Boplatser vid sidan av mosse

Boplatser vid sidan av mosse
Utredning vid Kodebackenmossen
Arkeologisk utredning
Kodebacken 1 :1, Raknebo 1 :8, 1 :21
Uddevalla socken och kommun
Pia Claesson och Magnus Rolöf
Bohusläns museum
Rapport 2015 :30
Boplatser vid sidan av mosse
Utredning vid Kodebackenmossen
Arkeologisk utredning
Kodebacken 1 :1, Raknebo 1 :8, 1 :21
Uddevalla socken och kommun
Bohusläns museum Rapport 2015 :30
ISSN 1650-3368
Författare Pia Claesson & Magnus Rolöf
Layout, grafisk form och teknisk redigering Gabriella Kalmar
Omslagsbild Foto taget av Magnus Rolöf. Fotot visar Vy från utredningsområdet österut in i
Kodebackenmossen.
Tryck Bording AB, Borås 2015
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet medgivande 90.8012
Bohusläns museum
Museigatan 1
Box 403
451 19 Uddevalla
tel 0522-65 65 00, fax 0522-126 73
www.vastarvet.se, www.bohuslansmuseum.se
Innehåll
Sammanfattning...........................................................................................................................................................................6
Bakgrund..........................................................................................................................................................................................................6
Landskapsbild.......................................................................................................................................................................................6
Metod och genomförande....................................................................................................................................8
Utredningen.............................................................................................................................................................................................8
Kompletterande besiktning.......................................................................................................................................8
Resultat........................................................................................................................................................................................................... 10
Två boplatslämningar.......................................................................................................................................................12
Husgrund/lägenhetsbebyggelse...............................................................................................................13
Historiska kartor......................................................................................................................................................................... 14
Slutsatser samt åtgärdsförslag.........................................................................................................15
Referenser................................................................................................................................................................................................16
Litteratur...................................................................................................................................................................................................16
Otryckta källor...............................................................................................................................................................................16
Tekniska och administrativa uppgifter.............................................................................. 17
Bilagor.................................................................................................................................................................................................................18
4
Bohusläns museum Rapport 2015 :30
Figur 1. Utsnitt ur Sverigekartan med platsen för utredningen markerad.
Boplatser vid sidan av mosse
Figur 2. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan med platsen för utredningen markerad. Skala 1 :20 000.
5
6
Bohusläns museum Rapport 2015 :30
Sammanfattning
Bohusläns museum genomförde under juni 2015 en arkeologisk utredning på fastigheterna Kodebacken 1 :1, Raknebo 1 :8,
1 :21, ­Uddevalla kommun och socken. Utredningen omfattade en
sökschaktsgrävning samt en översiktlig kartanalys. Inom undersökningsområdet grävdes 36 schakt till en sammanlagd längd av
drygt 115 meter. Två boplatser ( B M2015 :388 och BM2015 :389 ) påträffades centralt i området samt en lägenhetsbebyggelse ( strax utanför utredningsområdet ) med tillhörande åkrar/ängar.
Bohusläns museum föreslår härmed att den planerade tillfartsvägen placeras på så sätt att de nyfunna boplatserna ( B M2015 :388
och BM2015 :389 ) inte berörs. Om detta inte är möjligt föreslår
Bohusläns museum att dessa blir föremål för vidare undersökning.
Bakgrund
Bohusläns museum genomförde under juni 2015 en arkeologisk
utredning på fastigheterna Kodebacken 1 :1, Raknebo 1 :8 och 1 :21.
Anledningen till undersökningen var en planerad tillfartsväg vid
sidan av Kodebackens mosse. Syftet var att klarlägga om det inom
stipulerat område fanns hittills okända lämningar samt att bedöma deras antikvariska status. Utredningsområdets utbredning
diskuterades och reviderades före genomförandet av utredningen,
men kom slutligen att bestämmas till en drygt 2,2 kilometer lång
vägkorridor med en bredd om 7 meter.
Landskapsbild
Kodebackenmossen ligger drygt sex kilometer öster om U
­ ddevalla
och väster om sjön Grind. Landskapet kännetecknas av större
skogsklädda höjd- och bergspartier i ett uppbrutet odlingslandskap. Det aktuella undersökningsområdet ligger i en utbredd flack
dalsänka som till en stor del utgörs av åker- och betesmarker som
i öst flankeras av en större mosse. I norr dominerar en mindre
nord-sydlig bergsrygg området mellan den uppodlade marken och
Kode­backenmossen medan det i den södra delen finns ett omfattande system av större grävda diken. Tät barrskog växer i området
mellan den uppodlade marken och mossen.
