Beslut Solhäll

/(\
BESLUT
Inspektionen för vård och omsorg
2015-10-14 Dnr 8.7.3-32463/2015-1
Avdelning sydöst
Michaela Hecht Gunnarsson
[email protected]
SwenikaAB
Box 1027
262 21 ÄNGELHOLM
Huvudman
Swenika AB, organisationsnummer 556617-8090
Box 1027
262 21 ÄNGELHOLM
Ärendet
Återkallelse av tillstånd Swenika AB
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) återkallar med stöd av 13 kap.
9 §andra stycket socialtjänstlagen (2001 :453), SoL, Swenika AB:s
tillstånd med diarienummer 6.3.1-34904/2011 att bedriva enskild
tillståndspliktig verksamhet i form av hem för vård och boende samt
bostad med särskild service.
IVO:s beslut i detta ärende gäller enligt 16 kap. 4 § omedelbart. IVO
finner dock att verksamheten ska beredas skälig tid för verkställighet av
beslutet, vilket bedöms kunna ske innan den 23 oktober 2015.
Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten, se bilaga
Skälen för beslutet
IVO har granskat verksamheten Solhäll i Virserum och funnit en rad
allvarliga missförhållanden. Granskningen visar att verksamheten vid
Solhäll
•
saknar ledning och styrning
•
brister i kompetens och bemanning
•
saknar behandlingsinnehåll
•
har undermåliga lokaler och brister i hygien
•
saknar ett systematiskt kvalitetsarbete
IVO bedömer att missförhållandena är så allvarliga att de medför fara
för liv, hälsa och personlig säkerhet i övrigt för de personer som är
placerade vid Solhäll. IVO bedömer vidare att missförhållandena inte
(<)
~
U')
...- C'i
{!! >
Inspektionen för vård och omsorg
Box2163
550 02 Jönköping
Telefon 010-788 50 00
[email protected]
www.ivo.se
Fax
Org nr 202100-6537
1(24)
Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.7.3-32463/2015-1
kan åtgärdas inom en rimlig tid. Det finns därför grund att återkalla
tillståndet utan föregående beslut om föreläggande med stöd av 13 kap.
9 § andra stycket SoL.
Av 13 kap. 9 § andra stycket framgår att om ett missförhållande innebär
fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt, får
Inspektionen för vård och omsorg utan föregående föreläggande besluta
att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om
verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta
att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.
Enligt 3 kap. 3 § SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god
kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas
personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Solhäll uppfyller vidare inte kraven på god vård enligt hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), HSL.
Av 2 a § HSL framgår att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den
uppfyller kraven på god vård. Detta innebär bland annat att den särskilt
ska vara av god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Patientens
behov av kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses.
Beskrivning av verksamheten
Swenika AB har tillstånd att vid Solhäll i Virserum bedriva
• hem för vård och boende (HVB) enligt 7 kap 1§1 p SoL för
psykiskt funktionshindrade missbrukare i behov av behandling,
rehabilitering och boenden samt för
• bostad med särskild service enligt 7 kap 1 § 2 p för psykiskt och
socialt funktionshindrade personer, som är medicinskt
utskrivningsklara.
IVO konstaterar att verksamheten bedriver såväl socialtjänst som hälso­
och sjukvård och därför omfattas av lagstiftning på båda områden.
Verksamheten har tillstånd för 19 platser, varav nio i huvudbyggnaden,
tre i Gula villan och fem i Grå huset. Resterande platser är en plats i
vardera i de lägenheter som verksamheten har på samma gata.
Vid tidpunkten för inspektionen, den 26 augusti 2015 var 14 personer
placerade i verksamheten. Omkring fem personer har bott där i 10-15
år. Tre stycken är nyinskrivna innevarande år. De boende har olika
sjukdomar som schizofreni och annan psykossjukdom, missbruk och
ångestproblematik. Några är äldre och har även omfattande fysiska
2(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
omvårdnadsbehov. I verksamheten vistas således klienter som har en
allvarlig och komplex sjukdomsbild. Personer i denna målgrupp är ofta
utsatta och sårbara. De är i behov av såväl professionell vård och
behandling som en trygg och stabil miljö.
So/häll saknar ledning och styrning
IVO konstaterar att Solhäll saknar föreståndare och verksamhetschef.
Dessa ledningsfunktioner ska säkerställa att verksamheten uppfyller
lagens kray på god kvalitet och patientsäkerhet. IVO bedömer att det är
ett allvarligt missförhållande att dessa funktioner saknas och det medför
fara för de boendes liv, hälsa och säkerhet.
En föreståndare har en central roll i verksamheten då denne bland annat
är ansvarig för inskrivning av boende, om inte huvudmannen har
bestämt annorlunda. Har huvudmannen bestämt en annan ordning för
inskrivningen ska denne meddela. IVO vad som gäller. Vid inskrivning
ska särskilt kontrolleras att verksamheten är lämplig med hänsyn till
den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga
förhållanden i övrigt. Det framgår av 3 kap, 11 §
socialtjänstförordningen (2001 :937). Verksamheten har fortsatt att
skriva in nya klienter sedan föreståndaren Catrin Front slutade sin
anställning vid årsskiftet 2014/2015. Solhäll har således saknat
föreståndare behörig att ansvara för inskrivningar och har inte heller
meddelat IVO vilken annan ordning som gäller vid verksamheten.
Enligt 28 § HSL ska ledningen av hälso- och sjukvård vara organiserad
så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården.
Det ska finnas en verksamhetschef som säkerställer att patientens
behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården
tillgodoses 29 och 29 a §§ HSL.
Det har vid inspektionen framkommit att verksamheten under 2015 inte
har haft kontakt med ansvariga handläggare för placeringarna, förutom
i tre fall, samtliga nyinskrivna under 2015. En kommun beskriver att de
inte blir kontaktade när det sker förändringar eller liknande utan
kontakt/besök har bara skett på beställares initiativ.
Det saknas skriftliga uppdrag från placeringsansvariga för flertalet
boende. De placerande kommunerna har ett stort ansvar för sina
placerade klienter såväl avseende tydliga uppdrag för boendet och för
uppföljning men det fråntar inte Solhälls huvudman ansvaret för att
kontakten med placeringsansvariga fungerar och upprätthålls. Detta är
ansvarsområden som åligger en verksamhets ledning.
3(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
Ågarförhållanden/tillstånd
Nuvarande ägare Swenika AB köpte Solhäll 2002 och gjorde då en
ansökan om övertagande :från annan huvudman av befintlig
verksamhet. Tillståndet har uppdaterats vid några tillfällen i samband
med förändringar. Senaste tillståndet utfärdades den 14 augusti 2012.
Catrin Front är enligt tillståndsbeviset föreståndare.
