Införandetid av vältningsförhindrande säkerhetssystem

BESLUT
Ärendenummer
TRV 2015/51554
Ert ärendenummer
Beslutat av
Stefan Engdahl, PL
Sidor
Dokumentdatum
1(5)
2015-06-11
Diariet
Sändlista
Införandetid av vältningsförhindrande säkerhetssystem på TSA
Beslut
Här med beslutar jag att från och med 2015-06-11 medge en tidsförlängning av perioden för användning av tunga
spårgående arbetsredskap (TSA) som saknar vältningsförhindrande säkerhetssystem på Trafikverkets
spåranläggning.
Tiden utökas för äldre och begagnade TSA till 3 år räknat från 2014-06-30.
Nya och ombyggda maskiner som besiktats och godkänts som TSA efter 2014-06-30 omfattas inte av denna
tidsförlängning.
Tidsförlängningen innebär att ett vältningsförhindrande säkerhetssystem ska vara installerat senast 2017-06-30 för
att efter detta datum medges tillträde till Trafikverkets spåranläggning. Säkerhetssystemet ska uppfylla kraven
enligt SS-EN 15746, SS-EN 15955 och SS-EN 15954.
Under perioden fram till 2017-06-30 ska avsaknaden av vältningsförhindrande säkerhetssystem på TSA vid
besiktning bedömas som avvikelse kategori 2 med kommentaren ”Åtgärdas senast 2017-06-30”.
Tidigare givna karenstid för införande av vältningsförhindrande säkerhetssystem upphör att gälla i och med detta
beslut.
Villkor
Villkor för att TSA utan vältningsförhindrande säkerhetssystem ska få användas på Trafikverkets spåranläggning
under perioden fram till och med 2017-06-29:
TMALL 0049 Beslut v 1.0





I förplanering av aktivitet i spår ska SoS- planeraren informeras om TSA som ska ingå i arbetet och saknar
vältningsförhindrande säkerhetssystem.
Entreprenadföretag ska underrätta beställaren om att TSA som kommer att användas saknar
vältningsförhindrande säkerhetssystem.
Entreprenadföretaget ska underrätta SoS- ledaren om att aktuell TSA saknar vältningsförhindrande
säkerhetssystem.
Lyft ska inte genomföras som kan riskera att TSA välter in i trafikerat spår.
Vid lyft ska det närområde utrymmas som kan påverkas om TSA välter.
Trafikverket
Texttelefon: 0243-750 90
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
Håkan Sundquist
UHtt
Direkt: 010-123 80 55
Mobil: 070-664 45 73
[email protected]
BESLUT
Ärendenummer
TRV 2015/51554
Ert ärendenummer
Beslutat av
Stefan Engdahl, PL
Sidor
Dokumentdatum
2(5)
2015-06-11
Bakgrund
Till Trafikverket har inkommit 2015-05-11 ett formellt brev (TRV 2015/37973) från Nordisk referensgrupp för
spårburna arbetsmaskiner (NRSA) som bemöter Trafikverkets införande av vältningsförhindrande säkerhetssystem
för TSA.
I inkommen skrivelse förklarar branschen att man inte kommer att kunna installera vältningsförhindrande
säkerhetssystem inom den tidsram som Trafikverket fastslagit.
För att skapa en smidig övergång till vältningsförhindrande säkerhetssystem togs ett beslut, efter förslag från
besiktningsorganisationerna, att medge en karenstid på 12 månader från senaste besiktningen efter 2014-06-30.
Krav i standarderna SS-EN 15746, SS-EN 15955 och SS-EN 15954 på RCI- system (Rated capacity indicator) har
funnits i flera år men inte tidigare varit kopplat till Trafikverkets kravdokument. Krav på vältningsförhindrande
system infördes 2014-06-30 i TDOK 2013:0002 Tunga spårgående arbetsredskap – Tekniska krav och blev
därmed gällande även för Trafikverkets spåranläggning.
