Symtomlindring vid palliativ vård - Instruktion till

Symtomlindring vid palliativ vård
- Instruktion till omsorgspersonal
ADRESS
TELEFON
VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG
FAX
E-POST
HEMSIDA
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
[email protected]
www.kungalv.se
Smärta
Smärta i livets slut är mycket vanligt och drabbar nästan alla i livets slut. Förutom att orsaka ett
fysiskt lidande påminner smärtan oss om att livet börjar ta slut och kan väcka oro, ångest och
funderingar över livet som varit och vad som händer efter därför är det viktigt med en god
smärtlindring. I palliativ vård är behandlarens roll mycket viktig. Empati, kunskap,
självkännedom, trygghet och professionalism ger ett bra bemötande av patienten och i vissa fall
ett stort inflytande på resultatet av behandlingsinsatserna. Att lova en patient total smärtfrihet
är oprofessionellt och nästan aldrig realistiskt. Smärtbehandling är mer än läkemedel, även ickefarmakologiska metoder är viktiga.
Tänkbara orsaker:


Skador i vävnaden, skelett, muskler, leder eller huden, somatisk smärta.
Skador i nerver, nervrötter eller centrala nervsystemet, neuropatisk smärta.
Åtgärder:
Omvårdnadsåtgärder







Skapa trygghet och förtroende
Var lyhörd och ta vårdtagarens smärtupplevelse på allvar
Omvårdnadsåtgärder så skonsamt som möjligt
Säg till om extra smärtlindring före vårdåtgärder som är påfrestande.
Ta med mjuka händer.
Lägesändringar, avlastande kuddar i säng och rullstol bra madrass.
Erbjud massage ger lugn och välbehag
Läkemedelsbehandling
 Tablettform – snabbverkande – långtidsverkande
 Plåster
 Injektion
Iaktta patienten analysera och utvärdera smärtbehandling
 Använd Abby pain scale samt VAS-skalan.
 Följ upp smärtlindring med Abby pain scale eller VAS
Abby pain bedömning:
Verbala uttryck -suckar, gnyr, ropar, andas högt.
Ansiktsuttryck -spänd, rynkar på näsan, grimaserar.
Rörelsemönster -spända muskler, orolig, gungande rörelser, svårt att vara stilla, skyddar
kroppsdelar.
Förhållningssätt -arg, tillbakadragen, gör motstånd.
Aktiviteter och rutiner -matvägran, försämrad aptit, förändring i sömn och vilomönster.
Fysiologisk förändring -puls och blodtryck, svettningar, rodnad, blek hud, förändrad
kroppstemperatur.
Kroppsliga förändringar -rivmärken på huden, tryckskador, kontrakturer eller andra skador.
Kontakta sjuksköterska om omvårdnadsåtgärder inte har effekt
ADRESS
TELEFON
VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG
FAX
E-POST
HEMSIDA
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
[email protected]
www.kungalv.se
Andnöd
Andnöd är en personlig upplevelse ofta skrämmande och obehaglig upplevelse som om den inte
lindras kan leda till ångest. Patientens upplevelse av andnöd är högst individuell och behöver inte
överensstämma med hur svår andnöden är. Den kan uppkomma vid fysisk aktivitet men också
som reaktion på känslomässiga upplevelser.
Tänkbara orsaker:






