 26 § 9 Förordning miljöfarlig verks. & hälsosk. § 17
Norrby 5:1
Hedemora-Österby 23:5
Pepparroten 2
Bertil Ruth
Anders Sörbergs
Roger Mafmling
JA
JA
JA
Bertil Ruth
Björn Larsson
HA
HA
HA
HA
HA
Kompostering
Norrby 5:1
Born 1:7
Hedemora~Västerby
1:81
Brunna 14:14
Backgården 3:3
Jannica Jansdotter
Marie Ashour
Ann~Marje Eriksson
Anmälan sanering Radiolänkstation
Garpenbergs gård 2:1
Johan Jerkgård Sean mast AB
HA
Anmälan sanering diesefcistem
Hedemora 2:79
Statoil Fuel and RetaiJ Sverige AB
HA
18(21)
~HEDEMORA
~ KOMMUN
Miljö~
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samrnanlrädestlalum
2015-04-01
och samhällsbyggnadsnämnden
yttrande angående ändrade Natura 2000-gränser
Dnr 1990.918.433
Länsstyrelsen Dalarna
HA
Beslut om byggJov och startbesked 10 kap 23 § PBL
Gäddan 1
Smedby 13:1
Nås 46:1
Björken 15
Ombyggnad av flerbostadshus
Utvändig ändring avenbostadshus
gällande byte av fasad
Ateruppbyggnad av fritidshus efter brand
Ändrad användning och ombyggnad från
kontor till 2 st bostäder samt anordnande
SK
KL
HLO
SK
av balkong
Smedby 13:1
Utvändig ändring av komplementbyggnad KL
gällande portar
Övernora 13:3
långsbyn 60:67
Ändrad användning från förskola til!
bostad
Tillbyggnad av förråd
Hedemora 4:31
Nybyggnad av Fyrklöverskolan
KL
KL
HLO
Startbesked 10 kap 23 § PBL
Jngelsbo 1:8
Traktorn 13
Räkan 6
Bondbo 2:2
Rensbo 1:30
Installation av eldstad
Installation av eldstad
Installation av eldstad
Rivning av fritidshus
Nybyggnad av fritidshus samt
Grådö 1:18
Andring av bärande konstruktion i
enbostadshus
Tillbyggnad av en bostadshus
Utvändig ändring av kontorshus
KL
MH
MH
SK
SK
~omplementbyggnader
Mälby 45:2
Linden 8
KL
SK
SK
Slutbesked enligt 10 kap § 34 PBL
Nordansjö och
Svensbodarne 1:57
Tyskgården 5:2
Grådö 1:6
Brunna 50:1
Jälkarbyn 50:1
Slommen 4
Tjälbo 5:2
Ängelsfors 2:41
Hedemora-Västerby 1:33
Verkstaden 1
Bom 1:6
Doppingen 18
Tillbyggnad avenbostadshus
SK
Tillbyggnad av borrkämsarkiv
Nybyggnad av stall
Installation av eldstad
Tillbyggnad av industri gällande
emballageförråd
Inglasning av balkong
Ändrad användning från butik till bostad
Tillbyggnad avenbostadshus
Utvändig ändring av bygdegård gällande
uppsättning av värmepump
Ändring gällande ventilation och
brandskydd i industrifastighet samt
upPSättning av skylt
Rivning av samlingslokal
Ändring av barande konstruktion
SK
HLO
KL
KL
KL
SK
HLO
KL
KL
SK
SK
19(21)
it.
Sida
~
Miljö~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HEDEMORA
KOMMUN
5ammenlrädesdatum
2015-04-01
och samhällsbyggnadsnämnden
Norrby 5:1
Norsen 12
Norsen 12
Övernora 13:3
Grodden 3
Vikbyn 50:1
Hedemora-Österby 35:4
Nibble 17:1
EJverket2
Hamre 80:2
Bengtsbo 2:3
Räkan 6
Nordansjö och
Svensbadarne 1:59
Dragonen 5
Garpenbergs gård 2:72
Husby-Österby 12:5
Långshyttan 1:26
Ingelsbo 1:8
Rivning avenbostadshus
Uppsättning av skyltanordningar
uppsattning av skyltanordningar
TIllbyggnad av fritidshus
Installation av eldstad
Inglasning av altan
Installation av fyra st eldstäder
Installation av eldstad
Ombyggnad av kontor
Nybyggnad avenbostadshus
Nybyggnad av en bostadshus
Installation av eldstad
Uppförande av fackverkstorn samt två
teknikbodar
Installation av eldstad
Tidsbegränsat bygg lov för
husvagnsuppstaUnlng
Installation av två eldstäder
Installation av eldstad
InstallaUon av eldstad
SK
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KL
SK
SK
SK
MH
SK
KL
SK
KL
KL
KL
Slutbevis:
Plan- och byggJagen 9 kap 10 §.
Tyskgården 5:2
Nybyggnad av industri
SK
Västerby skola
SK
G.H.
MA
MA
Anvandningsförbud av hiss
Hedemora-Y;;!sterby 1:31
Parkeringstillstånd (avslag)
Onr 2015.0006.517
Dnr 2015.0006.517
Dnr 2015.0006.517
Dnr 2015.0006.517
Dnr 2015.0006.517
Dnr 2015.0006.517
Sv.
MA
MA
AG.
I.M.
MA
MA
MA
MA
MiljÖM och samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förklarar sig ha tagit del av informationen.
I
Justeran~~ sign
I'
,-J
IUI"',""""'''''
20(21)
.å.
!1!
Miljö~
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HEDEMORA
KOMMUN
Sammantrildesdatum
2015-04-01
och samhällsbyggnadsnämnden
Dnr [ÄrendenrJ
§ 31
Underrättelser
a) Förvaltningsrätten i Falun
b) Kommunstyrelsens
strategiutskott
e) Kommunstyrelsens
Dom gällande fråga om rätt till skolskjuts
Kssu §14/2015 Planuppdrag för Norsen
Kssu § 15/2015 Planuppdrag för östra TViksta
strategiutskott
d)
Kommunstyrelsens
strategiutskott
e) Kommunstyrelsens
strategiutskott
Miljö~
Kssu § 16/2015 Rapport om planuppdrag
Kssu § 1712015 Översiktsplan och LIS
och samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Miljö- och samhallsbyggnadsnärnnden förklarar sig ha tagit del av informationen.
I
U!d"g'b,,~"',"d,
21(21)
INTERN KONTROLLPLAN
iliHEOfMORA
~
KOMMUN
MåIJuppdrag som risken
kopplar till
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
händelse
Arbetsmiljö
*Riskvärdering
~.
A:,
~
Sannolikhet skala 1-5
Konsekvens skala 1-5
Riskvärde =
Sannolikhet*Konsekvens
Status vid uppfOljning
Bedömning
OK
Processen fungerar utan anmärkning
Någon liten avvikelse har uppmärksammats och åtgärdats.
Avvikelse har uppmärksammats och ska åtgärdas. Atgärdsplan bifogas.
Avvikelse har uppmärksammats och ska åtgärdas. Nämnden är infonnerad eller ska
infonneras.
Försumbar avvikelse
Kännbar avvikelse
Allvarlig och mycket allvarlig
avvikelse
Bilaga
1(32)
Delegationsordning rör miljö- och samhällsbyggnadsbyggnämnden
MSN 2015-04-01, §
Övergripande
l.
