Anmälan om vattenverksamhet Vattenavdelningen

Sida 1 av 4
Anmälan om vattenverksamhet
Vattenavdelningen
1. Fastigheter
Berörda fastigheter:
Ort:
Kommun:
2 Sökande
Namn:
E-post:
Adress:
Postnr:
Ort:
Telefon bostad:
Mobiltelefon:
Telefon dagtid:
3 Markägare (om annan än sökande)
Namn:
E-post:
Adress:
Postnr:
Ort:
Telefon bostad:
Mobiltelefon:
Telefon dagtid:
Postadress:
403 40
Göteborg
Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
E-post:
[email protected]
Sida 2 av 4
4 Ombud (fullmakt ska bifogas)
Namn:
E-post:
Adress:
Postnr:
Telefon bostad:
Ort:
Mobiltelefon:
Telefon dagtid:
5 Berört vattenområde (namnge)
Vattendrag
Sjö
Våtmarksområde:
Havsvik:
Djup och bottenförhållanden:
6 Beskrivning av verksamheten
Schaktdjup (m)
Yta m2
Volym m3
Nuvarande djup (m)
Önskat djup
Bredd och längd (m)
Nuvarande djup (m)
Yta (m2)
Volym (m3)
Konstruktion:
Bredd/längd (m)
Volym (m3) vid pir
Yta (m2)
Bredd och längd (m)
Bro
Medelvattenföring i
vattendraget (m3/sek)
Längd på trumma
Trummans diameter
Trumma
Medelvattenföring i
vattendraget (m3/sek)
Medelvattenföring i
vattendraget (m3/sek)
Yta (m2)
Bredd och längd (m)
Bredd/längd (m)
Grävning /schaktning
Muddring/sprängning
Fyllning
Brygga
☐
Pir
☐
Omgrävning av
vattendrag
Postadress:
403 40
Göteborg
Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
E-post:
[email protected]
Sida 3 av 4
Schaktdjup (m)
Yta (m2)
Bredd och längd (m)
Typ av anläggning
Yta (m2)
Bredd och längd (m)
Mängd (m3/dygn)
Mängd (m3/år)
Tidpunkt under året
Fr o m/t o m
Nedläggning av
kabel/ledning
Utrivning av
vattenanläggning
Vattenuttag (ytvatten)
Annan åtgärd:
7 Planerade arbeten (kan beskrivas i en separat bilaga)
Syfte med åtgärden:
Beskrivning av åtgärderna tex val av material, arbetsmetod, maskiner:
Vilken negativ miljöpåverkan kan förekomma när åtgärderna utförs?
Postadress:
403 40
Göteborg
Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
E-post:
[email protected]
Sida 4 av 4
Skyddsåtgärder för att minimera negativ påverkan t ex förhindra grumling (hur?)
8 Berörda nyttjanderättsinnehavare och övriga berörda
☐Fiskerrättsägare
☐Servitutsinnehavare
Namn:
☐Arrendator/övriga berörda
E-post:
Adress
Postnr
Ort
Tfn bostad
Tfn dagtid
Mobiltelefon
Har nyttjanderättsinnehavaren godkänt åtgärden?
☐ja
☐ nej
✔
Yttrande från berörda bifogas
☐ja
☐ nej
✔
9 Övrigt som du ska skicka med anmälan:
•
•
•
•
•
•
•
Översiktkarta
Detaljerad karta
Ritningar över anläggningarna (ange skala), ange materialval
Yttrande från andra berörda om det är aktuellt
Fullmakt (om anmälan görs av ett ombud)
Fotografier (snabbar på handläggningstiderna)
Eventuellt tidigare meddelande beslut och aktuella beslut t ex strandskyddsdispenser eller
tillstånd för vattenverksamhet
Handlingarna skickas digitalt till:
[email protected]
Eller via post:
Länsstyrelsen
403 40 Göteborg
Postadress:
403 40
Göteborg
Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
E-post:
[email protected]