Se sidan 2

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
PLATS OCH TID
PROTOKOLL
2015-05-05
Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 5 maj 2015,
15.00–16.05
BESLUTANDE
LEDAMÖTER
Mikael Johansson (S), ordförande
Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande, § 77-79, kl. 15.0015.45
Rita Gunnarsson (S)
Anders Johansson (S)
Jessica Hildén (S)
Marie Bryske (C)
Annika Bjelvert (M)
Maria Ekberg (MP)
Ulla-Britt Mortensen (V)
TJG ERSÄTTARE
Marianne Kjellström (S)
Peter Krööse (C)
Jan Fallström (M), § 80-95, kl. 15.45-16.05
ÖVRIGA
Se sidan 2
JUSTERING
JUSTERARE
Annika Bjelvert
PLATS OCH TID
Kommunhuset 2015-05-11
PARAGRAFER
77-95
UNDERSKRIFTER
SEKRETERARE
Cecilia Hurtig
ORDFÖRANDE
Mikael Johansson
JUSTERARE
Annika Bjelvert
ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
SAMMANTRÄDE
Kommunstyrelsen 2015-05-05
SÄTTS UPP
2015-05-12
TAS NER
2015-06-03
FÖRVARINGSPLATS
Kommunkontoret
UNDERSKRIFT
Cecilia Hurtig
Sidan 1 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
ÖVRIGA
EJ TJG ERSÄTTARE
Jan Fallström, § 77-79, kl. 15.00-15.45
Mats Notini (FP)
ÖVR NÄRVARANDE
Henrik Degert Berg, Ung Företagsamhet, § 77
Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef
Wibecke Björkelund Ivarsson, ekonomichef
Kaisa Rainerson, personalchef, § 78
Cecilia Hurtig, administrativ chef
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 2 av 26
PROTOKOLL
2015-05-05
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 77
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr
INFORMATION FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET
SAMMANFATTNING
Henrik Degert Berg, regionchef Ung Företagsamhet Värmland, informerar om Ung Företagsamhet.
BESLUT
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 3 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 78
Dnr KS 15/6
INFORMATION TILL KOMMUNSTYRELSEN
SAMMANFATTNING
Kommunledningskontoret informerar om:
- Medarbetarenkäten
- Energirådgivningen
- LEAN
BESLUT
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ordförandens och justerarens signaturer
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Utdragsbestyrkande
Sidan 4 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 79
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 15/238
UTREDNING OM RUTINER ANGÅENDE LAGEN OM OFFENTLIG
UPPHANDLING (LOU)
SAMMANFATTNING
Offerter om en utredning om rutiner angående lagen om offentlig upphandling (LOU) har begärts in
och inkommit från PwC och KPMG.
BESLUTSUNDERLAG
Offert PwC
Offert KPMG
YRKANDEN
Ordföranden Mikael Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar offerten från PwC och att
kostnaden på 60 000 kronor tas på kommunstyrelsens verksamhetskonto.
Hans Eriksson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.
PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.
BESLUT
Kommunstyrelsen antar offerten från PwC. Kostnaden på 60 000 kronor tas på kommunstyrelsens
verksamhetskonto.
UTDRAG
PwC
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 5 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 80
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 14/177
KOMMUNSTYRELSENS MÅL 2015
SAMMANFATTNING
Kommunstyrelsen godkände förslag till budget för kommunstyrelsen 2015 den 10 mars. I samband
med detta beslutade kommunstyrelsen att arbeta vidare med målen den 26 mars.
Följande förslag till mål för kommunstyrelsen 2015 föreligger:
Ekonomi
Komponentavskrivning ska vara införd.
En enhetlig månadsuppföljning ska vara införd innan halvårsskiftet.
Utveckling
Aktivt arbeta med att marknadsföra mark och lokaler för företagsetableringar.
Utveckla en löpande dialog med det lokala näringslivet.
Översiktsplan Nedre Fryken antagen.
Detaljplan Skommita-Tallåsen antagen första halvåret.
Genomföra åtgärderna i handlingsplanen Förenklat Helt Enkelt.
Genomföra inspirationsdag om landsbygdsföretagande med fokus på ungdomar, kvinnor och
invandrare i samverkan med intresse- och nyföretagarorganisationer.
Arbeta för att landsbygdsföretagandet inkluderas i etableringsstrategin för Karlstad Business
Region.
Centrumombyggnad ska vara påbörjad.
Byggnation påbörjad inom planområde Runnevål-Skommita, Viksta By och Skommita-Tallåsen.
Medborgare
Införa en servicegaranti för besvarande av medborgarförslag.