Förändringar i lungorna som KOL, astma, tumörer
Lunginflammation
Hjärtsvikt, lungödem
Vätska i buken, ascites, som trycker mot lungorna
Sjunkande Hb
Ångest
Åtgärder:
Omvårdnadsåtgärder
 Lämna aldrig någon med andnöd ensam, sitt ner nära och skapa lugn
 Berör ta lugnande på patienten
 Öppna fönster lätta på kläder
 Låt patienten halvsitta
 Placera bordsfläkt mot munnen
 Ge något att dricka
 Låt patienten berätta hur han upplever andnöden
Läkemedelsbehandling
 Tabletter mot ångest.
 Injektion
 Syrgas inte mer effektivt än placebo mot andnöd hjälper bara vid syrgasbrist då är syre
bra! (Annars är bordsfläkt lika bra…!)
Arbetsterapeut/Sjukgymnast
 Hjälpmedel, elryggstöd andra alternativ för att möjliggöra sittande
 Andningsteknik
 Lägesändringar för optimera andning
 Avslappning
Kontakta sjuksköterska om omvårdnadsåtgärder inte har effekt
ADRESS
TELEFON
FAX
VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG
E-POST
HEMSIDA
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
[email protected]
www.kungalv.se
Illamående
Illamående och kräkningar är vanligt i livets slut, Att ständigt må illa och inte få någon lindring
påverkar livskvaliten allvarligt. Illamåendet kan ha många orsaker och det är viktigt att ta reda på
orsak innan behandling.
Tänkbara orsaker










Förstoppning
Gastrit eller magsår
Lägesändring
Svampinfektion i munhåla,svalg, magtarmkanalen.
UVI
Olika sjukdomar som ger upphov till långsam tömning av magsäck och långsamma
tarmrörelser.
Hjärnmetastaser
Oro, ångest, starka känslor, smärta, smak och lukt.
Läkemedelsbiverkningar
Psykiska faktorer som tidigare erfarenheter av illamående
Åtgärder
Omvårdnadsåtgärder







Undvik starka dofter, parfym, matos och blommor mm
Munvård, att känna sig fräch i munnen bidrar till att minska illamående.
Isbitar att suga på med eller utan smak efter patientens önskemål.
Försiktiga lägesändringar då häftiga rörelser kan trigga igång illamående.
Vädra rummet öppna fönster.
Undvik starkt kryddad och stekt mat. Servera små protioner.
Fet och proteinrik kost kan förvärra illamåendet
Läkemedelsbehandling


Läkemedel mot orsak till illamåendet
Genomgång av läkemedel för att identifiera läkemedel som orsakar illamående.
Övriga medisinska behandlingar


Avlasta magtarmkanalen
Minska näringsintag, fett och proteinintag
Iaktta patienten analysera och utvärdera behandling av illamående


Använd Abby pain scale samt VAS-skalan.
Följ upp med Abby pain scale eller VAS
Kontakta sjuksköterska om omvårdnadsåtgärder inte har effekt
VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG
ADRESS Stadshuset · 442 81
Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-190 35
Oro och ångest
Det är normalt att känna oro och nedstämndhet vid svår sjukdom. På samma sätt som akut
smärta varnar om hot mot kroppen så varnar akut ångest om psykologiskt hot. Hot mot frihet
och att skiljas från personer, ting och livet i stort. När man inser att tiden är begränsad och att
man får färdas sista biten själv kan man känna stor ensamhet, existentiell ensamhet och ångest,
det är jag som ska dö ingen annan , jag är helt själv.
Filosofiskt sett är vi ensamma när vi föds, vi går i någon mening ensamma genom livet trots alla
relationer, och vi är som mest ensamma när vi dör. Även när livet rullar på och man lever i en
relation, kan man drabbas av känslan att ”Ingen känner mig på riktigt… ingen vet hur jag
egentligen har det…” Det kan ge en stark känsla av ensamhet, Existentiellångest.
Tänkbara orsaker






Kan vara ett tecken på att döden närmar sig.
Fysiska orsaker kan vara otillräckligt behandlade kroppsliga symtom som smärta,
illamående eller andnöd.
Rädslor och föreställningar om plågor och en smärtsam död.
Sorg över att behöva skiljas från närstående och tidigare separationer.
Känsla av meningslöshet.
Det kan uppstå på grund av oro för närstående, isolering och ökat beroende.
Åtgärder
Omvårdnadsåtgärder



Bästa behandlingen är att ta sig tid och lyssna på patienten så att den får prata i lugn och ro
om vad som oroar.
Lugn trygg miljö, ta reda på sådant som patienten upplever rogivande och skönt, musik,
dofter.
Stanna hos patienten, närvaro och kroppslig beröring, lätt massage på händer och fötter kan
ha en lugnande effekt.
Läkemedelsbehandling

