Barn i kris – då och nu - Ersta Sköndal Högskola

Barn i kris – då och nu
Seminarium i samband med utdelningen av Bengt Börjesons
pris för viktiga insatser inom det sociala området 2015
Ingen enskild verksamhet har haft en sådan betydelse för den sociala barnavården i Sverige som Barnbyn
Skå. Under åren 1971–1981 var Bengt Börjeson chef för verksamheten vid Barnbyn, och under dessa år
genomfördes bland annat det s k ”Barn i kris”-projektet.
I samband med utdelningen av Bengt Börjesons pris för viktiga insatser inom det sociala området 2015
arrangerar vi ett seminarium under rubriken Barn i kris – då och nu. Målsättningen är att se tillbaka och
uppmärksamma vad arbetet vid Barnbyn betytt, men också; att lyfta fram viktiga frågor vi står inför idag –
inte minst mot bakgrund av den rådande flyktingsituationen.
Seminariet äger rum i aulan på Ersta Sköndal högskola (Stigbergsgatan 30 i Stockholm), kl 15-18 onsdagen
den 25 november. Deltagande är kostnadsfritt men anmälan behövs för att vara säker på plats.
Anmälningsuppgifter finns på www.esh.se/borjeson.
Välkommen!
Program
15.00 Priskommitténs ordförande Jan-Håkan Hansson hälsar välkommen
15.15 Barn i kris då; Kerstin Vinterhed (docent i socialt arbete) ger en bakgrund till familje- och
forskningsbyn Skå under Bengt Börjesons ledning
15.30 Teori och ideologi på Skå speglat i forskningen med exemplet Barn i kris; Anita Cederström
(leg psykolog och fil dr) redogör för problemställningar, material och resultat bl a utifrån sin
avhandling ”Fosterbarns anpassning – en relationsproblematik” (1990)
16.00 Barn i kris idag; Marie Hessle (leg psykolog och fil dr) redogör för arbetet med ensamkommande
barn utifrån sin avhandling ”Ensamkommande men inte ensamma” (2009) samt dagens
mottagning av ensamkommande barn i Sverige
16.30Paus
16.45 Socialt arbete med barn och familjer i kris idag; Marie Sallnäs (professor i socialt arbete) diskuterar
vad arvet från Skå betytt och vilka frågor vi står inför idag när det gäller barn i samhällsvård.
17.15 Utdelning av Bengt Börjesons pris för viktiga insatser inom det sociala området
17.30 2015 års pristagare, Susanna Alakoski, får ordet