Simrishamns Arbetarekommun Sidan 1 Fredagen den 27 mars kl 18

Simrishamns Arbetarekommun
Mars 2015
Sidan 1
____________________________________________________________________________________________________________________
Simrishamns Arbetarekommun välkomnar dig till
Årsmöte
Fredagen den 27 mars kl 18,00
Aulan Borrby skola
Backagatan 1, 276 30 Borrby
Sedvanliga mötesförhandlingar
Underhållning
Förtäring
Anmäl dig gärna till
[email protected] eller [email protected]
Välkommen
Vi gör en enkätundersökning angående vårt medlemsblad
Fyll gärna i vår undersökning via det svarskuvert som är
medskickat eller gå in på
www.http://goo.gl/forms/xGtK7Ijp8r
Tack för din medverkan
April 2014
Sidan 2
Ordföranden har ordet!
2014 var ett historiskt år för Simrishamns arbetarekommun. Det var året då vi
tog över styret i Simrishamns kommun. Senast vi hade majoritet i kommunen
var mellan perioden 1995-1998 alltså 16 år sedan. Nu samregerar vi med 4
andra partier och har därmed 26 utav 49 mandat i kommunfullmäktige. 2014
var också det så kallade supervalåret, det var val både till EU parlamentet, riksdagen, regionen och kommunen. I riksdagen och regionen regerar vi tillsammans med miljöpartiet i minoritet.
Socialdemokraterna tog ordförandeskapen i Kommunstyrelsen, Barn- o utbildningsnämnden samt Socialnämnden. Alltså de tre största nämnderna och därmed de områden som vi brinner enormt mycket för.
I kommunen vilar det nu ett stort ansvar på oss socialdemokrater som det
största partiet att se till så vi förvaltar vårt ansvar i kommunen på bästa sätt. Vi
måste med gemensamma krafter jobba mot en valseger även 2018.
Vi har en enorm bredd på vår verksamhet det visar inte minst att vi under året
haft 10 st medlemsmöten inklusive årsmötet. Vi hade ju också en del andra
möten under verksamhetsåret för att ta fram vårt valprogram. Samt sist men
inte minst en valrörelse. Så det har varit ett mycket intensivt år för många av
oss och det kommer inte att bli lugnare 2015.
Arbetarekommunen har en god ekonomi, bra organisation samt utmärkt arbete på kansliet. Vi måste alla tänka på om detta goda arbete ska fortsätta fungera så måste VI ALLA HJÄLPAS ÅT.
En tradition för oss socialdemokrater är att ha bra kontakt med de fackliga organisationerna och den kontakten kommer att fortsätta. Att jobba tillsammans
med de fackliga organisationerna är nyckeln till en bra framgång!
2015 kommer att bli ett mycket intensivt verksamhetsår där vi kommer att ha
många möten med olika teman. Vi kommer också under året att ha några stormöten med de övriga samarbetspartierna. Det första mötet äger rum onsdagen den 1 april kl 18,00 plats stora sessionssalen i Rådhuset!
Vi ses under 2015!
Karl-Erik Olsson
Ordförande i Arbetarekommunen.
April 2014
Sidan 3
Efter 16 år i opposition, bildade vi november 2014, majoritet med fyra andra
partier!
De första fyra månaderna har inte varit problemfria utan varit kantade med
olika frågor som har blivit en följetong ibland annat Ystads Allehanda! Den svåraste nöten att hantera har varit KIMO och problematiken startade ju som bekant under förra mandatperioden. Vi har under dessa första fyra månaderna
fått jobbat mycket hårt för att se till att dessa frågor nu ska få ett avslut.
Till följd av detta så slutade kommundirektören sin tjänst den 11 februari
2015. Efter förhandlingar som sträckte sig över dygnets alla timmar, kom vi
fram till ett avtal tillsammans samt att vi då kunde anställa Diana Olsson dåvarande kultur och fritidschef till ny kommundirektör. Diana anställdes på kommunstyrelsens den 11 februari. Nog den snabbaste rekryteringen som har
gjorts i Simrishamns kommuns historia. Jag vill önska Diana Olsson välkommen
i sitt nya jobb. Vi kommer på ett medlemsmöte under våren att bjuda in Diana
så hon får berätta vem hon är.
Till följd av detta så gick den ställföreträdande kultur och fritidschefen Mats
Carlsson in som förvaltningschef. Mats kommer att anställas som Kultur och
fritidschef på kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015.