Ta fram en kostnadsberäknad åtgärdsplan inom projektet 'Ett tryggt och säkert Kil'.
Införa E-faktura på kundfakturor.
Gröna Torgets utvecklingsplan steg 1 påbörjad.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 6 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
PROTOKOLL
2015-05-05
Medarbetare
Genomföra en enkätundersökning om personaltrivseln inom kommunen.
Miljö
Kil ska förbli en Fairtrade-kommun.
Minst 30 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska.
Planering för nytt resecentrum ska vara genomförd så att byggnation kan starta våren 2016.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunfullmäktiges övergripande mål, beslutade 26 februari 2015
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-10, § 34
YRKANDEN
Ordföranden Miikael Johansson (S) föreslår at kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Peter Krööse (C) yrkar på följande tillägg till målet om inhandlade livsmedel:
"Minst 30 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska och våra leverantörer ska följa svensk
djurskyddslagstiftning.
PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget med Peter Krööses tilläggsyrkande och finner
att kommunstyrelsen har bifallit det dessa.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 7 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
PROTOKOLL
2015-05-05
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar om följande mål 2015:
Ekonomi
Komponentavskrivning ska vara införd.
En enhetlig månadsuppföljning ska vara införd innan halvårsskiftet.
Utveckling
Aktivt arbeta med att marknadsföra mark och lokaler för företagsetableringar.
Utveckla en löpande dialog med det lokala näringslivet.
Översiktsplan Nedre Fryken antagen.
Detaljplan Skommita-Tallåsen antagen första halvåret.
Genomföra åtgärderna i handlingsplanen Förenklat Helt Enkelt.
Genomföra inspirationsdag om landsbygdsföretagande med fokus på ungdomar, kvinnor och
invandrare i samverkan med intresse- och nyföretagarorganisationer.
Arbeta för att landsbygdsföretagandet inkluderas i etableringsstrategin för Karlstad Business
Region.
Centrumombyggnad ska vara påbörjad.
Byggnation påbörjad inom planområde Runnevål-Skommita, Viksta By och Skommita-Tallåsen.
Medborgare
Införa en servicegaranti för besvarande av medborgarförslag.
Ta fram en kostnadsberäknad åtgärdsplan inom projektet 'Ett tryggt och säkert Kil'.
Införa E-faktura på kundfakturor.
Gröna Torgets utvecklingsplan steg 1 påbörjad.
Medarbetare
Genomföra en enkätundersökning om personaltrivseln inom kommunen.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 8 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
PROTOKOLL
2015-05-05
Miljö
Kil ska förbli en Fairtrade-kommun.
Minst 30 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska och våra leverantörer ska följa svensk
djurskyddslagstiftning.
Planering för nytt resecentrum ska vara genomförd så att byggnation kan starta våren 2016.
UTDRAG
Kommunledningskontoret, samtliga enheter
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 9 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 81
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 15/126
BEGÄRAN FRÅN MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN OM MEDEL UR
MARKÅTKOMSTBIDRAGET 2015
SAMMANFATTNING
Som ersättning för den marknadsvärdesminskning som beslutet att bilda naturreservatet
Kilsravinerna väntades innebära, fick Kils kommun år 2007 totalt 1 475 000 kronor i
markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket.
Miljö- och byggnadsnämnden ska årligen begära medel ur denna pott och redovisa vad bidraget ska
användas till. För 2015 begär nämnden 148 000 kronor, som ska användas bland annat till
revidering av naturvårdsprogrammet samt underhåll och handikappanpassning av vandringsleder.
Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige föreslås bevilja ett tilläggsanslag på 148 000
kronor 2015 och att pengarna tas ur tidigare avsatta medel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för
förtydligande om vad summan för tillsynen av Örnäs avser innan ärendet behandlas av
kommunstyrelsen.
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande förtydligande över begäran om medel ur
markåtkomstbidraget 2015:
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tecknat ett avtal om skötsel av Örnäsudden med Nedre
Frykens Båtsällskap.
Avtalet gäller för perioden 1 maj 2013 – 30 april 2016.
Nedre Frykens Båtsällskap erhåller en ersättning på sammanlagt 6000 kr/år för städning av
området samt transport av latrintunna och sopkärl upp till grusvägen.
Övriga 2000 kr ska miljö- och byggnadsförvaltningen använda för eventuella åtgärder inom
området.
