Allas sida 2

l.fitc{iRdl?It
en fi lt
(ov grekisko ordet for 6sko, bronre) or en overdriven rodslo
for 6sko och blixtqr. Det or en ov de vonliqoste fobierno och drobbqr
bdde monniskor och diur.
FOBIER DELAS UPP ITRE GRUPPER
Specifik fobi
Sociql fobi
-
Agorofobi -
- rodslq for ormor, spindlor, dsko, ott flygo med mero.
overdriven rodslo for ott hqmno i fokus.
rodslo for oppno plotser, dor det inte finns ndgonstons
otf gommo sig.
por behondlingor
i'#[:'*" kon bolq oskfobi
[iff.i!ii[x-." Ett
Lider du ov en slork fobi for 6sko?
Lugn, det finns hjolp qtt f6.
-Oflost rocker det med ett por behondlingor.
i-or
|let sdger fobiterapeuten Mikael
I/ Sandberg pi Fobililiniken i Stock-
blixtar och dunder som sin
(larnma, medan Tindra,
holm. Varje sommar tar han emot
nigra personer som lider av si kallad
brontofobi, en overdriven iskrddsla,
di kiinslorna vinner over logiken.
Den ingir i kategorin specifik fobi
9,
inte dr rddd alls. Hon kan till
och med sti pi balkongen
.-lch tycka att iskan 1r sp-dn.ande.
Hor flero symtom
-Jag kan bli helt paralyserad
rland och vissa av mina kom-risar dr hkadana. Har vi be*amt att ika till city innan,
Jier nigot annat, stdller vi in.
Och vaknar jug pA, natten
r';
am skenet
r:n
Dersiennen
Helene forsoker att inte visa
illa hon mir infor barnen,
::en det 6r inte si ldtt...
--Iag vill inte fora over det pi
--m. men Linn kdnner ju samr:r som jag tyvdrr. Det dr svirt
:rrr man inte klarar att styra
;r'' kdnslor. Jag forsoker an
t-Fe med orden "Det dringrara", men hon ldser
-ie uel
=
orxka bra vid det hdr lagit.
F6rutom huvudvdrk dr de:rs h'siska symtom ocksi en
s.uk trotthet och ibland mae-
kommer att gi civer och den )atbara
under en kortare period under iret.
Det handlar om ett upprymr tillstind - som man inte klarar att lug-
na ner sig i.
-Talesdttet att om man ramlar av
en hdst miste man hoppa upp
pi
den
Tonkor och
Behandlingarna anpassas pi konslor
individuell niva och ibland kan vinner over
Mikael anvanda kbt (kognitiv logiken,
beteendeterapi). Fast det dr ju soger Mikoel
svirt att kunna utsatta nigon Sondberg.
for just iska
pi bestdllningl..
fir blunda och si kan
-Patienten
i situationen. Ofta brukar det hj?ilpa
med
tvi besok innan det dr botat.
Sandberg.
av-
r
O Ho fokus pd ondningen nqr det 6skor, forsok ott ondos diupt med mogen.
O Om-
25115 www.ollos.se
av angestproblem.
slutar Mikael
iir
& ce$ansa ens livsutrymme
pass mycket, avslutar
mig hade blivit vildtagen n6r
det iskade, kdnslorna ddrifran
kom tillbaka vatje ging det
blixtrade och mullrade oi himlen. Hon kunde inte kontrollera
sina kdnslor och agerade inte
rationellt. Manga som lider av
brontofobi har oftaandra typer
dhrifrin dr det bdttre att situarionen
o Skrqttq &t dig siiilv,
oniidis fara ska den inte
for-
jag spela upp olika 6skljud. Vi pratar
om olika former av kiinslor och meningen dr att jagskafhpersonen lugn
3':xa ut. Jag vet att jag egent-
Es- borieioka hiaip foidet.
F':r iven om tnun lnte ska
Li'med iskan och utsitta siq
en
direkt igen stammer verkligen. Di
gdller det att bli lugn tillsammans
med hdsten, annars skapas ldtt en
fobi, Samma sak om man blir biten
av en hund. I stdllet for att springa
1IEL
-\dr iskan fci,rsvunnit kinirg rlan banlattnadoch kan
frin exempelvis
om nigot otdckt under ett 6skovdder.
-En kvinna som fitt hjdlp av
-Mlnga dr inte beredda arr betalafor attfihjalp, utan klarar att
leva med det. Aska dr ju nigot vi vet
:r
overfcirs
-Kdnslor ldr vi oss med tiden, si
man kan s,iga att man har ldrt sigott
'7
detlnrtrw mte somna
:m. berdttar Linn.
att utveckla
fobi for iska dr antingen att rddslan
rilder eller att man varit med
om, berhttar Mikael.
I en svensk understjkning som foretaget APC Tatgorafor nigia ir sedan
uppgav 60 procent att de var rddda
for iska. Men de flesta anser antagligen att oron 5r hanterbar.
;ag
Arver sin rodslo
De wi vanligaste sdtten
(se ovan).
bli iskrddd. Di behover manldra
frin blixtarna
;:rs iqenom
avslutas i ettlugn och att man klappar
hunden.
oven om det or iobbigt cir det en stor fordel om du kon ho lite
sicilvdistons. Att skrotto 6t helo situotionen gdr ott din kropp tror ott ollt or brq.
Dessutom fors inte rodslon over p6 born oc-h ondro.
du iir ufe och 961 riikno stegen rill siu och biirio om helq tiden.
Dd f6r du ndgoi qnnot ott koncentrero dig p6.
NASTA VECKA: Fostingor or forligost for kvinnor
69