Anvisning - Opetushallitus

IFYLLNADSANVISNING
Basuppgifter 20.9.2015
1(12)
LÄROAVTALSUTBILDNING
Kommuner och utbildningsanordnare ska ge de uppgifter som behövs för beräkning
och bestämmande av statsandelar och finansiering i enlighet med situationen på registreringsdagen (20.9.) inom 10 dagar efter denna dag (Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 58 § 1 momentet 1705/2009 och statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 25 § 1766/2009).
På registreringsdagen våren 2015 begärs uppgifter om läroavtalsutbildningen på två
blanketter I och II.
På blankett I anmäls enligt utbildningsområde
- de läroavtal som är i kraft på registreringsdagen 20.9.2015
- i antalet studerande på blankett 1 ingår också läroavtal som ingåtts för unga under
25 år som saknar examen efter slutförandet av den grundläggande utbildningens
lärokurs
- de läroavtal som har omfattat minst 4 månader och vilkas giltighetstid har infallit
under perioden 21.1.2015–19.9.2015 (se sidan 4)
Bilaga 1 ansluter sig till de uppgifter som ges på blankett 1. På bilaga 1 begärs för
uppföljning och bestämmande av finansieringen mer detaljerade uppgifter om de
läroavtal som ingåtts för personer under 25 år som saknar examen efter slutförandet
av den grundläggande utbildningens lärokurs. Om antalet studerande sammanlagt
på bilaga 1 begärs dessutom separat uppgifter om läroavtal inom den grundläggande yrkesutbildningen eller den yrkesinriktade tilläggsutbildningen som
ingåtts för unga som gått ut den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (den s.k. 10 klassen) år 2013, 2014 och 2015 (målgruppen för utbildningsgarantin). De studerande
som anmäls på bilaga 1 ingår i antalen studerande som anmäls på blankett 1 (se
anvisning, s. 5-6).
På blankett II anmäls enligt utbildningsområde
- endast studerande i yrkesinriktad tilläggsutbildning som finansieras enligt
kompetensprogrammet för unga vuxna (UKM:s beslut om maximiantalet studerande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen (14.11.2014, 30/221/2014).
Kompetensprogrammet för unga vuxna erbjuder 20–29-åriga unga vuxna utan examen efter slutförandet av den grundläggande utbildningens lärokurs möjlighet att
delta i utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen och
som ordnas i form av läroavtal.
Basuppgifter om läroavtalsutbildningen ges på blanketterna för läroavtalsutbildning av
utbildningsanordnare som anordnar läroavtalsutbildning (Lag om yrkesutbildning 9 §
(630/1998) och ansvarar för att leda och övervaka läroavtalsutbildningen (Förordning
om yrkesutbildning 7 § (811/1998)
Utbildningsanordnaren ska se till att uppgifterna om läroavtalens giltighetstid är upp
daterade på registreringsdagen.
Opetushallitus/Rahoitus
PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, [email protected], www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet
Utbildningsstyrelsen/Finansiering
PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, [email protected], www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet
2
Teoretisk utbildning i anslutning till läroavtalsutbildning som getts som avgiftsbelagd
service anmäls inte på denna blankett, utan antalen studerande anmäls på blanketten
för grundläggande yrkesutbildning, BASUPPGIFTER/Grundläggande yrkesutbildning, i punkt 8.
Uppgifterna används för att justera årets finansiering enligt det faktiska antalet studerande, beräkna preliminära statsandelar för den grundläggande utbildning som anordnas i form av läroavtalsutbildning, samla in uppgifter om inkomster och kostnader
samt beräkna resultatfinansieringen för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Därutöver ges ytterligare uppgifter om de studerande som berättigar till statsandel/statsfinansiering.
Uppgifterna ges via Internet. Inloggningsadressen till webbsidorna finns på den samlingslista som sänts i anslutning till denna enkät.