Delegationsrätten omfattar inte befogenhet att avslå framställning eller avgöra ärenden som är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut skall av delegaten
hänskjutas till nämnden för avgörande.
2.
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt aH:
3.
2.1
besluta att överklaga beslut och domar som ilmefattar ändring av delegatens beslut
(OBS! nämndens egna beslut måste överklagas av nämnden).
2.2
besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegations beslut.
2.3
avskriva ärenden från vidare handläggning när erforderliga handlingar rör ärendets
prövning ej inlämnats trots påstötningar från miljö~ och samhällsbyggnadsnämnden.
Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att:
3.1
4.
besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmelser och villkor
i e11 tillståndsbeslut (24 kap, 8 § miljöbalken),
I den mån inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegation av rätten
att "Besluta i tillsynsärende" rätt att:
4.1
besluta att länma klagomål utan åtgärd.
4.2
besluta att meddela föreläggande och förbud.
4.3
besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares
eller nyttjanderättshavares namn och adress.
4.4
besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av
ägare till fastighet m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret.
4.5
besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet
för människors hälsa eller påverka miljön skall lämna förslag till kontrollprogram eller
förbättrande åtgärder.
4.6
besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.
4.7
besluta att förelägga den som bedriver verksamhet, vidtar åtgärd, upplåter byggnad för
bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av verksamheten och
dess verkningar som behövs för tillsynen.
4.8
besluta aU fdrena beslut om W1dersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller
egendom till dess undersökningen är slutförd.
4.9
besluta att meddela förbud vid vite att mbba, skada mätapparat eller liknande utmstning
som behöver sättas ut vid undersökningar.
Miljö och samhällshyggnadsnämndens beslut om delegering
Med stöd av 6 kap 33 och 34 §§ kommunallagen samt 12 kap. 5- 6 §§ plan- och bygglagen (PBL)
beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i nedan redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater.
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska amnälas vid nästkommande
nämndsamman1räde.
Föt;fattning
A'rende
Delegation till
A .Miljöbalken
A.I Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag
Yttranden
6 kap. 4 § tredje
stycket
miljöbalken
l.
Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en
verksamhet eller åtgärd kan antas medfdra
betydande miljöpåverkan
Miljöinspektör
6kap.5§
miljöbalken
2.
Avge yttrande till verksamhetsutövare med
anledning av utökat samråd med
miljökonsekvensbedöl1ming
Miljöinspektör
6 kap. 8 § miljöbalken och 7 §
förordningen om
miljökonsekvensb
eskrivningar)
3.
Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning
som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett
mål eller ärende (Anm. denna punkt avser
yttranden som i förekomande fall bara avges över
MKB:n).
Miljöinspektör
A.2 Naturvård
TiIlstånds/dispensbeslut
7kap.18och31
§§ miljöbalken
l. Besluta i ärende om dispens från
strandskyddsbestälnmelsema
7 kap. 7,9 och 10
§§ miljöbalken
1.
Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som
kommunen meddelat fOr naturreservat,
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Miljöinspektör
2
kultulTeservat och naturminne
9 § förordningen
om områdesskydd
2.
Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som
kOlmnunen meddelat for djur- och
växtskyddsområde
Miljöinspektör
7 kap. 22 §
miJjöbalken
3.
Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som
kommunen meddelat fbr vattenskyddsområde
Miljöinspektör
Tillsynsärenden
23 § förordningen
om områdesskydd
och 5 §
nationalparks
förordningen).
4.
Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av
föreskrifter som gäller för områden som omfattas
av skydd enligt 7 kap. miljöbalken.
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Miljöinspektör
5.
Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av
föreskrifter som gäller enligt 9 kap. miljöbalken.
Miljöinspektör
6.
Besluta i tillsynsärende angående skötsel av
jordbruksmark enligt 7,8 och 12 kap. miljöbalken.
Miljöinspektör
Yttranden
7. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående
dispens från andra föreskrifter om områdesskydd
Miljöinspektör
R
8.
Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen i ärende om
dispens från föreskrifter om biotopskydd.
Miljöinspektör
A.3 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
TiIIstånds/dispensbeslut
13 § första och
andra styckena
förordningen om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd).
1.
Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
avloppsanordning med ansluten vatten10alett
Miljöinspektör
13 § första och
andra styckena
förordningen om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
2.
Besluta i ärende om tillstånd att ansluta
vattentoalett till befintlig avloppsanordning
Miljöinspektör
3
22 kap. 25 §
tredje stycket
miljöbalken
3.
Besluta 0111 villkor av mindre betydelse som
miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om tillstånd
till miljöfarlig verksamhet överlåtit åt
tillsynsmyndigheten
att fastställa
Miljöinspektör
TilIstånds/dispensbeslut enligt lokala fdreskriftcr
9kap.lO§
miljöbalken
4.
Besluta i ärende om tillstånd aH inrätta
grundvattentäkt inom område där knapphet på sött
grundvatten råder eller befaras uppkomma
Miljöinspektör
13 § tredje stycket
förordningen om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd).
5.
Besluta i ärende om tillstånd aU inrätta annan
avloppsanordning än till vilken vattentoalett är
ansluten inom vissa delar av kommunen
Miljöinspektör
17 § förordningen
av miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd).
6.
Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
vänuepmnpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten eller grundvatten
Miljöinspektör
40 och 42 §§
förordningen om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
7.
Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att
7.1 sprida gödsel, slam eller annan orenlighet inom
område med detaljplan eller intill sådant
område eller inom annal tätbebyggt område,
Miljöinspektör
7.2 inrätta annat slag av toalett än vattentoalett,
Miljöinspektör
7.3 uppföra anläggning eller anordning som
utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark som
värmekälla eller vällnemagasin inom område
där Yt- eller grundvattentäkt kan förorenas.
Miljöinspektör
Tillsynsärenden
jfr. 9 kap. 9 §
miljöbalken
8.
Besluta i tillsynsärende om åtgärder för
bekämpning av ohyra och andra skadedjur
Miljöinspektör
miljöbalken och
föreskrifter
meddelade med
stöd av
9.
Besluta i andra tillsynsärenden angående
hälsoskyddet
Miljöinspektör
4
miljöbalken
jfr. 7 §
miljöbalken och
12-16 §§
förordningen om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
10. Besluta i tillsynsärenden angående
jfi·. 17-19 §§
förordningen om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
11. Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpar
Miljöinspektör
12. Besluta i tillsynsärenden angående miljöfarlig
Miljöinspektör
Miljöinspektör
avloppsanordningar dimensionerade för högst 25
personekvivalenter
verksan1het
26 kap. 20 §
miljöbalken
13. Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet
aU avge miljörapport
Förvaltningschef
40 § tredje stycket
förordningen om
miljöfarlig
verksamhet
och hälsoskydd
14. Meddela föreskrifter om begränsningar av eller
Miljöinspektör
villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig
plats om det behövs för att hindra a11 olägenheter
för människor hälsa uppkommer
Yttranden m.m.
15. Avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelse i
den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.
Miljöinspektör
16. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende avseende
Miljöinspektör
icke tillståndspliktig ändring av tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöprövningsförordningen.
5
A.4 Förorenade områden
Tillsynsärenden
jfr. 28
förordningen om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
l.
Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av
åtgärder inom förorenade områden som avses i 10
kap. miljöbalken
Miljöinspektör
jfr.IOkap.12 §
miljöbalken
2.
Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av
åtgärder inom
Miljöriskområde
Miljöinspektör
10 kap. 8 § fdrsta
stycket
miljöbalken
3.
Besluta i tillsynsärende om ansvar för
verksamhetsutövare eller den som annars är
ansvarig fOr efterbehandling, att utreda
föroreningar
Miljöinspektör
10 kap. 2-4 §§
miljöbalken
4.
Besluta i tillsynsärende om ansvar för
verksamhetsutövare eller den som annars är
efterbehandlings311svarig att utföra och bekosta
efterbehal1dlil1gsåtgärder
Miljöinspektör
A.S Vattenverksamhet
Tillstånd
22 kap. 25 §
tredje stycket
miljöbalken
l.
Besluta om villkor av mindre betydelse som
miljödomstol i beslut om tillstånd till
va11cnvcrksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten
att faststäJla
Miljöinspektör
Tillsyn
2.
Besluta i tillsynsärende angående markavvattning.
Miljöinspektör
3.
Besluta i tillsynsärende angående
vattenverksamhet i övrigt.
Miljöinspektör
A.6 Täkter, jordbruksmark m.m.
Tillsyn
1. Besluta i tillsynsärende angående täkt som avses i
12 kap. miljöbalken.
12 kap. II § och
26kap.ll§
miljöbalken
2.
Besluta i tillsynsärende angående vilthägn eller
stängeselgenombrottldikesgenombrott), dock inte
om beslutet innebär att pågående markanvändning
avsevärt fOrsvåras (jfr. 31 kap. 11 miljöbalken).
Miljöinspektör
Miljöinspektör
6
12 kap. 6 §
miljöbalkenjfr.
31 kap. 4 § 5 p.
och 31 kap. 7 §
miljöbalkcn
3.
Besluta i tillsynsärende angående verksamhet eller
åtgärd som kan väsentligt ändra eller skada
naturmiljön, dock inte om beslutet innebär att
pågående
markanvändning avsevä11 försvåras
Miljöinspektör
Anm. Tillsynsärenden angående skötsel av
jordbruksmark, se punkt A.3.?
Yttranden
9 § förordningen
om miljöhänsyn i
jordbruket
4.
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens
för djurhållning och gödselhantering
Miljöinspektör
12 kap. 6 §
miljöbalken och 9
§ fOrordningen
om täkteroch
anmälan för
samråd
5.
Avge yttrande till länsstyrelsen eller
skogsvårdsstyrelsen i ärende angående anmälan för
samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt kan
komma att ändra eller skada natunniljön
Miljöinspektör
A.7 Kemiska produkter och biotekniska organismer
TiIIstånds/dispensbeslut
14 § SNFS
1997:2
l.
Besluta i ärende om tillstånd till spridning av
kemiska bekänlpningsmedel
Miljöinspektör
TiUsynsärenden
jfr. 11 § SNFS
1997:2
2.
Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska
Bekämpningsmedel
jfr. NFS 2000:4
1.
Besluta i tillsynsärende om skydd mot
vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor
Miljöinspektör
jfr. 28 § SNVFS
1992:16
2.
Besluta i tillsynsärende om anläggningar som
itmehåller HCFC, halogener och HFC
Miljöinspektör
3.
Besluta i tillsynsärenden angående kemiska
produkter och biotekniska organismer i övrigt.
Miljöinspektör
Miljöinspektör
7
A.S Avfall och producentansvar
Tillstånds/dispcnsbeslut
IS kap. 18 §
tredje och fjärde
styckena
miljöbalken
l.
Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv
återvinna och bortskaffa avfall
Miljöinspektör
8 § renhåHningsförordningen
2.
Besluta i ärende om dispens från vad
kommunfullmäktige fcireskrivit i fråga om att
transportera bort avfall
Miljöinspektör
3.
Besluta om dispens eller undantag i övrigt fl·ån
bestämmelserna i renhållningsordningen.
Miljöinspektör
32 § och bilaga 3
till förordningen
om förbränning
av farligt avfall
4.
Besluta att fastställa krav på mätningar vad avser
provtagnings- och mätmetoder samt provtagningsoch mätpunkternas placering
Miljöinspektör
41 § förordningen
om förbränning
av farligt avfall
5.
Besluta aU medge när tillförseln av farligt avfall får
åtempptas, efter det att mätningar visat att
gränsvärden för utsläpp har överskridits
Miljöinspektör
Tillsynsärenden
jfr.16§
renhållningsförordningen
ISkap.17§
miljöbalken och
36 § renhållningsförordningen
6.
Besluta i tillsynsärende om kompostering,
nedgrävning eller annat återvinnande eHer
bortskaffande av hushållsavfall på fastighet
7.
Besluta i tillsynsärende angående
Miljöinspektör
7.1 hushållsavfall i övrigt,
Miljöinspektör
7.2 industriavfall,
Miljöinspektör
7.3 producentansvar,
Miljöinspektör
7.4 hmltering av avfall i övrigt.
Miljöinspektör
8.
Miljöinspektör
Begära uppgifter av den som i yrkesmässig
verksamhet ger upphov till eller omhändertar annat
avfall än hushållsavfall och meddela föreläggande
med vite om sådan uppgiftsskyldighet.
8
34 § förordningen
0111
9.
farligt avfaD
Besluta i tillsynsärende om tillfälliga åtgärder som
är nödvändiga för att förhindra eller förebygga
skador på människors hälsa eller miljön till följd
av särskilda omständigheter vid hanteringen av
avfall
Miljöinspektör
15 kap. 31-33 §§
miljöbalken
10. Besluta i tillsynsärende om dumpning av avfall
Miljöinspektör
15 kap. 30 §
miljöbalken
11. Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning
att iordningställa platsen samt vidta erforderliga
förebyggande åtgärder
Miljöinspektör
Yttranden
29 § renhållningsförordningen
12. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden 0111
tillstånd till yrkesmässig tml1sport av avfall
Miljöinspektör
A.9 Avgifter för prövning och tillsyn
27kap.1§
miljöbalken
1.
Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa
for prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Miljöillspektör
2.
Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt
kommunens taxa for prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.
Miljöinspektör
28 kap. 1,6 och 8
§§ miljöbalken;
jfr. l kap. 10 §
miljöbalken
1.
Besluta att begära hjälp av polismyndigheten fOr att
få tillträde till fastigheter, byggnader, andra
anläggningar samt transportmedel och att där utföra
undersökningar och andra åtgärder
Miljöinspektör
30 kap. 3 §
miljöbalken och
förordningen om
miljösanktionsavgifter
2.
Besluta 0111 miljösanktionsavgifter
som inte överstiger 10.000 kr.
Miljöinspektör
33 kap. 4 §
miljöbalken
3.
Förelägga bidragsskyldig tillmiljöskadeförsäkring
eller saneringsförsäkring att fullgöra sin skyldighet
att bidra till försäkringarna
Förvaltningschef
A.1O Sanktioner
9
A.1l Brådsl{ande ärenden
Ordföranden får besluta i följande ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas:
6 kap. 36 §
kommunallagen
1.
Överklaga beslut och domar som innefattar ändring
av nämndens beslut eller avge yttranden inom
föreskrivna tidsfrister.
Ordförande
2.
Besluta om Jorelägganden och förbud med vite
eller förordna om rättelse på den ansvariges
bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet
överklagas samt ansökan om verkställighet eller
särskild handräckning enligt 26 kap.
