Till dig som har en tonåring som ska välja till gymnasiet.

Till dig som har en tonåring
som ska välja till gymnasiet.
Innehåll
Ord på vägen...
Har din tonåring inte bestämt sig ännu?
Att göra sitt gymnasieval innebär för de
flesta en mängd funderingar än hit och
än dit. Det gäller både valet av program
men också en hel del praktiska saker
som man behöver ha koll på, exempelvis
behörigheter, läsa vidare, när valet görs
osv...
Därför får du här av oss en Guide som
vi hoppas kan hjälpa dig på vägen till
rätt val.
Lycka till!
2
4
5
6
7
7
8
9
10
12
Behörig till gymnasiet?
Obehörig till gymnasiet?
Vilka program finns det?
Gymnasiesärskola
Högskolebehörighet
Tips på vägen
Antagningskansliet
Katedralskolan Skara
Viktiga datum
3
Gymnasieskolan
Behörig till gymnasiet
För att vara behörig till gymnasiet och komma in på något av de
18 nationella programmen måste man ha godkänt betyg (E) i
matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelska.
För att komma in på ett Yrkesförberedande program behöver man ha godkända betyg i ytterligare fem valfria ämnen.
För att komma in på ett Högskoleförberedande program
behöver man ha godkända betyg i ytterligare nio ämnen:
• Ekonomi-, Humanistiska och Samhällsvetenskapsprogrammet;
fyra av de nio ämnena ska vara geografi, historia, religions- och
samhällskunskap.
• Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet;
tre av de nio ämnena ska vara biologi, fysik och kemi.
• Estetiska programmet;
de nio ämnena är valfria.
Om man inte är behörig till gymnasiets nationella program kan
man få behörighet genom att läsa något av de fem introduktionsprogrammen på gymnasiet. Läs vidare om detta på nästa sida.
4
Obehörig till gymnasiet
Individuellt alternativ är för de elever som saknar en
stor del av de betyg som krävs för att vara behörig till de nationella programmen. Utbildningen formas efter elevens behov
och förutsättningar, målet är att man ska kunna gå vidare till
yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden.
Språkintroduktion är för de elever som nyligen anlänt
till Sverige, som saknar godkända betyg till nationella program
och som behöver utbildning i det svenska språket. Tyngdpunkten ligger på det svenska språket men man får även lära sig
mer om det svenska samhället och den svenska skolan.
Preparandutbildning är för de elever som saknar betyg
i de ämnen som krävs för att bli behörig till de nationella programmen. Under ett läsår läser man in de grundskolekurser
som man saknar.
Yrkesintroduktion är för de elever som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar godkända betyg för att gå
på programinriktat individuellt val eller på ett yrkesprogram.
Yrkesintroduktionen kan innehålla utbildning för att få arbete
eller för att söka till ett yrkesprogram. Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som man inte har godkända betyg i, kurser från yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande
eller praktik. Efter utbildningen kan man söka arbete eller läsa
vidare på ett yrkesprogram.
Programinriktat individuellt alternativ är för de
elever som vill gå ett yrkesförberedande program men som
saknar godkända betyg i något enstaka ämne. För att bli antagen till programinriktat individuellt alternativ ska man ha godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller
matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
samt i minst tre andra ämnen. Ofta läser man tillsammans med
det yrkesprogram man valt.
Kontakta SYV för mer information om din ungdom riskerar att
bli obehörig till gymnasiet.
5
Programmen
Gymnasiesärskolan
Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan som styrs av regler från Skolverket. Förutom de nationella programmen finns ett
fåtal riksrekryterande utbildningar och så kallade särskilda varianter. Det finns även ett internationellt program, IB (International Baccalaureate Diploma Programme), en internationell utbildning som ger en examen och behörighet till universitet och högskolor i över
70 länder. Undervisningsspråket är engelska. Kurserna under det första preparandåret tas från NA- och SA-programmens kursutbud.
Under de följande två IB-åren väljer man sex kurser enligt IB:s internationella läroplan.
Läs mer om de olika programmen på skolverket.se.