Swenika AB ägs av Swen Jeppson och Annika Eriksson. Båda är
bosatta i Skåne där bolaget har sitt säte. Swen Jeppson har tidigare
funnits i verksamheten några dagar i veckan. Han uppges ha funktionen
biträdande föreståndare vilket man dock inte har ansökt om tillstånd
för.
Vid tidpunkten för inspektionen i augusti 2015, pågick ett ägarbyte som
formellt skulle träda ikraft den 1 september 2015. IVO:s representanter
träffade delar av de tilltänkta nya ägarna som varit på plats i
verksamheten ett par veckor och visst utvecklings- och
renoveringsarbete hade påbörjats. En tilltänkt föreståndare var på plats
för vilken ansökan just hade lämnats in till IVO:s tillståndsavdelning.
Efter IVO:s inspektion valde köparna att avbryta affären och därmed är
den tilltänkta föreståndaren inte heller aktuell längre. Detta innebär att
det fortfarande är Swenika AB som är huvudman och att det saknas
såväl föreståndare som verksamhetschef.
Annika Eriksson som ansvarar för administrationen i bolaget har
uppgett att man länge har försökt hitta en lösning genom att anställa ny
föreståndare men inte hittat någon. Man har även försökt sälja
verksamheten under en längre tid och det vill man göra snarast.
IVO bedömer att verksamheten som under en längre tid har varit utan
ledning och styrning är eftersatt av nuvarande ägare. Detta har fått
allvarliga konsekvenser för verksamhetens kvalitet. Situationen har
även påverkat den personal som arbetar kvar, som under
handläggningstiden har ringt och skrivit till IVO och beskriver en
hopplöshet och avsaknad av ledning och styrning. Återkommande
beskrivs arbetsmiljöproblem med sjukskrivningar som följd.
Vid samtal med sjuksköterskan den 29 september 2015 :framkom att
ägarna inte har varit närvarande i verksamheten alls sista tiden. På fråga
:från sjuksköterskan till Swen J eppson om vem som är ansvarig har
denne svarat att det är de nya tilltänkta ägarna, trots att dessa har
avbrutit affären. Det finns således ingen ledning som i praktiken tar
ansvar för vare sig verksamheten eller de inskrivna.
I yttrande :från den 9 oktober 2015 :framkommer att Swenika AB för
några veckor sedan anställde Sofia Agram som platschef med uppdrag
4(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
att arbeta med förbättringar. Hon är en av de tidigare tilltänkta köparna
av Solhäll. Av yttrandet framkommer vidare att verksamheten är
medvetna om avsaknaden av föreståndare och verksamhetschef, något
man uppger sig arbeta aktivt med att åtgärda, och hänvisar till ansökan
om föreståndare som registrerades den 24 augusti 2015 hos lVO. Denna
person har dock slutat vid Solhäll.
Av yttrandet framkommer vidare att ledningen numera finns på plats
måndag till fredag och utgörs av Sofia Agram och en undersköterska
som omnämns som Frida. NO menar att det som utgör en ledning i en
verksamhet ska vara föreståndare och verksamhetschef med formell
kompetens, vilket saknas på Solhäll.
So/häll brister i kompetens och bemanning
Den målgrupp som Solhäll tar emot kräver en god kompetens hos
personalen och en kontinuitet i bemanningen. Flera av de boende på
Solhäll har behov av att vård och behandling ges av personal med
vidareutbildning inom psykiatri. Bristerna i kompetens och bemanning
blir särskilt allvarliga mot bakgrund av att Solhäll saknar föreståndare
och verksamhetschef.
IVO bedömer att bristerna i kompetens hos personalen samt bristerna i
bemanningen utgör allvarliga missförhållanden som medför fara för
boendes hälsa, liv och säkerhet.
Det brister i psykiatrikompetens på alla nivåer. Det finns ingen personal
med socialtjänstkompetens. I omvårdnadsarbetet finns personal som
saknar all utbildning på området.
Avseende bemanningen bedömer IVO att den generellt är för låg mot
bakgrund av de boendes behov av stöd och omsorg. Dessutom inverkar
lokalernas utformning då verksamheten bedrivs i flera byggnader vilket
innebär att man inte har överblick med befintlig personal. Vidare har
det uppstått personalbrist på grund av sjukskrivningar vilket medför
lägre bemanning samt att kökspersonal används i omvårdnadsarbete.
Personal vittnar om att man tvingats arbeta 30 timmar i sträck på grund
av sjukskrivningar bland personalen.
Kompetens
I verksamheten finns en sjuksköterska anställd sedan juni 2015. Hon
saknar vidareutbildning inom psykiatri. Hon har gjort nödvändiga
förändringar när det gäller läkelsmedelshanteringen, till exempel när
det gäller signeringslistor och delegeringar. Det har framkommit att
hon har haft beredskap dygnet runt. Sjuksköterskan är nu sjukskriven
5(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
och uppger att hon inte avser att återgå i tjänst på Solhäll då det är en
otrygg och osäker verksamhet för de boende som hon inte kan arbeta
kvar i.
Swen Jeppson är sjuksköterska med psykiatriinriktning enligt
inkommen personalmatris. Verksamheten anlitar en konsultläkare som
besöker verksamheten en gång i månaden. Konsultläkaren har ingen
specialistkompetens inom psykiatri.
Av yttrandet från Swenika AB framgår att det finns två stycken
sjuksköterskor i verksamheten måndag - fredag, vilka också har
beredskap övrig tid. Detta är nya uppgifter för IVO och det
framkommer inte vilka dessa personer är.
Det finns sex stycken tillsvidareanställda omvårdnadspersonal. Av
dessa är fem undersköterskor. Tre av dessa har någon form av
psykiatriutbildning. En personal har enbart grundskolekompetens.
Ytterligare fem omvårdnadspersonal är anställda som vikarier. Tre av
dessa är undersköterskor, övriga saknar formell kompetens.
I övrigt består bemanningen av köksmästare, köksbiträde och en
vaktmästare (50 %), som även ansvarar för aktiviteter för de boende.
Swen Jeppson uppges arbeta 100 % i verksamheten som biträdande
föreståndare och sjuksköterska med psykiatriinriktning. Vid
inspektionen framkom dock att han vistades på Solhäll ett par dagar i
veckan. Annika Eriksson är anställd på 50% som administrativt
ansvarig enligt matris. Hon vistas såvitt framkommit inte på Solhäll.
Båda ägarna uppges nu ha gått i pension. Detta har kommit till IVO:s
kännedom genom personal som ratt denna information vid ett
personalmöte. Swenika AB har inte kommenterat detta i sitt yttrande.
