och ungdomsnämnden 2015-08-26 Sidan 1 av 10

HALMSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
Barn- och ungdomsnämnden
2015-08-26
Sidan 1 av 10
Plats och tid:
Hotel Skansen Båstad kl. 09:30 – ca 17:00
Beslutande:
Tove Bergman (MP), ordförande
Krissi Johansson (S), vice ordförande
Christofer Lundholm (M)
Sandra L Erlandsson (S)
Camilla W Heurén (C)
Lenita Strandberg (S)
Josefine Green (M)
Lars El Hayek (S) § 70-72
Anders Blomqvist (FP)
Anton Nilsson (SD)
Lena Weibull (KD)
Jan Berg (V)
Maria Söderberg (MP)
Övriga deltagande:
Anton Augustsson (S), Henrik Andersson (C), Magnus Jeppesen (S), Dag Hultefors
(M), Mariana Petre (S), Ida Westin (MP), förvaltningschef Richard Mortenlind,
sekreterare Ulrika Bodenäs Arvidsson, verksamhetsutvecklare Gittan Claesson, chef
plan. avdelningen Karin Quander, chef kou-avdelningen Patrik Engström, chef
ekonomiavdelningen Eva Demle, chef HR-avdelningen Alexandra Almén,
informatör Maria Wikland, skolområdeschef norr Pia Bagge §72, btr.
skolområdeschef norr Leif Ljungberg §72, skolområdeschef söder Hans Dahlqvist
§72, skolområdeschef centrum Pauline Broholm Lindberg §72, planeringsutvecklare
Mari-Anne Öberg §72, rektor Anneli Perelius §72, rektor Birgitta Almén §72, lärare
Kerstin Wallin § 72, lärare Johanna Ekmarck §72.
Utses att justera:
Krissi Johansson
Justeringens plats och tid:
Barn- och ungdomsförvaltningen
Sekreterare:
…………………………
Ulrika Bodenäs Arvidsson
Ordföranden:
…………………………
Tove Bergman (MP)
………………………….
Krissi Johansson (S)
_____________________________________________________________________________________________
ANSLAG / BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Justerande:
Organ:
Halmstads kommun, Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum:
2015-08-26
Datum för anslags upprättande: 2015-08-XX
Datum för anslags nedtagande: 2015-XX-XX
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och ungdomsförvaltningen
Underskrift:
……………………….
Ulrika Bodenäs Arvidsson
…………………………..
Utdragsbestyrkande
HALMSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
Barn- och ungdomsnämnden
2015-08-26
BU § 66
Val av justerare
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att jämte ordföranden utse Krissi
Johansson (S) att justera protokollet vid dagens sammanträde.
___________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
2(10)
HALMSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
Barn- och ungdomsnämnden
2015-08-26
3(10)
BU § 67
Godkännande av dagordning
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner föreliggande förslag till dagordning
efter revidering.
Ärendet
Föreligger förslag till dagordning.
Informationsärende; Samverkan Buf, Uaf, So kring insatser för barn och unga
tillkommer. Framtida skolorganisationen fördjupat underlag Holm utgår.
_________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
HALMSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
Barn- och ungdomsnämnden
BU § 68
2015-08-26
4(10)
BU 2015/0001
Delegationsbeslut
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar lägga sammanställningarna till
handlingarna.
Ärendet
Beslut fattade enligt barn- och ungdomsnämndens delegationsbestämmelser,
har sammanställts för barn- och ungdomsnämndens kännedom.
A ALLMÄN nr. 23-34, B VERKSAMHET nr. 159-179, C PERSONAL nr.
191-362, D EKONOMI nr. 19-29.
__________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
HALMSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
Barn- och ungdomsnämnden
BU § 69
2015-08-26
5(10)
BU 2015/0259
Översyn resursfördelning/elevpeng grundskola
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna Barn- och
ungdomsförvaltningens förslag till resursfördelningsmodell för elevpengen till
grundskolan vilket innebär att:
1. fördelningen görs enligt uppdelningen F-3, 4-6, 7-9 med en fördelning
utifrån en stadieindelad timplan och med hänsyn tagen till skillnad i stadiernas
rekommenderade ingångslöner.
Ärendet
Ärendet har initierats av BUF:s ledningsgrupp med anledning av att nuvarande
elevpeng i resursfördelningsmodellen inte speglar behoven i grundskolans
årgångar. Syftet är att ge förslag på resursfördelningens stadieindelning till
grundskolan och dess förhållanden, så att resurstilldelningen/elevpengen till
grundskolan tar hänsyn till aktuella krav i skollag och läroplan.
