Klicka här om du vill läsa förslaget i sin helhet.

Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun ……………………………………………………..….… 2
Planens syfte
Förklaringar …………………………………………………………………………………….…..……. 2
Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt
infrastrukturplanering. Ockelbo kommun har som ambition att skapa ett sammanhängande gång- och
cykelvägnät i kommunen och Gång- och cykelplanen beskriver hur detta skulle kunna lösas.
Översikt …………………………………………………………………………………………..….…… 3
Trafiksäkerhet
Lingbo tätort …………………………………………………………………………..………….……… 4
Gående och cyklister är oskyddade trafikantgrupper som drabbas hårt i samband med olyckor. Förbättringar
och utbyggnad av gång- och cykelvägar är därför angeläget från trafiksäkerhetssynpunkt.
Lingbo stationsområde ………………………………………………………………………...……….. 5
Planerade åtgärder

Åmot tätort ……………………………………………………………………………………………...... 6
Jädraås tätort ……………………………………………………………………………………...…….. 7



En gång- och cykelväg planeras att byggas vid Gamla Åmotsvägen fram till Wij trädgårdar. Enligt
trafikverket ska vägen stå klar till hösten 2017.
Kommunen ska se över kommunala gång- och cykelvägar för att söka statlig medfinansiering.
Kommunen ska söka statlig medfinansiering för bättre belysning på gång- och cykelvägar.
NCC inventerar under hösten 2015 gång- och cykelvägar för att kolla kvalitén på asfalten. Under vintern
kommer NCC att gå igenom materialet som inventeringen gett och sedan lämna en kostnads kalkyl för
åtgärderna som behöver göras.
Översikt Ockelbo tätort ..………………………………………………………………………………... 8
Mo …………………………………………………………………………………………………...……. 9
Åbyggeby, Ulvsta ………………………………………………………………………………...……... 10
Bymiljöväg
Stenbäcken …………………………………………………………………………………………...…. 11
Norra Ockelbo …………………………………………………………………………………………… 12
Centrala Ockelbo …………………………………………………………………………………...…... 13
Bymiljöväg är ett sätt att utforma vägar så att
gående och cyklar prioriteras framför bilar, man
har ett körfält och bredare vägrenar. Utformningen
är en kostnadseffektiv åtgärd på vägar med lägre
trafikflöden. Bymiljövägar kan även anläggas på
vägar där bebyggelse finns tätt in på vägen och
där det inte finns tillräckligt med utrymme för att
anlägga en separat gång- och cykelväg.
Södra Ockelbo ………………………………………………………………………………………...… 14
Cykelpassage
Lingbo, Åmot, Jädraås ……………………………………………………………………………...….. 15
En cykelpassage har endast markeringar
i marken. Här har cyklister/mopedförare
väjningsplikt mot trafiken på korsande gata
och måste sänka hastigheten innan de kör
ut på överfarten.
Vägmarkering
2
1. Lingbo tätort: Se sidan 4.
2. Åmot tätort: Se sidan 6.
3. Jädraås tätort: Se sidan 7.
4. Översikt Ockelbo tätort: Se sidan 8.
5. Lingbo – Ockelbo: Se sidan 15.
6. Åmot – Åbyggeby: Se sidan 15.
7. Jädraås – Ockelbo: Se sidan 15.
3
1. Väg 272 genom Lingbo:
En gång- och cykelväg efter väg 272
skulle koppla ihop orten på ett bra sätt.
På den södra delen av sträckan finns det
gott om plats för en cykelväg. Från
kyrkan och norrut är det trångt. En
lösning behövs för att skapa en säkrare
miljö för gång- och cykeltrafikant.
2. Stationsområdet:
För detaljerad beskrivning se sidan 5.
3. Gamla banvallen söder om Lingbo:
Det finns goda möjligheter för att rusta
upp banvallen söder om Lingbo och
skapa en banvallsled som kan nyttjas för
gång, cykling, ridning och andra
fritidsaktiviteter.
4
1. Grusvägen bakom västra
industriområdet:
Vägen används som cykelväg av
ortsborna och behöver belysning,
skyltning och en skötselplan.
2. Stationsområdet:
Vägmarkeringen är sliten och behöver
bättras.
3. Väg mellan industriområdet och
stationsområdet:
Förslag till ny cykelväg för att koppla
ihop nuvarande cykelvägar.
Vägmarkering liknande det som redan
existerar vid stationen borde göras för
att göra trafiken säkrare för gång- och
cykeltrafikanter.
5
1. Väg 546 genom Åmot:
Separat gång- och cykelväg genom
tätorten för säkrare trafik.
6
1. Väg 542 genom Jädraås:
Separat gång- och cykelväg genom
