OM OLYCKAN ÄR FRAMME – SIDAN 10 NYA

FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ RIKSBANKEN
ÅRGÅNG 96
NR 1 2015
NYA SEDLAR OCH MYNT
– NU ÄR DET SLUTSPURT
VARFÖR ÄR INFLATIONEN
SÅ LÅG?
PÅ HÖGSTA HÖJD
I SYDAMERIKA
Henry Ohlsson, ny i direktionen
Jobbet är
en livsstil
OM OLYCKAN ÄR FRAMME – SIDAN 10
Bancoposten_1_15.indd 1
2015-04-08 09:55
BANCOPOSTEN 1 2015
FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER
Bästa sättet
att nå ut
nyhet på nätet att två procent
av Sveriges befolkning hade mobiltelefon
1987. Min första kontakt med en biltelefon
(på den tiden satt telefonen fast i bilen) tror
jag var 1989. Det var min bästa kompis
Pernillas pappa som hade en sådan i sin
tjänstebil. Jag var då 19 år och minns fort­
farande känslan av att kunna ringa från
någon annanstans än hemmet (förutom
från telefonkiosker förstås). Vad mycket
ändå som har hänt de senaste 25 åren och
vad mycket vi tar för givet nu som inte
fanns då.
Vi står just nu inför det största sedel­
och myntutbytet som någonsin har gjorts
i Sverige. Det pågår ett intensivt arbete i
banken med att få alla delar på plats – inte
minst när det gäller att nå ut med kommu­
nikationen kring utbytet. Bancoposten har
träffat Tommy Persson på STA och Susanna
Grufman på ABK, som båda är högst invol­
verade i arbetet kring utbytet. På sidorna
6–7 berättar de bland annat att Riksbanken
har tagit fram en sms­påminnelsetjänst som
hjälper till att hålla reda på alla viktiga
datum i tidplanen. En sådan tjänst var inte
att tänka på för 25 år sedan.
JAG LÄSER I EN
5
Aktuellt:
Varför är inflationen så låg?
Medarbetare i takt med tiden
Torsdagsfikan och mötesfria
fredagseftermiddagar
4
5
5
Reportage:
Snart är de här
6–7
Omvärld:
Johannes Forss Sandahl:
Nytt jobb och nya insikter
8
Porträttet:
Henry Ohlsson: Trivs med tillvaron
9
Plocksidan:
Vad gör du om din kollega
drabbas av hjärtstopp?
Språkfrågan: Nå ut på webben
Min dag: Lina Fransson
Medarbetare efter jobbet:
Marcus Pettersson
10
10
10–11
En annan sida:
Karolina Ekholm:
Från ena dagen till den andra
Ansvarig utgivare: Ann-Leena Mikiver.
Adress: Bancoposten, Sveriges riksbank,
103 37 Stockholm, www.riksbank.se
Chefredaktör: Lotta Allvin Jannergren,
tel. 08-787 05 48, 076-725 66 75.
Redaktion: Lotta Allvin Jannergren, Emma Holmgren och Åsa Söder Nilsson, Riksbanken, Susanne
Glennegård och Sara Bidö, Intellecta Corporate.
Redaktionsråd: Kommunikationsenheten, Joanna
Gerwin, Jan Schüllerqvist, Jill Billborn, Helena
Runnquist, Carina Selander och Linda Palmqvist.
Omslagsfoto: Sandra Birgersdotter.
Produktion: www.intellectacorporate.se
Tryck: Ineko 2015. ISSN: 0005-4895.
8
11
FOTO: PRIVAT
LOTTA ALLVIN
JANNERGREN,
REDAKTÖR
INNEHÅLL
Sidorna 6–7
FOTO: EMMA HOLMGREN
Trevlig läsning!
SUSANNA GRUFMAN, CHEF PÅ ENHETEN FÖR KONTANTFÖRSÖRJNING.
FOTO: EMMA HOLMGREN
I DAG ÄR KONKURRENSEN om läsaren
knivskarp och det fi nns så många fler kana­
ler än det gjorde för 25 år sedan. Du har
till exempel fyra sekunder på dig att fånga
läsarens intresse i en nyhet på webben. Men
hur gör man för att få läsaren att stanna
kvar och inte surfa vidare till nästa sida?
Riksbankens språkkonsult Marianne Ster­
ner har svaret, som du kan läsa på sidan 10
i det här numret.
På frågan om man föredrar tryckt eller
digitalt format tror jag att det beror på vad
det är för slags material som ska presente­
ras. Åtminstone har jag tyckt så tidigare.
Men jag vet inte. Vad tycker du? I artikeln
här intill kan du läsa om våra funderingar
kring Bancopostens framtid. Där berättar
vi också varför vi i år kommer ut
med två nummer i stället
för fyra.
”Det är nog svårt att förstå hur stort det
här är om man inte jobbar med det.”
11
12
Riksbankens avdelningar:
ABK – avdelningen för betalningssystem och kontanter
AFM – avdelningen för
marknader
AFS – avdelningen
för finansiell stabilitet
APP – avdelningen
för penningpolitik
AVS – avdelningen för
verksamhetssupport
IR – internrevisionsavdelningen
STA – stabsavdelningen
2 • BANCOPOSTEN 1 • 2015
Bancoposten_1_15.indd 2
2015-04-08 09:55
AKTUELLT
En 100-åring i otakt med tiden?
FOTO: EMMA HOLMGREN
Lotta Allvin Jannergren är chefredaktör för Bancoposten.
I Riksbankens strategiska plan för kom­
mande år har vi slagit fast att vi ska vara
en centralbank i takt med tiden och
omvärlden. Det innebär bland annat att vi
ska satsa mer på digital kommunikation
och att vi ska bli mer snabbfotade och
flexibla. Bancopostens framtid är därför
uppe till diskussion.
BANCOPOSTEN har funnits sedan 1916 och
delas ut till medarbetare och riksbanks­
pensionärer. Ledorden för tidningen är
utbildande, fördjupande och mänsklig.
