ROTARY - BASFAKTA - Rotary i Sverige

1 (8)
BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN
Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens gärning och
särskilt att uppmuntra och främja:
1.
Personlig bekantskap som ett medel att tjäna.
2.
Höga etiska krav inom näringsliv och yrken; erkännande av varje
gagnelig verksamhets värde; varje Rotarians strävan att höja sitt yrke till ett medel att
tjäna samhället.
3.
Varje Rotarians tillämpande av tjänandets ideal i den egna livsföringen
som människa, yrkesman/yrkeskvinna och samhällsmedborgare.
4.
Internationell förståelse, god vilja och fred genom ett världsomfattande kamratskap av
personer från näringsliv och yrken - förenade genom tjänandets ideal.
Ett
engagemang
som gör
skillnad
2 (8)
Rotarys motto
"Service above self" - "Osjälviskt tjänande"
"He profits most, who serves best!"
"4-fråge-provet"
Om saker vi tänker, säger och gör...
1.
2.
3.
4.
Är det sant?
Är det rättvist mot alla parter?
Kommer det att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållanden?
Kommer det att vara till fördel för alla som det berör?
3 (8)
Medlemskap i Rotaryklubb
När en ny medlem väljs in i klubben ska personen i fråga vara en framstående företrädare för
sitt yrke eller sin verksamhet (klassifikation). Den nya medlemmen bör vara aktivt
yrkesverksam.
Det finns två typer av medlemmar: aktiva respektive honorära.
Klassifikationssystemet tillåter, att det i klubbar med mindre än 50 medlemmar, får finnas upp till
fem innehavare av samma klassifikation. Klubbar med 50 eller fler medlemmar har rätt att ha
fler än fem medlemmar i samma klassifikation, så länge klassifikationens företrädare inte
överstiger en tiondel (1/10) av klubbens medlemsantal.
Möjlighet till närvarobefrielse på grund av ålder och år av medlemskap
En aktiv medlem kan erhålla närvarobefrielse, när vederbörande till exempel varit
*
medlem under minst 20 år och uppnått 65 års ålder
*
medlem under minst 15 år och uppnått 70 års ålder.
Den s k 85-årsregeln beräknas genom att lägga ihop levnadsålder med antal år som
Rotarymedlem. Detta skall uppgå till 85 år oavsett hur många år vederbörande varit medlem.
Vederbörande skall skriftligen underrätta styrelsen om önskan att bli befriad till
klubbsekreteraren. När detta godkänns av styrelsen, skall medlemmens frånvaro inte
registreras i klubbens närvarorapport. Närvarobefriade skall inte tas med i siffran som anger
antalet medlemmar och som används som underlag för att räkna ut närvaron i klubben.
Varken frånvaron eller närvaron skall tas med i den siffran!
Frånvaro från klubbmöten
Det finns inga föreskrifter som medger gottskrivelse av närvaro för en medlem som är
frånvarande från ett klubbmöte på grund av:
1)
jurytjänst
2)
politiska uppdrag (riksdag, regionförsamling/landsting, kommunalt uppdrag)
4 (8)
Det finns inga föreskrifter om gottskrivelse av närvaro för:
1)
Informella rotaryträffar (t ex ombord på fartyg, på resor e d).
2)
Rotarianer som håller föredrag i annan serviceklubb.
Militärtjänst
Det finns inga föreskrifter om att frånvaro gottskrivs för medlemmar som gör militärtjänst eller
tjänstgör i liknande sammanhang.
Närvarodispens
Klubbar skall informera sina medlemmar om klubbens föreskrifter för att ge tillfällig
närvarodispens. Det vore opraktiskt att anta en regel som gör det obligatoriskt för en medlem att
i förväg anhålla om närvarodispens, när han/hon inte kan delta i ett klubbmöte.