Inom utredningsområdet finns inga tidigare registrerade lämningar enligt fornminnesregistret ( F MIS ). I åkermarken intill
utredningsområdet påträffades på 1920-talet en skafthålsyxa
( ­Uddevalla 216 :1 ). Norr om Kodesjön har en osäker boplats registrerats ( Uddevalla 217 :1 ). Enligt uppgift ska brända ben och kol
hittats vid ett överhäng på 1920-talet. Nere vid Raknebo 1 :7 finns
en registrerad boplats där fynd av en flintskrapa och tunnackig
yxa har gjorts ( Uddevalla 172 :1 ). Gården Kodebacken omnämns i
1650-talets jordebok, men har enligt äldre uppgifter omtalats ­redan
Boplatser vid sidan av mosse
Figur 3. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 8B5f ( 8155 ), 8B5g ( 8156 ), med översikt över det aktuella utredningsområdet
( vägsträckningen ) och det ursprungliga utredningsområdet ( streckad linje ), samt närliggande fornlämningar markerade. Skala
1 :10 000.
7
8
Bohusläns museum Rapport 2015 :30
1420, då hörande till Bäve socken. Enligt äldre uppgift kan detta
indikera en period av ödeläggelse.
Metod och genomförande
Utredningen skulle genomföras inom vägkorridoren med maskinell sökschaktgrävning i den södra delen och besiktning med
kompletterande provgropsgrävning i den norra. Vid fältarbetet råkade dock det ursprungliga utredningsområdet följa med, varför
schaktens placeringar endast i undantagsfall kom att beröra själva
vägkorridoren. När detta uppdagades genomfördes en kompletterande besiktning även i området längst i norr.
Utredningen
Utredningen inleddes med en okulär besiktning där lämpliga lägen
för sökschakts- och/eller provgropsgrävning noterades. Bergsryggen inom undersökningsområdet besöktes särskild med fokus på
gravar och lämpliga gravlägen. Vid besiktningen bortprioriterades några ytor som bedömdes som topografiskt olämpliga ur fornlämningssynpunkt. Ett av dessa var den nordöstra delen, närmast
mossen, som var vattensjukt och väster därom ett mycket kuperat
parti med stora stenblock och tät barrskog. Här var det omöjligt
att ta sig in med maskin och inga provgropar grävdes heller då
ytan bedömdes att vara topografiskt olämplig och inte intressant
ur fornlämningssynpunkt. Ett annat område som nedprioriterades
var det kraftigt utdikade området längst i söder ( område 4 ). Hela
området genomkorsades av stora diken med en bredd på upp till
fyra meter. Endast i den intilliggande åkermarken grävdes här ett
antal sökschakt.
Schaktgrävningen inleddes i den norra delen och avslutades i
söder. Samtliga schakt mättes in med GPS och deras stratigrafi dokumenterades. De fynd som påträffades registrerades och återdeponerades därefter på fyndplatsen. GPS-problem vid inmätningen
gjorde att schakt med mera fick digitaliseras in i efterhand. Foto­
dokumentation gjordes dels av landskapet och dels av de lämningar som påträffades.
Kompletterande besiktning
Besiktningen genomfördes okulärt längs med och inom hela vägsträckningen, dels för att bedöma om vägkorridoren kunde anses
utredd eller inte och dels för att komplettera vägkorridoren längst
åt norr ( område 5 ). Efter besiktningen bedömdes det ändå inte
nödvändigt med ytterligare sökschakts- eller provgropsgrävning,
motiverat med schaktens relativa närhet till vägkorridoren, de redan noterade markskadorna i söder och att vägkorridoren norrut
i hög grad viker ner i sankare mosspartier.
Boplatser vid sidan av mosse
Figur 4. Visar indelningen av ytan i olika områden utifrån topografi och geologi. Skala 1 :8500.
9
10
Bohusläns museum Rapport 2015 :30
Resultat
Området som helhet skilde sig åt topografiskt och geologiskt och
kan översiktligt delas in i fem särskiljande ytor ( figur 4 ).
