Ladda ner blanketten

Anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap 1 § SoL om oro för barn
Uppgiftslämnare
Datum
Namn
Relation till barnet/ungdomen (ex skola, BuP, anhörig etc)
Telefon
E-post
Anmälan gäller
Barnets/ungdomens namn
Personnummer
Telefon
Mobil
Har anmälan gjorts tidigare? I så fall när?
Vårdnadshavare 1 och 2
Namn vårdnadshavare 1
Namn vårdnadshavare 2
Telefon
Telefon
Vilka har informerats om att anmälan görs?
Barnet/ungdomen
Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2
Ingen
OBS! Vid misstanke om brott mot barn, misshandel eller sexuella övergrepp, ska
vårdnadshavarna inte informeras, utan kontakt ska tas per telefon med socialsekreterare.
Du når alltid socialsekreterare på Mottagningsenheten på telefon 016-710 29 77 mellan 8.30
och 17, om du undrar något inför anmälan eller om du vill konsultera innan eventuell anmälan
görs.
Om barnet bor i Torshälla kontaktas Torshällas mottagning IFO på telefon 016-710 73 35.
Postadress
Besöksadress
Telefon, växel
Fax
Mobiltelefon
016-710 10 00
E-post
Webbplats
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Aktuell situation/händelse
Datum
Tidpunkt
Plats
Beskrivning av oron /situation / händelse
Har något liknande inträffat tidigare?
Nej
Ja
Vet ej
Hur akut anser du att situationen är?
Annan relevant information ex. andra vårdgivare, pågående planering
Behövs tolk i mötet med barnet/ungdomen?
Nej
Ja, språk:
Behövs tolk i mötet med vårdnadshavarna?
Nej
Ja, språk:
Datum
_________________________________________________
Underskrift anmälare
Anmälan skickas till:
Arbetsmarknads och familjeförvaltningen
Mottagningsenheten IFO
Alva Myrdalsgatan 5
631 86 Eskilstuna
Postadress
Besöksadress
Telefon, växel
Torshälla stads förvaltning
Arbetsmarknads- och familjeenheten,
Mottagningsgruppen IFO
Brogatan 13
644 32 Torshälla
Fax
016-710 10 00
E-post
Webbplats
Mobiltelefon