– Tanken med Bancoposten är att den
ska vara en kulturbärare som skapar en
känsla av gemenskap mellan medarbetarna
i banken. Nu undersöker vi om det finns
andra och mer moderna sätt att förmedla
det som i dag tas upp i tidningen och som
inte tar lika mycket resurser i anspråk, säger
chefredaktör Lotta Allvin Jannergren.
Undersökningar visar att det man mest
uppskattar att läsa i tidningen är person­
porträtten, vad kollegorna gör på fritiden
och hur andras arbetsdagar ser ut.
– Vi tittar nu på hur man skulle kunna
lyfta över och på ett aptitligt sätt presen­
tera de mest populära delarna av tid­
ningen på Banconätet i stället.
För att frigöra tid till denna utveckling
kommer Bancoposten i år ut med två
nummer i stället för som tidigare fyra
nummer, ett i april och ett i november.
[email protected]
om du vill vara med och tycka till om
Bancopostens framtid eller om du har tips
på hur andra myndigheter eller organisa­
tioner gör.
HÖR AV DIG TILL
TEXT OCH FOTO: EMMA HOLMGREN
TRE AV OSS VILKEN AV DE NYA SEDLARNA ÄR DIN FAVORIT?
Anna-Lena Wretman,
rådgivare, ABK
– Oj så svårt, jag tycker alla
är fina! Men 100- och
200-kronorssedlarna känns
lite mer spännande än övriga.
100-kronorssedeln för sin
distinkta färg och det vackra
porträttet på en drömmande
Garbo. 200-kronorssedeln
för att det är en ny valör. Jag
ser fram emot att få lägga
sedlarna i plånboken.
Petra Lennartsdotter,
rådgivare, AFS
– Hammarskjölds! Jag gillar att
någon med hans värdegrund
och ”go down swinging”attityd pryder tusingen. Jag
har sällan kontanter men ”en
Dag” i plånboken kan ju ge
extra inspiration. Vore
visserligen smidigare med en
20-lapp – Astrid/Pippi skuggar
på 2:a plats – men givet ränteläget så varför inte?
Agneta Granlund,
enhetschef, AFM
– Jag tycker att 200-kronorssedeln är ett välkommet tillskott. Alla sedlar har en väldigt fin färgskala och fina
motiv, vilket gör det svårt att
välja ut en favorit. Men
100-kronorssedelns Stockholmsmotiv på baksidan är
väldigt vackert och detaljerat,
så den får det bli.
HALLÅ DÄR
Ann-Leena Mikiver,
kommunikationschef …
… Riksbankens grafiska
profil ska ses över i år och
målet är att beslut ska fattas
innan sommaren. Under hösten
görs implementeringen och en
ny grafisk manual tas fram.
Lansering är planerad att ske
i december.
Varför behöver
Riksbanken
revidera sin
grafiska profil?
– För det första var
det mer än tio år
sedan den senast
gjordes om och det
Ann-Leena
har tillkommit nya
Mikiver
medier och kanaler
för kommunikation där vi saknar rikt­
linjer för formen. För det andra har det
grafiska uttryckssättet under hand bör­
jat skilja sig åt i olika trycksaker och i
andra kanaler. Detta gör att det kan bli
oklart för mottagaren vem avsändaren
är samtidigt som det ger ett rörigt
intryck. Förra året gjorde vi dessutom
en förstudie som visade att det finns
brister, både i själva profilen och i
manualen. Det är exempelvis svårt att
se gula linjer i våra diagram och vi har
svårt att möta medarbetarnas frågor
om profilen eftersom det alltför ofta
saknas stöd i den grafiska manualen –
till exempel när en ny rapport ska tas
fram.
FOTO: EMMA HOLMGREN
I snart hundra år har
Bancoposten varit Riksbankens personaltidning
och den torde därmed
vara en av Sveriges
äldsta personaltidningar.
Eftersom Riksbanken
ska vara en centralbank
i takt med tiden tittar
redaktionen nu på om
det finns andra och mer
moderna sätt att förmedla det som i dag tas
upp i tidningen.
Vad är det som ska göras?
– Jag vill understryka att det inte är
frågan om att ta fram en helt ny profil
utan det är en revidering av befintlig
profil som ska genomföras. Vi ska till
exempel inte ta fram en ny logotyp,
däremot behöver den anpassas så att
den fungerar i små format. Arbetet är
redan påbörjat och drivs i projektform
med representanter från bankens olika
verksamheter. Vi ser bland annat över
logotypen, färgerna, typsnitten, mal­
larna, bildspråket och det grafiska ele­
mentet. Vi kommer även att ta fram en
ny grafisk manual med regler och
rekommendationer som ska vara lätt
att följa för medarbetarna.
LOTTA ALLVIN JANNERGREN
BANCOPOSTEN 1 • 2015 • 3
Bancoposten_1_15.indd 3
2015-04-08 09:55
FOTO: EMMA HOLMGREN
AKTUELLT
Den låga inflationen är något som
engagerar många av APP:s medarbetare.
Man arbetar ständigt med att förbättra
och förfina analysen.
Varför är
inflationen så låg?
SOM ETT KOMPLEMENT till den vanliga ana­
lysen har avdelningen nu startat ”Projekt låg
inflation”.
– Vi, liksom många andra prognosmakare,
har vid flera tillfällen överraskats av den
låga inflationen. På APP har vi därför under
en längre tid arbetat med att försöka förstå
varför inflationen är så låg och varför våra
prognoser inte har slagit in, säger Ulf
Söderström, biträdande avdelningschef på
APP och ledare för projektet.
En av APP:s huvuduppgifter är att förse
direktionen med underlag inför de penning­
politiska besluten. En viktig del av under­
laget är en prognos av den svenska infla­
tions­ och konjunkturutvecklingen.