17 § miljöbalken.
Ordförande
B. Plan- och bygglagen, PBL
Avdelning BI Plan och bygglagen SFS 1987:10
PBL5:18
Besluta om detaljplan anses medföra betydande
miljöpåverkan
Miljöinspektör
PBL6:20
Amllälan till inskrivningsmyndigheten.
Stadsarkitekt
PBL 8:1
ByggJov för nybyggnad av alla typer av byggnader
inom område med deta~jplan. Bygglov för nybyggnad,
tillbyggnad eller annan ändring av alla typer av
byggnader inom område med områdesbestämme1ser.
Stadsarkitekt/
Byggnadsinspektör
PBL 8:1
Bygglov för tillbyggnad eHef annan ändring av alla
typer av byggnader inom och utanför område med
detaljplan.
Stadsarkitekt/
Byggnadsinspektör
PBL 8:1
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad, fristående
uthus, gäststuga, garage eller carport för högst två bilar,
andra uthus och dänned jämförliga byggnader inom och
utanför detaljplan.
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör.
PBL 8:1, 8:2
Bygglov inom ramen för de villkor som bestämts i
bindande förhandsbesked.
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör
PBL 8:1, p 3
Bygglov för att ta i anspråk eller byggnader helt eller
till viss del fOr väsentligen annat ändamål.
PBL 8:1, p 4
Bygglov fOr sådana ändringar av byggnader som
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspekt
ör
Stadsarkitekt/
10
innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller
någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller
industri.
Byggnadsinspektör
PBL 8:1
Bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller mman
ändring av kiosk, transformatorstation,
avloppspumpstation eller därmed jämförlig byggnad
med en byggnadsarea av max 30 m2 inom och utanför
område med detaljplan.
Stadsarkitekt/
Byggnadsinspektör
PBL 8:2, p 2 och
10
Bygglov för anordnande eller ändring av upplag eller
StadsarkitekU
Byggnadsinspektör
PBL 8:2, p 4 och
10
Bygglov för inrättande eller ändring av fast cistem.
StadsarkitekU
Byggnadsinspektör
PBL 8:2, p 7 och
10
Bygglov för uppfOrande eller ändring av murar eller
plank.
StadsarkitekU
Byggnadsinspektör
PBL 8:2, p 8 och
10
Bygglov får anordnande eller ändring av
parkeringsplatser utomhus.
Stadsarkitekt
PBL 8:3, p l
Bygglov för omfärgning byggnader eller byte av
fasadbeklädnad eller taktäckningsrnaterial sam1 för att
göra andra ändringar av byggnader som avsevärt
påverkar deras yttre utseende inom område med
detaljplan.
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör
PBL 8:3, p 2
Bygglov för uppsättande eller ändring av skyltar eller
ljusanordningar inom område med detaljplan.
Stadsarkitekti
Byggnadsinspektör
PBL 8:6, p l och
2
Bygglov för omfärgning byggnader eller byte av
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt för att
göra andra ändringar av byggnader som avsevärt
påverkar deras yttre utseende inom område med
områdesbestämmelser.
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör
PBL 8:7
Bygglov för uppsättande eller ändring av skyltar eller
ljusanordningar inom område med
områdesbestämmelser.
StadsarkitekU
Byggnadsinspektör
PBL 8:8
Rivningslov inom ramen för de föreskrifter och
riktlinjer som anges i PBL 8 kap l 6 och 17 §§.
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör
PBL 8:9
Marklov inom ramen för de föreskrifter och riktlinjer
Stadsarkitekt/
material gårdar.
11
som anges i PBL 8 kap 18 §,
Byggnadsinspektör
PBL 8: 11, andra
st
Ge föreläggande om att visa att ansökan om förrättning
gjorts f Of att genomföra den fastighetsindelning som
förutsätts i fastighetsplanen.
Stadsarkitekt
PBL 8:11 och
Rätt att vid beslut om bygglov eller marklov medge
mindre avvikelse från detaljplan, fastighetsplan eller
områdesbestämmelser.
Stadsarkitekt/
Byggnadsinspektör
Bygglov för tillfållig åtgärd om åtgärden har stöd i
detaljplanebestämmeJse om tillfällig markanvändning.
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör
Bygglov får tillfållig åtgärd i annat fall än ovan, dock
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör
8: 12
PBL 8:14
PBL 8:14
max fOr en tid av 3 år.
PBL 8:20, andra
st
PBL 9:2
Ge föreläggande om att avhjälpa bristerna om
ansökningshandlingal11a är ofullständiga.
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör
Medgivande att påbörja byggnads- och rivningsarbeten
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör
tidigare än tre veckor efter bygganmälan.
PBL 9:2 a
Beslut aU bygganmälan skall kompletteras med
rivningsplan.
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör
PBL 9:4
Besluta om undantag från kravet på rivningsplan.
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör
PBL 9:7
Besluta om byggsamråd är behövligt eller ej, samt kalla
till och genomföra samråd 50111 miljö och
samhällsbyggnadsnämndens företrädare.
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör
PBL 9:9
Besluta om kontrollplan, eller ändring av kontrollplan,
och i övrigt företräda miljö och
samhällsbyggnadsnämnden enligt de uppgifter som
åligger nämnden enligt 9 kap 9 §.
Byggnadsinspektör
PBL 9:9
Anmärkning i anslutning till besiktning (inom ramen
för nämndens tillsyn över byggnads arbeten ) som
innefattar för byggherren bindande föreskrift.
Byggnadsinspektör
PBL 9:10
Utfärda slutbevis och beslut om i vi Iken omfattning
byggnad får användas innan brister avhjälpts.
Byggnadsinspel<tör
12
PBL 9:12
Godkälmande av rivningsplan.
Byggnads
inspektör
PBL 9:14
Godkännande av kvalitetsansvarig för visst arbete.
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör
PBL 10:3
Meddela förbud att fortsätta byggnadsarbeten och
rivningsarbeten mm.
StadsarkitekU
Byggnadsinspektör
PBL lO: 12 och
10:13
Ansökan om särskild handräckning när någon har
underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har
förelagts honom enligt 15 §, 16 § första stycket eller 17
§ (12 § punkt 4).
Stadsarkitekt
PBLIO:14
föreläggande aU inom vis tid vidta rättelse.
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör
PBL 10:16
Meddela fdrhud att använda byggnad eller anläggning.
Stadsarkitekt!
Byggnadsinspektör
PBL 10:19
Anmana ägare aU ansöka om efterföljande bygglov,
rivningslov eller marklov om delegaten har befogenhet
att att besluta i lovärendet
Stadsarkitekt!
Byggnads
inspektör
Utöva miljö och samhällsbyggnadsnämndens
skyldigheter beträffande tillsyn på byggarbetsplatser
samt för befintlig bebyggelse. Ingripa 0111 anledning
föreligger med hänsyn till efterlevnaden av PBL.
StadsarkitekU
Byggnadsinspektör
PBLII:I
w
w
Boverkets byggregler, konstruktionsregler
BBR 99 (I :2)
Medgivande till avvikelse eller undantag från de
bindande föreskrifterna om avvikelserna eller
undantagen inte är av principiell betydelse eller kan
anses innebära någon olägenhet
Byggnadsinspektör
Taxa :for byggnadsnämnds verksamhet
2 §, 2: 1 tredje och
fjärde styckena
(PBL 11 kap. 5 §)
Bestämmande i vruje särskilt fall av avgift enligt taxan
för "byggnämnds" verksamhet
Stadsarkitekti
Byggnadsinspektör
13
Avdelning B2 Plan- och bygglagen, SFS 2010:900
Författning
Ärende
PBL5 kap.