Utbildningsanordnaden ska förbereda sig på att ge kostnadsuppgifterna om den utbildning som anmäls på blankett 1 separat, och kostnadsuppgifterna för den utbildning för unga vuxna i anslutning till kompetensprogrammet som anmälts på blankett
II i samband med insamlingen av kostnadsuppgifterna gällande år 2015.
Studerande som berättigar till finansiering i läroavtalsutbildning
Läroavtalsutbildningen är huvudsakligen utbildning som ordnas på en arbetsplats och
som baserar sig på ett skriftligt arbetsavtal (läroavtal) för en viss tid mellan en studerande som fyllt 15 år och en arbetsgivare. Bifogat till läroavtalet ska finnas den studerandes personliga studieprogram så att det är uppgjort då läroavtalet godkänns. Av
det personliga studieprogrammet ska framgå (Förordning om grundläggande yrkesutbildning, 6 § 2 momentet):
− den examen som ska avläggas, de examensgrunder som iakttas och examens
omfattning eller målen för annan än examensinriktad utbildning (statsrådets
förordning 9.10.2014/799)
− de centrala arbetsuppgifterna
− den teoretiska undervisning som ingår i utbildningen
− hur de teoretiska studierna infaller under utbildningstiden
− de ansvariga utbildarna
− övriga omständigheter som är nödvändiga med tanke på ordnandet av studierna
Studieprogrammet utarbetas och undertecknas gemensamt av den studerande, arbetsgivaren och utbildningsanordnaren.
Tidigare utbildning och arbetserfarenhet, som förkortar läroavtalet, ska beaktas och till
godo räknas i det personliga studieprogrammet.
Statsrådets förordning om personlig tillämpning inom yrkesinriktad vuxenutbildning
har utfärdats 25.6.2015 (794/2015) och trätt i kraft 1.8.2015. Enligt 7 § i förordningen
ska utbildningsanordaren tillsammans med examinanden utarbeta ett dokument om
den personliga anpassningen. I läroavtalsutbildning deltar även examinandens arbetsgivare i utarbetandet av dokumentet om den personliga anpassningen. I förordningen
föreskrivs, vad som ska antecknas i dokumentet om den personliga tillämpningen. De
uppgifter som föreskrivs i förordningen kan i läroavtalsutbildningen antecknas i det
personliga studieprogram som nämns i 6 § 2 momentet i statsrådets förordning om
3
grundläggande yrkesutbildning (811/1998). Om uppgifterna antecknas i det personliga
studieprogrammet fungerar det personliga studieprogrammet som dokument om den
personliga anpassningen. Dokumentet om personlig tillämpning och ändringar som
gjorts i det ska undertecknas av utbildningsanordaren och examinanden. Utbildningsanordnaren sköter om att dokumentet om den personliga anpassningen uppdateras.
Utöver lagstiftningen har Undervisningsministeriet utfärdat breven 19.6.2008 nr
4/503/2008 och 24.2.2012 nr 10/531/2012 om anordnande av läroavtalsutbildning.
Berättigade till finansiering inom läroavtalsutbildningen är heltidsstuderande (minst 25
h/studerandevecka).
En sammanställning av de studerande som berättigar till finansiering och de viktigaste
myndighetsåliggandena i anslutning till läroavtalet finns på sidorna 11–13 i bilaga 1 till
anvisningen.
Studier som förbättrar studiefärdigheterna
Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning har utökats med en ny paragraf 8 b
(631/1998 och RP 357/2014) om studier som förbättrar studiefärdigheterna. I de fall
då en studerande inte har tillräckliga studiefärdigheter kan som en del av den utbildning som förbereder för fristående examina ordnas studier i syfte att möjliggöra avläggande av fristående examen eller en del av den och deltagande i utbildning som förbereder för fristående examen. Studier som förbättrar studiefärdigheterna får som heltidsstudier omfatta högst sex månader. Ifall studierna pågår under registreringstidpunkten, anmäls den studerande som grund för finansiering i enlighet med
denna anvisning, med beaktande av vad som sagts om heltidsstudier och personlig tillämpning.