BESLUTSUNDERLAG
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2015-01-29, § 10
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-23
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-23, § 17
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2015-04-28, § 33
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 10 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
PROTOKOLL
2015-05-05
BESLUT
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja miljö- och byggnadsnämnden ett
tilläggsanslag på 148 000 kronor år 2015.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att pengarna tas ur tidigare avsatta
medel.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 11 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 82
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 14/299
JUSTERING I REGLEMENTET AVSEENDE ELEVHÄLSAN
SAMMANFATTNING
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samband med sin internkontroll uppmärksammat att det
finns en otydlighet i reglementet vad gäller delegation av den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan. Barn- och utbildningsnämnden vill därför förtydliga uppdraget gällande den medicinska
och psykologiska delen av elevhälsan inför tillsättandet av en verksamhetschef.
Kommunledningskontoret instämmer med barn- och utbildningsförvaltningen om att reglementet
behöver förtydligas. Om fullmäktige tydligt ska delegera i reglementet att ansvaret för den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan ska ligga inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde anser kommunledningskontoret att ytterligare förtydligande krävs.
Kommunledningskontoret föreslår därför en skrivning där det framgår tydligt i reglementet att
nämnden ansvarar för elevhälsan som helhet i enlighet med skollagen, men att delar av elevhälsans
verksamhet bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen där barn- och utbildningsnämnden agerar som
vårdgivare.
Arbetsutskottet remitterade förslaget till barn- och utbildningsnämnden, som i april beslutar att
ställa sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta om tillägget i barn- och utbildningsnämndens reglemente
BESLUTSUNDERLAG
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-10-22, § 98
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-06
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-23, § 20
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-04-15, § 51
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 12 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
PROTOKOLL
2015-05-05
BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande tillägg till barn- och
utbildningsnämndens reglemente:
Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola och
grundsärskola.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för elevhälsan i enlighet med skollagen. Den medicinska
och den psykologiska delen av elevhälsan är en hälso- och sjukvårdsverksamhet och regleras enligt
hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgivare inom skolans verksamhetsområde är i Kils kommun barnoch utbildningsnämnden.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 13 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 83
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 15/101
ANSÖKAN OM BIDRAG TILL KIL HELA VECKAN 2015
SAMMANFATTNING
Arrangemangsgruppen för Kil hela veckan ansöker om ett bidrag på 100 000 kronor för att
arrangera den 43:e upplagan av det veckolånga evenemanget.
Kil hela veckan är ett evenemang där föreningsliv och kulturliv ges möjlighet att visa upp sig.
Evenemanget ger kommunen positiv marknadsföring då Kil hela veckan samlar kommunens
invånare, hemvändare och besökare, vilket även ses gynnsamt ur ett tillväxtperspektiv.
BESLUTSUNDERLAG
Arrangemangsgruppens ansökan 2015-01-28
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-03
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-20, § 25
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om bidrag till Kil hela veckan 2015 med 100 000
kronor. Finansieras med 40 000 kronor från tillväxtenhetens budget och 60 000 kronor från
kommunstyrelsens verksamhetskonto.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Arrangemangsgruppen senast den 30 juni 2015 ska redovisa hur
bidraget användes 2014 och hur det kommer att användas 2015.
UTDRAG
Arrangemangsgruppen för Kil Hela Veckan
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Kommunledningskontoret, tillväxtenheten
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 14 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 84
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 15/134
ANSÖKAN OM LÅN ELLER BIDRAG FÖR LEVERANTÖRSSKULD FÖR
FRYKÅSENS BYGDEGÅRD
SAMMANFATTNING
Frykåsens Bygdegårdsförening har drivit ett Leaderprojekt och inte lyckats få det kassaflöde som
var önskvärt vilket resulterat i en kvarstående leverantörsskuld på 58 900 kronor.
Frykåsens Bygdegårdsförening har med anledning av detta ansökt till kommunen om ett lån eller
bidrag för att kunna betala återstoden av leverantörsskulden.
BESLUTSUNDERLAG
Lån eller bidrag, 2015-03-17
Prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet, läst 2015-03-17
Frykposten nummer 1 år 2015 http://www.frykerud.se/frykposten/Frykpostennr12015.pdf, läst
2015-03-17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-07
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-20, § 26
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag från budgeterade landsbygdsmedel med tillägg att
Frykåsens Bygdegårdsförening ansöker om driftsbidrag för att undvika ytterligare
leverantörsskulder.