Honorär medlem
Till en sådan kan väljas person (företrädesvis utanför Rotary), som på ett förtjänstfullt sätt
främjat Rotarys ideal eller verkat i Rotarys anda. Den tidigare begränsningen av en honorär
medlems besöksrätt till endast den egna klubben har upphävts. Honorär medlem har inga
ekonomiska förpliktelser och inte heller rösträtt. Honorärt medlemskap behöver inte beslutas för
ett år i taget utan för den tid som resp. klubb själv beslutar. Tillsvidaremedlemskap som honorär
medlem möjliggörs således.
5 (8)
4.
Rotarys organisation
I spetsen för Rotary International står en president, som väljs för ett år. Dennes verksamhetsfält
är hela världen! (Sverige hade sin förste RI-president 1971-72, nämligen Ernst Breitholtz).
RI-president 2005-2006 var svensken Carl-Wilhelm Stenhammar, Göteborg RK.
Hans valspråk löd ”SERVICE Above Self”, som är ett av Rotarys ursprungliga motton.
Distriktens guvernörer nomineras av eget Distrikt men väljs formellt av RI:s årskongress.
Guvernören är direkt underställd RI:s styrelse och president. Guvernörens främsta uppgift är att
i egenskap av RI:s ämbetsman följa och stödja klubbarnas verksamhet genom att visitera,
informera och inspirera. DG är således ämbetsman i Rotary International.
Den blivande guvernören utbildas vid GETS i resp zon och i USA vid "Guvernörs-skolan"
(International Assembly).
One Rotary Centre
RI:s huvudkontor ligger i Evanston, Illinois, USA. Här finns administrationen med en
generalsekreterare i spetsen. Han heter för närvarande Ed Futa, Honolulu RK (Hawai).
Europakontoret finns i Zürich i Schweiz. Detta "servar" Europa och Afrika (CEEMA).
Ang adresser, tfn/fax, EP samt kontaktpersoner, v g se Svensk Rotarymatrikeln sid 3-4!
Svensk Rotary Service Ideella Förening (SRS IF) har som främsta uppgift att producera svensk
Rotarymatrikel samt säkerställa, att SRS Databas utvecklas. Serviceorganisationen är alltså
inte någon instans mellan RI och DG! Vidare finns GK – Guvernörskollegiet – som består av
landets tio (10) sittande DG (=SRS IF).
H M Konung Carl XVI Gustaf (PHF) är Rotarys i Sverige Höge beskyddare.
6 (8)
5.
Rotarys inre arbete
Som tidigare nämnts är huvudsyftet och målsättningen "tjänandets ideal", d v s service - att
tjäna! Rotary arbetar i fyra obligatoriska tjänstegrenar:
*
*
*
*
*
Klubbtjänst
Yrkestjänst
Samhällstjänst
Internationell tjänst
New Generation
(Den första avenyn)
(Den andra avenyn)
(Den tredje avenyn)
(Den fjärde avenyn)
(Den femte avenyn)
Varje Rotaryklubb utser en kommitté, som inom och utanför klubben handlägger och agerar
inom sina respektive områden. Klubben väljer årligen sina mål och grunderna för verksamheten
framgår av klubbstadgan, årligen utdelade "Kommittéblad" och av annan information, såsom
"Planeringsvägledning för effektiva Rotaryklubbar", vilket förbereds av AG (Assisterande
Guvernörer) och redovisas för Distriktsguvernören i samband med hans/hennes årliga
klubbesök.
6.
Lagrådet - "Council of Legislation"
Rotarys lagstiftande församling, parlamentet, samlas en gång vart tredje år.
Rotarys grunddokument är RI:s GRUNDLAG (Constitution) och STADGAR (Bylaws) samt
Klubbens GRUNDLAG. Klubbens STADGAR uppgörs av resp. Rotaryklubb. Dessa får dock inte
stå i strid med något i de tre nämnda grunddokumenten!
Som en följd av Lagrådets beslut utges en ny upplaga av Procedurhandboken. För att
dessutom spara övriga kostnader kommer förslagen till kommande Lagråd endast att finnas
tillgängliga på RI:s hemsida: www.rotary.org Varje Rotaryklubb får ett gratisexemplar av
klubbsekreteraren.