Bemanning
Dagtid arbetar 2-3 omvårdnadspersonal, två i huvudbyggnaden och en i
Grå huset som arbetar fram till kl 14.00. Nattpersonalen börjar klockan
16.00. Mellan klockan 16.00 och 21.00 hade man tillfälligt en
extrainsatt personal vid tidpunkten för inspektionen. Nattbemanningen
utgjordes av en sovande jour som befann sig i huvudbyggnaden och
lade sig omkring kl 23.00. Sjuksköterskan och de tilltänkta nya ägarna
ansåg att denna nattbemanning var otillräcklig. Det finns personer i
boendet som behöver stöd och hjälp nattetid, vilket de inte hade fått.
Alla kan inte larma och påkalla hjälp. Den tilltänkta nya ledningen
beslutade efter inspektionen att omgående tillsätta en vaken
nattpersonal utöver den sovande. Vid samtal mellan IVO och Swen
Jeppson efter detta framkom att han var frågande till varför
nattbemanningen hade utökats.
6(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
En placerande kommun säger följande om nattbemanningen.
"En av de boende klagade på att de fram tills nyligen inte hade haft
nattpersonal och personalen som var medförtydligade då att de
tidigare haft sovande nattpersonal, vilket jag tycker är
anmärkningsvärt eftersom de boende sover i andra hus och inte har
larmknappar eller liknande som de kan kontakta personalen med. Detta
var dock åtgärdat och de har nu vaken nattpersonal enligt
personalen. "
Den 29 september 2015 beskrev sjuksköterska och personal i
telefonsamtal med rvo en uppkommen personalbrist, då flera av
ordinarie personal varit sjuka. Kökspersonal har fått jobba i
omvårdnadsarbetet, utan delegering och utan tillgång till
dokumentation då de saknar behörighet till systemet. De har inte heller
någon omvårdnadskompetens.
En personal som ringde samma dag uppgav följande.
"Missförhållandena har förvärrats på Solhäll den senaste veckan. Det
finns ingen ledning som tar ansvar för de boendes situation.
Arbetsledare/ samordnare Sofia och Frida låser in sig på expeditionen
och vill inte svara på frågor. Ägaren Annika Eriksson svarar inte i
telefon när personalen försöker nå henne. Swen Jeppson ska inte
komma till Solhäll överhuvudtaget har personalen fått information om.
Carina, sjuksköterskan forsöker stötta så gott hon kan. Detfinns ingen
att råd.fråga när det gäller arbetet och de boendes situation. Det sätts
upp lappar på anslagstavlan i personalrummet på ändringar av
personalrutiner. Detfinns ingen kommunikation mellan personal och
ledning. Personalen mår mycket dåligt. Detfinns inga rutiner for de
boende längre. Det måste vara .framfo.rhållning för de boende när
något ändras i deras rutiner annars mår de dåligt. De boende mår
mycket sämre och känner av personalens oro. Hela situationen har
forvärrats. Det är kaos med smuts och tvätt. Det plockas in vikarier
som inte får tillräcklig bredvidgång, så de vet inte vad de ska göra och
hur boendet skall skötas. Det är inte heller bra för de boende med nya
ansikten hela tiden. De boende behöver rutiner och personal de känner
för att må bra. Situationen är ohållbar. "
Den 5 oktober 2015 kontaktade en personal IVO och uppgav att nu är
de sex stycken personal som är sjukskrivna då situationen är ohållbar
på Solhäll. Även sjuksköterskan är sjukskriven. Kvar arbetar ett par
vikarier som saknar delegering. Kontakt med sjuksköterskan och en
ordinarie omvårdnadspersonal den 6 oktober bekräftar
sjukskrivningarna.
7(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
I inkommet yttrande från Swenika AB uppges att Solhäll idag har den
bemanning som krävs. Det har inte redovisats hur bemanningen har
förbättrats. Mot bakgrund av de uppgifter som personal lämnat finner
IVO att verksamhetens yttrande i denna del inte är trovärdigt.
Solhäll saknar behandlingsinnehåll
IVO bedömer att utifrån de personer som idag är placerade på Solhäll
saknas det helt adekvata behandlingsmetoder och andra insatser av
betydelse. Det verksamheten presenterar som behandlingsinnehåll är av
karaktären fritidsaktiviter och samtal utan behandlingsinriktning.
Vistelsen på Solhäll kan närmast liknas vid förvaring. Solhäll uppfyller
därmed inte kraven på god kvalitet enligt 3 kap. 3 § SoL. Att ta emot
personer med så omfattande och komplexa vård- omsorgsbehov som
Solhäll gör, utan att erbjuda professionella (och evidensbaserade)
behandlingsinsatser samt i kombination med bristande kompetens och
bemanning utgör allvarliga missförhållanden med fara för den
enskildes liv, hälsa och säkerhet.
Personer med psykiska funktionsnedsättningar och långvarig sjukdom
har ofta till följd av dessa stora begränsningar att klara sin dagliga
livsföring. Detta innebär bland annat att svårigheter med att sköta sitt
boende och sin personliga hygien, klara av inköp, kontakter med olika
instanser i samhället ex, vården osv. Klienterna är även i behov av
struktur, kontinuitet och förutsägbarhet.
IVO konstaterar att Solhäll inte har någon evidensbaserad
behandlingsmetod, som exempelvis ESL (Ett självständigt liv), för att
öka personernas möjlighet att bibehålla och/eller utveckla de mest
grundläggande färdigheterna som krävs för att klara sin livsföring.
I verksamheten finns också personer med missbruksproblematik, vilka
skrivits in under senaste halvåret 2015. Inte heller för dessa finns några
behandlingsinsatser i form av exempelvis motivationshöjande
behandlingar, KBT (kognitiv beteendeterapi) eller annan för
målgruppen adekvat evidensbaserad behandling.
De äldre personerna som finns i verksamheten har bott där länge. De
har även omfattande fysiska behov vilka verksamheten, enligt
sjuksköterskan, inte kan tillgodose. Vidare uppger hon att Solhäll inte
uppfyller de krav som kommunerna ställer på äldreomsorgen. Tanken
är dessa personer ska flytta.
I inkommet yttrande uppges att samtal kan bokas med
psykiatrisjuksköterska. Den enda sjuksköterska med
psykiatrikompetens i personalmatrisen är Swen Jeppson som till IVO
8(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dm 8.7.3-32463/2015-1
uppgett att han dagligen finns på Solhäll. Enligt andra inkomna
uppgifter framkommer dock att han inte finns i verksamheten längre
och att han inte är anträffbar då personal och sjuksköterska söker
honom.
Vid inspektionen framkom att det inte förekommer någon behandling
eftersom ingen har utbildning för det. Det man erbjuder är aktiviteter
såsom utflykter, man handlar, grillar, matar änder, plockar svamp och
bär.
Det saknas vårdplaner och genomförandeplaner för de flesta boende.