Planbeslut mm.
PBL 5 kap. 2 och 5§§
Beslut om planbesked i de fall
stöd ror den avsedda åtgärden
finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan
Stadsarkitekt
PBL 5 kap. 4 §
Beslut om överenskommelse med
sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra månader
Stadsarkitekt
Beslut aU göra anmälan till
inskrivningsmyndigheten får
anteckning i fastighetsregistrets
allmänna del när fråga 0111 prövning enlibrt 6 kap. 5 § PBL har
Stadsarkitekt
Delegat
Anm
PBL6 kap.
PBL6 kap. 6 §
väckts. )
PBL 91<ap.
Lov mm.
PBL 9 kap. 2 § fOrsta
stycket l och 2
Beslut om bygglov inom ramen
för de föreskrifter som anges i 9
kap. 30-32a §§ PBL i följande
ärenden:
a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område
med detaljplan, inom ramen
för de villkor som bestämts i
bindande fårhandsbesked eller
som ersättningsbyggnad med
motsvarande storlek
b) Nybyggnad eller tillbyggnad
inom detaljplan med högst
1000 m 2 bruttoarea
I
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Möjlighelen att ansöka om
14
förordnande hos länsstyrelsen
enligt 6 kap. 5 § PBL upphör
vid utgången av år 20 15, se
punkt 3 i
övergilngsbeslämmelserna till
SFS 20 [4:900
c) Nybyggnad inom detaljplan av
en- eller tvåbostadshus som
inte hänför sig till rad- eller
kedjehusbebyggelse
d) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
e) Ny- eller tillbyggnad av
komplementbyggnad
Stadsarkitekt
f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk,
avloppspumpstation eller
därmed jämförliga byggnader
med en bruttoarea sammanlagt
ej överstigande 30 m2 bruttoarea.
Stadsarkitekt
PBL 9 kap. 2 § första
stycket 3a)
g) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för
väsentligen annat ändamål
inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser
PBL 9 kap. 2 § f61~ta
stycket 3b)
h) Inredande av någon ytterligare
bostad eller någon ytterligare
lokal för handel, hantverk eller
industri
PBL 9 kap. 2 § första
stycket 3e) och 8 § första
stycket 2e)
i) Byte av farg, fasadbeklädnad,
taktäckningsrnaterial eller
andra åtgärder som avsevärt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
15
påverkar byggnadens yttre utseende
Bygglovshandläggare
PBL 9 kap. 8 § fOrsta
stycket 2b)
j) Ärende om att i område av
värdefull miljö lmderhålla ett
byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8
kap. I3 § PBL i den utsträckning som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser
Stadsarkitekt
PBL 9 kap. 2 § fOrsta
stycket l och 2
k) Ändring av gällande bygglov
inom ramen fdr tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan
eller områdesbestämmelser2
Stadsarkitekt
PBL 9 kap. 8 § första
stycket l och 16 kap. 7 §
samt PBF 6 kap. 1-2 §§
I) Nybyggnad eller väsentlig
PBL 9 kap. 8 § första
stycket l och 16 kap. 7 §
samt PBF 6 kap. 3-4 §§
m) Uppsättande eller väsentlig
ändring av skyltar eller ljusanordningar
PBL 9 kap 10 §
Beslut om rivningslov inom
ramen fdr de fdreskrifter som
anges i 9 kap. 34 § PBL, dock <ej
rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt har
större värde eller rivning S0111 kräver beslut enligt annan fdrfattning
PBL 9 kap 11-I3 §§
PBL 9 kap 14 §
ändring av upplag eller materiaigårdar (p. 2) fasta cisterner
med en största volym av 200
m3 (p. 4), samt murar och
plank (p. 7) samt
transformatorstation
Beslut om marklov inom ramen
för I:Oreskrif1ema i 9 kap 35 §
PBL
Bygglov rdr åtgärder som inte
kräver lov
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinsp.
16
Bygglovshandläggare
"Det bör observeras nlL det i
PBL inte finns några särskilda regler om
ändring av lov. Formellt sett
ska alltså en ansökan om ändring ske på
samma sätt som en ansökan
om nytt lov. Om det redan finns ett lov
som beviljats bör det dock
finnas möjligheter att delegera vissa
beslutanderätt som avser
ändringar i förhåliande till det redan
beviljade lovet.
PBL 9 kap 19 §
Beslut om yillkorsbesked inom
ramen for fOreskrifterna i 9 kap
19 §
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovs-
handläggare
PBL 9 kap. 24 §
Beslut om att samordning med
miljönärnnd enligt 9 kap. 24 § I
st. ej ska ske, då särskilda skäl fOr
det fOreligger.
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovs~
handläggare
PBL 9 kap. 27 §
PBL 9 kap 33 §
Beslut om att fcirlänga handläggningstiden lOr ärende om lov eller
förhandsbesked i högst tio veckor
utöver de ursprungliga tio
veckorna
Beslut om tidsbegränsat bygglov
inom ramen för föreskrifterna i 9
kap. 33 § PBL i de rall åtgärden
har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfållig användning av
byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan på omgivningen.
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
PBL 10 kap.
Anmälan, genomförandet av
åtgärder m.m.
PBF 6 kap. 10 § första
styeket
Beslut att, om en anmälan av
anmälningspliktig åtgärd enligt 6
kap. 5 § PBF är ofullständig, f6relägga sökanden att avhjälpa bristema inom viss tid vid äventyr att
anmälan kan komma att avvisas
eller aU avgöras i befintligt skick
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
PBL 6 kap. 10 § andra
Beslut att avvisa anmälan om
Stadsarkitekt
Stadsarkitekt
17
stycket
föreläggande enligt 6 kap. 5 §
forsta stycket inte fOljs och
anmälan är så ofullständig att
anmälan inte kan handläggas i
sak.
PBL 10 kap. 4 §
Beslut om att byggnadsverk får
tas i blUk utan att slut besked
lämnats.