Gymnasiesärskolan är en fyraårig skolform som är frivillig men
när den väl har startat är den obligatorisk. Utbildningen vänder sig till
ungdomar som har en utvecklingsstörning. Ungdomarna väljer mellan
nio olika program som alla inriktar sig mot ett yrke. Det finns också
individuella program för de ungdomar som behöver en utbildning som
är anpassad för just honom eller henne. På gymnasiesärskolan får ungdomarna en bra grund och stöd för sitt framtida arbetsliv, kanske fortsatta studier på folkhögskola eller annan sysselsättning.
Högskoleförberedande program förbereder
eleven för vidare studier på högskola/universitet och yrkeshögskola. Med gymnasieexamen (tidigare kallat slutbetyg) har eleven grundläggande behörighet till dessa studier.
Yrkesförberedande program förbereder eleven för arbete och med en gymnasieexamen från ett yrkesprogram (yrkesexamen) har eleven möjlighet att arbeta
inom sitt valda yrkesområde. Eleven har även möjlighet att
uppnå grundläggande behörighet till studier på högskola/
universitet och yrkeshögskola under gymnasietiden. Detta
görs genom att välja till svenska 2*, svenska 3 samt engelska 6.
Inriktning - Genom att välja inriktning kan man välja
ett område/ämne som man är mer intresserad av inom
sitt program. Val av inriktning sker oftast inför åk 2. Om
det program man är intresserad av men inte den specifika
inriktningen finns på aktuell skola kan man i många fall välja
till de ämnen som inriktningen erbjuder genom aktuell skolas individuella valutbud. Individuellt val är kurser om 200 p
som alla elever på gymnasiet måste läsa.
Kurser och betyg - På gymnasiet läser man kurser
och efter varje avslutad kurs sätts betyg, vilket betyder att
kursen är avslutad och inte återkommer året därpå.
Meritpoäng - Vissa kurser på gymnasiet kan ge meritpoäng för att söka till högskola eller universitet. Meritpoäng
får man för kurser i moderna språk, engelska och matematik – oavsett vilken utbildning man söker. Man kan maximalt
få 2,5 meritpoäng. Kurser som krävs för behörighet ger
inte meritpoäng.
* ingår i programmen Barn- och fritid samt i Vård- och omsorg.
6
Yrkesförberedande program
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet*
-husbyggnad
-plåtslageri
El- och energiprogrammet*
-elteknik
Fordons- och transportprogrammet*
-transport
Handels- och administrationsprogrammet*
-handel och service
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet*
Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet*
-ekonomi
Estetiska programmet*
-dans
-musik
-teater
Humanistiska programmet
International Baccalaureate (IB)*
Naturvetenskapsprogrammet*
-naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet*
-medier, information och kommunikation
-samhällsvetenskap
Teknikprogrammet*
-informations- och medieteknik
* Dessa program med inriktingar ingår i Katedralskolans programutbud
Mer information om programmen och vilka skolor som finns samt hur
man gör för att söka finns på gymnasiumskaraborg.se.
Idrott
RIG - Riksidrottsgymnasium är riksrekryterande vilket
betyder att man söker på samma villkor i hela landet. Ansökan
gör man genom sitt specialidrottsförbund men man söker även
till gymnasieskolans nationella program.
NIu - Nationell idrottsutbildning är nationellt
godkända idrottsutbildningar som är lokala/regionala. De är inte
riksrekryterande utan omfattas av frisök (se sid. 9). Ansökan
sker för vissa idrotter först till specialidrottsförbundet och därefter till skolan. Andra idrotter överlåter antagningen direkt till
skolan. Vissa skolor erbjuder idrottsspecialisering som kombinerar en idrott (ofta förlagd under skoltid) med övriga studier.