En annan tillsättning har däremot tagit betydligt längre tid. Det är samhällsbyggnadschefen. Den förre chefen slutade ju som bekant sin anställning 2014
och rekryteringen har hållit på i nästan sex månader. Men nu är vi klara även
med denna tjänst. Det blir Henrik Olsson som idag har tjänsten som tillförordnad förvaltningschef sedan hösten 2014. Både Mats och Henrik önskar vi lycka
till med sina tjänster.
Inte nog med detta så har vi även anställt en ny socialchef efter avgående Roland Persson som gick i pension 31 januari 2015. Roland har varit förvaltningschef i 13 år och har gjort ett mycket bra jobb i kommunen. Hans efterträdare
blir då Stina Lundqvist som har jobbat i kommunen i många år. Även Stina önskar vi lycka till med hennes nya jobb. Dessa personer kommer vi att bjuda in
till vårt parti på något möte under 2015.
Som ni nog förstår efter detta så har det varit en mycket jobbig start på den
nya mandatperioden för att hitta lösningar. Vi skulle hellre jobbat med utveckling av Simrishamns kommun.
Karl-Erik Olsson, Kommunstyrelsens ordförande
April 2014
Sidan 4
Under denna mandatperiod så har vi också inrättat ett nytt utskott under kommunstyrelsen ett utskott som heter Näringslivs, turist och miljöutskott (=
NTMU). Moderaterna lade ju som bekant ner näringslivsrådet under förra
mandatperioden av den anledningen att det fyllde ingen funktion. Vi inom S
har en annan uppfattning, vi tycker att vi måste jobba hårt med näringslivs,
turist och miljö frågorna. Detta nya utskott har som bekant M kritiserat hårt.
Vilket jag har svårt att förstå! Beviset att vi är på rätt väg med detta utskott har
vi redan fått från näringslivet.
En annan viktig fråga som vi också kommer att jobba mycket hårt med är vår
personalpolitik. Personalpolitiken var ju ett minne blott under förra mandatperioden.
Detta är bara ett axplock av frågor som vi jobbar mycket hårt med. Vi har
många fler såsom skola, omsorg samt underhåll av kommunala ägodelar mm.
Karl-Erik Olsson, Kommunstyrelsens ordförande
Kalendarium 2015
16-mar Nämndsträff
18:30
01-jun Medlemsmöte
18:30
19-mar Styrelsemöte
18:30
15-jun Nämndsträff
18:30
26-mar KF grupp
18:30
25-jun KF grupp
18:30
27-mar Årsmöte
18:00
17-aug Nämndsträff
18:30
27-aug KF grupp
18:30
Aulan Borrby
skola
01-apr Stormöte
18:00
14-sep Nämndsträff
18:30
13-apr Nämndsträff
18:30
24-sep KF grupp
18:30
23-apr Styrelsemöte
18:30
12-okt Nämndsträff
18:30
29-apr Medlemsmöte
17:00
11-maj Nämndsträff
18:30
16-nov Nämndsträff
18:30
21-maj KF grupp
18:30
26-nov KF grupp
18:30
01-jun Styrelsemöte
17:00
07-dec Nämndsträff
18:30
h 22-okt KF grupp
18:30
April 2014
Sidan 5
Förtydligande avseende mötesformer
Socialdemokraterna har efter 16 år i opposition bildat majoritet tillsammans
med Centern, Österlenpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet. Fem partier som
ska samsas om fem stycken olika partiprogram. Detta kräver samarbete och
transparens.
Hur arbetar vi för att detta ska fungera?
Samverkansgrupp (S,C,Öp,Mp o Fp)
Vi har tillsammans med de fem partierna bildat en samverkansgrupp där varje
parti har två representanter. Här har vi jobbat fram ett gemensamt dokument
med på övergripande gemensam politik under kommande fyra år.
För 2015 har vi en budgetskrivelse som belyser de punkter vi ska driva under
detta år. Vi kommer alltså fortsättningsvis att jobba ett år i taget med de punkter vi kommit överens om.
Stormöte med KF (S,C,Öp,Mp o Fp)
Samtliga ledamöter i KF har blivit kallade till ett stormöte för att ge information till alla KF ledamöterna och på gång är en träff för alla ordförande och 1
vice ordförande.
Stormöte med medlemmar (S,C,Öp,Mp o Fp)
Vi har också beslutat att ha ett stormöte den 1 april, där samtliga medlemmar
i de fem partierna bjuds in för information och diskussion.
Ledningsgrupp (S)
Socialdemokreterna har sedan vad vi kallar för en ledningsgrupp som består
av ordförande i kommunstyrelsen, barn o utbildningsnämnden samt socialnämnden. Denna grupp diskuterar hur vi ska driva frågorna inom vårt eget
parti.