RCI- system är ett vältningsförhindrande säkerhetssystem som finns i flera av Europas länder bl.a. Norge,
Storbritannien och Tyskland. SS-EN 15746 föreskriver att säkerhetssystemet ska vara både indikerande och kunna
stoppa rörelse där vältningsrisk finns. Trafikverkets intention är att i detta fall harmonisera de svenska reglerna
med Europeisk standard.
Med beaktande av att krav på RCI- system funnits i många år och att Trafikverket har ställt kravet från 2014-06-30
anses en rimlig tid att utrusta TSA med vältningsförhindrande säkerhetssystem vara 3 år räknat från 2014-06 30.
Det innebär att efter 2017-06-30 ska TSA, som har en vältningsrisk, vara utrustade med fungerande
vältningsförhindrande säkerhetssystem. Fram till dess ska avsaknaden av vältningsförhindrande säkerhetssystem
vid besiktning bedömas som avvikelse kategori 2 med kommentaren ”Åtgärdas senast 2017-06-30”.
Föredragande, samråd och sakgranskning
Föredragande:
Håkan Sundquist, UHtt
Samråd och sakgranskning: Peter Hansson, UHtö
Timo Hiltunen, UHtt
Riskhantering
Det finns en risk med att förlänga tiden för införandet av kravet på vältningsförhindrande säkerhetssystem då vissa
TSA kan fortsätta att vara verksamma utan skydd mot vältning.
TMALL 0049 Beslut v 1.0
För att kunna verka fram till och med 2017-06-29 utan vältningsförhindrande säkerhetssystem ska villkor i detta
beslut uppfyllas.
Trafikverket
Texttelefon: 0243-750 90
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
Håkan Sundquist
UHtt
Direkt: 010-123 80 55
Mobil: 070-664 45 73
[email protected]
BESLUT
Ärendenummer
TRV 2015/51554
Ert ärendenummer
Beslutat av
Stefan Engdahl, PL
Sidor
Dokumentdatum
3(5)
2015-06-11
Konsekvensbeskrivning
Tillverkare och ägare av TSA blir berörda av en merkostnad för att bygga in ett vältningsförhindrande
säkerhetssystem i sina TSA som också ska motsvara kraven i refererade SS-EN standarder.
Begränsad tillgång på resurser att installera vältningsförhindrande säkerhetssystem kan innebära att en
prioritering måste göras för att de viktigaste TSA ska vara utrustad i tid. Möjligheten finnas att några TSA inte
hinner utrustas i tid och måste då avvakta med tillträde till Trafikverkets spåranläggning tills ett
vältningsförhindrande säkerhetssystem installerats.
Övergångsperioden innebär att maskiner med vältningsförhindrande säkerhetssystem och de som saknar detta
kommer att konkurrera på olika villkor. En högre kostnad för TSA med vältningsförhindrande säkerhetssystem kan
innebära nackdelar då priset jämförs i upphandlingar.
Kommunikation och implementering
Kommunikation med branschen genomförs kontinuerligt via branschorganisationer.
Information om innehållet i detta beslut går ut till branschföreningar och spårentreprenörsföretag.
Respektive spårentreprenör ansvarar för att informera och införa innehållet i detta beslut i egen organisation.
Inom Trafikverket ges riktad information till berörda ledningsgrupper, beställare och förvaltare.
Information kommer att läggas ut på Trafikverkets hemsida.
Uppföljning
TMALL 0049 Beslut v 1.0
Trafikverket utför revisioner samt arbetsplatskontroller fortlöpande och ställer krav på att också entreprenörerna
genomför arbetsplatskontroller. Resultaten av dessa följs upp på byggmöten.