PBL 10 kap. 13 §
Beslut aH utse ny kontrollansvarig
om en kontrollansvarig har lämnat
sitt uppdrag
PBL 10 kap. 22 § första
stycket l
Beslut att ge startbesked om det
enligt 10 kap. 14 § inte behövs
något tekniskt samråd
PBL 10 kap. 22 § första
stycket 2
Beslut att förelägga byggherren att
ge in de ytterligare handlingar
som behövs fOr prövningen av
frågan om start besked om det enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs
något tekniskt samråd
PBL 10 kap. 23-24§§
Beslut att med startbeskcd godkänna att en åtgärd [år påbörjas
och att istartbeskedet
fastställa den kontrollplan som
ska gälla med uppgift om vem
eller vilka som är sakkunniga
eller kontrollansvariga
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnad sinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitel<t
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
bestän1ma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden
bestämma villkor och ungefårHg tidpunki for utstakning som
behövs
bestämma de handlingar S0111
ska lämnas infor beslut om
slutbesked samt ge de
upplysningar om krav enligt
annan lagstiftning som behövs
18
PBL 10kap. 27-28 §§
och II kap. 8 19-20 §§
Anmärkning i anslutning till
arbetsplatsbesöklbesiktning inom
ramen för nämndens tillsynsarbete
som innefattar for byggherren
bindande fOreskrift
(föreläggande). Föreläggande med
påföljd (vite eller åtgtird) bestutas
av nämnden
PBL 10 kap. 18 §
PBL 10 kap 29 §
Beslut att det för rivningsåtgärder
inte behövs någon kontrollplan
Beslut om kompletterande villkor
rör bygg- eller rivningsåtgärderna
eller för kontrollen
PBL 10 kap. 34-37 §§
Beslut om slutbesked respektive
om interimistiskt slutbesked enligt
föreskrifterna i JO kap. 34-37 §§
PBL
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Byggtovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
PBL Il kap_
PBL I I kap. 7 §
PBL I I kap. 9 §
PBL I I kap. 17 §
PBL II kap. 18 §
Avge skriftligt ingripandebesked
inom ramen för föreskrifterna] ]
kap. 7 § PBL
Beslut att av polismyndigheten
begära det biträde som behövs för
tiIIträde enligt I I kap. 8 § PBL
Beslut om lovfdreläggande om
lovpliktig åtgärd har vidtagits utan
lov, om det är sannolikt att lov
kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i
lovärendet
Förelägga ägare av byggnadsverk
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
19
PBL 11 kap. 30-32 §§
PBL II kap. 33 § I
PBL 11 kap. 33 § 2
PBL 11 kap. 34 §
PBL lJ kap. 35 §
PBL 11 kap. 39 §
att inom viss tid ge synpunkter på
övervägt uppdrag åt sakkunnig att
utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala
kostnaderna för uppdraget
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Beslut 0111 förbud mot fortsatt
arbete eller åtgärd, även förbud
som förenas med vite
Stadsarkitekt
Beslut om förbud mot användning
av hela eller delar av
byggnadsverk om byggnadsverket
har säkerhetsbrister, även förbud
som förenas med vite
Beslut om förbud mot användning
av hela eller delar av
byggnadsverk, om det inte finns
förutsättningar för att ge
slutbesked
Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i Jl kap. 34 § PBL
Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i
JO kap. 11 och Jl kap. 35 §§ PBL
och att, efter förslag av
byggherren, besluta om en ny
kontrollansvarig
Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten
för tillträde enligt 11 kap. 8 § eller
när någon har underlåtit att utföra
arbete eller vidta en åtgärd som
har förelagts honom eller henne
enligt 11 kap. 19-24 §§ PBL
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggmc
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
ByggJovshandläggare
PBL 12 kap.
PBL 12 kap. 8-11 §§ och
kommunens plan- och
bygglovtaxa
Besluta om avgifter i enskilda
ärenden/fall med tillämpning av
kommunens plan- och bygglov-
Stadsarkitekt
Byggnadsinspektör
20
taxa
Bygglovshandläggare
PBF 3 kap. 21 §
Bestämma - i kontrollplan eller
genom särskilt beslut - krav på
omfattande ändringar av andra
delar än den direkt berörda aven
byggnad inte behöver utföras
förrän vid en viss senare tidpunkt
Byggnadsinspektör
PBF 5 kap. 8-16 §§ med
Besluta om användningsförbud
för hissar och andra motordrivna
anordningar
Byggnadsinspektör
Besluta om föreläggande (utan
vite) mot ägare till byggnader som
inte fullgör sina skyldigheter
ifråga om funktionskontroll av
ventilationssystem
Byggnadsinspektör
PBF 8 kap. 6 §
Förelägga den som äger eller
ansvarar för en motordriven
anordning i e11 byggnadsverk att
se till att anordningen kontrolleras
(om det behövs för a11 säkerställa
att den uppfyller de krav som
gäller för anordningen enligt 8
kap. 4§ PBL)
Byggnadsinspektör
Boverkets föreskrifter
och allmänna råd (EFS
2011:12, med ändringar
omtryckt i BFS 2012: 11
H 14) om hissar och
vissa andra motordrivna
anordningar
Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 16 §
Byggnadsinspektör
Beslut om anstånd med besiktning
i fall där det finns särskilda skäl
enligt 3 kap. 17 §
Byggnadsinspektör
Beslut om senareläggning av
besiktningstidpunkt inom ramen
fOr föreskrillerna i 4 § (om det
finns särskilda skäl)
Byggnadsinspektör
Plan- och byggfdrordningen m.m.
tillhörande föreskrifter
samt 11 kap. 33 § l PBL
PBP 5 kap. 1-7 §§ med
tillhörande föreskrifter
(samt 11 kap. 19-20 §§
PBL)
Boverkets föreskrifter
och allmänna råd om
funktionskontTOll av
ventilationssystem och
certrifieringar av
sakkunniga
funktionskontrollanter,
BFS20ll:l60VKl,
21
ändrad 2012:6 OVK 2, 4
§
Boverkets byggregler,
BFS 2011:6, omtryck
2014:3
Beslut at1 medge mindre avvikelse
från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns
någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt
Byggnadsinspektör
Beslut aH medge mindre avvikelse
från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns
någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt
Byggnadsinspektör
LFS 3 § fOrsta stycket
andra meningen
Prövning av behov och beslut i
frågan om fårdigställandeskydd
behövs eller inte vid nybyggnad
av småhus som inte ska användas
för permanent bruk
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
LFS 3 § första stycket
första meningen
Prövning av behov och beslut i
frågan om fardigställandeskydd
behövs eller inte vid tillbyggnad
m.m.
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
BBR 1:21
Bovcrkets fOreskrifter
2011:10, omtryck
2013:10, om tillämpning av europcisl<a
konstruktionsstandarder (eurokoder)
BFS 2013:10, EKS 9, 3 §
Lag (2014:320) om
färdigställandeskydd
22
C. Livsmedels-och foderkontroll.
Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning m.m.
Lagrnm
Art. 31.1 a) och b)
i EG-Iårordning
882/2004 samt
artikel 6.2 i EG·
förordning
852/2004, 23 §
livsmedelsförordningen
1. Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning
Miljöinspektör
Art. 31.2 e), EG·
Iårordning
882/2004, 23 §
livsmedelsförordningen
2. Beslut i ärende om godkännande av livsmedelsanläggning
Miljöinspektör
Art. 3.1 a), EG·
förordning
854/2004 samt art
603) EG·
förordning
882/2004, 23 §
livsmedelsförordningen
3. Beslut i ärende om godkännande av anläggning för
animaliska livsmedel.
Miljöinspeklör
Art 31.2 d), EG·
förordning
882/2004, 23 §
livsmedelsförordningen
4. Beslut i ärende om villkorat godkälU1ande av
livsmedelsanläggning.
Miljöinspektör
Art. 3.1 b), EG·
förordning
854/2004 samt art
603) EG·
förordning
882/2004 23 §
livsmedelsförordningen
5. Beslut i ärende om villkorat godkännande av
anläggning for animaliska livsmedeL
Miljöinspektör
Art 31.2 e), EG·
förordning
882/2004 24 §
livsmedelsförordningen
6. Beslut om tillfålligt upphävande av godkännande av
livsmedelsanläggning.
