Information föräldraledighet

Information till dig som
ska vara föräldraledig
Datum: 20150312
Ledighetsansökan och återkomst till arbetet
Ledighetsansökan inför din föräldraledighet sker via Heroma Webb, minst 3 månader innan ledighetens början. Om
ledigheten inte läggs in i tid finns risk för att felaktig preliminärlön utbetalas och att en löneskuld uppstår. Din
Heromanvändare eller chef kan lägga upp det preliminära förlossningsdatumet i Heroma så att ledigheten läggs på rätt
barn.
Om du vill ändra period på din föräldraledighet så gäller:


Vid önskan att tidigarelägga återkomsten till arbetet ska arbetsgivaren meddelas så fort som möjligt, dock absolut
senast en månad i förväg.
Vid förlängning av föräldraledighet måste ansökan göras minst 3 månader innan.
Du har rätt till att dela upp din föräldraledighet på högst tre perioder per kalenderår. Tänk på att ändrad omfattning,
enstaka dagar och uppehåll räknas som nya perioder. En godkänd ansökan som dras tillbaka räknas också som en period.
Ersättningar från arbetsgivaren
Föräldrapenningtillägget är 10% av grundlönen och utbetalas per automatik för de första 180 dagarna av
föräldraledigheten, under förutsättning att du har haft en sammanhängande anställning inom Region Östergötland i ett år
innan föräldraledighetens början.
Har du en månadslön som överstiger 83,33% av prisbasbeloppet (Prisbasbeloppet 2015: 44,500 kr) och varit anställd
under minst 180 dagar före föräldraledighetens början har du även rätt till föräldralön. Denna utbetalas per automatik
och ersätts i max 270 dagar per födsel. Om båda föräldrarna arbetar inom Region Östergötland ska detta meddelas när du
söker din ledighet i Heroma Webb, under fliken övrigt. Detta eftersom ersättningen gäller per födsel och inte per förälder.
En förälder kan avstå föräldralön till förmån för den andre föräldern, meddela då Löneservice via HR direkt.
10 dagar vid barns födelse
Den andra föräldern kan vara ledig i samband med födelsen med tillfällig föräldrapenning i 10 dagar. Ansökan görs i
Heroma web och heter ”10 dagar vid barns födelse”. Dessa dagar ska tas ut inom 60 dagar från förlossningen. Ersättning
söks från Försäkringskassan.
Semester
När du går hem på föräldraledighet är de 120 första dagarna semestergrundande. Alltså tjänar du in semester under dessa
120 dagarna. Är man ensamstående är det 180 dagar som är semestergrundande. Är du ensamstående är det viktigt att
du meddelar löneservice detta och det gör du via HR-direkt.
Sjukdom under föräldraledighet
Blir du sjuk under din föräldraledighet anmäler du detta till Försäkringskassan då det är därifrån du får din huvudsakliga
ersättning.
Graviditetspenning?
Om graviditetspenning beviljats från Försäkringskassan ska man ansöka om ledighet så fort beslut kommit. Ansökan sker
via Heroma Webb. En kopia på beslutet ska lämnas till chef.
Efter barnet är fött
Kom ihåg att anmäla barnets personnummer till din närmsta chef så fort som möjligt efter födseln.
www.regionostergotland.se
Sjukpenninggrundande inkomst
Frågor angående sjukpenninggrundande inkomst besvaras av Försäkringskassan. Du som anställd måste själv räkna ut
din inkomst och anmäla denna till Försäkringskassan i samband med att ersättning begärs.
Försäkringskassan nås på telefonnummer: 0771 – 524 524.
Inkomstuppgift räknas ut och lämnas av arbetsgivaren endast på begäran av Försäkringskassan.
Mer information finns på Lisa:
A-Ö  Arbetsplats Region Östergötland  Bra för alla  Föräldraledighet
www.regionostergotland.se