7.
Övriga fakta
Rotaryåret omfattar tiden 1 juli - 30 juni. Rotarys officiella språk är engelska, men även andra
språk förekommer vid utgivning av tidningar, broschyrer och övrig information. Rotary-Norden,
som är obligatorisk för varje nordisk rotarian, innehåller de flesta av de nordiska språken.
(Alternativt kan man prenumerera på ”The Rotarian”).
Årsavgifter
För varje rotarian betalar Klubben en årsavgift till RI. Vidare debiteras varje Rotarian 1 USD per
år för finansiering av kommande Lagråd. Dessutom åläggs varje klubb en percapitaavgift till
SRS vilket inkluderar matrikelkostnader och utveckling av IT-verksamheten, till Rotary Norden
och till Rotarys Ungdomsutbyte. Till Distriktet erläggs fastställd samt en avgift för Distriktets
Ungdomsverksamhet. Frivilliga avgifter till The Rotary Foundation (TRF), Läkarbanken och Ufonden förekommer även samt till det fortsatta projektet Polio Plus.
Det är Rotaryklubben, som är medlem i Rotary International och
den enskilde rotarianen är medlem i en Rotaryklubb!
7 (8)
8.
Övrig information
The Rotary Foundation, brukar benämnas "Rotarys flaggskepp". TRF har som mål att främja
världsförståelse och fred genom utbildning och humanitära insatser. RF har således samma
målsättning som RI:s internationella tjänstegren - den fjärde avenyn.
Inom RF sorterar "Group Study Exchange" - Gruppstudieutbyte (GSE), som anordnar 4 - 6
veckors studieresa (1 teamleader + 4 i gruppen) för yrkesförkovran och tar emot ett liknande
team från ett annat land.
Rotarys Läkarbank, som startades i Distrikt 2390, ingår i den internationella tjänsten.
Läkarbanken är nu ett ”multi-distriktprojekt”. Här sänds läkare och tandläkare ut till U-länder för
att under 6 - 8 veckor bistå befolkningen med sin läkarvård samt utbildning av den inhemska
sjukvårdspersonalen. Grundare av Läkarbanken var Lars Braw, Malmö-Möllevången RK.
8 (8)
Vidare kan nämnas,
att Rotary årligen delar ut ett antal stipendier av olika slag,
att många klubbar värnar om ungdomsutbytet, vilket innebär, att klubben tar emot
en studerande, utser värdfamilj(er) och svarar för ungdomarnas vistelse i Sverige.
I gengäld skickar då Klubben ut en motsvarande pojke eller flicka till en annan Klubb
i ett annat land, främst USA, Australien eller Canada, men även andra länder, bl a länder i
Sydamerika och i Asien förekommer.
att det finns "Rotaryklubbar" för unga vuxna i åldern 18 - 30 år: Rotaract och
att ungdom från 14 till 18 år kan organiseras i Interact.
Slutligen kan nämnas U-FONDEN, som är svenska rotarianers fond för internationellt
utvecklingsarbete. Ordförande 2007-2008 PDG Gert Berglund, Eslöv-Sallerup RK.
1) U-fonden säljer bl a korrespondens- och julkort till förmån för olika projekt.
9.
Distriktsfakta och Klubbtjänstkommittén
Distriktets hemsida: www.rotary.se/D2390
För mer detaljerad information finns förutom en mängd "Rotaryinformation" även de första
sidorna i vår Rotarymatrikel. Information om vad som händer i Distriktet redovisas i
"Guvernörens Månadsbok"(tidigare Guvernörens Månadsbrev), som beräknas utkomma
elektroniskt sista veckan i varje månad. Redaktör enligt ovan är Juris Neret, Lomma-Bjärred
RK. Månadsboken skall delas ut/alt informeras om till varje klubbmedlem!