UTDRAG
Frykåsens bygdegård
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Kommunledningskontoret, tillväxtenheten
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 15 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 85
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 14/336
FÖRSLAG TILL TAXA FÖR HYRA AV KOMMUNALA LOKALER I KILS
KOMMUN
SAMMANFATTNING
Tekniska nämnden har lämnat ett förslag till hyra för föreningslokaler som hyrs av föreningar
avseende idrotts- eller föreningsverksamhet och som inte är verksamma i Kil. I samband med
ombyggnationen av Sannerudsskolan har en del nya lokaler för uthyrning tillkommit och tekniska
nämnden kommer även att ansvara för uthyrning av dessa lokaler. Kommunen får därmed ett
helhetsgrepp för uthyrning av samtliga föreningslokaler i kommunen där det finns ett förslag till
taxa för de olika lokalerna. Taxan gäller för företag och privatpersoner, samt kommunala
förvaltningar och föreningar i andra kommuner.
BESLUTSUNDERLAG
Tekniska nämndens protokoll 2014-11-20, § 129
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2014-11-12
Förslag på taxa för hyra av föreningslokaler i Kils kommun 2014-11-12
Förslag på taxa för hyra av kommunala lokaler i Kils kommun
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-10
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-20, § 27
BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om förslag till taxa för hyra av
kommunala lokaler enligt förslag.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 16 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 86
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 14/339
SVAR PÅ MOTION OM STÅENDE PUNKT PÅ FULLMÄKTIGES DAGORDNING
OM INKOMNA KLAGOMÅL I VISSA ÄRENDEN
SAMMANFATTNING
Det har inkommit en motion om att klagomål i till exempel planärenden ska finnas med som en
stående punkt på kommunfullmäktiges dagordning.
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2014 och remitterades
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontoret anser att det är väl reglerat i lag hur kommunen ska förfara vid
framtagandet av en detaljplan och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning
till beskrivningen i plan- och bygglagen (2010:900) av processen för att ta fram en detaljplan.
BESLUTSUNDERLAG
Motion, inkommen 2014-12-05
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-18, § 198
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-07
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-20, § 28
BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
beskrivningen i plan- och bygglagen (2010:900) av processen för att ta fram en detaljplan.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 17 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 87
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 15/166
SVAR PÅ MOTION OM ARBETSKLÄDER ÍNOM FÖRSKOLA OCH
HEMTJÄNST
SAMMANFATTNING
Bengt Karlsson (MP) och Maria Ekberg (MP) har inkommit med en motion om att utreda att
erbjuda arbetskläder till personal inom förskola och hemtjänst.
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2015 och remitterades till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige föreslås besluta att anse motionen
besvarad med hänvisning till att frågan kommer att behandlas i budgetarbetet inför 2016.
BESLUTSUNDERLAG
Motion, inkommen 2015-03-10
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-26, § 51
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-13
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-20, § 29
BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning
till att frågan kommer att behandlas i budgetarbetet inför 2016.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 18 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 88
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 14/264
SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM EN MÅNADS SEMESTER FÖR
SOCIALBIDRAGSTAGARE
SAMMANFATTNING
Det har inkommit ett medborgarförslag om semester för socialbidragstagare. Förslagsställaren
föreslår att socialbidragstagare ska få en månads semester istället för två veckor.
Det finns idag ingen rätt till semester när man uppbär försörjningsstöd. Socialtjänstens
huvuduppgift är att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den andra
uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd, så som försörjningsstöd, tills dess att målet att bli
självförsörjande är nått. För att ha rätt till försörjningsstöd krävs därför att den som beviljas stöd
står till arbetsmarknadens förfogande, deltar i arbetsmarknadsåtgärder eller i annan verksamhet för
att bli självförsörjande. Trots detta kan det vara möjligt att få dispens för ledighet och resor, och
ändå få behålla försörjningsstödet. Rätten till försörjningsstöd bygger på individuella
behovsprövningar, detta gäller också i fråga om eventuell ledighet. Det är handläggaren som måste
ta ställning till en eventuell ledighet i varje enskilt fall, utifrån de möjligheter och omständigheter
som finns.
Kommunledningskontoret föreslår mot denna bakgrund att medborgarförslaget avslås.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag 2014-09-18
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-23, § 140
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-08
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-20, § 30
BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande svar på medborgarförslaget:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att möjligheten till ledighet för
den som uppbär försörjningsstöd ska bedömas av handläggare i varje enskilt fall.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 19 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 89
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 15/139
REDAKTIONELL REVIDERING AV KOST- OCH SERVICENÄMNDENS
REGLEMENTE
SAMMANFATTNING
Kils kommun har tillsammans med Karlstads kommun, Kristinehamns kommun och Landstinget i
Värmland kommit överens om att från 1 september 2012 inrätta en gemensam nämnd, kost- och
servicenämnden i Värmland. Den gemensamma nämnden ingår i Landstingets organisation där
Landstinget i Värmland är juridisk person för den gemensamma nämnden.
