Närvärme - VEAB. Växjö energi AB.

VÄLKOMMEN
Närvärme
Lars Ehrlén
Martin Magnusson
Mötets innehåll
‹
Priser för närvärme
‹
Vad Närvärme innebär för dig som kund
‹
Vilka bidrag finns att tillgå
‹
Räkneexempel
‹
Tidplan för utbyggnaden i Ingelstad
‹
Diskussion och frågor
Erbjudande villafastighet 2006
‹
Pris för anslutning och installation 0 kr, 59 000 alt 120 000 kr
‹
Pris för hus med direktverkande el exkl. bidrag +38 400 kr
‹
Statligt konverteringsbidrag om 30%, max 14 000/30 000 kr
‹
Rabatt vid hög anslutningsgrad
Vad ingår?
‹
Komplett närvärmeanslutning och
närvärmecentral
‹
10 meter kulvert innanför tomtgräns
‹
Borttagning av gammal panna och
inomhustank
Du kan påverka priset!
‹
Grävning och återställning från tomtgräns till hus ingår.
Om Du väljer att göra detta själv reducerar vi priset med
300 kr/m.
‹
Panninlösen kan utgå om Du har en fungerande panna,
komplett med oljebrännare / elkasett / elpatron och
automatik som är 15 år eller nyare.
Inlösen av VVB, 6 år eller nyare.
Prisreduktionens storlek bedöms från fall till fall.
‹
Om Du demonterar och tar bort Din gamla panna och
tank själv reducerar vi priset med 2 000 kr.
Förutsättningar
‹
Att material kan transporteras genom dörrar, öppningar
och trappor utan att dessa behöver åtgärdas.
‹
Att arbetet kan utföras på ordinarie arbetstid.
‹
Att tillfälligt vatten och elström tillhandahålls utan
kostnad.
‹
Bygg- och målningsarbeten ingår ej.
Välj närvärme!
‹
Bekymmersfritt
‹
Sparar utrymme
‹
Förbättrar miljön
‹
Billigt
‹
Förberett för bredband
Driftkostnader för olja, el och närvärme
Förbrukning
Driftkostnad
el
olja
el
olja
Närvärme
(kWh)
(m3)
(kr/år)
(kr/år)
(kr/år)
16 000
2
17 195
18 800
10 700
24 000
3
25 300
28 200
14 800
32 000
4
33 400
37 600
18 900
40 000
5
41 500
47 000
23 000
Förutsättningar:
Elabonnemang:
Alla priser angivna inklusive skatt, elcert. och moms.
Nät: tariff E4
Nätprislistor enl 2006-01-01,
Energi: 84,6 öre/kWh + 325 kr/år
(Erbjudande 2006-01-05, 3 årsavtal, fast pris)
Oljepris: 9 400 kronor/kubikmeter (pris 2006-01-05)
Närvärme: prislistor 2006-01-01 (samma som 2003-2005)
Kapital och driftkostnader för olika
uppvärmningssätt i en villa
30 000 kr
25 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
Olja
Närvärm e Bas
Bergvärm e
Elpanna
Kostnaderna gäller vid 15 års avskrivningstid, 5 % ränta. Nettoenergi 20 000 kWh/år.
Källa: Energimyndigheten och V äxjö kommun.
Kapital och driftkostnader vid konvertering
från direktverkande el till fjärrvärme
30 000 kr
25 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
Närvärme Bas
Bergvärme
Direktverkande el
Kos tnaderna gäller vid 15 års avs krivnings tid, 5 % ränta. Nettoenergi 20 000 kWh/år.
Källa: Energim yndigheten och Växjö kom m un.
Tre betalningsalternativ
Alternativ
Noll
Bas
Max
Bindningstid
5 år
3 månader
3 månader
Pris, kr
0
59 000
120 000
Fast avgift
kr/månad
308,33
208,33
108,33
Energiavgift
kr/MWh
702,50
512,50
342,50
Har VEAB monopol?
‹
Vårt mål är att vara
billigare än alternativen
‹
Vi står för
investeringarna
‹
Reko certifierade
‹
Öppenhet
‹
Jämförbarhet
‹
Förtroende
Konverteringsbidrag
‹
30 % av arbets- och materialkostnad
‹
Max 14 000 kr från olja till fjärr-/närvärme
‹
Max 30 000 kr från direktel till fjärr-/närvärme
‹
Gäller från år 2006 tom 2010
‹
Utbetalas via skattekontot
Räkneexempel Elpanna, 20 000 kWh/år
‹
Betala Noll kronor för att få
Närvärme!
‹
Få en komplett nyckelfärdig
närvärmecentral!
‹
Tjäna 3 450 kronor per år!
Räkneexempel Direktverkande el, 20 000 kWh/år
‹
Betala 18 400 kronor!
‹
Få en komplett nyckelfärdig
närvärmecentral!
‹
Få 13 installerade radiatorer!
‹
Tjäna 3 450 kronor per år!
Räkneexempel Oljepanna , 20 000 kWh/år
‹
Betala Noll kronor för att få
Närvärme
‹
Få en komplett nyckelfärdig
närvärmecentral!
‹
Tjäna 6 916 kronor per år!
Tidplan för närvärmeutbyggnad i Ingelstad
‹
Intresseundersökning 2006
‹
Hembesök hösten 2006
‹
Utbyggnad 2007
INGELSTAD