Program
Admin istr ation, hand el och var uhanter i ng
E stetiska ver ksam heter
Fastigh et, an läggni ng och byggnati on
For don svår d o ch god shanter i ng
H an tver k och p rod ukti on
H otell, r estau r ang och b ager i
H älsa, vår d och om sor g
S amh älle , n atu r och sp r åk
S kog, mar k och d j ur
Indi vi duel l a progr am m et*
(*e rbjuds p å K a t e d ra l s k o l a n i Sk a ra )
Lång resväg
Inackorderingstillägg - Om man har lång resväg (3
timmar tur och retur) eller måste flytta hemifrån för att gå sin
utbildning kan man söka inackorderingstillägg. Går man på en
kommunal skola i en annan kommun söker man tillägget i sin
egen kommun. Studerar man på en friskola eller en riksinternatskola och har minst två timmars resväg söker man inackorderingstillägg hos CSN.
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
Grundläggande högskolebehörighet
Alla elever som läser ett högskoleförberedande progr am och får en gymnasieexamen har gr undläggande
behör ighet till högre studier. De elever som läser på ett yr kesförberedande progr am kan läsa till högskolebehör ighet under gymnasietiden.
Särskild högskolebehörighet
Till högskole/univer sitetsutbildningar kr ävs alltid gr undläggande behör ighet och i de flesta fall en sär skild
behör ighet (ex extr a kur ser i matematik, fysik mm) som kan se olika ut beroende på vilken utbildning man
söker.
7
Tips på vägen...
VARDAGEN
Ha r d i n ton år i n g fr i t i d s a k t i v i t e t e r e l l e r i n t r e sse n p å
h em m a p l a n s o m h a n e l l e r h o n v i l l fo r t s ä t t a m e d ?
Ty c ker d i n ton å r i n g a t t d e t ä r j o bb i g t a t t g å up p t i d i g t
p å m or g on en ? At t p e n d l a e l l e r a t t l ä s a my c ke t l ä x o r
h em m a k a n p åve r k a v a r d a g e n i s t o r u t s t r ä c k n i n g . Ä r
d et en h å l ti mm e e l l e r s ov m o r g o n i s ko l a n so m l i g g e r
p å a n n a n or tMÅL
k a n d e t v a r a s v å r t a t t k u n n a t a siINTRESSE
g till
göra
efter
el lVad
er f rvill
å n sdin
ko l atonåring
n m e d ko
m mu
n i k a t i o n e r. Om
F u n ddin
e r atonåring
k r i n g går ett program
gymnasiet?
a l ter
n a ti ven Är
o c det
h v äviktigt
g fö r-med
o c h ett
n a c k d e l a r ndär
a mhan
o t eller
v a r a nhon
- får göra något
d r högskoleförberedande
a , s k r i v g ä r na e n p l u s - program
o c h m i nu s l i s t a . som ligger i linje med hans eller
MÅL
Va d v i l l d i n t o n å r i n g g ö r a e f t e r
g ym n a si e t ? Ä r d e t v i k t i g t m e d e t t
h ö g sko l e fö r b e r e d a n d e p r o g r a m
e l l e r ä r d e t e t t sp e ci fik t yr ke so m
l o ck a r ? Me d e t t m å l fö r v a d
g ym n a si e st u d i e r n a sk a l e d a t i l l
bl i r d e t b å d e l ä t t a r e a t t v ä l j a
VARDAGEN
p r o g r a m o ch m o t i v a t i o n e n u n d e r
Har din tonåring fritidsaktiviteter
g ym n a si e t i d e n k a n ö k a .
eller intressen på hemmaplan som
han eller hon vill fortsätta med?
hennes intresse ökar chanserna att
eller är det ett specifikt yrke som
Tycker din tonåring att det är joblyckas med studierna. Kanske blir
lockar? Med ett mål för vad gymbigt att gå upp tidigt på morgonen?
motivationen att plugga matemanasiestudierna ska leda till blir det
Att pendla eller att läsa mycket
tik större om lektionerna blandas
både lättare att välja program och
läxor hemma kan påverka vardamed fotbollsträning?
motivationen under gymnasietigen i stor utsträckning. Är det en
den kan öka.
håltimme eller sovmorgon i skolan
som ligger på annan ort kan det
Ta r e d a p å så myckevara
t sosvårt
m m öatt
j l i gkunna
t n ä r dtai nsig
t o ntillå reli ng
b ö r j a r f å e n a n i n g oler
m från
v a d skolan
h a n e l lmed
e r h okommunikan sk a v ä l j a.