Gruppledarträff (S)
Socialdemokraterna har också kallat samtliga gruppledare för att diskutera och
informera om framtidspolitiken.
Nämndsträff och medlemsmöten inom (S)
Våra nämndsträffar och vid medlemsmöten är ni medlemmar hjärtligt välkomna att ta del av all denna information och diskussioner som vi jobbar med för
att få den socialdemokratiska politiken på kartan. Kom gärna dit och låt oss ta
del av dina tankar och idéer
Karl-Erik Olsson, Pia Ingvarsson, Christer Grankvist ledningsgruppen
April 2014
Sidan 6
BUN:S BUDGET I BALANS!
För första gången på många år har bun genom kommunens nya majoritet kunnat lägga en budget i balans. Detta vad avser innevarande år. Till detta kommer att vi glädjande nog även kunnat göra vissa satsningar på, för inte minst
oss socialdemokrater, viktiga områden.
Det gäller kvalitetsarbetet inom såväl förskola som skola och vi har sänkt terminsavgifterna till KPE, vilket gör att vi som barnkulturkommun rusar upp ytterligare i ranking bland landets kommuner.
Satsningar har gjorts på tidiga insatser och speciellt för barn i behov av extra
stöd och hjälp. Ett speciellt byskoletillägg har införts för att stärka våra så omtyckta byskolor och en socioekonomisk pott på två miljoner har också införts
för att på så sätt rikta resurserna till de skolor och elever som har störst behov
av extra stöd för att kunna nå det så viktiga målet en förskola och skola för
ALLA!
Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram en finansiering på två miljoner kronor för att vi ska kunna förbättra personaltätheten inom förskolan. Idag
befinner sig kommunen bland landets 10% sämsta kommuner vad gäller personaltätheten och två miljoner skulle medföra att kommunen kunde gå ifrån
6,2 barn per anställd till 5,9 och det skulle innebära 4,4 nya tjänster.
Detta är viktiga satsningar på våra barn och ungdomar samt ger även en mycket viktig politisk signal utåt att med den nya politiska majoriteten visar kommunen även i konkret handling att vi vill vara en barn- och ungdomsvänlig
kommun!
Något som bekant är direkt avgörande för kommunens framtid.
Christer Grankvist Ordförande Barn o Utbildningsnämnden
April 2014
Sidan 7
IT inom hemtjänst
E-hemtjänst är ett nytt begrepp som står för att kunna erbjuda hemtjänstanvändare ett sätt att få delar av hemtjänsten utförd med hjälp av ny kommunikationsteknik.
Nämnden har beslutat att anställa en IT strateg på 50 % för att kartlägga vad
som finns på marknaden och hur vi ska kunna använda IT som hjälpmedel i
vardagen. Denna satsning ska ske med största ödmjukhet för individens eget
val, för detta är inte en besparing utan detta ska öka tryggheten och individens
integritet.
Försök i andra kommuner har visat att många äldre och funktionshindrade ser
fördelar med att få exempelvis tillsyn och påminnelser med hjälp av bildtelefoni och andra lättanvända tekniska lösningar. Hemtjänstpersonalen kan med
hjälp av dessa hjälpmedel kommunicera med individerna på deras villkor.
Erfarenheterna visar att de som tackar ja till att få delar av hemtjänstinsatserna på detta sätt upplever ökad självständighet, trygghet, delaktighet och integritet. Med hjälp av tekniken kan de också ha en enkel och levande kontakt
med anhöriga oavsett avstånd.
Däremot så är serviceinsatser såsom städning, inköp och tvätt likväl som personlig omvårdnad som påklädning, toabesök och hjälp med mat kräver fortfarande hembesök och detta är den största andelen av hemtjänstinsatserna.
En viktig sak som vi Socialdemokrater driver är att trygghetslarmen även ska
fungera i den egna trädgården.
Pia Ingvarsson Ordförande Socialnämnden
April 2014
Sidan 8
Kultur och Fritid.
Biblioteket
Under 2014 andra halva skapades Bibliotek Skåne Sydost. Bibliotekskatalogerna och datasystemen från Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad slogs samman till en enda
katalog. Media utbudet ökade från 65 000 medier till 448 000 medier. Nya lånekort har
släppts vilket gör att man kan nu låna böcker eller annan media från biblioteken i dessa
kommuner, man kan t.ex. låna ett media på biblioteket i Tomelilla och lämna tillbaka mediet i Simrishamn eller något annat bibliotek inom de fem kommunerna. Gösta Werner Sällskapet har också gjort en förfrågan om att få deponera ett konstverk kallat ” Jordglob” till
biblioteket, konstverket har tidigare hängt i utrikeshallen på Landvetters flygplats. Nämden
ställde sig positiva till förfrågan under förutsättning att det inte innebar några kostnader
för kommunen.