Område 1 består av en nord-sydlig höjdrygg som i öst sluttar
brant ner mot Kodebackemossen. Höjdryggens östra sida är relativt blockig och otillgänglig och närmast mossen är marken vattenbemängd.
Område 2 karaktäriseras till en del av en igenväxande åkermark
som mot öst övergår till en delvis utdikad våtmark.
Område 3 i norr är utgörs av en tät blockig kuperad granskog
och längre söderut så planar marken ut och ligger mer eller mindre på samma nivå som den i öst liggande åkermarken. I området däremellan finns en sandig mot sydväst sluttande skogsmark.
Område 4 utgörs delvis av åkermark. Under matjordstäcket består alven här av blågrå tät lera. Den södra delen är en skogsmark
Figur 5a. Schaktplan över norra delen torpgrund ( lägenhetsbebyggelse ) inlagd. Skala 1 :2 500.
Boplatser vid sidan av mosse
som till stor del är vattensjuk och här finns ett omfattande system
av grävda stora breda diken. Mellan dikena är marken starkt påverkade av diverse grävaktiviteter.
Område 5 längst i norr övergår till hällmarkspräglad terräng, med
bergsryggen direkt i anslutning till ren mossmark i öst. Sporadiskt
finns till synes sandigare partier i mosskanten, men sondering med
jordspjut visade att det rör sig om mossmark under förnaskiktet.
Totalt drogs 36 sökschakt inom utredningsområdet till en sammanlagd längd av drygt 115 meter. Schakten varierade i längd mellan 2–10 meter och djupet växlade mellan 0,15–0,40 meter ( se
bilaga 1 ). I schakt 29, som grävdes i åkermark, kom en 0,3 × 0,3
oregelbunden rödfärgad utfällning ( järn ? ) men inget annat av intresse påträffades i det utvidgade schaktet.
I mitten av område 3 påträffades två områden som bedömdes
som potentiella boplatsytor alternativ aktivitetsytor.
Figur 5b. Schaktplan över södra delen med nyfunna boplatser ( lägenhetsbebyggelse ) inlagda. Skala 1 :2 800.
11
12
Bohusläns museum Rapport 2015 :30
Figur 6. Fornlämning BM2015 :388, schakt nr 23. Fotot är taget mot syd-sydväst.
Foto Pia Claesson.
Två boplatslämningar
Den norra boplatsen ( interimistiskt benämnd BM2015 :388 ) var
cirka 35 × 25 meter stor ( N V–SÖ ), belägen i flack sandig mot sydväst sluttande skogsmark bevuxen med gles granskog. I samband
med schaktgrävning påträffades, under förnan på cirka 0,10 meters djup i siltig sand, en kärna och en handfull flintaavslag samt
en koncentratration av skärvig sten och enstaka kolfragment.
Den söder därom liggande boplatsen ( interimistiskt benämnd
BM2015 :389 ) var cirka 25 × 20 meter stor ( N V–SÖ ), belägen i flack
mot syd och sydväst sluttande stenig skogsmark, bestående av gles
granskog. I schakten påträffades, under förnan på cirka 0,10 meters djup i siltig sand, måttligt med flintavslag samt skärvig sten
och även här enstaka kolfragment.
Lokalerna ligger på ett terrängparti som höjer sig något över
åkermarken mot sydöst och mossen mot nordöst, och bildar något av en terrass nedanför de mer bergiga partierna norrut. Det
är sannolikt det som gjort dem topografiskt lämpliga som läge för
förhistoriska aktiviteter. Utifrån utredningsresultaten kan man inte
Boplatser vid sidan av mosse
Figur 7. Fornlämning BM2015 :389 schakt nr 26. Fotot är taget mot nordväst.
Foto Pia Claesson.
säga särskilt mycket om lokalernas inbördes relation, kronologi
eller funktion. De är inte heller avgränsade, deras utbredning baseras på bedömning utifrån lokaltopografi.
Husgrund/lägenhetsbebyggelse
Strax utanför undersökningsområdet fanns i väst intill dagens åkermark en husgrund 7 × 5 meter ( N Ö–SV ) och upp till 0,40 meter
hög. Syllen av sten var flerskiktad och i det nordöstra hörnet var
ett troligt spisröse. I närområdet fanns tecken som indikerar odlingsverksamhet. Här fanns även ett par vildaplar. I OGB nämns att
det till gården Kodebacken, som omtalas redan 1420, finns namn­
givna torp med namn som Hästhagen, Jons lid och Kodelund, ålder
okänd. Husgrunden berörs inte av den planerade vägsträckningen, men kommer att registreras i FMIS som lägenhetsbebyggelse.