Detta innebär också att man inte har utrett behoven hos var och en för
att anpassa vårdens och omsorgens innehåll. Av yttrande från Swenika
AB framgår att upprättande och införande av behandlingsplaner har
påbörjats.
En placerande kommun beskriver följande från sitt besök i september
2015.
"Under vårt besök reagerade jag på att de boende (samtliga som vi
skulle besöka) låg och sov när vi hade bokat besök, en klient var inte
ens påklädd när vi blev insläppta i hans rum. Jag tycker att detta tyder
på att den enskildes delaktighet inte värdesätts så högt samt att de inte
har någon tydlig struktur på vardagen. (Vi kom vid 14-tiden.)"
Swenika AB beskriver följande behandlingsinnehåll i sitt yttrande.
"På Solhäll finns gemensam arbetsmetodik, ADL, Humexmetoden och
Leon. "
Hos oss på Solhällan ser vi att varje människa är unik Därför
skräddarsyr vi vårt arbete efter det behov varje enskild individ har.
Humexmetoden bygger på ett ömsesidigt förtroende mellanboende och
handledare. Detta skapar samarbetsvilja och är ett sätt då vi
gemensamt hittar den dolda positiva egenskapen hos varje enskild
individ med målet att åstadkomma förändring, utveckling,
återhämtning. Genom att skapa förutsättningar till förändring, har
varje individ möjlighet att själv fatta det beslut, om hon eller han vill
göra förändringen nu eller i framtiden. Väljer den individen att göra
förändringen nu, har erbjudandet presenterats vid rätt tillfalle och
varit på rätt nivå.
Som människa kan du inte förändra någon annan -bara dig själv.
Vi kallar vår arbetsmetod Humex. Ett enklare ord för
humanexistentialism.
Humanexistentialismen utgår från humanismen och existentialismen.
9(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
Humanism: Alla har lika värde, alla har rätt till ett fritt demokratiskt
liv, oberoende av kön, hudfärg, religion, sexualitet och politiskt åsikt.
På Solhäll bemöts alla med respekt, integritet och värdighet.
Existentialism: Alla gör vi ett val, och fattar beslut efter detta.
Att inte välja är också ett beslut. Det kan komma situationer i livet då
man inte kan, eller har förmåga attfatta vissa beslut. När detta
inträffar måste någon annan ta vid, utifrån den kunskap man besitter
om den enskilda individen.
Vad är Leon-principen? Leon-principen är att tillvarata den
individenspositiva egenskaper med lägsta effektiva
omhändertagandenivå. "
rvo bedömer att ovanstående beskrivning av behandlingsinnehåll från
Swenika AB inte innehåller något konkret som visar att
behandlingsinsatser erbjuds de boende. Det är snarare en beskrivning
av ideologier.
Läkemedelshantering
De personer som har psykiatrisk problematik och sjukdom erbjuds
endast läkemedelsbehandling och kontakt med konsultläkare. De
boende har mestadels läkemedel via apodos som ska delas ut av
delegerad omvårdnadspersonal. Utöver det finns det ordinerade
läkemedel att ges vid behov. Det rör sig även om narkotiska preparat
för vilka särskilda regler gäller. Omständigheten att det endast funnits
en sjuksköterska i verksamheten har även medfört brister i hanteringen
av inventering och kontroll av narkotiska läkemedel. Av 5 kap. 3§
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000: 1) om
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården framgår att det ska finnas
ändamålsenliga rutiner för en säker kontroll av förbrukningen av
narkotiska läkemedel. I praktiken innebär detta att inventering och
kontroll av narkotiska läkemedel bör utföras av annan behörig hälso­
och sjukvårdspersonal än den som har ansvar för rekvisition och
förvaring. På Solhäll är det samma sjuksköterska som rekvirerar och
iordningställer läkemedlen som också kontrollräknar de narkotiska
preparaten.
Begränsningsåtgärder
.rvo konstaterar att de boende begränsas på ett sätt som saknar lagligt
stöd. De boende har en placering som bygger på frivillighet enligt SoL.
De ska erbjudas insatser och stöd efter individuella behov. På Solhäll
behandlas de boende som ett kollektiv där personalen bestämmer
reglerna om röktider och godisdagar på ett sätt som visar på en
10(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
djupgående okunskap om de boendes rättigheter. Av yttrande från
Swenika AB framkommer att "cigarettiderna" numera har upphört.
Vid inspektionen observerades att det fanns anslag på väggarna om
"cigarettider". Det framkom att många boende röker och att endast
enstaka boende själva har hand om sina cigaretter. Övrigas cigaretter
förvaras i personalrummet och delas ut på bestämda tider enligt
anslaget schema. Samma tider gäller för alla, Det framkom även att
boende som inte själva kan handla endast fick godis på fredagar eller
lördagar, oavsett önskemål.
En tidigare anställd säger att personalen bestämde när de boende skulle
fi1 cigaretter. Ibland blev det bråk eftersom olika personal gjorde efter
sitt eget tycke.
Sjuksköterskan berättade att hon hade påtalat att det var fel att begränsa
de boende på detta sätt men hade inte fått gehör för det.
So/häll har undermåliga lokaler och brister i hygien
NO bedömer att den fysiska miljön inte uppfyller lagens krav på god
kvalitet och att bristerna är så allvarliga i vissa avseenden att det är att
beteckna som sanitär olägenhet med bland annat mögel i lokalerna och
urin på golven. Möjligheterna att upprätthålla hygien såväl avseende
lokalerna som personlig hygien är så undermåliga att de utgör en
riskfylld miljö för de boende med fara för hälsa, liv och säkerhet.
NO bedömer vidare att det finns omfattande renoveringsbehov av alla
byggnader och behov av planering av bostäder som är anpassade för
dem som bor där. Visst renoveringsarbete har visserligen påbörjats men
det krävs ett genomgripande arbete, inte bara målning och dylikt. Det är
vidare åtgärder som inte bedöms kunna göras inom rimlig tid med
påföljd att de boende under lång tid skulle tvingas bo i lokaler som är
hälsofarliga och som inte är ändamålsenliga eller anpassade för de
boendes behov. En ombyggnad skulle innebära en stressig miljö och
ökad oro för de boende.
Vid inspektionen den 26 augusti gjorde NO:s representanter en
rundvandring i samtliga lokaler och notera4e följande.
I huvudbyggnaden finns kontor och personalrum. På nedre botten finns
kök och matsal. Matsalen ger ett spartanskt och slitet intryck. Där finns
endast några bord med stolar. Tre av de boende har sina bostäder på
nedre botten. De boendes bostäder består av ett enda rum utan
möjlighet till matlagning. I ett litet rum låg ' · · ·
( i sin säng. I
rummet fanns för övrigt bara en vanlig stol. Sjuksköterkan berättade att
hon har påtalat att
behöver en !atölj att sitta i men det har inte
lett till något inköp. De tre boende på denna våning delar ett badrum
11(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
med dusch och toalett i korridoren samt ytterligare en toalett. Toaletten
ser smutsig ut och det är urin på golvet.
