Protokoll styrelsemöte 200 150307

Närvarande
Jacob Sternius (JS) ordförande
Peter Hermanson (PH)
Isabel Jantzer (IJ)
Per-Ola Nilsson (PON)
Lidia Strömsten (LS)
Jessica Leander (JL)
Andreas Enqvist (EA) adjungerad
Johanna Wernqvist (JW) adjungerad
Ej närvarande
Karin Persson (KP), GS
Johan Ragnarsson (JR)
Stefan Rasmussen (SR)
Protokoll styrelsemöte 200 för Svenska Klätterförbundet
(7 mars 2015 kl.09.00-17.00)
1
Mötet öppnas
Jacob Sternius öppnande mötet och hälsar nya styrelsen välkommen.
2
Val av mötesordförande
Beslutas att välja Jacob Sternius till mötesordförande.
3
Val av mötessekreterare
Beslutas att välja Johanna Wernqvist till mötessekreterare.
4
Val av justerare
Beslutas att välja Lidia Strömsten till justerare.
5
Godkännande av dagordning
Beslutas att godkänna föreslagen dagordning.
6
Föregående protokoll
Beslutas att godkänna protokoll nr 199 och lägga till handlingarna.
7
Åtgärdsliggaren
Genomgång av ärenden i åtgärdliggaren.
Tävling: kommittén består endast av ordförande Ingemar Kallas. LS pratar med Ingemar
Kallas om att dra igång en kampanj för rekrytering av fler medlemmar. Lars Högström
1(6)
vill ha ersättning för resa och logi för utbildning av internationella domare i Tyskland.
JS återkommer till LS med besked.
Utbildning: Kommittén har i uppdrag att bestämma datum för ett fysiskt möte om sin
egen framtid och vilka förändringar som krävs. Kommittén saknar ordförande, och
kontaktperson för sport.
Bredd och friluft: en ny hemvist för motions- och rekreationsklättrarna ska skapas. JW o
JS fastställer uppdragsbeskrivning och mål.
Säkerhet: Robin efterfrågar större ekonomiskt bidrag till framtagande av
säkerhetsaffischer till gymmen
Barn och ungdom: utbildningar, föräldraguide och hemsida är på gång. Kommittén har
tillräckligt många medlemmar, och regelbundna möten.
Skidalpint: JL ber skidalpinisterna adjungera en person till att delta i styrelsemötena för
att få till en bättre kommunikation. Möte i mars, dit JL och KP tänkt åka, men nu kan
ingen av dem.
Access: Kommittén saknar ordförande, och medlemmar.
Media och kommunikation: Kommittén har formerats och Steffen Oxenvad är dess
ordförande. JS kontaktar kommittén angående en medlemsundersökning.
Elit: landslaget fungerar bra, främst på juniorsidan.
Anläggning: kommittén saknar tid och medlemmar. PH kontaktar Per Forsberg ang
samarbete med den nybildade branschorganisationen kring certifieringar.
Medicin: kommittén för diskussioner med WMI om endagskurs i första hjälpen för
instruktörer. Kansliet hjälper till att arrangera en första kurs i Stockholm.
Alpina: hade 2014 verksamhet i form av en föreläsningsserie och har 2015 en satsning på
att få ut fler kvinnor i alpin miljö.
Punkt 194.11.2: stängs.
Juryn för utmärkelser: behöver förnyas eller läggas ner.
Nyhetsredaktör för BoU: behöver rekryteras.
8
Ekonomiska rapporter
Bokslutet
Förbundet hade ett budgeterat underskott för 2014 på 556.804:- men underskottet blev
bara 137.107:-. 419.697:- mindre än förväntat.
Beslutas att godkänna bokslutet.
9
Budget 2015
Beslutas att följande ändringar görs i budget utifrån den som beslutades om i protokoll
198:
- Sport Campus Sweden, kostnad 17 500:- och intäkt 5 000:- Budget för profilkläder höjs från 30.000:- till 60.000:- Budget för topp- och ledkortsapp höjs från 25.000:- till 50:000:-
2(6)
Ny budget från och med 150307
Förbundet
Styrelsen
Kansliet
Landslagsport
Landslag Skidalpinism
Landslag Is
Access
Anläggning
Alpina
Barn & Ungdom
Bredd & Friluftsliv
Marknad & kommunikation
Medicin
Säkerhet
Tävling
UK sport, trad, is, inomhus
UK tränare
Summa
Intäkter
3 137 500
27 500
119 000
0
0
0
103 000
10 000
77 400
620 600
200 000
40 000
20 000
5 000
0
240 500
215 800
4 816 300
Kostnader
643 000
200 500
1 268 500
483 000
160 000
48 000
145 000
18 000
89 400
630 600
200 000
539 000
37 000
37 000
152 000
278 200
239 500
5 168 700
Resultat
2 494 500
-173 000
-1 149 500
-483 000
-160 000
-48 000
-42 000
-8 000
-12 000
-10 000
0
-499 000
-17 000
-32 000
-152 000
-37 700
-23 700
-352 400
10 Johanna Wernqvist 100% tjänst mars – maj 2015
Beslutas att Johanna Wernqvist får utökad tjänst under tiden mars-maj 2015 med
fördelningen 70% för barn och ungdom samt 30% för bredd och friluftsliv.
11 Fördelning av Bergsportpriser för 2014
2014 års jury har utsett fyra av fem Bergsportpriser.
Årets klubb
Sävsjö KK, Nybildad klubb som under 2014 fått igång verksamheten på ett
beundransvärt sätt samt projekterat och byggt en egen klätterhall helt ideellt.
Årets inspiratör
Stefan Eklund
Årets klättrare
Hannes Puman för sina fantastiska framgångar i lead- och bouldertävlingar.