Läkemedel i tablett och injektionsform samt
Kontakta sjuksköterska om omvårdnadsåtgärder inte har effekt
VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG
ADRESS Stadshuset · 442 81
Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-190 35
E-POST [email protected]
HEMSIDA www.kungalv.se
Näring och vätska i livets slut
Matens betydelse upphör inte trots att livet är på väg att avslutas, den symboliserar liv och för
närstående kan det vara svårt att hantera situationen. Det är viktigt att minska fokusering på
näringsintag och kroppsvikten. Kroppen förbereder sig för att avsluta och kan inte ta upp
näringsämnen som tidigare. Det är alltså en naturlig del av sjukdomsutvecklingen i den sena
palliativa fasen att minska närings- och vätskeintaget. När patienten inte kan äta och dricka
längre är det viktigt att komma ihåg att dropp kan innebära förlängt lidande och ökad
påfrestning på hjärtat.
Tänkbara orsaker till ofrivillig minskat näring- och vätskeintag





Förstoppning
Svampinfektion
Magsår
Smärta, illamående
Sväljsvårigheter
Åtgärder
Omvårdnadsåtgärder









Önskekost, att kunna påverka själv vad man ska äta ökar självkännslan och välbefinnandet.
Trevlig miljö lägg upp maten fint
Konsistensanpassad kost, undvik fet och proteinrik kost
Små portioner
Information till patient och närstående
Nogrann munvård, mungel eller salivspray
Kallt vatten, smaksatta isbitar att suga på
Ge vätska teskedsvis eller fukta munnen med muntork
Cerat till läpparna
Läkemedelsbehandling

Behandla evventuella bakomliggande orsaker.
På apoteket finns det bra råd om produkter som närstående kan köpa för att fukta och bevara fukt i
munhålan.
Kontakta sjuksköterska om omvårdnadsåtgärder inte har effekt
VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG
ADRESS Stadshuset · 442 81
Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-190 35
E-POST [email protected]
HEMSIDA www.kungalv.se
Hud och trycksår
Svårt sjuka och äldre personer med nedsatt allmäntillstånd har en ökad risk för trycksår. Ett
uppkomet trycksår innebär stort lidande för patienten och närstående. Trycksår försämrar
livskvaliten på flera plan både fysiskt, socialt och psykiskt. Det kan orsaka smärta och obehaglig
lukt som kan leda till känsla av att känna sig smutsig och ofräch för både närstående och
patienten själv. Omsorgspersonalen har en viktig uppgift att förebygga och upptäcka risk för
trycksår och uppkommna skador.
Tänkbara orsaker



Viktnedgång
Tryck av kroppstyngd mot underlag då patienten inte känner eller kan avlasta själv
Skjuv, när vävnadslager förskjuts i förhållande till varandra tillexempel då patientens
huvudända höjs och patienten kasar ner eller vid förflyttning sidledes i sängen
Åtgärder
Omvårdnadsåtgärder







Avlasta
Glidlakan
Torr, mjuk hud
Öka cirkulationen med lätt massage
Undvik plast och papper i sängen
Tänk på att mot slutet av livet måste obehag av att vändas övervägas mot nyttan och lättare
Lägesändringar kan rekomenderas med hjälp av kuddar och små lägesändringar av sängen
Kontakta sjuksköterska om omvårdnadsåtgärder inte har effekt
VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG
ADRESS Stadshuset · 442 81
Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-190 35
E-POST [email protected]
Klåda
Tänkbara orsaker






Torr hud
Läkemedelsbiverkan
Lever och njurpåverkan
Psykiska faktorer
Eksem
Svampinfektion
Åtgärder
Omvårdnadsårgärder




Smörjhuden
Använd bomullskläder
Använd bomullsvantar så att patienten inte river sönder huden och orsakar sår.
Fläkt
Läkemedelbehandling
Kontakta sjuksköterska om omvårdnadsåtgärder inte har effekt
VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG
ADRESS Stadshuset · 442 81
Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-190 35
E-POST [email protected]
HEMSIDA www.kungalv.se