På andra våningen finns sex rum. De boende delar en dusch och två
toaletter i korridoren. Det finns ett TV-rum. Hela byggnaden ger ett
mycket slitet och ofräscht intryck med stora renoveringsbehov.
I det grå huset finns fem bostadsrum. Det finns en dusch och toalett på
bottenplanet och en på övervåningen och delas av de boende där, två på
varje våning. Det finns ett gemensamt dagrum samt ett gammalt och
omodernt kök. Lokalerna saknar trivsel och är ofräscha med dålig lukt
av smuts och inpyrd rök.
En trappa går till ett källarplan. Nedanför en sliten och smutsig trappa
finns ett utrymme i suterrängplan med toalett och entredötr till huset.
Här finns också ett bostadsrum där en brukare bor. Eftersom detta rum
särskilt har påtalats i anmälan ville IVO:s representanter titta på detta
rum och återvände senare när brukaren var ute. På golvet i rummet stod
· Det var 1
~
golvet. Det var en förfärlig stank i rummet. Golvet var sönderfrätt av
. I rummet fanns en mängd
, Personalen berättade att den
-
I gula villan finns tre bostadsrum. Ett är under renovering. Det finns en
toalett med dusch. Det finns ett gammalt omodernt kök som kommer
att rivas enligt uppgift från personal. Huset är slitet och ofräscht.
Ingen av byggnaderna är anpassad för personer med fysiska
funktionshinder. Det finns trappor, smala gångar, trösklar och små
toalett- och hygienutrymmen som de boende måste dela med andra.
Samtliga byggnader ger intryck av stora renoveringsbehov och brist på
trivsel. Lokalerna ger vidare intryck av slitage, bristande hygien,
trångboddhet för de boende och tristess.
I anmälan till IVO inkom bland annat följande synpunkter på Solhälls
lokaler.
"Verksamheten är oerhört nedsliten och de boendes rum och
allmänutrymmen är mycket smutsiga. Många delar på toaletter och
duschar vilket är en hälsoriskpå grund av smuts. Där bor också en
i källaren i ett rum som är så nedslitet och smutsigt att det är
vanvård."
Även klienter har hört av sig till rvo angående lokaler och fysisk
miljö. En klient som hört av sig flera gånger skriver följande.
"På boendet Solhäll inomhus är det mögel, trasigt, smutsigt. Detta är
~
och mår inte bra här
ingen hälsosam miljö, ~
inne. Detta är påpekat men ingen verkar bry sig om detta. Jag bor i ett
J
12(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
av rummen på övervåningen på huvudbyggnaden vägg i vägg med
duschrummet som det stinker mögel i och fukten har tagit sig in i mitt
och känner mig trött
rum, det syns på tak och golv. ~
dygnet runt men det bryr sig inte ägaren Sven om. Det är ingen fara
säger han. Huset vi bor i är rivningsklart. "
I en skrivelse till IVO från flera boende sägs bland annat följande.
"Här är väldigt smutsigt och intagna som kissar och det andra med på
golvet och där vi röker. Toaletterna är smutsiga och på den ena regnar
det in. Nya möbler som man kan sitta i till matsalen och rena sängar
och madrasser har vi inte fått. Vi äter mest på rummen för där är inte
så smutsigt och kladdigt".
En personal har inkommit med en skrivelse den 21 september 2015 av
vilken följande framkommer.
"Man har nu efter flertalet påstötningar angående en boendes rum
flyttat r
till annat rum. Vid flytt av möbler uppdagades
mögelskador och fukt på väggarna".
Vid inspektionen framkom att man nyligen hade anställt en
städpersonal som städar allmänna utrymmen två gånger i veckan.
Tidigare låg ansvaret för städningen enbart på omvårdnadspersonalen. I
inkonunet yttrande upp ges att det numera finns städpersonal måndag
till fredag.
En personal som kontaktat IVO den 29 september 2015 uppger att
hygienen sedan inspektionen gjordes nu blivit än mer eftersatt på grund
av att det har uppkommit personalbrist senaste veckorna och att det är
mycket smutsigt.
En handläggare i en kommun som har en boende placerad på Solhäll
har kontaktat IVO då man hade hört att IVO hade en pågående tillsyn
på Solhäll. Det framkom att deras klient hade haft synpunkter på
boendet varför kommunen gjorde ett besök. Vid besöket fann
konununen flera omständigheter som gällde klientens boendemiljö som
man hade synpunkter på och som framfördes till verksamheten.
Synpunkterna gällde ett löst räcke på balkongen, en kompressor utanför
den boendes rum som skapar regelbundna ljud och stressar klienten.
Rökning sker utanför rummet med påföljd att mycket rök kommer in i
den boendes rum. Verksamheten menade att balkongräcket inte
utgjorde någon säkerhetsrisk och den boende erbjöds annat rum som
skulle renoveras.
13(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
En annan kommun som NO har varit i kontakt med uppger att man under lång tid har påtalat lokalernas brister utan att det hänt så mycket. Kommunen har flyttat på ett antal personer under åren och ska nu flytta på de tre som bor kvar, vilket beslutades efter ett besök i verksamheten i september 2015. Handläggaren som var med vid besöket beskriver att personalen själva uttryckte att boendemiljö och brandskydd" inte uppfyllde kraven". Det saknades tillräckligt med toaletter och duschar men detta innebar enligt verksamheten inte missförhållande för de boende. Handläggaren upplevde husen och lokalerna som slitna och att rummen kändes smutsiga och inrökta. Vad menas med god kvalitet i boendets utformning? IVO konstaterar att Solhäll för flertalet av de boende är ett permanent boende och flera har bott där i många år. Detta ställer naturligtvis krav på att boendet ska vara av god kvalitet, hemlikt, tryggt och säkert. Av Socialstyrelsen vägledning "Det är mitt hem, Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning" (2011) framkommer följande. En del personer med funktionsnedsättning behöver bo i en bostad där det också finns personal som ger stöd och service, och för dem finns insatsen bostad med särskild service som regleras i både SoL och LSS. Insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS är relativt väl beskriven i förarbetena till LSS även om lagen inte i detalj reglerar hur boendet ska vara organiserat. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd samt en handbok som gäller bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Personer med psykisk funktionsnedsättning kan också få en bostad med särskild service enligt SoL, men varken lagen eller förarbetena anger hur den ska vara utformad. Det finns dock inget som talar för att en sådan bostad ska vara utformad på något annat sätt än en bostad med särskild service enligt LSS eller en helt vanlig (ordinär) bostad för permanent boende. En bostad med särskild service enligt LSS kan vara utformad som en gruppbostad eller en servicebostad (prop. 1992/93: 159). För båda boendeformerna finns tre viktiga kriterier som även beskrivs närmare nedan. Bostaden • ska vara fullvärdig
• är den enskildes permanenta hem
• ska inte ha en institutionell prägel.