Stefan Engdahl
Trafikverket
Chef VO Planering
Trafikverket
Texttelefon: 0243-750 90
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
Håkan Sundquist
UHtt
Direkt: 010-123 80 55
Mobil: 070-664 45 73
[email protected]
BESLUT
Ärendenummer
TRV 2015/51554
Ert ärendenummer
Beslutat av
Stefan Engdahl, PL
Sidor
Dokumentdatum
4(5)
2015-06-11
Referenser
TDOK 2013:0001
Tunga spårgående arbetsredskap – Operativa och tekniska krav
TDOK 2013:0002
Tunga spårgående arbetsredskap –Tekniska krav
SS-EN 15746-1:2010+A1:2011 och
SS-EN 15746-2:2010+A1:2011 Järnvägar – Spår – Tvåvägsfordon med ansluten utrustning
Del 1: Tekniska krav för förflyttning, drift och arbete
Del 2: Allmänna säkerhetskrav
SS-EN 15954-1 -2 :2013 Järnvägar – Spår – Trallor, ej självgående, med tillhörande utrustning
Del 1: Tekniska krav för framförande, drift och arbete
Del 2: Allmänna säkerhetskrav
SS-EN 15955-1 -2 :2013 Järnvägar – Spår – Avlyftningsbara maskiner med tillhörande utrustning
Del 1: Tekniska krav för framförande, drift och arbete
TMALL 0049 Beslut v 1.0
Del 2: Allmänna säkerhetskrav
Trafikverket
Texttelefon: 0243-750 90
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
Håkan Sundquist
UHtt
Direkt: 010-123 80 55
Mobil: 070-664 45 73
[email protected]
BESLUT
Ärendenummer
TRV 2015/51554
Ert ärendenummer
Beslutat av
Stefan Engdahl, PL
Sidor
Dokumentdatum
5(5)
2015-06-11
Sändlista
All Remove Sweden AB
Infratek Sverige AB
Rosenqvist Rail
Almega
Inspecta Sweden AB
ScandRail AB
Anker AB
Interfleet
Signal och Banbyggarna
Atkins Sverige AB
Järnvägsbyggarna Sverige AB
Atumo AB
Järnvägskonsulterna
Signal och Banbyggarna i
Borlänge AB
BCA Entreprenad AB
Järnvägsskolan i Ängelholm
Bombardier Transportation
Sweden AB
KSG Spårteknik AB
Broby Spår AB
CeDe-Group AB
LILJASKOLAN
Vännäs Gymnasium
Dalco Elteknik AB
Liselotte Lööf Tågtjänst AB
DEKRA
LK Gräv AB
Easthills AB
Ludvika Fritidsmaskiner AB
Eltel Networks Infranet AB
Maskinentreprenörerna
Sverige AB
EuroMaint Rail AB
TMALL 0049 Beslut v 1.0
Last & Planering Rail LPR AB
Signalbolaget AB
SKANSKA
SPL Powerlines Sverige AB
Stg Entreprenad AB
Strukton Rail AB
SVABO Kaross &
Hydralikservice AB
SVEAB
Svensk Järnvägsteknik AB
Svensk Maskinprovning AB
(SMP)
Fotograf Guy Berglind
Maskingrävningar AB
Magnus Larsson
Föreningen Sveriges
Järnvägsentreprenörer
Midwaggon AB
Svesäk AB
Gabriel Nilsson AB
Mårön Infrakonsult
Tellerup Konsult AB
Goodtech Projects and Services
AB
Mälardalen spår och
anläggning AB
TOMIQO Säkerhet AB
Greencargo AB
NCC AB
Gävle Järnvägsteknik AB
NRSA
Hans Sjöström Trading AB
Ockelbo Kabelteknik AB
Wigh Kellokumpo Track Service
AB
HEAB Entreprenad
PFK Spår i Kiruna AB
Vossloh Rail Service
Huddig Industrispår AB
Railmaskiner Sverige AB
Alexander Bech
Vossloh Nordic Switch Systems
AB
Rail Weld Sweden AB
VR Track Sweden AB
Railcare Group AB
WSP Sverige AB
Rallarmålarna AB
Östersunds Järnvägskompetens
AB
Hydrema Sverige AB
Hörby JM Entreprenad AB
Industrispår AB
Infranord AB
Infrateam Sverige AB
Trafikverket
Svensk Tågkonsult i Nässjö
Transrail Sweden AB
Tyréns AB
Rosenqvist Entreprenad AB
Texttelefon: 0243-750 90
Telefon: 0771 - 921 921
[email protected]
www.trafikverket.se
Håkan Sundquist
UHtt
Direkt: 010-123 80 55
Mobil: 070-664 45 73
[email protected]