Årets lyft
Ymer Alber för sin stora utveckling både på tävlingsarenan och på uteklättring. Det finns
ingen annan klättrare i Sverige med motsvarande utveckling.
Beslutas att endast dela ut fyra Bergsportpriser för 2014.
Beslutas att utdelningen av priset sker i samband med Nationella träffen.
12 Uppdragsbeskrivning och mål för bredd och friluftskommittén
Bifogat finns förslag på uppdragsbeskrivning och mål. Detta finns ännu inte i våra
dokument.
Beslutas att en arbetsgrupp med representation från kansliet och styrelsen genom
Johanna Wernqvist och Jacob Sternius gör det slutliga formuleringen av
uppdragsbeskrivningen och målen för den nya bredd och friluftskommittén.
3(6)
13 Uppstart av ett ungdomsråd
Barn o ungdomskommittén önskar starta ett ungdomsråd. Ansvarig för rådet i
kommittén föreslås vara Linn Wennberg.
Beslutas att styrelsen ställer sig bakom idén om det finns villiga deltagare i ett
ungdomsråd.
14 Pågående bokprojekt, Nils Ragnar ”Bobo” Gustavsson
I protokoll 195 beslutades att Utbildningskommittén skulle tillfrågas om de står bakom ”
att boken är rekommenderad kurslitteratur av Svenska Klätterförbundet” så att han
tillåts använda förbundets logga på boken. Vi har fått ett rungande ja från samtliga i
Utbildningskommittén till detta.
Beslutas att Nils Ragnar Gustavssons ”andra bok” godkänns som kurslitteratur och får
använda sig av förbundets logga.
Beslutas att KP ger Nils Ragnar Gustavsson besked.
15 Våra dokument och äganderätt
Svenska Klätterförbundet har upphovsrätt till våra dokument, och äger dem därmed.
Beslutades att kansliet kontaktar RF’s jurist för besked om hur vi kan hindra spridning
av våra dokument.
16 Inkomna frågor från klubbar/medlemmar
16.1 Fjällsäkerhetsrådets möte
Beslutades att ge Mårten Johansson fullmakt att representera SKF i frågan
Fjällsäkerhetsrådet
17 Övrigt
17.1 Förbundsmötesdatum 2016
Beslutas att förbundsmötet 2016 hålls 2-3 april i Stockholm på Bosön.
17.2 RIM, Riksidrottsmötet och SISU Idrottsutbildarnas årsmöte 29-31/5
Beslutas att Karin Persson och en person till representerar klätterförbundet på RIM och
SISU Idrottsutbildarnas årsmöten.
17.3 Sammankalla grupp för utveckling av tävlingsverksamheten sport
Lägersrapport. Ingenting har hänt. Uppdraget kvarstår. LS, med stöd av AE,
sammankallar möte.
17.4 Nationell träff 2015
Krister Syrtén och Mikael Bladh från Kvibergs KK har bett att få komma till mötet och
prata om/ge förslag till den nationella träffen.
Det visade sig att delegaterna från Kvibergs KK deltog i styrelsemötet för att framföra
att Kvibergs KK satsar på sin tränings- och tävlingsverksamhet, framför allt för barn och
unga. De vill samarbeta med Klätterförbundet för att få till två sportklätterinstruktörer
inom klubben, och så småningom även en examinator sport. De avser även inkomma med
förslag till diskussionsämnen till Nationella träffen.
4(6)
17.5 Rapport från Nordiskt möte 20-21/2 i Oslo
NM tävlingarna
 Vi kommer från 2016 ha en gemensam pott för NM tävlingarna så att inte någon
nation behöver belastas mer om de tar över något annat lands tur att arrangera.
Varje nation lägger in 2500€ årligen.
 Sverige handlägger den gemensamma potten och skickar ut en faktura i slutet av
varje år. Fakturan ska vara betald 15/1.
 En ändring gjordes också i schemat av arrangerandet av tävlingarna. Boulder
senior kommer arrangeras varje år. Nytt gemensamt upplägg av Lead med nya
klasser i junior och senior som körs varje år istället för att senior lead arrangeras
var annat år.
Gemensamma utbildningar
 2016 ska Sverige arrangera en nordisk ledbyggarkurs. Vi ska bjuda in en
representant från varje land för att lägga upp ramarna för kursen.
 2016 ska Danmark arrangera en nordisk bultkurs
 2016 ska Norge arrangera en nordisk domarutbildning
Nordic Youth Camp
 2016 står Norge som värd för Nordic Youth Camp
 2017 tillfrågas Island om de kan ta lägret annars tar Finland över.
Gemensam logga/medalj
 Sverige ansvarar för att skicka ut info om framtagning av gemensam medalj och
logga.
 Vi kommer i alla länder utlysa en ”tävling” för att få in ett bra förslag. Den 15/5
ska förslagen inkommit.
Top- och ledkort
 Vi ska jobba för gemensamma regler så att vi inom norden kan visa upp vårt eget
lands top- och ledkort i övriga nordiska länder.
Beslutades att godkänna på nordiska mötet fattade beslut.
17.6 Representationskläder
Den 16/3 är det tänkt att vi lägger in en förbundsbeställning från Mammut.
Beslutades att jackorna får och bör bäras även utanför rena förbundsarrangemang, så
som vid egen klättring, kursverksamhet och annat, efter sunt förnuft.
18 Nästa fysiska möte 23/5
Beslutades att vi håller nästa fysiska möte i Riksidrottsmuseet, det kostar oss inte något
och vi kan få en rundvandring.
19 Mötet avslutas
Ordförande JS tackar för allas engagemang och avslutar mötet.
För protokollet,
Johanna Wernqvist
Sekreterare
Jacob Sternius
Ordförande
5(6)
Lidia Strömsten
Justerare
6(6)