Utbildningsanordnaren ska separat följa upp genomförandet av studierna som
förbättrar studiefärdigheterna; bl.a. antalen studerande, antalet dylika studieperioder och deras längd terminvis. Uppgifterna kommer att begäras i samband
med insamlingen av kostnadsuppgifterna för år 2015.
Avgränsningar vid räknande som studerande som berättigar till finansiering
Studierna ska vara heltidsstudier:
En studerande kan räknas som en studerande som berättigar till finansiering högst den
tid som studierna kan ta i anspråk om de bedrivs på heltid (FinF 1766/2009 23 §).
Erkännande av kunnande som inverkar på finansieringstiden:
Erkännande av kunnande inverkar direkt på studiernas omfattning/längd och därigenom på den tid som berättigar till finansiering.
Utbildningsstyrelsen har meddelat en föreskrift (nr 93/011/2014) om principerna för dimensioneringen av identifiering och erkännande av kunnande på
grundläggande yrkesutbildning. Föreskriften kan läsas på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen www.oph.fi.
Finansiering av examensdel:
Om läroavtalet har ingåtts för avläggande av en del/delar av en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen, ska läroavtalet anmälas i punkten yrkesinriktad tilläggsutbildning 2.2.3.1 (studerande som avlägger en del/delar av examen).
4
Finansieringen bestäms som icke-examensinriktad utbildning inom yrkesinriktad tillläggsutbildning.
Ett undantag till det ovan nämnda utgörs av läroavtal som ingåtts för unga under 25 år som
är utan examen efter slutförandet av den grundläggande utbildningens lärokurs. Om
en sådan studerande avlägger en del/delar av en yrkesinriktad grundexamen, bestäms
finansieringen enligt finansieringen för grundläggande yrkesutbildning som ordnas
som läroavtalsutbildning (se bilaga 1).
4/8 månaders regeln
Om läroavtalsutbildningen ordnas så, att en utbildning som motsvarar minst 4 månaders heltidsstudier inte skulle bli beaktad i finansieringen, räknas de studerande som
fått utbildningen till antalen studerande på den registreringsdag som följer på avslutandet av utbildningen.
Studerande i utbildningar som motsvarar minst åtta månaders heltidsstudier kan anmälas på två registreringsdagar.
Om en läroavtalsutbildning som genomförts och avslutats utanför registreringsdagarna
för samma person fortsätter före följande registreringsdag eller den registreringsdag
som följer på läroavtalets utgång, kan 4/8 månaders regeln inte tillämpas. Med andra
ord: en och samma person kan anmälas som läroavtalsstuderande endast en gång på
samma registreringsdag.
Om utbildningen omfattar mer än 2 registreringsdagar, kan 4 månaders regeln inte tilllämpas i slutet av utbildningen.
Samarbetsavtal med en annan utbildningsanordnare:
Ifall ett samarbetsavtal har ingåtts mellan utbildningsanordnare, anmäler endast den
utbildningsanordnare som mottar finansiering enligt pris per enhet uppgifter om antalet studerande på blanketten för läroavtalsutbildning.
Yrkeskompetensutbildning för förare:
Yrkeskompetensutbildning på vidareutbildningsnivå är till sin natur personalutbildning, som bekostas av arbetsgivaren. Som fristående utbildning ska den ske på arbetsgivarens bekostnad.
Yrkeskompetensutbildning på vidareutbildningsnivå kan ges som en del av en utbildning som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen med statsandelsfinansieringen för yrkesinriktad tilläggsutbildning både i utbildning i läroanstaltsform och i
form av läroavtal. Yrkeskompetensutbildning som gäller vidareutbildning kan således
avläggas som an del av yrkesexamina inom transportbranschen. Utgångspunkten ska
dock vara att den teoretiska utbildningens innehåll i läroavtalsutbildning som förbereder för yrkesexamen består av en vidare helhet enligt examensgrunderna och att utbildningen speciellt i fråga om läroavtalsutbildningen ska vara examensinriktad.