13
14
Bohusläns museum Rapport 2015 :30
Figur 8. Visar den med gräs övervuxna husgrunden i förgrunden.
Foto Pia Claesson.
Historiska kartor
På två äldre kartor finns ledtrådar till lite mer sentida kulturhistoria i området. På det ekonomiska kartbladet från 1975 ( bilaga 2 )
syns en liten markering i norra änden av en åkermark, som kan
vara den lägenhetsbebyggelse som iakttogs i fält, eller det impediment husgrunden ligger på. Därtill syns en nordöst-sydvästlig
smal avstyckning som löper rakt över åkermarken och intilliggande
ängsmark fram till mossen, med en förgrening mot sydöst. Denna får sin förklaring på en äldre avsöndringskarta från 1918, över
lägenheten Mossen med spårutrymmen ( bilaga 3 ). Torvtäktning
har historiska anor här. Under första världskriget fick torvskörd
ett uppsving, ofta i samband med bränslebrist och blev mekaniserad med enkla järnvägsnät ut i mossarna. Inne i skogen i område 4 kan man ännu promenera sträckningen och markingreppen
i detta område får en förklaring.
Boplatser vid sidan av mosse
Slutsatser samt åtgärdsförslag
De två nypåträffade boplatserna inrapporteras till FMIS som fornlämningar utan fastställd avgränsning. Generellt ska ingrepp i
fornlämning undvikas och i första hand bör den planerade tillfartsvägen placeras på så sätt att denna inte kommer i konflikt
med BM2015 :388 och BM2015 :389. Om detta inte är möjligt föreslår Bohusläns museum att dessa blir föremål för förundersökning. Länsstyrelsen är beslutande i frågor kring den fortsatta antikvariska hanteringen.
Den påträffade lägenhetsbebyggelsen ligger utanför utredningsområdet och hanteras separat av Bohusläns museum.
15
16
Bohusläns museum Rapport 2015 :30
Referenser
Litteratur
OGB. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. XII. Lane Härad. ­Göteborg
1966.
Otryckta källor
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, FMIS
Boplatser vid sidan av mosse
Tekniska och administrativa uppgifter
Lst dnr :431-14419-2015
Västarvet dnr :VA 464-2015
Västarvet pnr :12210
Län :Västra Götalands län
Kommun :Uddevalla
Socken :Uddevalla
Fastighet : Kodebacken 1 :1, Raknebo 1 :8, 1 :21
Ek. karta : 8B5f ( 8155 ), 8B5g ( 8156 )
Läge : x 6471730, y 3271486
Meter över havet :
50–60
Koordinatsystem :Sweref 99 TM
Höjdsystem :RH2000
Uppdragsgivare : Enbio AB/My Wigren
Ansvarig institution :Bohusläns museum
Projektledare :Delia Ní Chíobháin Enqvist
Projektgrupp :Pia Claesson, Hanna Jansson, Delia Ní Chíobháin Enqvist, Magnus Rolöf
Fältarbetstid :24–25 juni 2015 ( besiktning 15 juli 2015 )
Arkeologtimmar :32
Undersökt yta :156 200 m2
Arkiv :Bohusläns museums arkiv
Fynd :Inga fynd omhändertogs
17
18
Bohusläns museum Rapport 2015 :30
Bilagor
Bilaga 1. Schakttabell
Bilaga 2. Rektifierad karta med vägkorridoren inlagd. Ekonomiska kartbladet J133-8b4f77 ( 1975 )
Bilaga 3. Rektifierad karta med vägkorridoren inlagd. Avsöndringskarta 14-BÄV-AVS93 ( 1918 )
Bilaga 1. Schakttabell
Löpmeter
Lager (m)
Schaktdjup (m)
1
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,20 humös ljusbrun
sand. 0,20+ brunröd grusig sand
0,2
-
-
-
2
3
0,2
-
-
-
Schakt
Område/fl
0-0,08 förna. 0,08- 0,20 humös ljusbrun
sand
Anl
Fynd
Anm
0,20+ brunröd grusig sand
3
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 något humös
brunröd sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
-
-
4
2,5
0-0,08 förna. 0,08- 0,20 humös ljusbrun
sand. 0,20+ brunröd grusig sand
0,2
-
-
-
5
3
0-0,08 förna . 0,08- 0,20 humös ljusbrun
grusig sand. 0,20+ brunröd grusig sand
0,2
-
-
6
10
0-0,08 förna. 0,08- 0,25 humös ljusbrun
sand. 0,25+ ljusgrå lera
0,25
-
-
-
7
2
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 humös svartbrun
sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
-
-
8
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 humös svartbrun
sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
-
-
9
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 något humös
brunröd sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
-
-
10
2
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 humös svartbrun
sand
0,15
-
-
11
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,20 humös ljusbrun
siltig sand. 0,20+ brunröd siltig sand
0,2
-
1 bergartsavslag?