– Vi analyserar löpande inflationen, det är
en uppgift som alltid finns med oss. Men nu
samlar vi alla pågående och nya utveck­
lingsprojekt som finns på APP som handlar
om den låga inflationen och ur detta har
”Projekt låg inflation” kommit till, säger Ulf.
Inom projektet kommer man att analy­
sera den låga inflationen på flera olika sätt.
Ett spår är att förbättra den kortsiktiga ana­
lysen genom att utvärdera de nuvarande
metoderna som används.
– Vi jobbar också med att utveckla nya
metoder, till exempel genom att ta fram
regelbundna enkäter till företag för att hjälpa
oss att förstå varför de sätter priser så som de
gör och vad som påverkar deras priser. Och
vi funderar på om vi själva kan samla in data
från internet för att få snabbare information
om hur priserna utvecklas, säger Ulf.
Ett annat spår är att använda befintliga
modeller och utveckla nya modeller för att
tolka varför inflationen har varit och är så låg.
Och ett tredje spår är att gå tillbaka och ännu
bättre än tidigare försöka förstå varför infla­
tionsprognoserna har överskattat inflationen.
SVERIGE ÄR DOCK långt ifrån ensamt med sin
låga inflation, den är låg i många länder i
Europa. Också många andra centralbanker
har blivit överraskade av den låga inflationen.
– Vi är i hög grad beroende av vad som
händer i omvärlden och framför allt i
Europa. Därför samarbetar vi sedan lång
tid tillbaka med andra europeiska central­
banker och vi är aktiva inom olika ECB ­
projekt. Nu djupdyker vi ytterligare i den
FAKTA/
VARFÖR JUST 2 PROCENT?
En låg och stabil inflation skapar av flera
skäl goda förutsättningar för en gynnsam
ekonomisk utveckling. Inflationsmålet fungerar som ett riktmärke för pris- och lönebildningen och med ett mål på 2 procent
blir det blir enklare för hushåll och företag
att fatta goda ekonomiska beslut. Men om
inflationen är alltför låg länge kan inflationsmålets trovärdighet ifrågasättas, osäkerheten ökar och ekonomin fungerar
sämre. En för hög inflation är skadlig för
ekonomin eftersom inflationen brukar
variera mycket när den är hög.
Ulf Söderström, APP, leder ”Projekt inflation” som
engagerar ett flertal personer på APP.
låga globala inflationen för att se hur den
fortsatta analysen kan utvecklas, säger Ulf.
Projektet engagerar ett flertal medarbe­
tare och chefer från APP och är uppdelat i
tre större delprojekt, som i sin tur är inde­
lade i flera underprojekt.
– Vi har utsett en kärngrupp som leder
arbetet inom de olika underprojekten.
Forskningsenheten har en viktig roll efter­
som många forskare runt om i världen job­
bar med de här frågorna, och vi behöver
följa det arbetet, säger Ulf.
Hur planerar ni att presentera era
resultat?
– Genom löpande avrapporteringar på
interna arbetsseminarier på APP och på
möten för direktionen. Mycket av arbetet
kommer förstås att publiceras i de penning­
politiska rapporterna. Men vi kommer
också att publicera resultaten separat, till
exempel som working papers, ekonomiska
kommentarer eller i Penning­ och valutapo­
litik. Så håll ögonen öppna!
LOTTA ALLVIN JANNERGREN
4 • BANCOPOSTEN 1 • 2015
Bancoposten_1_15.indd 4
2015-04-08 09:55
FOTO: EMMA HOLMGREN
AKTUELLT
FAKTA/
RIKSBANKENS
LEDORD RIKSA
 Resultat
 Initiativ
 Kompetens
 Samarbete
 Arbetsglädje
HR-chef Christina Jacobsson.
Medarbetare
i takt med tiden
Riksbanken vill utveckla arbetssättet i banken för att vi ska
vara en centralbank i takt med tiden – en 350-åring i täten.
P
å grund av de snabba förändringar
som sker i omvärlden, och för att
uppfylla målen i den strategiska
planen, behöver Riksbanken ta ett
nytt grepp kring arbetet med vårt chefs­
och medarbetarskap. Fokus ska ligga på var
och ens personliga ansvar för både sin egen
och Riksbankens utveckling – det ”person­
liga ledarskapet”.
– Det personliga ledarskapet handlar om
att kunna leda sig själv oberoende av vilken
formell roll man har. Att var och en tar
ledarskapet över sig själv och antar de
utmaningar och möjligheter som skapas när
verksamhetens mål och vision kräver för­
ändringar i arbetssättet, säger HR­chef
Christina Jacobsson.
SÅVÄL CHEFER SOM medarbetare behöver
ha ett förhållningssätt där individen får och
tar ansvar för sina arbetsuppgifter och för
sin egen och bankens utveckling.
– Det är också viktigt att det fi nns en
fungerande dialog så att det skapas en
samstämmig bild av vad som förväntas av
medarbetarna på Riksbanken samt en
matchning mellan Riksbankens mål och
vision och medarbetarnas önskan om nya
utmaningar.
DET HÄR FÖRHÅLLNINGSSÄTTET till hur vi
ska arbeta ska mynna ut i en ny policy för alla
medarbetare på Riksbanken, oavsett roll. Den
nya policyn ersätter den gamla chefspolicyn.
– Liksom tidigare ska vårt arbete präglas
av våra ledord RIKSA. Och i grunden har
vi också vår gemensamma plattform kring
medarbetarskap. I den nya policyn lyfter vi
fram alla medarbetares ansvar och möjlig­
heter att bidra till sin egen och andras
utveckling vilket är avgörande för att vi ska
kunna fortsätta att förbättra Riksbankens
verksamhet. Vi lyfter också till exempel
fram vikten av samarbete och att ha hela
verksamhetens bästa för ögonen.
För att driva arbetet mot ett mer fördju­
pat chefs­ och medarbetarskap kommer
Riksbanken att satsa på utbildning för led­
ningsgruppen, respektive avdelningsled­
ning och alla medarbetare.
