Vill du hjälpa henne? - Lions Club Distrikt 101 S

tbildar personer i byarna hur vattenanläggningarna ska underhållas och administreras. Allt
ete sker2015-02-15
i nära samarbete med by-, distrikts- och länsmyndigheter.
9
ar lärt oss hur vattenanläggningar kan byggas effektivt och hållbart och hur investeringsel förmedlas på ett säkert sätt.
Vill
du
hjälpa
ovet är mycket stort och ytterligare projekt står och ”knackar på dörren”.
henne?
Målet är att upp till 100 000 personer ska
få tillgång
vatten.
Vill
dutill rent
hjälpa
henn
Lions
Lions uppgift är att
engagera människor
i frivilligt arbete för
att möta humanitära
behov, verka för fred
i världen och främja
Lions
internationell
Lions uppgift är att
förståelse
engagera .människor
Med stöd från dig kan vi nå dit!
Lions Rent Vatten har som målsättning att hjälpa
100 000Rent
personerVatten
på lansbygden
Tanzanias
inland
Lions
hari som
målsättning
att få tillgång till rent vatten.
att
100 000 personer på lansbygden i Tanzania
inland att få tillgång till Text
rent
vatten.
och foto:
Mats Bucht
fakta om Lions Rent Vatten:
Startade
år 2009
å landsbygden saknar mer än hälften av befolk­ Vi gör hela vattenanläggningar där vi borrar brunnar,
rent vatten. De får gå långaÅhus,
vägar för att
Initiativningen
Lionsklubbarna
Hörby
Reng
installe­raroch
pumpar
och elgeneratorer, bygger vatten­
hämta vatten som är oftast är mycket infekterat torn och vatten­poster samt lägger rör. Vi installerar
öllviken
eller också köpa vatten till hög kostnad. I Tanzania handpumpar i grävda brunnar. Vi utbildar personer i
På landsbygden
saknar
än
hälften
avhelt
befolkningen
rent vatten. De får gå långa väga
definieras
tillgång till vatten som att
en person fårmer
25 byarna
vattenanläggning­
arnafinansierade
ska underhållasföre
och start
• hurAlla
projekt är
Stöds
av
Lions
Distrikt
101S,
Världens
Barn,
Lionsliter per dag och det inte är längre än 400 meter för att administreras.
Allt
arbeterevideras
sker
i näratillsamarbete
med
• är Alla
projekt
innehåll
och ekonomi
lokal
att hämta vatten som är oftast
mycket
infekterat
eller
ocksåav köpa
vatten till hög kostna
hämta vattnet.
by-,
distriktsoch
länsmyndigheter.
revisor i Tanzania
ubbar, Tanzania
företag och
enskilda
personer
Vi
lärt oss hur vattenanläggningar
byggas ef­
definieras
tillgång
tillharvatten
som att enkanperson
får 25 liter per dag och det inte ä
Lions
Rent
Vatten
har
hittills
försett
cirka
15
000
perso­
fektivt
och
hållbart
och
hur
investerings­
m
edel
förmedlas
Investeringskostnad
vatten
för
en
person
cirka
100
kr
Hemsida:vattnet.
www.lionsrentvatten.se
ner
med vattenän
i byarna
Melela,meter
Duthumi och
Mgolole.
längre
400
för
att hämta
på ett säkert sätt.
Pågående
är projekt
i Kibati,
utbyggnad
av Melela och i alla projekt
Enkel
och
känd
teknik
används
Kontaktpersoner:
Mlali för ytter­ligare totalt cirka 25 600 personer samt Behovet
är mycket stort och ytterligare projekt står och
Magnus
Svensson, 0415
[email protected]
Organisation
administration
underhåll
klar14881,
ett distriktssjukhus iför
Mahenge
med ett upptagningsom­ och
”knackar
på dörren”.
