UN 2015-03-26

Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
Plats och tid
Kommunhuset, Hållö kl. 8.30-13.15
Beslutande
Jeanette Loy (M)
Anders Rosén (M)
Mikael Sternemar (FP), ordförande
Gunnar Selstam (C)
Annica Erlandsson (S)
Kenth Östergren (S)
Ewa Ryberg (V)
Närvarande
ersättare
Verena Rohdin (M)
Christian Sporrong (KD)
Lotta W Josefsson (FP)
Cathrine Andersson (S)
Övriga deltagare
Staffan Karlander, kultur o fritidsansvarig
Petra Hassellöv, ekonomiansvarig
Jörgen Karlsson, ekonomichef
Lars Bennersten, förvaltningschef
Anna-Lena Höglund, sekreterare
Astrid Edström, sekreterare
Justerare
Kenth Östergren
Justering
Kansliavdelningen 2015-03-30 kl. 11.00
Sekreterare
Astrid Edström
Ordförande
Mikael Sternemar
Justerare
Kenth Östergren
Anslagsbevis
Utbildningsnämndens protokoll 2015-03-26 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2015-03-30--2015-04-17
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.
Siv Bennis
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
Innehållsförteckning
Godkännande av dagordning ............................................................................................................... 3 Medborgarförslag om utställningslokal för konsthantverk .................................................................. 4 Medborgarförslag om klätterleder ....................................................................................................... 6 Medborgarförslag om konstfrusen isbana i kommunen ....................................................................... 8 Motion - utreda på vilket sätt kommunen kan presentera hällristningarna så att tjäna vetenskap och
turism, samt att de blir en tillgång för allmänheten och undervisning i våra skolor ............................ 9 Namnförslag för väg på Malmön, Åke och Elsys väg ....................................................................... 11 Information SKA-rapport/kvalitetsredovisning från Kultur och fritid .............................................. 12 Information om idrottshallens nyttjande ............................................................................................ 13 Information/utbildning om kommunens ekonomiska läge och budgetprocessen för 2016. .............. 14 Information om arbetet inom Fyrbodal .............................................................................................. 15 Information om uppföljning av Skolinspektionens rapport ............................................................... 16 Val av ersättare till kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor ......................................................... 17 2015-2018 .......................................................................................................................................... 17 Val till kommunala pensionärsrådet .................................................................................................. 18 Meddelanden ...................................................................................................................................... 20 Budgetuppföljning januari-februari 2015 .......................................................................................... 22 Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 29
Godkännande av dagordning
Utbildningsnämndens beslut
Punkten 12, budgetuppföljning, behandlas sist eftersom ärendet inte tillhör det offentliga
sammanträdet.
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 30
UN 2013/55
Medborgarförslag om utställningslokal för konsthantverk
Sammanfattning
Birgitta Strandell och Annkarin Sundquist föreslår i ett medborgarförslag att Sotenäs kommun tar
fram en utställningslokal för lokalt konsthantverk för att kunna erbjuda invånare och besökare
konsthantverk året runt.
Beskrivning av ärendet
Konsthantverkare har under sommartid i 7 år hyrt skolsalar i Smögens skola för utställning och
försäljning. Många besökare kommenterar och uppskattar att det finns möjligheter att ta del av
konsthantverk av olika slag, som komplement men också som motvikt till all annan försäljning.
Besökarantalet har legat runt 3000 besök per sommar. Lokalerna i Smögenskolan är inte optimala
för denna verksamhet utan innebär en hel del praktiskt arbete och möjligheten för utställning är
begränsade pga. den utformning lokalerna har och att det inte är möjligt att förändra dessa.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2015-02-24
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 2015-03-12, § 16.
Yrkande
Annica Erlandsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jeanette Loy (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Annica Erlandssons (S) och Jeanette Loys yrkande och finner att
nämnden beslutat enligt yrkandet.
Utbildningsnämndens beslut:
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget men beslutar
att avslå förslaget och hänvisa till Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand, Folkets hus i
Kungshamn, Sotenäs Idrottshall, Gerlesborgsskolan och Lokstallet i Strömstad som utgör den
gemensamma utställningsarenan och mötesplatser för de aktiva konstnärerna i kommunerna i Norra
Bohuslän, vilka också kan utgöra lokaler för konsthantverk.
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
4(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
Skickas till
Kommunfullmäktige
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
5(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 31
UN 2015/43
Medborgarförslag om klätterleder
Sammanfattning
Carl -Johan Starck, Hunnebostrands Samhällsförening, har inkommit med ett medborgarförslag om
att tillåta etablering av 3-4 klätterleder i norra änden av Udden området i Hunnebostrand.
Beskrivning av ärendet
Bohuslän är av naturliga skäl ett av Sveriges allra bästa och populäraste klätterområden med 40005000 klättrare på besök i Bohuslän per år. Förslagsställaren tycker att en naturlig utveckling borde
vara att kunna erbjuda klättrare att få komma hit och uppleva kombinationen med hav och
klätterberg i fritids och kulturparken på Udden i Hunnebostrand.