tätorten för säkrare trafik.
7
1. Väg 548 genom Mo: Se sidan 9.
2. Väg 272 Mo – Ockelbo: Se sidan 9.
3. Stenbäcken – Gäveränge: Se sidan 11.
4. Åbyggeby – Ockelbo: Se sidan 10.
5. Ulvsta – Ockelbo: Se sidan 10.
6. Norra Ockelbo: Se sidan 12.
7. Centrala Ockelbo: Se sidan 13.
8. Södra Ockelbo: Se sidan 14.
8
1. Väg 548 Mo - Bladmursvägen:
Vägen genom Mo bjuder på en vacker
miljö. En bymiljöväg (se sidan 2) genom
byn skulle göra sträckan säkrare samt
möjliggöra mera fritidsaktiviteter så som
löpning, gång, cykling med mera.
2. Väg 272 Mo – Ockelbo:
Separat gång- och cykelväg, Sträckan
mellan Mo och Ockelbo är en
vältrafikerad sträcka med många gångoch cykeltrafikanter. Sträckan är trång
med många hus som står nära vägen.
Sträckan är potentiellt farlig då många
cyklister nyttjar vägen för att komma in
till Ockelbo centrum och stationsområde
dagligen. Det är även många personer
som går efter vägen dagligen, även barn
är ute på vägen och cyklar och går.
9
1. Väg 579 Åbyggeby – Ockelbo:
En bymiljöväg på sträckan skulle göra
den säkrare.
2. Väg 580 Ulvsta – Ockelbo:
En bymiljöväg skulle göra vägen säkrare
samt göra det möjligt att på ett säkert
sätt ta sig till Ulvsta friluftsområde utan
bil.
10
1. Väg 303 genom Stenbäcken:
Separat gång- och cykelväg, Vägen är
potentiellt farligt med hård trafik och
många gång- och cykeltrafikanter samt
många skolbarn som ska till
busshållplatser.
11
1. Korsningen Väg 303, 546, 272:
Farlig passage för oskyddade trafikanter.
Planskild passage under väg 546 är att
föredra.
2. Byvägen – Stenvägen genom
”Stenhuggarn”:
Separat gång- och cykelväg för säkrare
genomfart.
3. Korsningen Norra Åsgatan –
Hamrångevägen:
Säkrare överfart för Gång- och
cykeltrafikanter.
4. Hamrångevägen – Banvall:
Separat gång- och cykelväg vid
Hamrångevägen som sedan går in på den
gamla banvallen.
5. Björkvägen – Gäverängevägen:
Separat gång- och cykelväg för säkrare
trafik till och från skolan.
6. Infarten mot Ockelbo ost:
Cykelpassage för säkrare trafik.
12
1. Korsningen Perslundavägen – Södra
Åsgatan:
Bättring av vägmarkering upp mot
perslundaskolan. Cykelpassage mot
Södra Åsgatan.
2. Perslundaskolan:
Gång- och cykelväg hela vägen fram till
skolan. Revidering kommer behövas när
bygget är slutfört.
3. Korsningen Perslundavägen – Södra
Åsgatan:
Cykelpassage.
4. Infarten centrumparkeringen:
Cykelpassage.
5. Gång- och cykelväg framför
systembolaget m.fl. affärer:
Sträckan behöver breddas samt
vägmarkeras.
6. Korsningen Gamla Åmotsvägen – Södra
Åsgatan:
Cykelpassage.
7. Gamla Åmotsvägen mot Wij trädgårdar:
Separat gång- och cykelväg (planerad).
Se sidan 2.
13
1. Gamla Åmotsvägen: Se sidan 13.
2. Korsningen Gamla Åmotsvägen – Södra
Åsgatan: Se sidan 13.
3. Korsningen Kaplandsvägen – Södra
Åsgatan: Cykelpassage.
4. Korsningen: Humlevägen – Södra
Åsgatan: Cykelpassage.
5. Mot Wij från Vigatan:
Separat gång- och cykelväg.
6. Korsningen Vigatan – Södra Åsgatan:
Cykelpassage.
7. Korsningen Vigatan – Herrgårdsvägen:
Cykelpassage.
8. Överfart Vigatan: Cykelpassage.
9. Överfart Södra Åsgatan – Lötstigen:
Cykelpassage.
10. Södra Åsgatan:
Separat gång- och cykelväg för att
sammankoppla redan existerande gångoch cykelvägar.
11. Korsningen Vigatan – Valsverksvägen:
Cykelpassage.
14
1. Väg 272 Lingbo – Ockelbo:
Med en gång- och cykelväg mellan
orterna skulle man koppla ihop orterna
samt främja friluvslivet inom kommun.
Här finns det goda möjligheter att delvis
använda sig av den gamla banvallen.
Man bör också tänka på att ansluta byar
som Mörtebo, Ekbo och Grönviken mot
denna gång- och cykelväg.
2. Väg 546 Åmot – Åbyggeby:
Med en gång- och cykelväg skulle man
koppla ihop orterna i kommunen.
Sträckan har gott om plats för en gångoch cykelväg.
3. ”Kråkbanan” Jädraås – Ockelbo:
Sträckan skulle kunna göras som en
friluvsled som skulle kunna nyttjas för
vandring, cykling, ridning med mera.
Med dessa åtgärder så skulle
kommunens alla orter vara
sammankopplade med fantastiska
möjligheter för friluftsliv och andra
aktiviteter.
15