Yrkeskompetensutbildning på basnivå ingår som en del i examensgrunderna för grundexamen i logistik och en del andra examensgrunder för grund- och yrkesexamina.
Yrkeskompetensutbildning som genomförs med statsandelsfinansiering ska alltid ordnas som del av en vidare studiehelhet som en del av en utbildning som leder till exa-
5
men/är inriktad på examen. Utbildningsbehovet ska basera sig på att öka kunnandet
och yrkesfärdigheten och inte på att förvärva yrkeskompetens.
Se närmare avgränsningar i Undervisningsministeriets brev 4/503/2008 (s. 4–6)
Studier enligt ett kompetensområde efter utexaminering:
Om en studerande som har avlagt en grundexamen av den tidigare avlagda examen efter utexamineringen studerar ännu ett annat kompetensområde, kan studeranden anmälas som berättigande till finansiering för grundläggande yrkesutbildning som ordnas
som läroavtalsutbildning högst enligt studiernas omfattning/ längd. Det kan inte vara
fråga om en del av den annan grundexamen eller yrkes/specialyrkesexamen e.d.
Inte samtidig finansiering:
En studerande kan under samma tid räknas som en sådan studerande som utgör grund
för finansiering inom endast en utbildning som hör till tillämpningsområdet för förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Till tillämpningsområdet hör:
• gymnasielagen
• lagen om yrkesutbildning
• lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
Som grund för finansiering ska inte anmälas:
•
studerande i utbildning som har ordnats som avgiftsbelagd service, t.ex. försäljning av teoretisk undervisning i anslutning till en läroavtalsutbildning till en annan utbildningsanordnare, utbildning som arbets- och näringsförvaltningen köpt, annan avgiftsbelagd service
Uppgifter som ska anmälas i basuppgiftsinsamlingen
Kontaktuppgifter på blanketterna I och II
I punkten ges kontaktuppgifter för den person som Utbildningsstyrelsen kan kontakta
för tilläggsupplysningar om de uppgifter som getts på blanketten.
Blankett 1 och bilaga 1
2.1 Grundläggande yrkesutbildning, läroavtal 20.9.2015
Uppgift om antal för de studerande som berättigar till finansiering (se s. 2–4, 10–
12 i anvisningen) anmäls enligt utbildningsområde.
Yrkesinriktade grundexamina kan avläggas antingen läroplansbaserat eller som läroavtalsutbildning som förbereder för fristående examina.
I punkten 2.1 på blankett I anmäls studerande som har för avsikt att avlägga en hel
grundexamen, däri inberäknat
o unga under 25 år som saknar examen efter slutförandet av den grundläggande utbildningens
lärokurs och som avlägger en hel yrkesinriktad grundexamen eller en del/delar av en yrkesinriktad grundexamen. Studerandena anmäls därtill i bilaga 1, punkt 2.1. i
kolumn a eller b.
6
Antalet studerande i punkt 2.1. inkluderar även avtal som slutits för företagare och
tjänstemän.
Av antalet studerande i punkt 2.1. anmäls också antalet specialstuderande i en egen kolumn.
För studerandena ges uppgift om hemkommun enligt separat anvisning. Observera att uppgift om hemkommun ska ges för alla studerande som finansieras
med finansieringen för grundläggande yrkesutbildning. Uppgift om hemkommun ska därmed ges för studerandena sammanlagt i punkt 2.1 på blankett I.
2.2 Yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtal 20.9.2015
Uppgift om antal för de studerande som berättigar till finansiering (se s. 2-4, 10-12 i anvisningen) anmäls enligt utbildningsområde enligt följande.