Enligt Bohusläns Klätterklubb finns förutsättningar att anlägga en eller flera klätterleder på berget
vid Udden i Hunnebostrand.
Vid införande av klätterleder beskrivs möjliga leder både via nätet och på plats. Man kan erbjuda
olika nivåer på en klätterled, allt ifrån endast dokumentation av leden till hjälpmedel så som
förankringar och bultning i berget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2015-02-24
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 2015-03-12, § 17.
Yrkande
Jeanette Loy (M) yrkar på följande tillägg.
Bifalla medborgarförslaget "under förutsättning att detsamma inte medför några ekonomiska
åtaganden för kommunen."
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutat enligt
detsamma.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget under förutsättning
att detsamma inte medför några ekonomiska åtaganden för kommunen.
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
6(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
Forts UN § 31
Skickas till
Kommunfullmäktige
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
7(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 32
UN 2015/44
Medborgarförslag om konstfrusen isbana i kommunen
Sammanfattning
Sven Olof Oresten har lämnat in ett medborgarförslag om att utreda möjligheten att investera i en
isbana i Sotenäs kommun.
Beskrivning av ärendet
Att bygga en konstfrusen isbana är en stor investering och anläggningen har stora driftkostnader.
Om arbetet med att utreda en konstfrusen isbana skall startas bör utredningen innehålla förslag på
möjliga finansieringsformer och en framtida driftform.
Skridskoåkning är ofta en populär aktivitet och det är både barn, ungdomar och vuxna kan vara
aktiva. Möjligheten till dessa aktiviteter är idag mycket begränsade med det klimat som västkusten
erbjuder. Medborgarförslaget uppmanar kommunen att utreda möjligheten att investera i en isbana
för att locka till nyinflyttning och möjligheter att erbjuda nya idrotter/aktiviteter i kommunen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2015-02-24
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2015-03-12, § 18.
Yrkande
Jeanette Loy (M) och Annica Erlandsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutat enligt
yrkandet.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget men beslutar
att avslå förslaget med hänvisning till att man inte finner i dagsläget eller i en nära framtid någon
möjlighet att kunna investera eller finansiera driftkostnader för denna typ av anläggning.
Skickas till
Kommunfullmäktige
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
8(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 33
UN 2014/104
Motion - utreda på vilket sätt kommunen kan presentera
hällristningarna så att tjäna vetenskap och turism, samt att de blir en
tillgång för allmänheten och undervisning i våra skolor
Sammanfattning
I en motion från Mats Abrahamsson (M) och Jeanette Loy (M) föreslås att kommunen utreder på
vilka sätt man kan presentera hällristningarna så att de tjänar vetenskap och turism samt att det blir
en tillgång för allmänheten och undervisningen i våra skolor.
Beskrivning av ärendet
Sotenäs Kommun har ett stort antal unika och tillgängliga kultur/naturmiljöer.
Arbetet med att synliggöra dessa pågår i samarbete med Länsstyrelsens kulturenhet.
Kommunen erhåller idag bidrag för att röja dessa områden. Arbetslaget på Soteleden har till uppgift
att utföra detta arbete.
Sotenäs har beviljats LONA bidrag från Länsstyrelsen för att restaurera området runt Munkhögen,
Tossene. I detta projekt ingår även att inventera och dokumentera detta område, vidare skall en
pedagogisk handbok tas fram för skolan.
Sotenäs är även projektägare till ett förprojekt "Granit- Utveckling av plattform och kultursystem
för den bohuslänska graniten" Syftet med förprojektet är att producera en komplett och väl
förankrad projektbeskrivning som skall utgöra grunden för bl.a. ansökan om EU-medel där
huvudmålet är att utveckla kulturföretagande och kulturarvsturismen och därigenom skapa fler
arbetstillfällen och reseanledningar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2015-03-02
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 2015-03-12, § 19.
Yrkande
Annica Erlandsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutat enligt
detsamma.
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
9(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
Forts UN § 33
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Arbete pågår i enlighet med motionärernas intentioner om att presentera hällristningarna i Sotenäs
kommun för turismen och allmänheten och framtida arbete pågår med att ta fram en pedagogisk
handbok som bl.a. vänder sig till skolan.
Skickas till
Kommunfullmäktige
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
10(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 34
UN 2015/45
Namnförslag för väg på Malmön, Åke och Elsys väg
Sammanfattning
På Malmön finns en väg mellan Rösviksgatan och Skuthamnsvägen som i dag inte har något namn.
Förslaget är att vägen ges namnet Åkes väg.
Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren har inkommit med ett förslag att namnge en väg på Malmön. Vägen är en
tillfartsväg mellan Rösviksgatan och Skuthamnsvägen.
Elsy och Åke var de första som byggde i detta område och de bor fortfarande kvar.
Infarten kallades från början " Åkes Väg" och byggdes och sprängdes av "Åke"
för att få en tillfart till huset.