Förvaltningschef
23
Art. 31, EGförordning
882/2004. Art 4 i
EG-förordning
853/2004
11 §
dricksvattenföreskrifterna
LlVSFS 2005:10
7. Beslut om pem1anent upphävande av godkännande
av anläggning när verksamheten upphört
Miljöinspektör
8. Beslut om fastställande av provtagningspunkter sam1
frekvensen av normal respektive utvidgad kontroll av
dricksvatten. Beslut om inskränkningar av omfattningen
av den utvidgade kontrollen respektive av provtagningsoch analysfrekvens för den normala kontrollen
Miljöinspektör
Åtgärder vid bristande efterlevnad mm. Livsmedel (p. 1-5 samt p 13-14) och livsmedel och
foder (p 6-12)
Lagrum
22 §
1. Meddelande av förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EG~bestämmelser som
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats
med stöd av EG~bestämmelserna skall fOljas.
Miljöinspektör
8 § livsmedelsförordningen
2. Beslut om skyldighet aH genomgå läkarundersölming
Förvaltningschef
24 §
3. Beslut att ta hand om en vara som a) har släppts ut på
marknaden, eller uppenbart är avsedd att släppas ut på
marknaden i strid med 10 § livsmedelslagen eller de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, eller b)
avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 §,
om föreläggande eller förbudet inte följs.
Miljöinspektör
24 §
livsmedelslagen
4. Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra
omhändel1agen vara, eller varor som omfattas av eU
förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 §
livsmedelslagen.
Förvaltningschef
Art 54.2 a), EGförordning
882/2004
5. Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses
vara nödvändiga för att se till att foder eller livsmedel är
säkra eller att lagstiftningen följs.
Miljöinspektör
Arl54. 2 b), EGförordning
882/2004
6. Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande av
foder eller livsmedel på marknaden och import eller
export av foder, livsmedel eller djur.
Förvaltningschef
Art 54.2 el, EGförordning
882/2004
7. Beslut om att beordra att foder eller livsmedel
återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller
destrueras.
Miljöinspektör
Art 54.2 d), EGförordning
8. Beslut om tillstånd till att foder eller livsmedel
används för andra ändamål än dem som de
MiUöinspektör
livsmedelslagen
livsmedelslagen
24
882/2004
ursprungligen var avsedda för
Art 54.2 e), EGförordning
882/2004
9. Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga
hela eller delar av det berörda företaget under en
lämplig tidsperiod.
Miljöinspektör
Art 54.2 h), EGförordning
882/2004
10. Beslut om andra åtgärder som anses vara
Förvaltningschef
motiverade
26 §
livsmedelslagen
11. Beslut om rättelse på den felandes bekostnad
Förvaltningschef
25 §
livsmedelslagen
12. Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta
och undanröja risk för smittspridning efter underrättelse
från srnittskyddsläkaren om att smitta sprids eller
misstänks spridas genom livsmedel.
Miljöinspektör
Åtgärder vid bristande efterlevnad. Foder
Lagrum
23 § lag om foder
och animaliska
biprodukter
1. Meddelande av förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som
meddelats med stöd av lagen, de EO-bestämmelser som
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats
med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.
Förvah11ingschef
25 § första stycket
lag om foder och
animaliska
biprodukter
2. Beslut att ta hand om en vara som a) har släppts ut på
marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas ut
på marknaden eller användas i strid med 7 och 8 §§, de
föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller Il §
eller de EO-bestämmelser som kompletteras av lagen
samt avses med ett föreläggande eller förbud enligt 23 §
om föreläggandet eller förbudet inte följs.
Miljöinspektör
25 § andra stycket
lag om foder och
animaliska
biprodukter
3. Beslut om att låta förstöra en vara på ägarens
bekostnad
Förvaltningschef
26 § lag om foder
och animaliska
biprodukter
4. Beslut om rättelse på den felandes bekostnad
Förvaltningschef
25
Kontroll av inf6rscl av foder och livsmedel från tredjeiänder
Lagrum
Art. 19.1 och
54.2e EGförordning
882/2004
1. Beslut om omhändeltagande av livsmedel eller foder
fTån tredjcländer som inte överensstämmer med
bestämmelserna i foder- eller livsmedelslagstiftningen
samt beslut om att
a) Förordna om att fodret/livsmedlet destrueras, blir
föremål för särskild behandling i enlighet med art. 20
eller återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art.
21 eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder
b) Beträffande livsmedel eller foder som redan släppts
ut på marknaden, förordna om att fodreUlivsmedlet
återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan
någon av de åtgärder som anges ovan vidtas.
Miljöinspektör
a)
Förvaltningschef
b)
Förvaltningscher
Art. 19.2 och
54.2c EGförordning
882/2004
2. Beslut om att omhänderta sändning i avvaktan på
destruktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som är
nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa.
Beträffande livsmedel/foder av icke-animaliskt
ursprung som är föremål för strängare kontroller i
enlighet med art. 15.5 och som inte kontrollerats eller
hanterats i enlighet med art. 17, se till att det återkallas
och omhändertas och aH det därefter antingen
destrueras eller återsänds i enlighet med art 21.
Miljöinspektör
Art. 18 EGförordning
882/2004
3. Beslut om att omhänderta en sändning till dess
kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig
kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m.
Miljöinspektör
l. Beslut om inklassning av livsmedelsföretag i
riskgrupp för beräkning av årlig avgift och för prövning
av ansökan om godkällnande.
Miljöinspektör
2.Beslut om nedsättning av årlig kontrollavgift om
särskilda skäl finns
Förvaltningschef
Avgifter
Lagrum
6 och 14§§i
förordning om
avgifter för
offentlig kontroll
av livsmedel
2006: 1166
JO § 2006:1166
Il § 2006:1166
3. Beslut om avgin för extra offentlig kontroll som
föranleds av bristande efterlevnad
Miljöinspektör
13 § 2006:1166
4. Beslut om avgift för registrering aven anläggning
Miljöinspektör
18 § 2006:1166
5. Beslut om avgift får kontrollmyndighetens
bemanning vid slakterier, styckllingsanläggningar och
Förvaltningsche
f
26
vilthanterillgsanläggningar
34 § 2006:813
Livs~
medelsförordninge
n
5 och 6 §§ i
forordning om avgifter får offentlig
kontroll av foder
och animaliska biprodukter
2006:1165
6. Beslut om ersättning för kontrollmyndighetens
kostnader som uppkommer till fOljd av åtgärder i
samband med omhändertagande av vara enligt 24 §
livsmedelslagen
Förvaltningsche
f
7. Beslut om inklassning av foderföretagare och
företagare som befattar sig med animaliska
biprodukter vilken ligger till grund för årlig
kontrollavgift
Miljöinspektör
Lagen (1998:814)
och förordningen
(1998:982) med
särskilda
bestämmelser om
gaturenhållning
och sl{yltning
LGS 5 §
Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom
allmänheten avvisas från ett visst område som
är av betydelse fOr friluftslivet
LGS 6-7 §§
FGS 6 1 första
stycket
Tillstånd aH varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift
eller därmed jämförlig anordning för reklam,
propaganda eller likanande ändamål utomhus
(förutsätter delegation av beslutanderätten från
länsstyrelsen)
FGS 4 § första
stycket,
LGS 6-7 §§
Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen
LGS 9 §, FGS 6 §
första stycket
Medgivande att ha affisch eller annan tillfällig
anordning utomhus för reklam, propaganda eller
liknande ändamål uppsatta mer än fyra veckor
(förutsätter delegation av beslutanderätten från
länsstyrelsen)
FGS 4 § första
Stycket, 9 § LGS
Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen
LGS 12 §
Besluta om föreläggande och förbud i ärenden om
tillsyn enligt lagen som ankommer på nämnden, dock
27
utan vite
LOS 13 §,
Förordningen
(1998:903) om
Jprövning enligt
lagen med särskilda
bestämmelser
om gaturenhållning
och skyltning samt
kommunens taxa
Besluta om avgifter med anledning av prövning av
fråga om tillstånd eller medgivande i enskilda ärenden
med tillämpning av kommunens taxeföreskrifter
D. Övriga lagar och förordningar
Brådskande ärenden
6 kap. 36 §
Besluta i följande ärenden som är så brådskande
att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
1. Överklaga beslut och domar som innefattar
ändring av nämndens beslut eller avge yttranden
inom föreskrivna tidsfJ·jster.
