Faktablad socialt boende 2015

Socialt boende 2015
- faktablad för Göteborg
Ett faktablad som redovisar statistik
inom det boendesociala området för
personer hemmahörande i
Göteborgs kommun.
Socialt boende 2015 - faktablad för Göteborg
Faktabladet för Socialt boende redovisar ett antal
olika mått inom det boendesociala området för
personer hemmahörande i Göteborgs kommun.
Bladet ingår i Rätt boende-uppdraget som är ett
kommungemensamt utvecklingsprojekt som ska leda
till utveckling av arbetssätt för att motverka
hemlöshet, och minska kostnaderna för olika
boendelösningar 2012-2015. Mått som redovisas i
faktabladet är sökande vid Boplats, behov och
insatser enligt socialtjänsten samt nettokostnader
(personer från övriga Europa som saknar uppehållsrätt är inte medräknade).
4 600
personer saknar fast bostad och har
försörjningsstöd eller låg inkomst (Boplats)
131
3 800 vuxna personer är identifierade som
140
hemlösa (enligt definition i BoInvent1)
132
830
138
av dessa personer befinner sig i akut
hemlöshet (Boinvent1)
av de 3 300 hemlösa hushållen får
ekonomiskt bistånd (Boinvent1)
137
615 000 000 kr var stadsdelarnas netto-
136
kostnad för boende inom individ- och familjeomsorg
år 2014, en siffra som ökat successivt varje år.
Nytt blad varje år
Bladet för Socialt boende tas fram första gången
2015. Bladet kommer att uppdateras med befintligt
material årligen men ny statistik kan komma att läggas
till i framtida versioner.
Vi som ligger bakom
Ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda
grupper har beslutat att upprätta faktabladet efter
förslag från en arbetsgrupp med representanter från
Fastighetskontoret, Stadsledningskontoret samt
stadsdelsförvaltningarna Angered, Askim-Frölunda-Högsbo
samt Västra Hisingen.
139
133
135 134
51%
Syfte
Att på detta sätt samla utvalda mått inom det boendesociala området syftar till att öka medvetenheten och
förståelsen för området och materialet är tänkt att
kunna användas som underlag vid budget- och
planeringsarbetet för boendesociala insatser.
För att få en utförligare beskrivning av staden och dess
SDN tänker vi oss att man har Göteborgsbladet som
ett komplement.
Källor
Boplats, socialtjänstens system Treserva samt BoInvent1,
som är en årlig kartläggning som Göteborgs Stad gör.
Uppgifterna över nettokostnad är hämtade ifrån
SDN-boksluten.
Statistiken redovisas för kommunen som helhet
samt stadens 10 stadsdelsnämndsområden (SDN).
131 Angered
132 Östra Göteborg
133 Örgryte-Härlanda
134 Centrum
135 Majorna-Linné
136 Askim-Frölunda-Högsbo
137 Västra Göteborg
138 Västra Hisingen
139 Lundby
140 Norra Hisingen
Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd. Biståndet ska garantera
en skälig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker möjligheterna till ett självständigt liv. Det finns inget stöd i socialtjänstlagen
för att rätten till bistånd är avsedd att omfatta tillhandahållande av bostad till bostadslösa i allmänhet.
För att bedöma om man har rätt till bistånd måste socialtjänsten göra en utredning och pröva ärendet. Den enskilde ansöker om bistånd och
i samband med det aktualiseras ärendet i verksamhetssystemet. Socialsekreteraren gör här även en bedömning av den huvudsakliga
orsakstypen. Därefter gör Socialtjänsten en förhandsbedömning och beslutar om att inleda utredning. I utredningen samlar socialtjänsten
underlag för att göra en bedömning om behov och fattar därefter ett beslut om insats.
Behov
Ansökan
Beslut
Utredning
Beslut
Insats
Socialtjänsten har ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och
omvårdnad för äldre människor och människor med funktionsnedsättning.
Använd gärna siffrorna men uppge källa: Samhällsanalys och Statistik, Göteborgs stadsledningskontor
Har du frågor kring statistiken?
Kontakta oss på enheten för
Samhällsanalys och Statistik
[email protected]
Göteborgs stad
FAKTABLAD SOCIALT BOENDE
Göteborgs stad, Stadsledningskontoret
Samhällsanalys och statistik
BOSTADSSÖKANDE
SOCIALTJÄNST - ANSÖKNINGAR
SOCIALTJÄNST - INSATSER
Statistik från webbplatsen Boplats där samtliga lediga hyresrätter
i de kommunala bostadsbolagen i Göteborg samt många privata
fastighetsägare läggs ut. Tabellerna nedan redovisar statistik för
personer i Göteborg med en registrerad bostadsansökan på
Boplats den 31 mars 2015.