A t t g å p å m ä sso r, st
u d i e bFundera
e sö k , ö pkring
p e t alternativen
h u s, ö p p e n
tioner.
d ö r r, sk u g g a e n e l eoch
v mväg
m förg e r och
b å dnackdelarna
e e n öve r mot
bl i ck
öve r d e a l t e r n a t i v varandra,
so m fin nskriv
s m egärna
n äveen
n pluse n choch
ans
Om din tonåring går ett
a t t f å sv a r p å si n a eminuslista.
g n a f r å g o r o ch f u n d e r i n g a r.
program där han eller
TA REDA PÅ MER
INTRESSE
h o n få r g ö r a n å g o t s o m
hans
Ta reda på såemycket
ller
hsom
e n nmöjligt,
es
intresse
när din tonåring
ö k abörjar
r c h a nfås een
r naning
a a t t ly c k a s
om vad han eller
m e dhons tska
u d ivälja.
e r n aAtt
. Ka n s ke
ir
m o t i v aöppet
tionen
att
gå på mässor,blstudiebesök,
p l u g gskugga
a m a t een
m aelev
tik större
hus, öppen dörr,
o men l överblick
e k t i o n e r növer
a bl a n d a s
mm ger både
e d finns
fo t b omen
l l s t räven
äning?
de alternativ m
som
TA REDA
l i g g ePÅ
r i MER
linje med
en chans att få svar på sina egna
frågor och funderingar.
EXPERTHJÄLP
S t uär
d i eex- o ch yr ke sv ä g l e d a r e ä r
Studie- och yrkesvägledare
exper ter på att hjälpa andra
perter på att hjälpa andra att reda
a t t r e d a u t t a n k a r o ch f u n d e r ut tankar och funderingar
kring
ingar kring framtida karriär val.
framtida karriärval. Kör Kniö r fastn i i f a st i d i sk u ssi o n e r
diskussioner hemma och
h e undrar
m m a o ch u n d r a r öve r st u d i över studier, skolor, poängplaner
e r, sko l o r, p o ä n g p l a n e r m m k a n
mm kan ni få hjälp. Det nfinns
i f å stuh j ä l p. D e t fin n s st u d i e v ä dievägledare på både grundskog l e d a r e p å b å d e g r u n d sko l o r
ch nig ym
lor och gymnasieskolor ooch
är n a si e sko l o r o ch n i ä r
h j äav
r t er!
l i g t v ä l ko m n a a t t h ö r a av
hjärtligt välkomna att höra
er!
8
EXPERTHJÄLP
FUNDERA KRING...
• Vad är din tonåring intresserad av?
• Vilka drömmar har han/hon?
• Vilka ämnen gillar din tonåring bäst och vilka gillar han/hon sämst?
• Hur är din tonåring som person, mer praktisk eller teoretisk?
• Vilka är tonåringens styrkor/svagheter?
• Vill tonåringen plugga vidare eller ut och arbeta så fort som möjligt?
• Har din tonåring någon sjukdom, allergi eller annat att ta hänsyn till?
• Hur fungerar resor till/från skolan?
• Hur ser tillgången till elevhälsa (skolsköterska, kurator, specialpedagog, studievägledare) ut?
• Läs informationsmaterial och var källkritisk.
• Skriv ner viktiga datum och se till att din ungdom följer tidsplanen.
• Följ med din tonåring på öppet hus mm och uppmuntra till studiebesök/skuggning.
• Boka ett möte med en studievägledare.