2.2.1 Utbildning som förbereder för yrkesexamen
På blankett I, i punkten 2.2.1 anmäls antalet studerande i utbildning som förbereder
för yrkesexamen. I punkten anmäls studerande som har för avsikt att avlägga en hel
yrkesexamen däri inberäknat
o studerande under 25 år som saknar examen efter slutförandet av den grundläggande utbildningens lärokurs och som avlägger en hel yrkesexamen. Studerandena anmäls därtill i bilaga 1, punkt 2.2, kolumn c.
2.2.2 Utbildning som förbereder för specialyrkesexamen
På blankett I, i punkten 2.2.2 anmäls antalet studerande i utbildning som förbereder
för specialyrkesexamen. I punkten anmäls studerande som har för avsikt att avlägga en
hel specialyrkesexamen däri inberäknat
o studerande under 25 år som saknar examen efter slutförandet av den grundläggande utbildningens lärokurs och som avlägger en hel specialyrkesexamen. Studerandena
anmäls därtill i bilaga 1, punkt 2.2, kolumn e.
2.2.3.1 Studerande som avlägger en del/delar av en yrkesinriktad grundexamen eller en del/delar av
en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen (icke examensinriktad utbildning)
På blankett I, i punkten 2.2.3.1, anmäls studerande
- som har för avsikt att avlägga en del/delar av en yrkesinriktad grundexamen
(Omfattar inte unga under 25 år utan examen efter slutförandet av den grundläggande utbildningens lärokurs som avlägger en del/delar av en yrkesinriktad grundexamen. Dessa studerande anmäls på blankett I, i punkt 2.1 och dessutom i bilaga 1, punkt 2.1,
kolumn b)
-
som har för avsikt att avlägga en del/delar av en yrkesexamen eller en del/delar av
en specialyrkesexamen däri inberäknat
o studerande under 25 år utan examen efter slutförandet av den grundläggande utbildningens lärokurs som avlägger en del/delar av en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Studerandena anmäls därtill i bilaga 1, punkt 2.2., kolumn d eller f.
7
2.2.3.2 Annan icke-examensinriktad utbildning
Av antalet studerande i yrkesinriktad tilläggsutbildning i punkterna 2.2.1–2.2.3.2 på
blankett I anmäls också antalet specialstuderande i en egen kolumn.
Antalet studerande i punkt 2.2. inkluderar även avtal som slutits för företagare och
tjänstemän.
Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt maximiantalet studerande per utbildningsanordnare inom yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas som läroavtalsutbildning för år 2015. Också eventuellt antal kvotöverskridande studerande skall anmälas i denna enkät.
Blankett II/Kompetensprogrammet för unga vuxna inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen
På blankett II anmäls endast studerande inom yrkesintriktad tilläggsutbildning
som finansieras enligt kompetensprogrammet för unga vuxna (se UKM:s beslut om
maximiantal studerande inom yrkesinriktad tilläggsutbildning 14.11.2014,
30/221/2014). De studerande som anmäls på blankett II ska inte ingå i antalen
studerande på blankett I.
Kompetensprogrammet för unga vuxna erbjuder 20–29-åriga unga vuxna utan examen
efter slutförandet av den grundläggande utbildningens lärokurs möjlighet att delta i utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen och som ordnas i
form av läroavtal.
I punkt 2.2.1 på blankett II anmäls studerande i utbildning som förbereder för yrkesexamen, som har för avsikt att avlägga hela examen.
I punkt 2.2.2 på blankett II anmäls studerande i utbildning som förbereder för specialyrkesexamen, som har för avsikt att avlägga hela examen.
I punkt 2.2.3.1 på blankett II anmäls studerande som har för avsikt att avlägga endast
en del/delar av en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen.
Av studerandena i punkterna 2.2.1 – 2.2.3.1 anmäls också antalet specialstuderande i
en egen kolumn.
Specialstuderande
På finansieringen av läroavtalsutbildning som ordnas som specialundervisning tillämpas i enlighet med 4 § i finansieringsförordningen (1766/2009) priset per enhet för läroavtalsutbildning förhöjt med 50 procent.