More than one story
Spelet More than one story fortsätter att göra success, idag används spelet som ett verktyg för integration i 90 svenska kommuner samt i Tyskland, Italien, Luxembourg, Island, USA, Kanada och
Litauen. Spelet erhöll ett pris från FN organet United Nations Alliance of Civilizations Intercultural Innovation Award 2014. Prisutdelningen skedde på Bali där Seth Selleck fick åka för att motta
priset på 18 000 sek. Spelet finns att köpa som kortlek eller så kan
man ladda ner det som app från Istore. För varje sålt spel går fyra
kronor till ungdomsverksamheten.
Simhallen
Klagomål om badvatten temperaturen i simhallen har kommit in, en facebook sida har lanserat angående detta och ett medborgarförslag har också skickats in. Enligt kontraktet med
entreprenören skall badvattnet hålla 27 grader. Ett av önskemålen har varit högre temperatur i det lilla badet. Då båda baden använder samma vatten så sätter tekniken stopp för
differentierad uppvärmning. Detta är en fråga som inte är så lätt att lösa med en teknik
som idag är 35 år gammal.
Per Andersson
Vice ordförande Kultur o Fritidsnämnden
April 2014
Sidan 9
Första mötet med Shbn, Samhällsbyggnadsnämnden.
Många frågor handlade om vatten med olika innehåll.
Det som vållade en del debatt var huruvida det finns Utter i Tommarpsån och att länsstyrelsen på kortast möjliga tid ville ha in svar från kommunen om bildandet av ett Natura 2000område i Tommarpsån från Gyllebosjön till mynningen för att skydda ån.
Länsstyrelsen har i ”Informationsblad till markägare” meddelat att man har planer på detta.
Majoriteten? yrkade på att Avstyrka förslag till bildande av Natura 2000-område i Tommarpsån (mellan Gyllebosjön och Tobisvik) som vann gehör. Då man tyckte att det Ej är
konstaterat att det finns utter och att framställningen var vag samt att lantbrukare mf.l.
säkerligen EJ skulle tycka att det var positivt.
Hade dock varit intressant att bjudit in representanter från länsstyrelsen och förklarat sig
lite mer. Vilket lantbrukarna sedan enl media skulle göra.
Nåja kommer fler frågor om Vatten under året då vi har en stor fråga om vattentillgång o
vattenskyddsområde att lösa innan nov 2016.
Har även hänsyn att ta till det vatten som skall renas och släppas ut i havet.
Man kommer bl.a. att Starta ett projekt med ny teknik som förhoppningsvis kommer att bli
världsledande. Oavsett så är reningsverket i behov av att renoveras för att uppfylla kraven
som ställs på rening.
Driftbudgeten är tagen och olika viktiga projekt kan sätta igång te.x. energi effektivisering
på skolor osv.
Det som håller igen är att det just nu saknas personal både på platser där personal sluta.
Samt även inom delar inom förvaltningen som vi ser det för att kunna täcka underhållsbehovet. Vilket vi i Shbn S-grupp påpekat till samverkansgruppen så vi vet om vi ska nicka
med eller ej på nästa Shbn möte.
Noterat är att det är viktigt att synas o lyssna på medborgarna så därför var vi representerade på en stadsvandring som Pantrarna o STF Vuxenskolan hade bjudit in till. Noterade att
undertecknad, F! o SD också var där.
Senaste nytt KF, Nämndspresidier o Förvaltningschefer har
haft en Utbildningsdag om Medborgardialog där S-gruppen
i Shbn var representerade genom KF ledamöter.
Var en intressant o givande dag där det kom fram att det är
viktigt att lyssna på medborgarna, se ovan. Där vi i S även
skull kunna få idéer om hur vi för dialog med våra medlemmar.
Jan-Erik Persson
Gruppledare för S-gruppen i Samhällsbyggnadsnämnden
April 2014
Sidan 10
Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund – SÖRF
Såsom nyvald ordförande i Direktionen för SÖRF vill jag gärna skriva
några rader om vår verksamhet. Fyra kommuner har valt att slå samman
sina räddningstjänster till ett kommunförbund, SÖRF, nämligen Ystad,
Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo. SÖRF ska i förbundsmedlemmarnas
ställe fullgöra och fullfölja skyldigheter som åvilar kommunerna enligt
lag om skydd mot olyckor och annan lagstiftning om olycksförebyggande
och olycksavhjälpande insatser. SÖRF bedriver också sedan oktober
2013 sotningsverksamhet i egen regi. SÖRF har idag 51 anställda och
123 personer som är brandmän i beredskap.