14(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
Vad är en fullvärdig bostad?
Om en sökande bedöms ha rätt till insatsen bostad med särskild service
för vuxna ska kommunen erbjuda en fullvärdig bostad. Uttrycket
"fullvärdig bostad" ställer särskilda krav på bostadsstandarden men i
första hand gäller de generella byggbestämmelser som också gäller för
bostäder i allmänhet (prop. 1992/93: 159). I Boverkets byggregler ­
föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) anges att en fullvärdig
bostad ska ha ett rum med inredning och utrustning för personlig
hygien, ett rum eller en avskiljbar del av ett rum för samvaro och sömn
och vila, ett rum eller en del av ett rum för matlagning m.m. De enda
undantagen gäller studentbostäder och vissa bostäder för personer med
demens. De bostäder som uppfyller detta kallas ofta för fullvärdiga, och
att bo i en fullvärdig bostad är en viktig förutsättning för att kunna leva
ett självständigt liv.
Brister i standard och hygien på Solhäll
IVO konstaterar att de boende som är placerade på Solhäll för boende
med särskilt stöd har ett beslut enligt 7 kap 1 § 2 p SoL. Boendet är för
dessa permanent och utformningen och standarden på dessa bostäder
ska således kunna jämställas med bostäder med särskild service enligt
9 § 9 LSS, vilket framgår av ovanstående.
Verksamheten har visserligen beviljats ett tillstånd för ändamålet i
befintliga lokaler men det många år sedan. Vid en tillståndsprövning
idag hade tillstånd inte beviljats med tanke på den låga standard som
bostäderna har.
IVO menar att även om tillstånd har beviljats i dessa lokaler måste
huvudmannen ta ansvar för att hålla lokalerna i ett bra skick och även
anpassa sig till den utveckling som sker på området och efter de
boendes behov.
IVO anser det vara oacceptabelt att boendet är i så dåligt skick och att
de boendes rum har så undermålig standard. Bostäderna består av ett
enda rum och de boende får dela toaletter och dusch i korridoren.
Dessa är dessutom trånga och ohygieniska då det finns personer som
har problem med hygienen och orenar på golvet. Vidare finns det äldre
personer med fysiska funktionsnedsättningar och stora
omvårdnadsbehov som behöver hjälp med byte av inkontinensskydd
och med personlig hygien. Att de ska behöva dela toalett och
duschutrymmen är oacceptabelt ur integritetssynpunkt. Dessa är
dessutom inte handikappanpassade.
En .
är hänvisad till sin säng och en pinnstol i ett kalt litet
rum, vilket utgör hela
bostad.
Det rum som fanns i källaren för en boende fram till nyligen var en
sanitär olägenhet och ren misär. Att låta en person i samhällets vård bo
15(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
under sådana förhållanden i flera år kan inte ses som annat än vanvård.
Rummet har nu även visat sig vara angripet av mögel och fukt. Även
andra utrynunen uppges av de boende vara angripna av mögel och fukt.
Det finns personer som skulle kunna laga sin mat och förvara egen mat
i den egna bostaden vilket inte är möjligt då bostäderna inte heller i
denna del uppfyller några av dagens krav på bostädernas utfonnning.
Vid inspektionen framkom även att de byggnader som var obemannade
nattetid stod olåsta. Sjuksköterskan ansåg detta vara oroande då vem
som helst skulle kunna ta sig in till de boende. De boende hade
dessutom inte nycklar till husen eller till sina egna bostäder.
. I yttrande från Solhäll uppges att de boende som önskar numera kan få
nycklar. Vidare pågår installation av trygghetslarm. Det uppges även att
renovering pågår i prioritetsordning, utan vidare precisering. Ytterligare
en dusch ska installeras. Boende i källarplan har flyttat till annat rum.
IVO bedömer att de åtgärder som Swenika AB redovisar vare sig är
tillräckliga eller genomförda med den skyndsamhet som krävs.
So/häll saknar ett systematiskt kvalitetsarbete
Solhäll saknar ett ledningssystem och implementerade rutiner. IVO
bedömer att detta utgör allvarliga risker när det gäller kvalitet och
säkerhet i verksamheten för de personer som bor där.
Verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård och insatser enligt SoL
omfattas av kraven på systematiskt och fortlöpande kvalitetsarbete
enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9)
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I detta ligger att
planera, leda, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
En viktig del i detta arbete består i att avvikelser, klagomål och
synpunkter ska tas om hand. Det finns en rapporteringsskyldighet hos
personal och ledning avseende brister och missförhållanden gällande
såväl avvikelser som rör hälso- och sjukvård som insatser enligt
socialtjänstlagen (6 kap 4 § PSL, 14 kap 3 § SoL). All personal ska
erhålla utbildning och återkommande information om sina skyldigheter
att uppmärksamma och rapportera missförhållanden och risk för
missförhållanden i verksamheten i enlighet med lex Sarah. De ska
också rapportera avvikelser gällande vårdskador eller risk för
vårdskador enligt lex Maria. Avvikelser ska ta tas om hand och utredas
av ansvarig i verksamheten och vid behov ska åtgärder vidtas för att
förebygga liknande händelser i framtiden.
De få rutiner som finns på Solhäll är inte implementerade hos
personalen. Det finns inga rutiner för avvikelsehantering.
Sjuksköterskan har påtalat vikten av att skriva avvikelser och
16(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
personalen har först nyligen börjat skriva avvikelser när det gäller
läkemedel. Vidare är bland annat är hygienrutinerna bristfälliga. I
klagomål till IVO från en tidigare anställd framkommer följande.
"Personalen på kvällen skulle också arbeta i köket efter att de gjort
omvårdnadsarbete utan att byta arbetskläder. Bädda sängar och byta
blöjor görs utan handskar och förkläden. Vid min bredvidgång fick jag
ingen information om vilka hygienrutiner eller andra rutiner som
gällde. Fick information om att det finns en pärm där det står. Det var
så rörigt och ej aktuella papper i den så jag kunde inte utläsa vad som
gällde."