Med specialstuderande avses studerande som till följd av handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störningar i känslolivet eller annan orsak är i behov av och får särskilda undervisnings- eller elevvårdstjänster.
För specialstuderandena ska ha gjorts upp (Lagen om yrkesutbildning, 20 §) en individuell plan för hur undervisningen skall anordnas (förordningen om yrkesutbildning, 8
§). Stödundervisning betraktas inte som specialundervisning, och utländska studerande
kan anmälas som specialstuderande endast om de enligt ovan nämnda grunder behöver och får särskilda stödtjänster.
8
Specificeringsuppgifter på blanketterna I och II
De uppgifter om antal studerande som begärs som specificeringsuppgifter ingår i antalen studerande enligt utbildningsområde i den grundläggande yrkesutbildningen och
den yrkesinriktade tilläggsutbildningen antingen på blankett I eller på blankett II.
De svärtade partierna fylls inte i.
Företagare (blanketterna I och II)
Företagare i läroavtalsutbildning som ingår i antalen studerande som anmälts enligt utbildningsområde för grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktade tilläggsutbildning. Uppgifterna anmäls specificerade på blankett I i kolumnerna 2.1, 2.2.1, 2.2.2 och 2.2.3.1 och 2.2.3.2
och på blankett II i kolumnerna 2.2.1, 2.2.2 och 2.2.3.1
(Lag om yrkesutbildning (630/1998) 17 § 6 mom.)
Studerande i utbildning för grundexamen inom logistik (exkl. lagerförvaltare)
(blankett I) Av den grundläggande yrkesutbildning som leder till examen (2.1) anmäls
av antalen studerande inom teknik och kommunikation, grundexamen i logistik antalen studerande i utbildning för chaufför, busschaufför och kombinationsfordonsförare.
Studerande i utbildning som förbereder för yrkesexamina för busschaufför och
kombinationsfordonsförare (blanketterna I och II)
Av studerandena inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen (2.2) anmäls av antalet
studerande i utbildning som förbereder för yrkesexamen inom teknik och kommunikation (2.2.1 och 2.2.3.1) antalet studerande i utbildning som förbereder för yrkesexamen för busschaufför och kombinationsfordonsförare.
Studerande i utbildning som förbereder för specialyrkesexamen inom ledarskap (blanketterna I och II)
Av studerandena inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen (2.2) anmäls av antalet
studerande i utbildning som förbereder för specialyrkesexamen inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (2.2.2 och 2.2.3.1) antalet
studerande i utbildning som förbereder för specialyrkesexamen inom ledarskap.
30–50-åringar utan examen efter den grundläggande utbildningen (Förstärkning
av vuxnas kompetensgrund, blankett 1), av vilket antalet läroavtal som ingåtts år
2015 efterfrågas separat.
Studerande i tjänsteförhållande (blanketterna I och II)
Av antalen studerande enligt utbildningsområde i den grundläggande yrkesutbildningen och den yrkesinriktade tilläggsutbildningen anmäls antalet läroavtalsstuderande i
tjänsteförhållande (läroavtal för tjänsteman).
(Lag om yrkesutbildning (630/1998) 17 § 5 mom.)
Studerande i finskspråkig och svenskspråkig utbildning (blanketterna I och
II)
I enlighet med 6 § i lagen (631/1998) om yrkesinriktad vuxenutbildning har undervisningsministeriet beslutat om maximiantalet läroavtal för yrkesinriktad tilläggsutbildning regionvis och med beaktande av bägge språkgrupperna. Det sammanlagda antalet
studerande inom tilläggsutbildningen (utbildning som förbereder för yrkesexamen och
9
specialyrkesexamen samt icke examensinriktad utbildning) ska specificeras i finskspråkiga och svenskspråkiga.