2. Besluta om förelägganden och förbud med vite
eller förordna om rättelse på den ansvariges
bekostnad att gälla omdelbart även om beslutet
överklagas samt ansökan 0111 verkställighet eller
särskild handräckning enligt 26 kap. 17 § miljöbalken.
Fastighetsbildningslagen
4 kap 25 §
Företräda miljö- och samhälls-byggnadsnämnden vid
samråd med fastighetsbildningsmyndigheten med rätt
att anföra att frågan om förhandsbesked eller bygglov
bör avgöras innan fastighetsbildning sker.
4 kap. 41§
Fastighetsreglering vid kommungräns
Ordförande
Ordförande
Stadsarkitekt,
Planingenjör
Stadsarkitekt
Planingenjör
5 Kap. 3 § tredje Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för
stycket
att mark och vatten ska kmma användas på ett
ändamålsenligt sätt
Stadsarkitekt
Planingenjör
14 kap. 1 a § första Besluta att ansöka om fastighetsbestämning
stycket
Stadsarkitekt
15kapll§
Godkännande av förrättning, fårrättningsbeslut eller
gränsutmärkning
Stadsingenjör,
Planingenjör
28
Anläggningslagen (1973:1149)
21 §
Företräda miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vid
sarnråd med fastighetsbildningsmyndighetmed rätt att
anföra frågan om f6rhmldsbesked eller bygglov bör
avgöras innan gemensamhetsanläggning inrättas
18 § första stycket
Rätt att påkalla förrättning
Stadsarkitekt,
planingenjör
Stadsarkitekt
3
30 §
Godkämmnde av beslut eller åtgärd
Ledningsrättslagen (1973: 1144)
19 §
Företräda miljö- och samllällsbyggnadsnämnden vid
samråd med fastighetsbildningsmyndighetmed rätt att
anföra frågan om förhandsbesked eller bygglov bör
avgöras innan upplåtelse av ledningsrätt sker
28§
Godkännande av beslut eller åtgärd
Stadsarkitekt,
planingenjör
Stadsarkitekt,
planingenjör
Stadsarkitekt,
planingenjör
Sekretesslagen (1980:100)
ISkap6§
Pröva begäran om att lämna ut allmän handling.
Förvaltningschef
Förvaltningslagen (1984:223)
24 §
A yvisa fOr sent inkommit överklagande.
Förvaltningschef
Skogsvårdslagen (1979:429)
14 §
Yttrande till skogsvårdsstyrelsen angående
slutavverkning, skyddsdikning och/eller naturhänsyn.
Miljöinspektör
BilskrotningsfOrordningen (1973;348)
Avge yttrande i ärenden som auktorisation av
bilskrotare
Miljöinspektör
Begravningslag och begravningsfårordning
Yttrande angående flyttning av gravsatt s10ft eller aska.
Yttrande angående spridning av aska
Miljöinspektör
Ordningslagen (1993:1617)
Yttrande till polismyndighet.
Miljöinspektör
Strålskyddslag (1988: 220)
31 §
Begära upplysning eller handlingar som behövs f6r
tillsynen
Miljöinspektör
29
32 §
Meddela föreläggande eller förbud utan vite
Förvaltningschef
33 §
Omhänderta radioaktiva ämnen eller tekniska
anordningar eller anläggningar för att förebygga
olovligt brukande.
Förvaltningschef
Lag om hotell- och pensionatsrörelse (1966:742)
Yttrande till polismyndighet i ärenden rörande tillstånd
till h01ell- och pensionatsrörelse.
Miljöinspektör
Socialtjänstf"drordningen (2001 :937)
Yttrande till länsstyrelsen i ärenden rörande tillstånd att
inrätta hem för vård eller boende som drivs aven
enskild eller sammanslutning.
Rättelse av kontrollavgift fOr parkering på kvartersmark
Miljöinspektör
Trafiksamordnare
Trafikf"drordningen (1998:1276)
IOkapl4§
Meddela föreskrifter för vägarbete
13kap I § 2 st 9,
3 § I:ast
Utfärda tillHilliga lokala trafikföreskrifter enligt
lrafikförordningen
13kap3§
Dispenser från trafikförordningen
Tra1iksamordnare
13kap8§
Parkeringstillstånd rör rörelsehindrade
Trafiksamordnare
Trafiksamordnare
Trafiksamordnare
Terrängkörningslagen (1975:1313)
Yttrande tilllänsstyreJsen angående undantag från
förbud mot körning i terräng med motordrivet fordon
Miljöinspektör
Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198)
16 §
Besluta om flyttning av fordon
Trafiksamordnare
30
Rättelse av kontrollavgift fOr parkering på kvarters mark
Trafiksam~
ordnare
Lag om kommunal parkeringsövervalming (1987:24)
Förordnande av parkeringsvakt
Förvaltningschef
Besluta om skolskjuts utöver fastställda riktlinjer
Förvaltningschef
Skollagen
Lagen om färdtjänst
Besluta om fårdliänst utöver fastställda riktlinjer
Förvaltningschef
PoIishandräckning
26:8
26 §
27 a §
62 §
16kap7§
Begära polishandräckning enligt följande lagm
Miljöbalken
Livsmedelslagen
Djurskyddslagen
Smittskyddslagen
Plan- och bygglagen
Viteslagen
6§
Ansöka om utdömande av vite
Miljöinspektör
Utfärda fullmakt till anställd inom kommunen att i
särskilt fall föra nämndens talan_
Förvaltningschef
Besluta i kvarvarande ärenden rörande bostadslån
Förvaltningschef
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Byggnadsinspektör
Övrigt
Kommunallagen (1991 :900)
Gemensamma bestämmelser för delegeringen
Delegeringen innefat1ar rätt
att om en ansökan om bygglov, maI-klov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan kormna att
avvisas eller att avgöras i befintligt skick (9 kap_ 21 § första stycket PBL)
att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap_ 22 § första stycket FBL är så
ofullständig att den inte kan prövas i sak (9 kap_ 22 § andra stycket PBL)
31
alt besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser,
inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31c § respektive 9 kap. 35 § andra stycket PBL
att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som
anges i 26 respektive 27 § förvaltningslagen
all avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad som
anges i 24 § förvaltningslagen
avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten själv
fattat
alf
I de ärenden där tjänsteman erhållit rätt att fatta beslut på miljö och samhällsbyggnadsnämndens
vägnar har även iorvaltningschefen rätt att fatta beslut.
I den mån beslutanderätt delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde, får
förvaltningschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd i kommunen. Beslut som
fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska enligt 6 kap. 37 § kommunallagen
anmälas till förvaltningschefen.
32