Verksamhetsstatistik Individ och familjeomsorg
Verksamhetsstatistik Individ och familjeomsorg
TOTALT ANTAL
SÖKANDE PÅ
BOPLATS
139 000
PERSONER BOENDE I GÖTEBORG SOM SAKNAR FAST BOSTAD
Bor idag
Andrahandsbostad
Inneboende
Hotell eller vandrarhem
Totalt
Antal
6 351
10 375
71
16 797
Andel
38 %
62 %
0,4 %
Nedan redovisas de personer som uppgett att man saknar bostad
på grund av att man bor i andrahand, är inneboende eller att man
bor på hotell eller vandrarhem, per stadsdel. ”F-stöd” innebär att
man uppgett försörjningsstöd som inkomstkälla, ”låg inkomst”
innebär att man har uppgett en årsinkomst under 150 000 kr.
Personer
som saknar
Boende-SDN*
fast bostad
Angered
1 975
Östra Göteborg
2 295
Örgryte-Härlanda
1 953
Centrum
2 334
Majorna-Linné
2 436
Askim-Frölunda-Högsbo
1 105
Västra Göteborg
805
Västra Hisingen
1 448
Lundby
1 549
Norra Hisingen
897
Göteborg
16 797
Andel med
därav antal med
f-stöd eller
f-stöd låg inkomst låg inkomst
34%
321
360
33%
329
431
25%
98
393
24%
53
497
25%
88
511
24%
57
203
31%
62
190
28%
176
223
25%
91
296
28%
85
164
28%
1 360
3 268
* Baseras på vilket postnummer som uppgetts i ansökan
4 628
ANTAL SOM SAKNAR FAST BOSTAD
OCH HAR FÖRSÖRJNINGSSTÖD
ELLER LÅG INKOMST
Statistik från kommunens verksamhetssystem Treserva. Gäller
vuxna över 18 år som söker bistånd enligt socialtjänstlagen,
antal unika personer.
Statistik från kommunens verksamhetssystem Treserva. Gäller
vuxna över 18 år som erhållit bistånd till insats enligt socialtjänstlagen, antal unika personer.
ANSÖKNINGAR - orsakstyp ”bostadslös”
INSATSER SOCIALT BOENDE - oavsett orsak
Personer som under året haft någon insats för bistånd till socialt
boende. Anledning till att biståndet beviljats kan vara bostadslös
men även personer som beviljats bistånd av andra orsaker som t ex
missbruk eller behov av skydd är medräknade.
Antal personer som ansökt om bistånd under aktuellt år, där
huvudsaklig aktualiseringsorsak är ”bostadslös.
SDN
Angered
Östra Göteborg
Örgryte-Härlanda
Centrum
Majorna-Linné
Askim-Frölunda-Högsbo
Västra Göteborg
Västra Hisingen
Lundby
Norra Hisingen
Stadsdelsnämnder totalt
2012
374
187
97
73
90
73
53
86
73
8
1 189
2013
408
211
81
81
94
78
39
105
99
94
1 290
2014
374
281
107
79
92
117
72
95
113
107
1 437
2014
SDN
Angered
Östra Göteborg
Örgryte-Härlanda
Centrum
Majorna-Linné
Askim-Frölunda-Högsbo
Västra Göteborg
Västra Hisingen
Lundby
Norra Hisingen
Göteborg
ANSÖKNINGAR 2014 PER SDN
Angered
2012
557
533
280
160
293
229
152
311
199
228
2 942
2013
581
543
308
174
300
237
136
317
198
226
3 020
Antal
632
574
291
175
301
227
163
229
190
229
3 011
Andel
21%
19%
10%
6%
10%
8%
5%
8%
6%
8%
100%
- därav orsakstyp ”bostadslös”
Personer som har en pågående insats om bistånd till socialt boende
där orsakstypen är ”bostadslös”.
Östra Göteborg
2014
Askim-Frölunda-Högsbo
Lundby
Norra Hisingen
Örgryte-Härlanda
Västra Hisingen
Majorna-Linné
Centrum
Västra Göteborg
0
100
200
300
400
SDN
Angered
Östra Göteborg
Örgryte-Härlanda
Centrum
Majorna-Linné
Askim-Frölunda-Högsbo
Västra Göteborg
Västra Hisingen
Lundby
Norra Hisingen
Göteborg
2012
251
251
151
65
87
34
42
139
45
92
1 157
2013
268
278
158
64
110
45
26
147
52
105
1 253
Antal
319
303
144
50
96
60
36
163
58
122
1 351
Andel
24%
22%
11%
4%
7%
4%
3%
12%
4%
9%
100%
Göteborgs stad
FAKTABLAD SOCIALT BOENDE
SOCIALTJÄNST - KARTLÄGGNING HEMLÖSHET
Syftet med kartläggning är att ta reda på hur många hemlösa
som fanns i Göteborg under 2 veckor i april, samt bakgrundsfakta
om dessa personer. Från och med 2015 utgår kartläggningen från
Socialstyrelsens definition av hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden som omfattar 4 situationer som personer
kan befinna sig i, för en kortare eller längre tid (en utförligare
defintion återfinns på socialstyrelsen.se).
Hela kartläggningen hittar du på www.boendeportalen.goteborg.se under
rubriken ”Arbetsverktyg”.
