Hållbar utveckling Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410

Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16
Hållbar utveckling
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-441 90
Org.nr: 212000-1199



























Hållbar utveckling
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-441 90
Org.nr: 212000-1199
Innehåll






























Bilaga 2 - Inom naturreservatet förekommande naturtyper/vegetationstyper (enligt
Kustbiotoper i Norden)
Natur/vegetationstyp
Areal (ha)
Natura 2000–kod: 1100
11.22
Sublitorala mjukbottnar x
20,8
11.3
Ålgräsängar
33,7
Natura 2000–kod: 1170
11.29
Sten/klippstrand litorala samhällen
563,7
Natura 2000–kod: 1210
17.2
Tångvallar
0,2
Natura 2000–kod: 1630
Lågvuxna strandängar
1,9
Natura 2000–kod: Blandade naturtyper: Seagrass medow and Rocky shore
littoral communities
374
Vegetationstyper i Norden
4.2.1
Driftvegetation (anuella växtarter i tångvallarna)
0,2
4.4.1.1 Zostera marina-typ (ålgräsängar)
33,7
4.4.1.2 Ruppia maritima-typ
9,8
Bilaga 3 - Tabell över artförekomst av rödlistade, signalarter och Natura 2000arter.
Kategorier:
1. Rödlistade arter (Artdatabanken2010): (RE) Försvunnen; (CR) Akut hotad;
(EN) Starkt hotad; (VU) Sårbar; (NT) Missgynnad; (DD) Kunskapsbrist
2. Arter i habitatdirektivet och fågeldirektivet: (EU) Frekvens: (1) Enstaka;
(2) Måttlig; (3) Riklig eller exakt uppgift om det finns att tillgå.
Art
Kategori
(skötsel
område)
Inventerings
datum
Källa/Uppgiftslämnare
Sällsynt1
2
1-(EN)
2
2002
Mattiasson 2002
1
2010-08
Tjernström 2010
3-3
1
2010-08
Tjernström 2010
1-(CR)
1
2010-08
Tjernström 2010
Tånglake
1 (NT)
1
2010-08
Tjernström 2010
Zoarces
viviparus
3-?
Torsk
1 (EN)
1
2010-08
Tjernström 2010
1-(NT)
1
2009
Bergendahl 2009
1-(VU)
1
2009
Bergendahl 2009
Kärlväxter
Ängsvårlök
Ek 2000
Gagea pratensis
Praktnejlika
Dianthus
superbus
Ålgräs
Fiskar
Lax
Salmo salar
Ål
Anguilla
anguilla
Gadus morhua
Fåglar
Sånglärka
Alauda arvensis
Hämpling
Carduelis
cannabina
Observation:
Däggdjur
Knubbsäl
3-2 Måttligt
Hav
Trelleborg kommun
3-1 Enstaka
Hav
Trelleborg kommun
Phoca vitulina
Gråsäl
Halichoerus
grypus
Trelle
borg2
000, v
1.0,
200809-16
Engångskostnader
Beskrivninig
SEK
Kommentar
Informationsställ/skylt 3 st
70 000 Finns avsatt i budgeten för marint reservat
Parkering 4-5 bilar
20 000 Grov uppskattning
Stig grus
10 000 Grov uppskattning
Pengar (50%) kan sökas till detta i efterhand (LONA).
Uppskattad totalkostnad: 400 tkr, men beror på vald
ambitionsnivå.
Fikaplats/utskiksplattform (inkl.
ramp)
Rivning av stolpar mm
65 000 Uppskattad kostnad för armerad betong.
Materiel för inventering av säl
(tubkikare inklusive okular och
stativ)
10 000 Grov uppskattning
Totalbelopp engångskostnader
105 000
Löpande kostnader
Beskrivninig
SEK per år
Kommentar
Slåttring
2
Yta som ska slåttras (m )
20 000
2
0,35
Kostnad slåtter
7 000
Underhåll
Kostnad underhåll grusytor
(stig+ parkering)
3 000 Grov uppskattning
Kostnad underhåll utkiksplats
Underhåll av
informationsmaterial
5 000 Tillkommer när sådan byggts
Grov uppskattning (utdatering, naturligt slitage och
4 000 sabotage)
Kostnad per m
Inventeringar/miljöövervakning
Inventering av säl
Inventering av praktnejlika
Provtagning i havet
Total kostnad per år
Utförs av kommunanställd marinbiolog (40 timmars
3 333 jobb vart tredje år)
Utförs av kommunanställd biolog (8 timmars jobb
667 vart trejde år)
0 Sköts genom SVF (Sydkustens VattenvårdsFörbund)
18 000
Kursiva summor räknas ej med i totalbeloppen




Trelle
borg1
000, v
1.0,
200809-16
Beslut om marint reservat Fredshög-Stavstensudde
Bilaga 1 – Skötselplan Fredshög-Stavstensudde
Bilaga 2 – Sammanställning av remissvar marint reservat FredshögStavstensudde
Bilaga 3 – Kostnader för skötsel och anpassning av området FredshögStavstensudde