Idébeskrivning

Idébeskrivning
Organisationsnr/personnr
Telefonnr
Namn på projektledare
E-mail + ev. webbadress
Projektnamn
1. Marknaden
Beskriv behov och marknad
Vilket behov (eller problem) löser ni med er idé?
Vems behov (eller problem) löser ni med er idé?
Vilka lösningar finns på marknaden idag som löser samma behov?
2. Erbjudandet
Beskriv ditt erbjudande
Vad är ert erbjudande och vad skiljer det från andra lösningar? Vad är unikt?
Ort
Födelseår
Kvinna
Man
Bifoga en enkel skiss (infoga en bild, bifoga ett dokument eller gör en handritad skiss).
3. Verksamheten
Beskriv din affärsidé
Hur tänker ni tjäna pengar på idén? Hur ser era intäkter och kostnader ut i grova drag?
Hur ser dina/era förutsättningar ut att lägga tid och pengar på att utveckla idén?
Vilken kompetens finns i teamet? Vilken kompetens saknas?
4. Medgivande
För att informationen ska kunna behandlas av Almi måste du innan du skickar in informationen godkänna
följande villkor.
 För uppgifter om Almis kunder gäller absolut sekretess enl särskild lag (SFS 1994:77) och får inte lämnas till utomstående. När du markerar
kryssrutan medger du att Almi får utbyta uppgifter med samarbetspartners och myndigheter avseende detta projekt. Almi kan komma att ta
kreditupplysning på dig/ditt företag. De personuppgifter som du lämnar i idébeskrivningen kommer att behandlas elektroniskt. Uppgifterna
kommer att användas för vår administration och för att underlätta kontakten mellan dig/ditt företag och oss. Vi offentliggör inga uppgifter.