Antagningskansliet
ANTAGNING OCH FRISÖK
Utbildning Skaraborg är ett samarbete mellan gymnasieskolor i Skaraborg med ett antagningskansli som handlägger gymnasieansökningar för elever i Skaraborg. Inom samarbetsområdet söker man med sina betyg och eleverna har tillgång till alla platser på gymnasieskolorna
i Skaraborg. Om man vill söka ett nationellt program utanför samarbetsområdet (Utbildning
Skaraborg) har eleverna bosatta i den aktuella kommunen förtur till de programmen. Det är
då bara om det finns platser lediga som den som söker från annan kommun får en plats. Sökandet blir ett så kallat frisök och blir man antagen har man inte rätt till inackorderingstillägg.
www.utbildningskaraborg.se
Utbildning Skaraborg
Antagningskansliet
Box 54
541 22 Skövde
Tel: 0500-49 83 04
Fax: 0500-43 58 92
BRA ATT VETA
De flesta skolor välkomnar ungdoma r
som är intresser ade av ett progr am att
komma på studiebesök. Kontakta studievägledare så kan de hjälpa till att boka
ett besök.
9
Katedralskolan i Skara
Katedralskolan är en av landets äldsta gymnasieskolor. Skolan har en lång tradition av att anordna utbildningar och kan därför erbjuda de elever som skall börja gymnasieskolan intressanta och varierande utbildningar med bra kvalitet. Till traditionen hör ett rikt föreningsliv.
Bland de många föreningarna finns bland andra manskören Musikens Vänner som bildades
redan 1886. Skolans rika kontaktnät med många länder i Europa, kombinerat med det stora
språkutbudet, gör att skolan kan erbjuda många olika utbytesprojekt, studieresor och andra samarbetsmöjligheter. Katedralskolan erbjuder dessutom den internationella utbildningen
IB - International Baccalaureate där all undervisning sker på engelska och som ger en internationell examen. Katedralskolan är, i samarbete med Svenska Riksidrottsförbundet, Sveriges enda
riksidrottsgymnasium för cykel.
Katedral är som ett hem för studier, så uttryckte sig en av de spanjorer som besökte oss i ett av de
utbyten som vi har. I ett hem ska man kunna känna sig trygg för då trivs man och är man trygg och
trivs kan man lättare lära sig nya saker. Så vill vi att ni ska känna hos oss. Närheten, engagemanget,
gemenskapen och viljan att utvecklas är det som vi vill ska känneteckna oss. Detta gör Katedral
till en härlig skola! Vi hoppas att Katedral blir ditt självklara gymnasieval och att ni ska känna er
hjärtligt välkomna till oss!
KATEDRALSKOLAN
www.katedralskolan.nu
Gymnasiechef Anette Almqvist
Reception 0511-323 43
0511-326 00
Studie- och yrkesvägledare
Ann Bjärnsund Moa Mannesson Kenneth Säll
0511-323 78
0511-321 73
0511-323 02
ÖPPET HUS
på
Katedralskolan i
Skara
12 November 2015
kl 17.30-20.30
Läs mer på: www.katedralskolan.nu
10
11
Till vårdnadshavare för
Viktiga datum
2015
Torsdag 12 november Öppet Hus 17.30-20.30 (alla som vill!)
Onsdag 2 december
Öppen dörr*
Tisdag 8 december
Besöksdag åk 9 (alla som vill - anmälan krävs)
2016
Torsdag 7 januari Antagningen öppnar på Utbildning Skaraborg
Mån-tors 25-28 januari
Måndag 1 februari Onsdag 24 februari
Tisdag 15 mars
Fredag15 april
Mån-tors 18-21 april
Måndag 9 maj
Söndag 15 maj Vecka 26 Öppen vecka*
Antagningen stänger
Öppen dörr*
Öppen dörr*
Omvalsperiod öppnar på Utbildning Skaraborg
Öppen vecka*
Öppen dörr*
Omvalsperiod stänger
Antagningsbesked skickas ut från Utbildning Skaraborg
* Dessa dagar står dörrarna till Katedralskolan öppna! Välkommen
in till oss för att vara med i vår vardag. Ingen föranmälan behövs.
Hela året
”Skugga en Katedralare”
Vill du följa en klass eller en elev på Katedralskolan för en dag?
Scanna QR-koden eller gå in på vår hemsida och anmäl ditt intresse.
www.katedralskolan.nu