– Utmaningen är att kombinera ett öppet
och kreativt klimat med effektiva processer
och leveranser. Jag tror att ett förhållningssätt
där var och en tar ett stort ansvar över sin
egen och bankens utveckling är en avgörande
framgångsfaktor för att vi ska fortsätta att
vara bland de bästa, säger Christina.
EMMA HOLMGREN
Torsdagsfikan och mötesfria fredagseftermiddagar
FOTO: PRESSBILD RIKSBANKEN
När AVS blev en ny avdelning och i samband med det
också fick en ny IT- respektive HR-chef tog Marianne
Olsson tillfället i akt att försöka svetsa samman
och förändra arbetssättet i sin ledningsgrupp.
Berätta, vad har ni gjort?
– Vi har utbildat oss, lärt känna
varandra närmare, diskuterat förhållningssätt och gjort gruppövningar om hur vi kan bli världens
bästa supportavdelning.
Marianne Olsson,
chef för AVS.
Har det blivit någon förändring?
– Vi har blivit en tightare ledningsgrupp. Även om var och en fortfarande har ansvar för olika delar
tycker jag att vi har blivit bättre på
att stötta varandra, bolla idéer, lösa
problem och dra nytta av varandras
olika kunskaper för att uppnå avdelningens mål.
Fler tips?
– Ha kul! Vikten
av att ha roligt tillsammans ska inte
underskattas. Vi har
infört torsdagsfikan där
vi träffas 25 minuter på
morgonen för att prata, skratta
och ha trevligt tillsammans. Man
kommer om man har tid och vi
pratar inte jobb. Vi har också infört
mötesfria fredagseftermiddagar då
vi inte bokar in möten med varandra
eller andra. Tanken är att vi ska få
mer tid att blicka framåt och inte
fastna i för mycket operativt arbete.
Tanken är också att vi ska få mer
tid till att gå runt och prata med
andra kollegor lite mer spontant.
I vårt fortsatta arbete ska nu alla
medarbetare på AVS involveras
med start på nästa avdelningskonferens i slutet av april.
EMMA HOLMGREN
BANCOPOSTEN 1 • 2015 • 5
Bancoposten_1_15.indd 5
2015-04-08 09:55
REPORTAGE: NYA SEDLAR OCH MYNT
Snart är de här
Det har väl knappast undgått någon av Riksbankens medarbetare
att Sverige får nya sedlar och mynt i år och nästa år. Just nu pågår ett
intensivt arbete med att få alla delar på plats inför det gigantiska utbytet
– inte minst kring alla kommunikationsinsatser som ska genomföras.
TEXT: LOTTA ALLVIN JANNERGREN FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER
S
verige står inför det största sedel­ och
myntutbytet som någonsin har gjorts i lan­
det och det förberedande arbetet har
pågått länge. I mitten av februari var det
äntligen dags att för första gången visa upp
de nya sedlarna och mynten, först för personalen
och sedan för medierna vid en presskonferens.
– Det är fantastiskt roligt och spännande att
jobba med det här. Vi byter ju ut alla nuvarande
sedlar och mynt utom 10­kronan, säger Tommy
Persson, projektledare för delprojektet kommunika­
tion inom det övergripande sedel­ och myntprojek­
tet (som leds av Leif Jacobsson på ABK).
Susanna Grufman, chef på enheten för kontant­
försörjning på ABK, är med i styrgruppen för det
övergripande sedel­ och myntprojektet.
– Det är nog svårt att förstå hur stort det här egent­
ligen är när man inte arbetar med det. Men det berör
ju verkligen alla i hela Sverige. Oavsett vad man job­
bar med på Riksbanken tror jag att man kommer att
få frågor av sin familj och bekantskapskrets om de
nya sedlarna och mynten, säger Susanna.
– Och då vill vi ju gärna att våra medarbetare
har koll och kan ge de rätta svaren – det känns
angeläget att de blir Riksbankens egna ambassadö­
rer, säger Tommy.
!
GÖR DIG AV
MED DINA MYNT!
Alla mynt utom 10-kronan
blir ogiltiga 2017.
Töm sparbössorna där
hemma och handla för
dina mynt redan nu.
TOMMY OCH SUSANNA är överens om att det fi nns
stora utmaningar när det gäller kommunikationen
kring utbytet. De är inte så bekymrade över att
någon ska ha missat att själva utbytet kommer att
ske utan det som oroar är att det är så många olika
datum att hålla reda på. Att tidplanen ser ut som
den gör är för att Riksbanken har tillgodosett ban­
kernas, handelns och värdebolagens önskemål.
– Kommunikationsmässigt hade det förstås varit
enklare att byta ut allt på en och samma gång. Nu
blir det en stor utmaning att få människor att känna
till vilka datum som gäller för respektive sedel och
mynt, och då tänker jag främst på ogiltighetsdatu­
men. När det gäller mynten är det ju faktiskt så att
de blir värdelösa efter ett visst datum och då går det
inte att lösa in dem någonstans, säger Tommy.
Ett bra sätt att hålla reda på tidplanen är att
anmäla sig till den sms­påminnelsetjänst som
Riksbanken erbjuder.
6 • BANCOPOSTEN 1 • 2015
Bancoposten_1_15.indd 6
2015-04-08 09:55
Susanna Grufman
och Tommy Persson
tipsar om den nya
sms-tjänsten som
gör att du kan hålla
reda på alla viktiga
datum.