"Personalen har inte kunskaper om hur man ger läkemedel. Alla
medicintider fanns på en whiteboardtavla där man skulle se vilka
klockslag man skulle dela ut läkemedel. Fanns ingen sjuksköterska att
ringa och fråga eller som kunde komma om man behövde hjälp. En
ägare bor i Skåne och han fick man ringa. "
Intervjuad personal har hört talas om rapporteringsskyldigheten enligt
lex Sarah men de vet inte hur det fungerar och det har inte förekommit
några sådana rapporter. Några anmälningar enligt lex Sarah eller lex
Maria har aldrig inkommit till IVO från Solhäll, trots att allvarliga
missförhållanden finns i verksamheten och avvikelser i
läkemedelshantering har förekommit. Enligt redovisning från Swenika
AB finns rutiner för avvikelsehantering. IVO ifrågasätter om dessa är
implementerade då sjuksköterskan den 21 september 2015 har uppgett
att aktuella rutiner för avvikelsehantering saknas.
Det har framkonimit att Sofia Agram efter inspektionen har anställts av
Swenika AB för att utveckla verksamhetens kvalitet och ansvara för
verksamhetens yttrande till IVO i ärendet. Ytterligare en person, Frida,
undersköterska, har anställts för detta ändamål och hon uppges nu vara
arbetsledare på Solhäll. Då Sofia Agram den 6 oktober 2015 kontaktade
IVO och hade frågor om IVO:s handläggning i ärendet, uppgav hon att
hon och Frida har arbetat med nya rutiner och annat och att de har
förbättrat kvaliteten på Solhäll avsevärt samt att detta redan märks
tydligt i verksamheten. Detta besked kom till IVO samma dag som en
anmälan från personalen och sjuksköterskan av vilken framkom att det
är kaos i verksamheten, att personalen har sjukskrivit sig och att
verksamheten nu står utan såväl omvårdnadspersonal som
sjuksköterska samt att ägarna som är ansvariga har pensionerat sig och
gjort sig oanträffbara för personalen. Detta var inte något som Sofia
Agram nämnde.
IVO finner det anmärkningsvärt att Swenika AB till IVO uppger att
verksamheten har genomgått synliga förbättringar under rådande
17(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
omständigheter. Vilka förbättringar som är gjorda kan inte utläsas av
yttrandet från verksamheten.
Dokumentation
Det finns flera syften med den löpande dokumentationen. Ett
övergripande syfte med dokumentation är att värna den enskildes
rättssäkerhet och att insatser ges med den kvalitet som föreskrivs i SoL.
Ett annat syfte är att t.ex. göra det möjligt att över tid följa utveckling i
ärendet och därigenom utgöra underlag för uppföljningen av den insats
som ges. Här är det viktigt att se att det i den löpande dokumentationen
finns en koppling till innehållet i den genomförandeplan som bör
finnas. Dokumentationen ska göra det möjligt att följa utvecklingen, att
se faktiska omständigheter och händelser av betydelse, samt om
insatsens genomförande motsvarar brukarens behov.
Det finns inga rutiner i verksamheten om hur patientuppgifter ska
dokumenteras och det råder okunskap om vad som är socialtjänst­
respektive hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Den dokumentation som förs läggs i socialtjänstjournalen, även det
som rör hälso- och sjukvården. Dessutom används det i verksamheten
en anteckningsbok i vilken personalen skriver uppgifter om samtliga
boende, samtidigt som man skriver meddelanden till varandra. Denna
form av dokumentation och hantering av information som rör de
boende är inte förenlig med lagstiftningen. Det kan även innebära att
uppföljning och utvärdering av insatser inte är möjlig, vilket kan utgöra
risker avseende de boendes, hälsa liv och säkerhet.
Det har vid granskningen framkommit att det i verksamheten finns
stora brister som rör dokumentationen. Verksamheten använder sig av
dokumentationsprogrammet Safe Doc men har enligt sjuksköterskan en
alltför enkel version av systemet.
Swenika AB skriver i sin redovisning att åtgärder avseende
dokumentationsprogram är pågående. Det framgår inte i övrigt hur
dokumentationsbrister åtgärdas.
Av 5 kap. 11 § SoL framgår att genomförande av beslut om insatser ska
dokumenteras.
Av 4 kap. 9 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL,
LVU, LVM och LSS framkommer att åtgärder som vidtas vid
handläggning av ett ärende eller vid genomförande eller uppföljning av
en insats fortlöpande och utan oskäligt dröjsmål ska dokumenteras i
journalen. Detsamma gäller faktiska omständigheter och händelser av
18(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
betydelse för handläggningen av ett ärende eller för genomförandet
eller uppföljningen av en insats.
Av journalen ska det framgå när
1. åtgärder enligt första stycket har vidtagits och av vem,
2. faktiska omständigheter eller händelser av betydelse har inträffat,
och
3. en handling av betydelse för handläggningen av ett ärende eller för
genomförandet eller uppföljningen av en insats har kommit in till eller
upprättats av den som bedriver verksamhet.
I 6 kap. SOSFS 2014:5 regleras närmare vilka skyldigheter utföraren
har avseende dokumentationen. Där framkommer bland annat att det
bör upprättas en genomförandeplan som utgångspunkt för fortlöpande
anteckningar i journalen och underlag för uppföljning avinsatsen.
Genomförandeplanen bör revideras vid behov.
Enligt 3 kap. 1och3 §§Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14)
om informationshanterjng och journalföring i hälso- och sjukvården
ska vårdgivaren säkerställa att det finns rutiner för hur patientuppgifter
ska dokumenteras i patientjournaler. Vidare framgår att rutinerna ska
säkerställa att patientjournalen kan utgöra ett underlag för uppföljning
av vårdens resultat och kvalitet.
Av 3 kap. 6 § patientdatalagen (2008:355) ,PDL, framgår att en
patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och
säker vård.
Verksamheten anpassas inte efter behoven
En viktig del i kvalitetsarbetet är att verksamheten planeras och
utformas efter de boendes behov.
Tillsynen vid Solhäll visar att måltiderna planeras och serveras på tider
som är anpassade efter kockens och övrig personals arbetstider.. Det
innebär att kvällsmat serveras redan klockan 16.30 och denna är av
enklare slag, till exempel bär och yoghurt. Därefter serveras bara
kvällskaffe kl 18.30. Den kommun som besökte verksamheten efter
klagomål från deras klient hade synpunkter på detta då klienten inte
ansåg att han fick tillräckligt med mat. Även andra har klagat på
mattiderna och lång nattfasta. Detta är särskilt allvarligt med tanke på
de äldre personerna som finns i boendet.
Swenika AB har i yttrandet uppgett att kvällsfika nu serveras cirka
20.00.