Antal arbetsgivare
Som tilläggsuppgift på blankett I anmäls antalet arbetsgivare som hade ikraftvarande
läroavtal på registreringsdagen 20.9.2015.
På blankett II anmäls i fråga om studerandena inom kompetensprogrammet för unga
vuxna antalet sådana arbetsgivare som hade ikraftvarande läroavtal på registreringsdagen 20.9.2015.
Samma arbetsgivare kan finnas både i antalet arbetsgivare i grundläggande utbildning
och i antalet arbetsgivare i yrkesinriktad tilläggsutbildning som genomförs som läroavtalsutbildning, om företaget har läroavtalsstuderande i de båda grupperna.
Korrigering av uppgifterna efter lagringstidens slut
Efter lagringstidens slut korrigeras registreringsdagens uppgifter i datasystemet av Utbildningsstyrelsen. De uppgifter som skall korrigeras anmäls så att den ursprungliga
uppgiften streckas över på registreringsdagens blankett och den nya uppgiften antecknas tydligt invid den korrigerade. Man bör också beakta korrigeringens inverkan på övriga punkter i blanketten och på eventuella bilageblanketter och införa motsvarande
korrigeringar på dessa. När studerandeantal korrigeras, skall även uppgifterna om
hemkommun korrigeras. De korrigerade blanketterna skickas skannade som epostbilaga till Finansieringsenheten under adress [email protected] eller per
post under adressen Utbildningsstyrelsen, Finansiering, PB 380, 00531 Helsingfors.
Överföring av läroavtal från en utbildningsanordnare till en annan
Om en utbildningsanordnare överför läroavtalsverksamhet till en annan utbildningsanordnare ska ett ändringförslag/förslag om återkallande av tillståndet att ordna utbildningen lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet i god tid. Utbildningsanordnaren kan på registreringsdagen som grund för statsandelsfinansiering anmäla endast de läroavtal inklusive bilagor, vilka då avtalspartnerna bytts har granskats, uppgjorts
och undertecknats av den nya utbildningsanordnaren. Den nya utbildningsanordnaren
ansvarar för att de läroavtal som anordnaren anmält som grund för statsandelsfinansieringen uppfyller förutsättningarna i lagstiftningen.
10
Bilaga 1: Studerande som berättigar till finansiering inom läroavtalsutbildningen
1. Den studerande ska ha fyllt 15 år
2. Läroavtalet (ett skriftligt arbetsavtal för bestämd tid) ska ha uppgjorts
innan läroavtalet börjar och innehålla följande uppgifter:
• avtalets giltighetstid
• prövotidens längd
• den examen som avläggs som läroavtalsutbildning (s.k. läroplansbaserad) eller för vilken läroavtalsutbildningen förbereder (fristående examina)
• avlöningsgrunderna för den studerande
Innan läroavtalet ingås ska utbildningsförutsättningarna ha utvärderats i enlighet med lagstiftningen.
För företagare ska ha uppgjorts läroavtal för företagare och för tjänstemän
läroavtal för tjänstemän.
3. Till läroavtalet ska fogas studerandens personliga studieprogram så, att
det är uppgjort då läroavtalet godkänns. Av det personliga studieprogrammet ska framgå:
• den examen som ska avläggas, de examensgrunder som iakttas samt
examens omfattning eller målen för annan än examensinriktad utbildning
• de viktigaste arbetsuppgifterna
• den teoretiska undervisning som ingår i utbildningen
• tidpunkten för de teoretiska studierna i utbildningstiden
• de ansvariga utbildarna
• övriga omständigheter som är nödvändiga med tanke på ordnandet av
studierna
Det personliga studieprogrammet har uppgjorts och undertecknats tillsammans av den studerande, arbetsgivaren och utbildningsanordnaren.
4. När läroavtalsutbildning ordnas som utbildning som förbereder för fristående examen ska statsrådets förordning om personlig tillämpning
inom yrkesinriktad vuxenutbildning, som trätt i kraft 1.8.2015, iakttas.