ETAPP 1
1 OKTOBER 2015
Första lanseringen
(de nya 20-, 50-, 200- och
1000-kronorssedlarna)
OGILTIGA EFTER
30 JUNI 2016
De gamla 20-, 50- och
1000-kronorssedlarna
ETAPP 2
OKTOBER 2016
Andra lanseringen (de nya
100- och 500-kronorssedlarna samt de nya 1-, 2- och
5-kronorna)
OGILTIGA EFTER
30 JUNI 2017
De gamla 100- och
500-kronorssedlarna
samt de gamla 1-, 2- och
5-kronorna
– När ni sitter på en middag eller en fi ka med någon
som inte har koll på tidplanen: be dem skicka ”riks­
banken start” via sms till 71120. Om man gör det får
man påminnelser om de viktiga datum som gäller,
säger Susanna.
kampanjer som har genom­
förts har ett antal prioriterade områden valts ut där
man kommer att lägga mest krut och dessa är: riks­
bank.se, material till bank och handel, aktiviteter
mot medierna och två broschyrer till hushållen.
– Medierna är överlägset bäst när det gäller att
nå ut till många. Broschyrerna är kostsamma men
har tidigare visat sig ha stort genomslag, därför tror
vi att de behövs. Bank och handel är oerhört viktiga
för oss, det är ju där själva utbytet kommer att ske,
säger Tommy.
I augusti och september kommer Riksbanken att
arrangera ett antal lokala evenemang på de platser
som har koppling till de kulturpersonligheter som
fi nns på sedlarna. De här platserna har valts ut:
• Astrid Lindgren
– Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby
• Evert Taube
– Evert Taubes Värld på Liseberg i Göteborg
• Greta Garbo
– Biografen Saga i centrala Stockholm
• Ingmar Bergman
– Bergmancenter på Fårö
• Birgit Nilsson
– Birgit Nilsson Museum i Svenstad
• Dag Hammarskjöld
– STF Turiststation Abisko
BASERAT PÅ TIDIGARE
EVENEMANGEN ANORDNAS tillsammans med
lokala medarrangörer. Det kommer bland annat att
hållas en pressträff med en direktionsledamot per
?
VARFÖR BYTS SEDLARNA
OCH MYNTEN UT?
Den viktigaste anledningen
är att sedlarna behöver få
nya säkerhetsdetaljer som ger
ett bättre skydd mot förfalskningar. Mynten förväntas bli
enklare att hantera eftersom
de blir mindre och lättare. De
blir dessutom nickelfria.
HUR KÄNNER MAN IGEN
EN ÄKTA NY SEDEL?
Sedlarna är utrustade med en
färgskiftande bild med
sedelns valör som skiftar i
färg när man vickar på
sedeln. Högvalörerna har
även ett säkerhetsband med
tre fönster där bilder växlar
motiv mellan bokstäverna KR
och en kungakrona när man
vickar på sedeln. Detta är ett
par av flera säkerhetsdetaljer
på de nya sedlarna.
HUR BLIR DU PÅMIND?
Sms:a ”riksbanken start”
till 71120 för att bli påmind
om viktiga datum kring de
nya sedlarna och mynten.
Facebook: gilla Kolla pengarna för att hålla er uppdaterade och för att sprida de
budskap som finns där.
tillställning, som kommer att handla om själva
utbytet och om säkerhetsdetaljerna. Dessutom kom­
mer det att fi nnas en utställning om personen på
sedeln på var och en av platserna.
Det kanske inte hör till vanligheten att Riks­
banken tackar ja till i stort sett alla förfrågningar
som kommer om att medverka i olika medier. Men
när det gäller de nya sedlarna och mynten är det
faktiskt så.
– I det här fallet gäller det att vara så tillgängliga
som möjligt och ställa upp när vi får chansen. Vi
vill ju få ut våra budskap på så många håll och kan­
ter som det bara går, säger Susanna.
Riksbanksfullmäktiges ledamöter är de som
beslutar om utseendet och utformningen på sed­
larna och mynten och på varje fullmäktigemöte får
de en rapport om hur arbetet fortlöper. Man har
även månatliga avstämningar med direktionen.
– Både riksbanksfullmäktige och direktionen
visar stort intresse och känner ett väldigt stort
ansvar för att det här utbytet ska gå bra och följer
projektet noga, säger Susanna.
er personliga favorit?
– Oj, vad svårt. Kanske 100­kronorssedeln med
Greta Garbo, den är fi n och där har man verkligen
lyckats fånga hennes stjärnglans. Jag tycker även att
bilden på Dag Hammarskjöld är väldigt bra, säger
Tommy.
Susannas favoritsedel är den nya 50­kronors­
sedeln som pryds av Evert Taube.
– Det är något speciellt med den, hans ansikte
utstrålar en sådan värme och han har väldigt
varma ögon tycker jag, säger Susanna.
VILKEN SEDEL ÄR

LÄS MER om de nya sedlarna och mynten på
www.riksbank.se
BANCOPOSTEN 1 • 2015 • 7
Bancoposten_1_15.indd 7
2015-04-08 09:55
OMVÄRLD: JOHANNES FORSS SANDAHL
Nytt jobb och nya insikter
I juli förra året började Johannes Forss Sandahl, AFS, arbeta på Internationella
valutafonden, IMF. Tjänsten är på två år och placerad i Washington. Här skriver Johannes
om hur han har det på jobbet och vad han har ägnat sig åt de första månaderna.
inte utan utmaning.
Redan efter två veckor fick jag instruktio­
nen att jag skulle ingå i Ukraina­teamet. Jag
visste inte vad det innebar, men kände mig
nöjd eftersom jag skulle få arbeta med en
riktig kris. Det jag kom att inse var att ordet
”kris” inte bara är förknippat med hastiga
händelseförlopp utan också en stundtals
extrem arbetsmiljö.
Jag vande mig vid att resa fram och till­
baka till Kiev, att vara tillgänglig för att
arbeta dygnet runt och att helt ge upp möj­
ligheten att planera framtiden. Det blev en
slags växlande tillvaro mellan kallbad och
dans på en bädd av glödande kol.
UTVECKLING KOMMER
MYCKET NYTT i sällskap av skickliga kolle­
gor. Bankresolutionsfrågor kan vara ganska
knepiga och det har utan tvekan varit
mycket nytt för mig att processa på den tek­
niska sidan. Som tur är har jag varit omgi­
ven av kunniga medarbetare.