19(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
Tillämpade bestämmelser
3 kap. 3 §, 13 kap. 9 §andra stycket, 14 kap. 3 §samt 16 kap. 4 §
socialtjänstlagen (2001 :453), SoL
3 kap. 11 §socialtjänstförordningen (2001:937)
2 a, 2 e, 28, 29 §§hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL
5 kap. 3§ socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2000: 1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
3 kap. 6 § patientdatalagen (2008:355), PDL
3 kap. 1, 3§§ (SOSF 2008:14) om informationshantering och
journalföring i hälso- och sjukvården
3 kap. 1 §, 4 kap. 1-4 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Underlag
Anmälningar från tidigare anställd
Klagomål från boende
Inspektionsprotokoll
Tjänsteanteckningar från samtal med ägare
Tjänsteanteckningar från telefonsamtal
Anmälningar från personal
Inkommen skrivelse från Borgholms kommun
Inkommen skrivelse från Skarpnäck stadsdelsförvaltning
Yttrande från Swenika AB
Bakgrund och beskrivning av ärendet
IVO har mottagit flera klagomål avseende Solhäll.
Klagomål 2014
Ett klagomål inkom till IVO från en enskild i april 2014. Den klagande
anförde att det fanns brister avseende bland annat hygien,
brandsäkerhet, toaletter, maten, mattider och aktiviteter.
IVO begärde ett yttrande från huvudmannen vilket inkom i juni 2014.
IVO bedömde utifrån verksamhetens yttrande att ärendet kunde
20(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
avslutas med tillägget att en inspektion kommer att genomföras vid ett
senare tillfälle.
Klagomål/anmälan 2015
I augusti 2015 mottog IVO en anmälan från en anonyin tidigare
anställd av vilket huvudsakligen följande framkom.
"Har aldrig sett ett ställe som har så nedsatt vård och omsorg. Någon
form av behandling kan man inte se. Står på hemsidan att man är ett
behandlingshem och vissa som bor där är missbrukare och måste väl få
den behandling som de behöver. Fanns inga omsorgsplaner som är
aktuella så man skall veta vilka behov man skall tillgodose eller mål
som skall uppfyllas. Verksamheten är oerhört nedsliten och de boendes
rum och allmänutrymmen mycket smutsiga. Många delar på toaletter
och duschar som är en hälsorisk på grund av smuts. De boende får
minimalt med stimuli och aktiviteter. Ibland åker man och matar änder
vid en sjö, det passar klart vissa men inte alla. Personalen arbetar
utifrån sitt eget tyckande då föreståndaren slutade vid jultid och ingen
ny funnits. De boende får kvällsmat kl 16.00 och kaffe kl 18.00 och
sedan händer ingenting. Finns ingen tid för att umgås eller aktivera.
Personalen har jour och sover där på natten. Finns personer som inte
öppnar dörren då de boende söker hjälp. Boendet har tre hus och ingen
personal har uppsyn på dessa under kvällen och natten då det endast
finns en person. Personalen har inte kunskaper om hur man ger
läkemedel. Alla medicintider fanns på en whiteboardtavla där man
skulle se vilka klockslag man skulle dela ut läkemedel. Fanns ingen
sjuksköterska att ringa och fråga eller soi:n kunde komma om man
behövde hjälp. En ägare bor i Skåne och han fick man ringa.
Där bor också
i källaren i ett rum som är så nedslitet och
smutsigt att det är vanvård. Personalen vistades i personalrummet
mycket och de boende fick knacka på en dörr hela tiden. De bestämde
när de boende skulle få cigaretter. Ibland blev det bråk eftersom olika
personal gjorde efter sitt eget tycke. Personalen på kvällen skulle också
arbeta i köket efter de gjort omvårdnadsarbete utan att byta
arbetskläder. Bädda sängar och byta blöjor görs utan handskar och
förkläden. Vid min bredvidgång fick jag ingen information om vilka
hygienrutiner eller andra rutiner som gällde. Fick information om att
det finns en pärm där det står. Det var så rörigt och ej aktUella papper i
den så jag kunde inte utläsa vad som gällde. Tillgång till att läsa i
datajournalen skulle jag få efter att hon som ordnade detta kommit hem
från semester 14 dagar senare. Såg boende som gick med
och som var riktigt smutsiga. Vissa som bor där är gamla och
behöver mycket hjälp med hygien och blöjbyte som de inte fick. Vissa
hade
_och fick ändå inte hjälp med daglig
toalett.
21(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
Under sommaren 2015 mottog NO även klagomål från en boende som
bland annat påtalar bristande hygien och avsaknad av
behandlingsinsatser.
Inspektion den 26 augusti 2015
NO beslutade mot bakgrund av inkomna anmälningar att göra en
oanmäld inspektion vid Solhäll den 26 augusti 2015.
NO togs emot av personer som var i färd med att köpa Solhäll. En
tilltänkt ny föreståndare var på plats sedan någon vecka, liksom
blivande ägare samt en sjuksköterska som började sin anställning i juni
2015.
NO intervjuade denna ledning som var på plats samt några ur
personalen. Vidare gjordes en rundvandring lokalerna.
Inspektionen avslutades med en återkoppling till ledningen. NO
påtalade att det finns allvarliga brister i verksamheten och att
standarden i boendet är oacceptabel. Efter detta valde de tilltänkta
ägarna att avbryta köpet av Solhäll och lämnade verksamheten
tillsammans med den tilltänkta föreståndaren för vilken en ansökan just
hade lämnats in till NO:s tillståndsavdelning.
Efter inspektionen har NO intervjuat ägarna Swen Jeppson och Annika
Eriksson per telefon samt fört samtal med dem vid flera tillfällen.
IVO har efter inspektionen mottagit flera mail från boende som påtalar
missförhållanden, liksom från personal som hört av sig på olika sätt och
som uppger att situationen på Solhäll har blivit ohållbar för boende och
personal. Merparten av personalen och sjuksköterskan har sjukskrivit
sig på grund av arbetsmiljöproblem. De påtalar även att Solhäll är
otryggt och osäkert för de personer som bor där. IVO har även haft
kontakt med två placerande kommuner som har haft synpunkter på
verksamheten.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Birgitta Hagström.
I den slutliga handläggningen har enhetschefen Margareta Franss-on och
avdelningsjuristen Hans Yngve deltagit. Inspektören Michaela Hecht
Gunnarsson har varit föredragande.
22(24)
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
Inspektionen för vård och omsorg
För Inspektionen för vård och omsorg
~~D
•
.
'-'V ••
Birgitta Hag
o
,
·
~a
Bilaga: Överklagandehänvisning
Hecht Gunnarsson
23(24)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.3-32463/2015-1
Bilaga
Hur man överklagar
Den som vill överklaga Inspektionen för vård och omsorgs (IVO)
beslut ska skriva till Förvaltningsrätten i Jönköping. Skrivelsen ställs
till förvaltningsrätten men ska skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg
Box 2163
550 02 JÖNKÖPING
Överklagandet ska ha kommit in till IVO inom tre veckor från den dag
då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det
allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades.
Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommar-, jul- eller nyårshelg, räcker det att skrivelsen
kommer in nästa vardag.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange
vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som klagande
begär. Inspektionen för vård och omsorgs diarienummer ska även
anges.
24(24)