Den personliga tillämpningen ska dokumenteras.
5. När läroavtalsutbildning ordnas läroplansbaserat, ska en personlig studieplan göras upp för den studerande.
6. Den studerandes tidigare utbildning och arbetserfarenhet har tillgodoräknats i det personliga studieprogrammet. Tiden som har tillgodoräknats i samband med bestämmandet av läroavtalets längd har förkortat
11
dess längd.
7. Studierna är heltidsstudier (minst 25h/studievecka).
8. Tyngdpunkten i myndighetsåliggandena och utbildningsanordnarens åtgärder ska vid genomförandet ligga på att övervaka utbildningen och
handleda genomförandet. Det är utbildningsanordnarens skyldighet att
följa upp att den studerande erbjuds arbetsuppgifter som i planeringsskedet har definierats i det personliga studieprogrammet och som examensfordringarna förutsätter.
Utbildningsanordnaren ska också följa upp att studierna på arbetsplatsen genomförs enligt planen.
• utbildningsanordnaren följer upp att studierna på arbetsplatsen och
handledningen av dem sker enligt det personliga studieprogrammet
och reagerar på observerade avvikelser och ändringsbehov i ett så tidigt skede som möjligt
• utbildningsanordnaren ansvarar för att utbildningen som sker på arbetsplatsen och den teoretiska undervisningen bildar en logisk helhet
med tanke på inlärningsmålen
• utbildningsanordnaren ser till att de ändringar som görs i läroavtalet
och i dokumenten gällande den personliga tillämpningen (utbildningstid, arbetsförhållande, arbetsbeskrivning, studiernas framskridande osv.) beaktas i uppläggningen av utbildningen
• utbildningsanordnaren följer upp utbildningsarrangemangens genomförande samt planerar och genomför insamlingen av responsinformation så att ändringsåtgärder vid behov kan vidtas i ett tillräckligt tidigt skede
9. Utbildningsanordnarens betalar ersättning till arbetsgivaren för anordnandet av utbildningen på arbetsplatsen (gäller inte läroavtal för företagare, såvida inte handledaren är ett annat företag). Om ersättningen har
avtalats före godkännandet av läroavtalet.
10. Utbildningsanordnaren ansvarar för läroavtalsutbildningens myndighetsåligganden (kan inte ges till utomstående). De viktigaste helheterna inom
myndighetsåliggandena är att:
• övergripande leda och övervaka läroavtalsutbildningen
• informera om de möjligheter som läroavtalsutbildningen erbjuder och
ge råd åt arbetsgivare och sökande till utbildningen
• utvärdera den studerandes utbildningsbehov och förutsättningar samt
utbildningsarbetsplatsens lämplighet
• göra upp det personliga studieprogrammet och att se till att den personliga tillämpningen genomförs
12
• avtala om arbetsfördelningen mellan de aktörer som genomför läroavtalsutbildningen
• godkänna läroavtalet och genomföra avtalsarrangemangen
• följa upp hur utbildningsarrangemangen förverkligas, speciellt följa
upp och övervaka de studier som sker på arbetsplatsen och följa upp
hur läroavtalsstuderandens kunnande utvecklas
• säkerställa den teoretiska undervisningens kvalitet och skaffa undervisningen
• arrangemangen vid avläggandet av examen
• bereda och besluta om studiesociala förmåner och utbildningsarsättningar och betala dem
• skaffa utvärderingar av de teoretiska studierna och av utbildningen på
arbetsplatsen och utfärda betyg gällande läroavtalsutbildningen
• underhålla samarbetsnätverket och säkerställa att de olika parterna
förbinder sig till avtalade skyldigheter
• övrig förvaltning i anslutning till anordnandet av läroavtalsutbildningen
11. För de studerande ordnas som del av utbildningen möjlighet att avlägga
fristående examen (utom i s.k. läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning, där yrkesprov är en del av utbildningen)