Faktablad för flygledare som har lägre pensionsålder (pdf, nytt

Statlig tjänstepension för flygledare
– med pensionsålder 60 år
Det här gäller dig som är flygledare och arbetar som flygledare till 60 år eller längre. Du
har enligt tjänstepensionsavtalet rätt att gå i pension när du fyller 60 år. Om du fortsätter att arbeta efter du fyllt 60 år tjänar du inte in mer till din statlig tjänstepension.
Den statliga tjänstepensionen består av tre delar
som fungerar lite olika. Hur delarna fungerar för
dig som som flygledare beskriver vi här.
Förmånsbestämd ålderspension
Från 60 år
Alla flygledare får en förmånsbestämd ålderspension mellan 60 och 65 år. Det krävs att du
arbetar som flygledare till du fyller 60 år för att
få ta ut den då. Förmånsbestämd ålderspension
före 65 år är minst 65 procent av din månadslön
förutsatt du har 30 år i statlig tjänstetid.
Från 65 år
SPV 9022 Faktablad flygledare (Uppdaterad 27 maj 2015)
Du som är född före 1975 eller har en lön över
7,5 inkomstbasbelopp (426 750 kronor för
2014) har även rätt till förmånsbestämd ålderspension från 65 år. Den delen påverkas av din
lön, hur många år du varit anställd och vilket år
du är född. Om du får förmånsbestämd ålderspension efter 65 år får du ett lägre belopp än det
du fått före 65 år.
Individuell ålderspension
Din arbetsgivare betalar in till din individuella
ålderspension till du fyller 60 år. Varje månad
betalar arbetsgivaren in pengar som motsvarar
2,5 procent av din lön. Du får dessutom en extra
inbetalning när du går i pension. Du kan själv
välja vilken försäkringsgivare som ska förvalta
pengarna. Gör du inte ett val placeras dina
pengar i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner (Kåpan
Ålderspension). Du får ta ut din individuella
ålderspension tidigast när du fyller 61 år.
Vad händer om du fortsätter
arbeta efter du fyller 60 år?
Med din statliga tjänstepension
Du tjänar inte in mer till din statliga tjänstepension efter du fyllt 60 år. Varken statlig tjänstetid
eller mer pengar till din kompletterande ålderspension och individuella ålderspension.
Med din allmänna pension
Kompletterande ålderspension
(Kåpan Tjänste)
Du fortsätter att tjäna in pengar till din allmänna
pension så länge du arbetar och får lön.
Din arbetsgivare betalar in till din kompletterande ålderspension till du fyller 60 år. Varje månad
betalar arbetsgivaren in pengar som motsvarar
2 procent av din lön. Den här delen förvaltar
Kåpan Pensioner i en traditionell försäkring. Vi
betalar ut din kompletterande ålderspension till
dig med automatik när du fyller 65 år och under
fem år om du inte väljer annat. Du kan ta ut
din kompletterande ålderspension tidigast när du
fyller 60 år. Vill du ta ut den tidigare, senare eller
livet ut ska du anmäla det till oss.
Hur påverkas din allmänna pension
om du går i pension vid 60 år?
När du slutar arbeta tjänar du inte in mer till din
allmänna pension. Den statlig tjänstepension du
1/2
Postadress 851 90 Sundsvall | Telefon 020-51 50 40 | E-post [email protected] | Webbplats www.spv.se
får är inte pensionsgrundande Läs mer på pensionsmyndigheten.se om du vill veta mer.
Vad händer om jag får en ny statlig
anställning efter jag fyller 60 år?
Börjar du arbeta statligt igen när du slutat och
gått i pension som flygledare behöver din
arbetsgivare inte betala in tjänstepension. Skulle
du och din arbetsgivare ändå göra en överenskommelse om det tjänar du in till den som
längst till du fyller 65 år.
Du tjänar in pengar till din allmänna pension så
länge du arbetar.
Vad händer om jag börjar arbeta
privat efter jag fyller 60 år?
Börjar du arbeta privat när du slutat och gått
i pension som flygledare fortsätter du tjäna in
pengar till din allmänna pension. Vad som gäller för tjänstepension kan din nya arbetsgivare
informera om.
Du som flygledare med pensionsålder
60 år behöver tänka på följande:
•
Fortsätter du att arbeta efter 60 år tjänar du inte in till
någon statlig tjänstepension.
•
Du har en högre förmånsbestämd ålderspension mellan
60 och 65 än efter 65 år.
•
Du kan välja att ta ut din kompletterande ålderspension
från 60 år och framåt eller vänta till 65 år eller senare.
•
Du kan välja att ta ut din individuella ålderspension från
61 år och framåt eller vänta till 65 år eller senare.
Har du frågor?
Om du vill veta mer om din statliga tjänstepension kan du kontakta vår kundservice på
020-51 50 40 eller [email protected]
2/2
SPV 9022 Faktablad: Statlig tjänstepension för flygledare (Uppdaterad 27 maj 2015)