Dessa är INTE med i kartläggningen:
Barn och ungdomar som är 18 år eller yngre och som är placerade av socialtjänsten
utanför hemmet enligt SoL eller LVU är inte medräknade. Inte heller asylsökande
eller personer som saknar uppehållsrätt .
828
Situation 1 - Akut hemlöshet
Situation 2 - Institutionsvistelse och kategoriboende
Personer som ska skrivas ut från anstalt, institution eller liknande inom
3 månader, men som inte har någon bostad ordnad.
2 072
ANDEL AV DE HEMLÖSA
HUSHÅLLEN SOM ÄR
ENSAMHUSHÅLL
Situationer 2015
SDN
1
Angered
120
Östra Göteborg
182
Örgryte-Härlanda
46
Centrum
60
Majorna-Linné
74
Askim-Frölunda-Högsbo 43
Västra Göteborg
40
Västra Hisingen
81
Lundby
47
Norra Hisingen
47
Övriga*
88
Göteborg totalt 2015
828
2
52
42
16
14
31
20
23
39
15
18
0
270
3
301
421
222
109
187
178
121
200
141
187
5
2 072
4
48
63
37
26
42
25
15
60
29
15
241
601
Totalt
532
708
321
209
334
272
203
385
239
267
341
3 811
Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar
Personer som bor i en boendelösning som kommunen har ordnat pga
att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.
Boendelösningar med hyresavtal med tillsyn eller särskilda villkor/regler.
0
50
Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende
2015
Antal Andel
3 321
672 20 %
3 811
1 550
1 170 76 %
SDN
2011
Angered
96
Östra Göteborg
78
Örgryte-Härlanda
32
Centrum
24
Majorna-Linné
56
Askim-Frölunda-Högsbo 29
Västra Göteborg
26
Västra Hisingen
50
Lundby
34
Norra Hisingen
48
Göteborg
472
2012
90
88
36
28
57
36
25
57
43
50
511
2013
99
88
37
43
54
44
27
59
38
45
536
Mkr
118
123
42
43
61
53
32
60
35
48
615
Andel
19%
20%
7%
7%
10%
9%
5%
10%
6%
8%
100%
NETTOKOSTNAD 2014 PER SDN, Mkr
Östra Göteborg
Angered
Majorna-Linné
Västra Hisingen
Askim-Frölunda-Högsbo
Norra Hisingen
Antal hushåll per förslag till den boendelösning som bedöms vara
mest relevant för att lösa boendesituationen inom det närmaste året.
Personer som sökt bistånd för sin boendesituation och som bor tillfälligt
hos kompisar, bekanta, familj eller släktingar, eller har ett tillfälligt
inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra
privatpersoner (kortare än 3 månader efter mätperioden).
Sammanställning hemlösa hushåll
Antal hushåll totalt
därav barnfamiljer
Antal hemlösa vuxna
Antal hemlösa barn
därav med minst en förälder född utanför Europa
100
* Som måste uppmärksammas i en framtida boendelösning
BOENDELÖSNING
601
2014
BESKRIVNING AV DE HEMLÖSA
2015
51 %
25 %
32 %
6%
10 %
Nettokostnad från de årliga SDN-boksluten
NETTOKOSTNAD
Andel (%) hemlösa hushåll inom respektive kategori. Observera att
samma hushåll kan förekomma i flera kategorier.
Ekonomiskt bistånd
Missbruk
Psykisk ohälsa*
Fysisk ohälsa*
Både fysisk och psykisk ohälsa*
EKONOMI
Bistånd till socialt boende enligt SOL unga och vuxna, miljoner
kronor (Mkr). Avser stadsdelsnämndens nettokostnad för unga
18-20 år (verksamhetskod I411) och vuxna 21 år och äldre
(verksamhetskod I211)
* Etableringsenheten och uppsökarenheten inom social resursförvaltning
Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende,
skyddat boende (t ex kvinnojourer), sover ute eller i offentliga
utrymmen.
270
76 %
Göteborgs stad, Stadsledningskontoret
Samhällsanalys och statistik
Förslag
2015
Hushållet saknar behov av förändrad lösning inom 1 år
943
Lägenhet på ord. bostadsmarknad med kommunalt kontrakt* 670
Lägenhet på ord. bostadsmarknad utan kommunalt kontrakt
438
Stöd- och habiliteringsboende
307
Referensboende
302
Träningsboende
279
Jourboende (akutboende)
50
Övriga
124
Utredning pågår
208
Totalt
3 321
* inkl ”Bostad först” och ”F100”
Centrum
Örgryte-Härlanda
Unga
Vuxna
Lundby
Västra Göteborg
0
25
50
75
100
125
Hur många boenden har förvaltningarna till sitt förfogande?
Kommunen har tillgång till ett antal
boendeplatser och lägenheter med
varierande grad av stödinsatser.
Utöver dessa tillhandahåller även
upphandlade organisationer ett
antal boendeplatser. Observera att
detta är cirkauppgifter som varierar
över tid.
Kommunen
- Social resursförvaltning
- Fastighetskontoret
- Stadsdelarnas ”egna”
Upphandlade
2 200
1 100
900
200
900
TOTALT
3 100