Det jag har blivit varse under min korta tid som ordförande är att räddningstjänsten har en engagerad, stolt och kunnig personal. Förutom att bedriva en
omfattande förebyggande verksamhet genomför de i genomsnitt 1200-1300
insatser/utryckningar årligen.
De politiska frågor som ligger på agendan är att kommunerna i Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) har visat intresse för ett framtida samgående
mellan SÖRF och Räddningstjänsten Syd (RSYD), som är två kommunalförbund
inom räddningstjänst. Utredningen om att undersöka möjligheten för ett eventuellt samgående är klar och nu återstår endast politiska ställningstaganden i
frågan.
Jan Vokoun ordförande SÖRF
Efterlysning
Vi söker dig som är en fena på sociala medier
Någon som kan tänka sig att vara administratör
och sköta om vår facebooksida. Förra veckan var det
48 st gilla markeringar så sidan är välbesökt
Anmäl dig till
[email protected]
April 2014
Sidan 11
Inbjudan till funktionsutbildningar
Partidistriktet inbjuder tillsammans med ABF Österlen ordförande, kassör och sekreterare i
arbetarekommuner och s-föreningar till funktionsutbildning för att stärka dem i rollen som
förtroendevald i partiet.
Anmälan görs senast 1 april till IngaLill Bjarten [email protected]
Ordförandeutbildning
Att leda och fördela arbetet på ett sätt som engagerar, inkluderar och skapar förutsättningar för att utveckla verksamheten kräver ibland att man tar ett steg tillbaka och analyserar
både sitt eget ledarskap och gruppdynamiken i styrelsen. Utbildningen syftar till att stärka
dig i rollen som ledare. Du som deltar i utbildningen är ordförande i din arbetarekommun
eller s-förening.
Utbildningen leds av Torbjörn Lindberg och omfattar tre träffar med start tisdagen 7 april
Datum
Tid
Veckodag
7 april
kl. 18.30-21.00 tisdag
13 april
kl. 18.30-21.00 måndag
21 april
kl. 18.30-21.00 tisdag
Sekreterarutbildning
Utbildningen handlar om sekreterarens roll i föreningen och om konsten att skriva protokoll. Att vara den som för pennan vid mötet och ser till att besluten protokollförs på rätt
sätt innebär ett stort förtroende. Protokollet är ett viktigt verktyg i föreningens arbete, likaså är det ett sätt att skriva historia. Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som sekreterare. Du som deltar i utbildningen är sekreterare i din arbetarekommun eller s-förening.
Utbildningen leds av Inger Åbonde och omfattar tre träffar med start torsdagen 9 april
Datum
Tid
Veckodag
9 april
kl. 18.30-21.00 torsdag
16 april
kl. 18.30-21.00 torsdag
24 april
kl. 18.30-21.00 fredag
Kassörsutbildning
Utbildningen lyfter fram kassörens roll i föreningen och om hur kassörens arbete förankras
i styrelsen. Att ha ordning och reda i ekonomin ger föreningen bra förutsättningar att bedriva verksamhet. Utbildningen syftar till att stärka dig i rollen som kassör. Du som deltar i
utbildningen är kassör i din arbetarekommun eller s-förening.
Utbildningen leds av Jan-Erik Andersson och omfattar tre träffar start torsdagen 16 april
Datum
Tid
Veckodag
16 april
kl. 18.30-21.00 torsdag
23 april
kl. 18.30-21.00 torsdag
7 maj
kl. 18.30-21.00 torsdag
Tveka inte, anmäl dig till någon av dessa utbildningar. Du behöver inte idag inneha en
funktion utan finns bara intresset så är du välkommen.
April 2014
Sidan 12
Stormöte
Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Österlenpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet
har beslutat att kalla till ett stormöte med
samtliga fem partier.
Alla medlemmar i
Socialdemokraterna
hälsas välkomna till ett ”Stormöte”
Var? Sessionssalen Rådhuset
När: 1 april kl 18:00
Dagordningen kommer att innehålla aktuell
information om politik
Du får också möjlighet att ställa frågor
eller lämna synpunkter
Vi bjuder på
något
till kaffet
Välkomna!