12
5
0-0,08 förna. 0,08- 0,35 humös svartbrun
sand. 0,35+ ljusgrå lera
0,35
-
1 sentida
porslinskärva
13
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 humös svartbrun
sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
1 mindre
bit sentida tegel
14
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 humös svartbrun
sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
-
15
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 humös svartbrun
sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
-
-
16
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,20 humös svartbrun
sand. 0,20+ ljusgrå lera
0,2
-
-
-
17
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,20 humös svartbrun
sand. 0,20+ ljusgrå lera
0,2
-
-
-
18
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,25 humös svartbrun
sand. 0,25+ ljusgrå lera
0,25
-
-
-
19
2
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 hu-mös svartbrun
sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
-
-
20
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 humös svartbrun
sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
-
-
21
3
0-0,08 förna . 0,08- 0,25 humös svartbrun
sand. 0,25+ ljusgrå lera
0,25
-
-
-
Stenhäll i SÖ
Pga rötter avbröts grävningen
-
Något blött
Schakt
Område/fl
Löpmeter
Lager (m)
Schaktdjup (m)
22
BM2015:388
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 humös svartbrun
sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
1 avslag.
-
23
BM2015:388
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 humös svartbrun
sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
1 kärna
och 4 avslag.
-
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,40 humös svartbrun
sand. 0,40+ ljusgrå lera
0,4
-
-
-
24
Anl
Fynd
Anm
25
BM2015:389
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 humös svartbrun
sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
3 avslag
-
26
BM2015:389
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 humös svartbrun
sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
2 avslag
-
27
BM2015:389
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,40 humös svartbrun
sand. 0,40+ ljusgrå lera
0,4
-
2 avslag
-
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 humös svartbrun
sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
28
-
En oregelbunden fläck
av rödfärgad bränd siltig
lera, ca 30x30 cm stor i
schaktets mitt. 2 parallella schakt
29
3x3
0-0,08 förna. 0,08- 0,30 humös svartbrun
sand. 0,30+ ljusgrå lera
0,3
-
-
30
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,15 humös svartbrun
sand. 0,15+ ljusgrå lera
0,15
-
-
-
31
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,40 humös svartbrun
sand. 0,40+ ljusgrå lera
0,4
-
-
-
32
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,40 humös svartbrun
sand. 0,40+ ljusgrå lera
0,4
-
-
-
33
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,40 humös svartbrun
sand. 0,40+ ljusgrå lera
0,4
-
-
-
34
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,40 humös svartbrun
sand. 0,40+ ljusgrå lera
0,4
-
-
-
35
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,40 humös svartbrun
sand. 0,40+ ljusgrå lera
0,4
-
-
-
36
3
0-0,08 förna. 0,08- 0,40 humös svartbrun
sand. 0,40+ ljusgrå lera
0,4
-
-
-
Bilaga 2. Rektifierad karta med vägkorridoren inlagd. Ekonomiska kartbladet J133-8b4f77 ( 1975 )
Bilaga 3. Rektifierad karta med vägkorridoren inlagd. Avsöndringskarta 14-BÄV-AVS93 ( 1918 )
Boplatser vid sidan av mosse
Utredning vid Kodebackenmossen
Arkeologisk utredning
Kodebacken 1 :1, Raknebo 1 :8, 1 :21
Uddevalla socken och kommun
Pia Claesson och Magnus Rolöf
Bohusläns museum
Rapport 2015 :30