Sedermera tillkom Skuthamnsvägen med en tillfart från gamla hamnen.
Åke och Elsys adress är Skuthamnsvägen 3 men infarten är från " Åkes väg".
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2014-12-08
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2015-03-12, § 20.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att vägen får namnet Åke och Elsys väg.
Skickas till
Kommunstyrelsen
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
11(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 35
UN 2014/114
Information SKA-rapport/kvalitetsredovisning från Kultur och fritid
Kultur och fritidsansvarig lämnar information om att kvalitetsredovisningen från Kultur och fritid
kommer presenteras för nämnden.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tackar för en bra redovisning ställer sig bakom densamma.
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
12(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 36
UN 2015/47
Information om idrottshallens nyttjande
Kultur och fritidsansvarig lämnar information om hallens nyttjande och att hallen är fullbokad från
mitten på juli-till i början av september.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
13(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 37
Information/utbildning i kommunal ekonomi , kommunens
ekonomiska läge och budgetprocessen för 2016.
Ekonomichef Jörgen Karlsson informerar och utbildar ledamöterna i kommunal ekonomi och om
Sotenäs kommuns ekonomiska läge, i sammandrag. Vidare för hur budgetförutsättningarna och
budgetprocessen för 2016 ser ut.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tackar ekonomichefen för informationen och för nya kunskaper.
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
14(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 38
UN 2015/48
Information om arbetet inom Fyrbodal
Förvaltningschefen lämnar information om arbetet inom Kommunalförbundet Fyrbodal.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
15(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 39
UN 2014/82
Information om uppföljning av Skolinspektionens rapport
Förvaltningschefen informerar om uppföljning av Skolinspektionens rapport.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.
I SKA (systematiskt kvalitetsarbete) hösten 2015 vill utbildningsnämnden ha en uppföljning av
rapporten.
Skickas till
Utbildningsförvaltningen
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
16(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 40
UN 2015/7
Val av ersättare till kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor
2015-2018
Kommunala tillgänglighetsrådet är organisatoriskt bundet till omsorgsnämnden. Rådet består av 4
politiskt tillsatta ledamöter och 4 ersättare.
Från utbildningsnämnden ska en ersättare utses.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden väljer Kenth Östergren (S) att representera utbildningsnämnden som ersättare i
rådet för tillgänglighetsfrågor.
Skickas till
Kenth Östergren
Tillgänglighetsrådet
Troman
Löneenheten
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
17(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 41
UN 2015/6
Val till kommunala pensionärsrådet
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt bundet till omsorgsnämnden. Rådet består av 4
politiskt tillsatta ledamöter och 4 ersättare.
Utbildningsnämnden ska utse en ordinarie representant.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden väljer Verena Rohdin (M) som utbildningsnämndens representant i
pensionärsrådet.
Skickas till
Verena Rohdin
Pensionärsrådet
Troman
Löneenheten
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
18(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 42
Information och rapporter
Annica Erlandsson informerar om sitt besök på ungdomsmottagningen.
Mikael Sternemar informerar om sitt besök på Hunnebostrands förskola.
Kompletterande information ang kontinuerlig utbildning på vuxenutbildningen.
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
19(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 43
UN Dnr 2015/14
Meddelanden
Samverkansgruppens protokoll 2014-11-19.
Samverkansgruppens protokoll 2015-02-18
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden tar del av informationen.
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
20(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 44
UN Dnr 2015/15
Anmälan av delegationsbeslut
Delegation nr
Arbetsutskottets protokoll
1-2
Förvaltningschefen
1-3
Bovallstrands förskola
Hunnebostrands förskola
Väjerns förskola
Smögens förskola
Kungshamns förskola, solhagen
Förskolechef
Förskolechef
Förskolechef
Förskolechef
Förskolechef
1
1
1
1
1
Bovallstrands grundskola/fritid
Smögens grundskola/fritids
Kungshamn/Åsen grundskola/fritids
Sotenässkolan grundskola 7-9
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor/utveckl.led
1-6
1
1
1
Vårdnadsbidrag
Handl. barnomsorg
1
Vuxenutbildning
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
1
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
21(22)
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-03-26 §§ 29-45
UN § 45
UN 2015/29
Budgetuppföljning januari-februari 2015
Ekonomiansvarig Petra Hassellöf redovisar budgetuppföljning för perioden januari- februari 2015.
För helåret prognostiseras ett resultat i nivå med budget.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning 2015-03-12
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2015-03-12, § 27.
Yrkande
Jeanette Loy (m) yrkade att förvaltningschefen får i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det
finns att minska kommunens skolskjutskostnader.
Utbildningsnämndens beslut.
Utbildningsnämnden tar del av budgetuppföljningen och ger förvaltningschefen i uppdrag att
undersöka vilka möjligheter det finns att minska kommunens skolskjutskostnader.
Skickas till
Förvaltningschefen
H:/UN/Protokoll/2015/UN 2015-02-26
Justerares
signatur:
Rätt utdraget
intygar:
Sida:
22(22)