”Jag kände mig
som en hobbit
som just hade
lyckats infiltrera
Mordor.”
Jag har lydit under och samarbetat med en
av IMF:s bankkrishanterare med mångårig
erfarenhet från kriser runtom i världen. Att
arbeta med honom och andra kollegor i en
miljö där snabb och korrekt analys är ett cen­
tralt behov har varit fascinerande och läro­
rikt. Inte minst eftersom de i sin vardag löser
problem som de allra flesta policymakers i vår
bransch kanske bara stöter på en gång i livet.
LÄRDOMAR I ETT tidigt skede. Förutom all
sakkunskap som pressas in och sakta faller på
FOTO: PRIVAT
A
tt börja på IMF var som att ta ett
kallbad. Efter att ha varit i en
relativt liten och platt organisa­
tion befann jag mig plötsligt i en
stor byråkrati med strikta hierarkiska struk­
turer. Det fanns en rutin eller en process för
varje arbetsmoment. Till och med det soci­
ala umgänget med kollegorna var institutio­
naliserat. I stället för spontana och infor­
mella möten skulle allt vara förinbokat.
Främlingar drack kaffe med främlingar
för att gynna karriären. Jag kände mig som
en hobbit som just hade lyckats infiltrera
Mordor.
Johannes Forss Sandahl,
Internationella valutafonden.
plats i mitt huvud är jag säker på att den här
erfarenheten ger en viss personlig utveckling.
Känslan av att vara hobbit är nyttig eftersom
den utmanar och ifrågasätter den del av mig
som vill vara i framkant och ta initiativ.
Här tvingas jag inordna mig under
större, om än mänskliga, makter och
avvakta vidare instruktion. En ordning som
är betydligt mer hierarkisk och militär än
vad jag är van vid som svensk och riksban­
kare. Samtidigt är fördelen att mitt ansvars­
område blir tydligt definierat, vilket ger ett
slags lugn och skapar förutsättningar för ett
odelat fokus på uppgiften.
bara början. När jag skriver
detta är det ett år och fyra månader kvar
tills mitt kontrakt med IMF löper ut. Det är
tur eftersom jag vill göra och se mycket mer,
inte bara på jobbet utan även i Washington
och USA. Sakta anpassar jag mig till den
nya miljön. Efter den inledande känslan av
obehag så gillar ju även hober äventyr.
DET HÄR ÄR
FAKTA/NY ANSTÄLLNINGSFORM PÅ IMF
2014 inrättades en ny anställningsform på IMF som kallas Externally Financed Appointee, EFA,
som ger medlemsländerna (i stort sett samtliga länder i världen) möjlighet att låta medarbetare
arbeta på IMF i Washington under två år. I Sverige skickades en intresseförfrågan till Riksbanken,
Riksgälden, Finansinspektionen och Finansdepartementet. Efter en nomineringsprocess rekryterades Johannes Forss Sandahl, AFS och Stefan Laséen, APP till varsin tjänst på IMF.
8 • BANCOPOSTEN 1 • 2015
Bancoposten_1_15.indd 8
2015-04-08 09:55
PORTRÄTTET: HENRY OHLSSON
FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER
Trivs med tillvaron
Henry Ohlsson är nationalekonomen som jobbat på universitet i nästan hela sitt liv.
Han är uppvuxen på en folkhögskola i Bollnäs, där familjen hade en tjänstebostad.
Det har aldrig varit någon tvekan om att han har valt rätt väg i yrkeslivet.
– Jag är väldigt intresserad av mitt jobb, det är en slags livsstil, säger Henry.
D
et är en mycket glad Henry Ohls­
son som Bancoposten träffar i
arbetsrummet på våning 9. Riks­
bankens nytillskott i direktionen
har funnit sig väl tillrätta och att han trivs
med tillvaron går inte att ta miste på. Han
förbereder sig nu inför sitt första tal som
kommer att hållas i Bålsta den 16 april.
– Det är organisationen Facken inom
industrin som har en upptakt inför den
kommande avtalsrörelsen. Detta är en
mycket viktig händelse och ett bra tillfälle
att visa att avtalsrörelsen är angelägen för
Riksbanken, säger Henry.
HENRY HAR SEDAN 2007 suttit med i Arbets­
förmedlingens styrelse och i 18 år har han
varit med i Industrins ekonomiska råd, en
grupp bestående av fyra oberoende ekono­
mer som ska lämna utlåtanden och rekom­
mendationer i ekonomiska frågor, på upp­
drag av bland annat Industrirådet.
– Jag har upplevt sju avtalsrörelser och
vill påstå att jag har en rätt god bild av hur
svensk lönebildning går till samt hur arbets­
marknadspolitik fungerar. Jag har även fors­
kat mycket i frågor som har anknytning till
arbetsmarknad, lönebildning och skatter.
FAKTA/HENRY OHLSSON
Ålder: 58 år.
Familj: Sambo, två barn, fyra barnbarn.
Bor: I lägenhet i Uppsala.
Utbildning: Professor i nationalekonomi.
Fritidsintressen: Går gärna på teater och
opera, simmar, badar med mina barnbarn
och lyssnar på musik. Sambons hus i Heby
och mitt hus i Bohuslän.
Läser: Jag har flera böcker på nattduksbordet som har legat där ganska länge nu
(min sambo retar mig för att jag läser så
långsamt). Novellsamlingen Between Friends
av Amos Oz är en av dem.
Favoritresmål: Krakow och Lissabon.
Dold talang: Jag kan binda böcker.
Motto: Det är aldrig för sent att ge upp.
Henry är född och uppvuxen i Bollnäs.
Hans pappa var lärare på Bollnäs folkhög­
skola, där familjen, mamma, pappa och en
lillasyster, hade en tjänstebostad.
– Det var en liten och greppbar värld som
jag tyckte om och som till mångt och mycket
har präglat mig. Min lekplats var gräsmat­
tan på skolgården och jag spenderade en
hel del tid i skolans bibliotek, säger Henry.
