Broschyr MMR2

Information till dig som remitterats till
Närhälsan Multimodala Rehabteam:
Grön Rehab Väster
Multimodala Teamet i Mölnlycke
Stress- och smärtteamet i Frölunda
Närhälsan Multimodala Rehabteam nivå 2
(MMR2)
Närhälsan multimodala rehabteam nivå 2 (MMR2) består av
verksamheterna Grön rehab Väster, Multimodala Teamet i Mölnlycke
och Stress- och smärtteamet i Frölunda. I teamen finns
arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, läkare och
psykologer. Teamen arbetar med kognitiv inriktning som utgår från
stressfysiologiska kunskaper. Detta innebär att vi arbetar utifrån ett
helhetsperspektiv med fysiska, psykiska och sociala aspekter.
Teamen tar emot patienter med långvarig smärta och/eller ångest,
depression och stressrelaterad ohälsa som är i behov av mer
omfattande och samordnade insatser än vad som kan erbjudas på
vårdcentralen.
Du kallas inledningsvis till utredande besök för att vi tillsammans ska
komma fram till hur ditt rehabiliteringsbehov ser ut.
Rehabiliteringen genomförs såväl i grupp som individuellt. Gruppen
träffas 2 ggr/vecka under 8 veckor. Individuell behandling tillkommer
utifrån behov. Det kan innebära 2-4 bokade tider i veckan. Däremellan
tränar du med dina hemuppgifter.
Fokus ligger på förändringsarbete för att uppnå bättre hälsa.
Exempel på åtgärder som kan vara aktuella
i din rehabilitering/förändringsprocess:

Individuell samtalsterapi

Depressions- och ångesthantering

Stresshantering

Smärthantering

Hantering av sömnbesvär

Kroppsmedvetandeträning

Avspänning

Mindfulness

Fysiska aktiviteter

Struktur i vardagen

Bildterapi

Trädgårdsterapi/naturunderstödd rehabilitering

Kartläggning och stöd kring arbete
Direkt efter rehabiliteringsprogrammets slut görs en uppföljning och
utvärdering. Det görs också en uppföljning 12 månader efter avslutad
rehabilitering. Vi är med i det Nationella Registret över
Smärtrehabilitering (NRS).
Multimodala Rehabteamets utbudspunkter:
Grön rehab väster
Åkereds skolväg 5
Västra Frölunda
Multimodala Teamet
Ekdalavägen 2
Mölnlycke
Stress- och smärtteamet
Näverlursgatan 34B
Västra Frölunda
Kontaktinformation:
Annelie Wikner, arbetsterapeut
Hanna Söderberg, enhetschef
Telefon 072-743 68 70
Telefon 072-721 14 80
Bengt Simfors, kurator
Linn Embretsson, arbetsterapeut
Telefon 070-085 27 49
Telefon 076-769 32 29
Britt Dandanell, sjukgymnast
Maria Entson, kurator
Telefon 072-734 46 20
Telefon 070-082 24 80
Cecilia Posselt, fysioterapeut
Ulrika Wahlin, psykolog
Telefon 070-085 27 48
Telefon 072-734 05 90
Ella Olsson, fysioterapeut
Yvonne Severinsson, sjukgymnast
Telefon 070-085 27 50
Telefon 070-082 39 42
Gunilla Spalde, psykolog
Charlotte Stenberg, specialistläkare
Telefon 076-050 29 63
Sunil Kalra, specialistläkare
Hemsida: www.narhalsan.se/mmr2