Landstinget i Värmland har nu gjort en översyn av kost- och servicenämnden i Värmlands
reglemente och landstingsfullmäktige har beslutat om vissa ändringar. Ändringarna ändrar inte det
sakliga innehållet utan är av redaktionell art som syftar till att underlätta läsningen.
Kost- och servicenämnden i Värmlands reglemente förutsätter att samtliga kommuner som ingår i
nämnden fattar likalydande beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Reglemente för kost- och servicenämnden i Värmland, med ändringar
Landstingsfullmäktiges protokoll 2014-11-26-27, § 108
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-10
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-20, § 31
BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för kost- och
servicenämnden i Värmland.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 20 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 90
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 15/140
REDAKTIONELL REVIDERING AV HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I VÄRMLANDS
REGLEMENTE
SAMMANFATTNING
Den 1 juli 2004 inrättades den gemensamma nämnden hjälpmedelsnämnden i Värmland. Samtliga
kommuner i Värmland ingår tillsammans med Landstinget i den gemensamma nämnden.
Nämnden ingår i Landstingets organisation där Landstinget i Värmland är juridisk person för den
gemensamma nämnden.
Landstinget i Värmland har nu gjort en översyn av hjälpmedelsnämndens reglemente och
landstingsfullmäktige har beslutat om vissa ändringar. Ändringarna ändrar inte det sakliga
innehållet utan är enbart av redaktionell art som syftar till att underlätta läsningen. Exempel på
ändringar är att ”skall” ändrats till ”ska” och ”sekretariat” till ”sekreterare”.
Hjälpmedelsnämnden i Värmlands reglemente förutsätter att samtliga kommuner som ingår i
nämnden fattar likalydande beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland, med ändringar
Landstingsfullmäktiges protokoll 2014-11-26-27, § 108
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-10
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-20, § 32
BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för
hjälpmedelsnämnden i Värmland.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 21 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 91
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 15/244
UPPDRAG OM ATT UNDERSÖKA ALTERNATIVA
INDUSTRIOMRÅDEN/VERKSAMHETSOMRÅDEN I KILS KOMMUN
SAMMANFATTNING
Miljö- och byggnadsnämnden föreslog den 28 april 2015 att kommunstyrelsen lämnar uppdrag till
kommunledningskontoret att undersöka alternativa industriområden/verksamhetsområden i Kils
kommun.
BESLUTSUNDERLAG
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2015-04-28, § 41
YRKANDEN
Ordföranden Mikael Johansson (S) föreslår att uppdrag ges till kommunledningskontoret att utreda
området söder om riksväg 61, öster om reningsverket, som industriområde.
PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit
det.
BESLUT
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utreda området söder om riksväg 61,
öster om reningsverket, som industriområde.
UTDRAG
Kommunledningskontoret
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 22 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 92
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 15/4
ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT
SAMMANFATTNING
Inga delegeringsbeslut har inkommit till kanslienheten under den aktuella perioden.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 23 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 93
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 15/5
MEDDELANDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN
SAMMANFATTNING
Följande meddelanden har inkommit:
1. Fryksdalens samordningsförbund, protokoll från styrelsemöte 150320
2. Protokoll från styrelsemöte i Hantverkshuset i Kil AB 150420
3. Protokoll från bolagsstämma i Samhällsnytta i Kil AB 150401
4. Protokoll från möte i projektråd Lövenstrand 150407
5. Värmlands läns Vårdförbund, direktionens protokoll 150327
6. Värmlands läns Vårdförbund, förbundsbrev april
7. Protokoll kultur- och fritidsutskottet 150415
8. Protokoll tillväxtutskottet 150416
9. Protokoll personalutskottet 150422
10. Kammarrättens dom i mål nr 862-15 om rätten att ta del av allmän handling
11. Förvaltningsrättens beslut i mål nr 1388-15 om laglighetsprövning, nu fråga om inhibition
BESLUT
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 24 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 94
Dnr KS 15/7
INBJUDNINGAR TILL KURSER OCH KONFERENSER
SAMMANFATTNING
Inga inbjudningar har inkommit.
Ordförandens och justerarens signaturer
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Utdragsbestyrkande
Sidan 25 av 26
KOMMUNSTYRELSEN
KS § 95
PROTOKOLL
2015-05-05
Sammanträdesdatum
Dnr KS 15/8
RAPPORTER FRÅN KURSER OCH KONFERENSER
SAMMANFATTNING
Ordföranden Mikael Johansson (S) informerar från SmåKoms årskonferens 2015.
BESLUT
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 26 av 26