Henrys pappa var boksamlare och
han minns att pappan till och med satte
upp bokhyllor i pannrummet för att få plats
med alla böcker. Henry hann fylla 19 år
innan han lämnade Bollnäs för att mellan­
landa i Gävle och sedan göra lumpen i
Söderhamn. Därefter gick flyttlasset till
Umeå där han både utbildade sig och bil­
dade familj.
Henry i Uppsala, där han
innan han kom till Riksbanken, arbetade
som professor vid Uppsala universitet.
Musik ligger honom varmt om hjärtat
och han kan spela flera olika instrument.
– Det händer inte ofta men ibland så spe­
lar jag banjo. Jag kan även spela valthorn,
det gjorde jag en gång i tiden i en ungdoms­
orkester, säger Henry.
Och för några år sedan, när han var i
Australien på School of Economics, Univer­
sity of New South Wales, var han med i
institutionsorkestern och spelade gitarr på
julfesten vid den populära badstranden
Bondi Beach i Sydney.
– Det var rätt häftigt faktiskt, säger
Henry med glimten i ögat.
SEDAN 1989 BOR
LOTTA ALLVIN JANNERGREN
BANCOPOSTEN 1 • 2015 • 9
Bancoposten_1_15.indd 9
2015-04-08 09:55
PLOCK
SPRÅKFRÅGAN
Nå ut på
webben
Vad gör du
om din kollega
drabbas av hjärtstopp?
cirka 10 000 personer
i Sverige av hjärtstopp. Bara 500 överle­
ver. Se till att du har koll på vart i huset
som Riksbankens hjärtstartare fi nns så
att du är förberedd om något skulle hända
en av dina kollegor.
Riksbanken har två hjärtstartare.
VARJE ÅR DRABBAS
DU HAR CIRKA FYRA sekunder på dig att fånga
De fi nns på:
• plan 5, personalentrén.
• plan 13, gymmet.
får använda hjärtstar­
tarna. Om hjälp behövs, kontakta larm­
centralen på anknytning 70112 eller
08­787 01 12. Förbandslådor fi nns på varje
våningsplan i anslutning till personal­
entréhissarna. Riksbankens vakter har
utbildning i första hjälpen och hur hjärt­
startarna ska användas.
VEM SOM HELST
VARJE ÅR arrangeras utbildningar i hjärt­
och lungräddning för medarbetarna på
Riksbanken.
– Dessa utbildningar är väldigt popu­
lära och blir snabbt fullbokade. Vi har
redan haft ett utbildningstillfälle i år,
nästa genomförs någon gång i höst, säger
Rose­Marie Douhan, funktionsansvarig
på enheten för fastighet och säkerhet på
AVS.
MIN DAG: LINA FRANSSON,
EKONOM, APP
läsarens intresse i en nyhet på webben. Hur gör
man då för att få läsaren på kroken? I mitten av
mars höll två språkkonsultstudenter ett seminarium om vad nyhetsskribenten ska tänka på.
Det var särskilt två saker som Anna Sladö och
Elinor Norén påpekade. För det första att
utformningen måste anpassa sig efter hur vi
läser på nätet. Mellanrubrikerna ska vara många,
kortfattade och innehållsrika. Och det behövs
en ingress i början som sammanfattar huvudbudskapet.
FÖR DET ANDRA att nyheten måste vara
begriplig även för andra än ekonomer. Webbsidans läsare är förmodligen samhällsintresserade
och välorienterade, men de är inte specialister
inom våra ämnesområden.
Själv vill jag tillägga att man måste komma till
ro med det faktum att en nyhet inte kan täcka in
allt som står i till exempel den rapport som nyheten handlar om och att det inte heller är något
att sträva efter. Nyheten har ett annat syfte – att
fokusera på det som kan intressera och locka
läsare till den text som ligger bakom nyheten.
MARIANNE STERNER är
språkkonsult på Riksbanken.
Om du har frågor om språket
i banken mejla till:
[email protected]
08:45
Har jobbat på Riksbanken sedan: Maj 2014.
Ålder: 27 år.
Yrke: Ekonom.
Det glömmer jag aldrig: När en
kollega snubblar på löpbandet under ett
av cirkelträningspassen.
Det var otäckt!
07:30
10:30
08:00
06:50
07:30
08:00
08:45
10:30
Klockan ringer,
hinner snooza
två gånger.
Bra morgonrutiner, min
sambo ordnar frukost och
jag gör mig i ordning.
Promenerar till jobbet
från Mariatorget. Äntligen tittar solen fram.
Morgonmöte
hos AFM.
Svarar på mejl och
jobbar med diverse
PM vid datorn.
10 • BANCOPOSTEN 1 • 2015
Bancoposten_1_15.indd 10
2015-04-08 09:55
Den tunna luften var det största problemet
Marcus Pettersson på enheten för bankanalys på AFS var sugen på en annorlunda utmaning.
Av sin chef Olof Sandstedt fick han tipset att bestiga det 6 962 meter höga berget Aconcagua
i Anderna. Varför inte, tänkte Marcus. Den 28 december i fjol bar det av till Sydamerika.
M
en Marcus förberedelser
började redan sex månader
tidigare. För att orka med
den krävande bergsvand­
ringen köpte han rissäckar som tillsam­
mans vägde 20 kilo och la i en ryggsäck
som han sedan bar upp och ner för Ham­
marbybacken, 4–5 gånger i veckan.
– Jag fick en del märkliga blickar från
folk runtomkring.
ACONCAGUA LIGGER i Argentina
nära gränsen till Chile. Utrustad
med bland annat varma kläder,
isyxa och pannlampa började
Marcus äventyr i staden Men­
doza i 36­gradig värme.
– Därifrån åkte vi bil upp till
2 800 meters höjd. Redan där
började man känna av den tunna
luften.