Lions
Rent
Vatten
har
hittills
försett
cirka
15
000
personer
med vatten i byarna Melela, Du
Mats
0733
[email protected]
råde om cirka 120 000 personer. Under förberedande Målet
är Bucht,
att upp till
100392395,
000 personer ska
få tillgång
nan projektstart
och
ansvariga
inom
byn
utbildas
är byn Mgeta med cirka 7 000 personer och flera hand­ till rent vatten.
och i Mgolole.
Pågående är projekt i Kibati, utbyggnad av Melela och Mlali för ytterligare to
Mvomero distriktet. Utöver befolkningen får
För pumpar
varje
projekt
upprättas
avtal avseende
innehåll
också
sjukhus
skolor tillgång
till vatten. samt Med
från dig kan vi nå dit!
cirka
25och600
personer
ettstöd
distriktssjukhus
i Mahenge med ett upptagningsområde om
amt distriktet/byns och Lions Rent Vattens åtaganden.
120 000 personer. Under förberedande är byn Mgeta med cirka 7 000 personer och flera
pumpar i Mvomero distriktet. Utöver befolkningen får också sjukhus och skolor tillgång till
Lite fakta om
vatten.
P
Lions Rent Vatten:
2009
ViStartade
görår hela
vattenanläggningar där vi borrar brunnar, installerar pumpar och elgeneratore
Initiativ Lionsklubbarna Åhus, Hörby
och Reng Höllviken.
bygger
vattentorn och vattenposter samt lägger rör. Vi installerar handpumpar i grävda b
Stöds av Lions Distrikt 101S, Världens Barn,
klubbar, företag
och enskilda personer.
ViLions­
utbildar
personer
i byarna hur vattenanläggningarna ska underhållas och administrera
Investeringskostnad vatten för en person cirka
arbete
sker i nära samarbete med by-, distrikts- och länsmyndigheter.
100 kr.
i frivilligt arbete för
att möta humanitära
www.lions.se
Behovet är mycket stort och ytterligare projekt står
och ”knackar
på dörren”.
behov,
verka
för fred
Lions
i
världen
ochtillfrämja
Målet är att upp till 100 000 personer ska få tillgång
rent
Lions uppgift
är vatten.
att
engagera människor
internationell
Med stöd från dig
kan vi nå dit!
i frivilligt arbete för
Lions
att. möta humanitära
förståelse
Lions uppgift är att
Enkel och känd teknik används i alla projekt.
Organisation för administration och underhåll klar
innan projektstart och ansvariga inom byn utbildas.
För varje projekt upprättas avtal, avseende inne­
håll samt distriktet/byns och Lions Rent Vattens
åtaganden.
Alla projekt är helt finansierade före start.
Alla projekt revideras till innehåll och ekonomi av
lokal revisor i Tanzania.
Vi har lärt oss hur vattenanläggningar kan byggas effektivt och hållbart och hur investerin
medel förmedlas på ett säkert sätt.
Hemsida: www.lionsrentvatten.se
Kontaktpersoner:
Magnus Svensson, 0415 14881, [email protected]
Mats Bucht, 0733 392395, [email protected]
Bilder från Lions Rent Vattens projekt.
Projekten är utförda i regionen Morogoro, Tanzania.
LIONS
Club
Lite
fakta om Lions
Rent Vatten:
behov, verka för fred
engagera
människor
i världen
och främja
Lions uppgift är att engagera
i frivilligt internationell
arbete för
människor i frivilligt arbete för
www.lions.se
att mötaförståelse
humanitära
• att mötaStartade
2009
.
humanitäraår
behov,
fred i världen
och
• verka förInitiativ
Lionsklubbarna
Åhus, Hörby och Reng behov, verka för fred
främja internationell förståelse.
i världen och
främja
www.lions.se
Höllviken
internationell
•
Stöds av Lions Distrikt 101S, Världens Barn, Lionsförståelse.
klubbar, företag och enskilda personer