Marcus hade bokat resan via
en researrangör. Totalt var det
tio vandrare från olika länder
samt tre guider som ingick i
expeditionen, Marcus var den
enda från Sverige. Efter en inle­
dande läkarkontroll började den 16 dagar
långa vandringen.
Alla bar själva sin egen packning, en
ryggsäck på 20 kilo, uppför bergsslutt­
ningen som mest bestod av grus och sten.
SISTA NATTEN INNAN stigningen mot top­
pen var det 15 minusgrader och Marcus
frös om fingrar och tår. Tidigt på morgo­
nen började den 14 timmar sista, sega,
långa vandringen mot toppen.
– Nära toppen var den tunna luften det
största problemet. Jag fick ont i huvudet
och blev väldigt yr. Jag gick två steg i
taget och var sedan tvungen att stanna
och andas.
toppen kunde Marcus
knappt njuta av utsikten.
– Det var fantastiskt vackert
och fint väder. Men jag var så
trött så att det var svårt att ta in
omgivningen.
Det var först dagen efter som
han verkligen kunde njuta av
bedriften av att ha bestigit Syd­
amerikas högsta topp.
VÄL UPPE PÅ
FOTO: PRIVAT
0
MEDARBETARE: EFTER JOBBET
EMMA HOLMGREN
Marcus Pettersson på toppen
av Aconcagua. Även om det
var brant på vissa ställen gick
det hela tiden att gå och klättra
utan att behöva använda rep
eller säkerhetslinor.
23:00
PS: Jag klarade
loppet och tog mig
runt på 7 timmar
och 2 minuter. J
22:00
13:00
11:30
11:30
13:00
17:00
22:00
23:00
Lunch med tjejkompisarna på stan.
Möte med enheten
om ett internt projekt.
Ännu en fredagskväll
i bilen norrut på jakt
efter snö.
Äntligen framme
i Sälen för helgens
skidträning.
Somnar gott och drömmer
om målgången i Öppet
spår om några veckor.
BANCOPOSTEN 1 • 2015 • 11
Bancoposten_1_15.indd 11
2015-04-08 09:55
EN ANNAN SIDA
FOTO: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIETS PRESSBILD
I oktober förra året slutade
Karolina Ekholm, då vice
riksbankschef, i direktionen
för att hon blivit utsedd till
statssekreterare i den nya
regeringen. Här berättar
Karolina om de omtumlande
första dagarna och hur hon
har det på sitt nya arbete.
Från ena dagen till den andra
Bytet från vice riksbankschef till
statssekreterare på Finansdepartmentet gick fort. Ena dagen var
jag direktionsledamot på väg in till
ett möte om stabilitetsrapporten. Andra dagen
satt jag på Finansdepartementet och blev utrustad med mobiltelefon, ipad och laptop samtidigt
som jag fick information om vem jag skulle
träffa när jag nästa dag skulle resa till Washington. Jag hade redan sedan tidigare planerat att
delta i Internationella valutafondens, IMF:s, årsmöte i egenskap av direktionsledamot. Men nu
fick jag helt enkelt åka dit som representant för
Finansdepartementet i stället. Dagarna i Washington försvann i ett slags töcken av nya människor och nya frågeställningar. Under ett möte
vände sig alla till mig för att få reda på vilka prioriteringar som den nya regeringen har när det
gäller Världsbankens verksamhet. Jag bad att få
återkomma med hänvisning till att det i princip
var min första dag på jobbet.
Sedan dess har det hänt en hel del och jag har
blivit mer varm i kläderna. Höstens debacle med
den fallna budgeten och annonseringen av ett
extra val lade förstås sordin på stämningen på
Finansdepartementet. Själv tillhör jag dem som
inte såg fram emot en valrörelse. Det verkade
osannolikt att jag skulle kunna bidra på något
effektivt sätt, annat än att hålla ställningarna på
departementet. Så ur den synvinkeln är jag lättad över att den så kallade decemberöverenskommelsen kom till stånd.
Under årens lopp har jag hört många varianter
på hur arbetet skiljer sig mellan Riksbanken och
Finansdepartementet. Det finns ju många medarbetare som har jobbat på båda ställena. De
flesta menar att det går snabbare och är mer
intensivt på departementet. Det stämmer nog –
åtminstone om man jämför att vara direktionsledamot med att vara statssekreterare. På departementet är föredragningarna korta och
koncentrerade. Det resonerande runt svåra frågor, som trots allt behövs, tycks ske på alla möjliga ställen utom i mötesrummen. Ibland infinner
sig en känsla av att man är med i TV-serien
West Wing. Det händer att det enda tillfället att
diskutera är att prata medan man går från ett
möte till ett annat.
Under tiden på Riksbanken åkte jag ofta till
Basel för möten på Bank for International Settlements, BIS. Nu åker jag ofta till Bryssel för
möten på EU-kommissionen. Jag minns mina
första möten på BIS som ganska förvirrande. Jag
visste varken vilka personerna på mötena var
eller vad det var för frågor som diskuterades.
Men i Bryssel känns det som om jag redan känner flera av dem som deltar och att jag är ganska väl införstådd med frågorna. Det är förstås
en hel del som handlar om finansmarknadsreglering och då känner jag mig som att jag är på
hemmaplan.
Snart bär det av mot Washington igen för
IMF:s och Världsbankens vårmöte. Den här
gången vet jag vilka regeringens prioriteringar är
och jag kommer inte att sitta svarslös. Några av
er kanske jag träffar där.
Namn: Karolina Ekholm. Arbetade på Riksbanken: Som vice riksbankschef mellan 2009 och 2014. Arbetar nu: Som statssekreterare på Finansdepartementet. Ålder: 50 år. Bor: Södermalm. Familj: Sambo. Intressen: Jag tycker om att vandra i berg (fast det blir inte så ofta). Gör mig glad: Våren. Motto: Better
to be safe than sorry! (Jag är ganska riskavert.)
Bancoposten_1_15.indd 12
2015-04-08 09:55