Ärendet har beretts av en arbetsgrupp som bestått av ekonomicontroller och
fem rektorer representerade från samtliga skolområden och inom varierande
stadieindelningar. Arbetsgruppen har under perioden 27/3-4/6 sammanställt
och föreslaget åtgärd. Förslaget har sedan kommunicerats och diskuterats i
samtliga skolområden samt BUF:s ledningsgrupp 7/5 och 11/6. Ärendet har
även kommunicerats i facklig samverkansgrupp 11/6 och för fristående
verksamhet 17/6.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att resursfördelningen för
grundskolans elevpeng från och med budget 2016 fördelas enligt uppdelningen
F-3, 4-6, 7-9 med en fördelning utifrån en stadieindelad timplan och med
hänsyn tagen till skillnad i stadiernas rekommenderade ingångslöner.
Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendets arbetsgrupp har bestått av ekonomicontroller och rektorer från
samtliga skolområden och inom varierande stadieindelningar. Arbetsgruppen
har under perioden 27/3-4/6 sammanställt och förelaget åtgärd. Förslaget har
sedan kommunicerats och diskuterats i samtliga skolområden samt BUF:s
ledningsgrupp 7/5 och 11/6. Ärendet har även kommunicerats för fristående
verksamhet 17/6.
Fackliga organisationer
Ärendet har informerats i central facklig samverkansgrupp 2015-06-11 och
behandlats i central facklig samverkansgrupp 2015-08-12.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
HALMSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
Barn- och ungdomsnämnden
2015-08-26
6(10)
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna Barn- och
ungdomsförvaltningens förslag till resursfördelningsmodell för elevpengen till
grundskolan vilket innebär att:
1. fördelningen görs enligt uppdelningen F-3, 4-6, 7-9 med en fördelning
utifrån en stadieindelad timplan och med hänsyn tagen till skillnad i stadiernas
rekommenderade ingångslöner.
Beslutsgång
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Protokollsanteckning
(S) och (V) genom vice ordförande låter anteckna till protokollet att det är
viktigt att följa upp resursfördelningen så att tidiga insatser med satsningar på
lågstadiet kan säkerställas.
__________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
HALMSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
Barn- och ungdomsnämnden
BU § 70
2015-08-26
7(10)
BU 2015/0434
Lokalbehov inom Resurscentrum Kärnhuset
Beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag
om utökad lokalyta för Resurscentrum Kärnhuset
2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utökad hyreskostnad ska finansieras
inom befintlig budgetram för barn- och ungdomsnämnden
3. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att skicka ärendet vidare till
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för fortsatt handläggning och
beslut
Ärendet
Ärendet har initierats av barn- och ungdomsförvaltningen som en del av en
åtgärdsplan kopplad till riskbedömning och konsekvensanalys i samband med
beslut om organisation för stöd- och utvecklingsresurser inom förvaltningen.
Ett riskområde som identifierades och bedömdes som mycket allvarligt/
behöver åtgärdas snarast var ett utökat behov av arbetsplatser på Nässjögatan i
nya organisationen. I analysen bedömdes det finnas en risk för ohälsa om inte
lokalerna kan utökas. Mot bakgrund av detta har förvaltningen utarbetat ett
förslag om hur Resurscentrum Kärnhusets lokaler kan utökas med 390 kvm,
vilket bedöms tillgodose verksamhetens behov av lokaltillskott. Kostnaden i
form av utökad årshyra för tillkommande lokalyta och anpassningar som
behöver göras av lokalerna uppskattas till 500 000 kr.
Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendet har beretts av förvaltningschef, förvaltningens ledningsgrupp,
planeringsavdelningen inom förvaltningen samt medarbetare och fackliga
företrädare inom Kärnhuset. Kontakter har även tagits med
samhällsbyggnadskontoret och fastighetskontoret gällande fortsatt hantering av
ärendet och kostnadsuppskattning avseende hyra.
Andra grupper
Inga andra grupper, företag eller organisationer har varit involerade i
beredningen av ärendet.
Fackliga organisationer
Barn- och ungdomsförvaltningens centrala samverkansgrupp, Bufsam, har varit
involverad i samverkansprocessen kring omorganisationen av Resurscentrum
Kärnhuset. Bufsam har även genomfört en risk- och konsekvensanalys, som
ligger till grund för förvaltningens förslag.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
HALMSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
Barn- och ungdomsnämnden
2015-08-26
8(10)
Förslag till beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag
om utökad lokalyta för Resurscentrum Kärnhuset
2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utökad hyreskostnad ska finansieras
inom befintlig budgetram för barn- och ungdomsnämnden
3. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att skicka ärendet vidare till
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för fortsatt handläggning och
beslut
Beslutsgång
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
__________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
HALMSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
Barn- och ungdomsnämnden
BU § 71
2015-08-26
BU 2015/0013
Övriga frågor
Inga övriga frågor på dagens sammanträde.
__________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
9(10)
HALMSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
Barn- och ungdomsnämnden
BU § 72
2015-08-26
BU 2015/0011
Information
-Lågstadiesatsningen
-Framtida skolorganisationen skriftlig redovisning samrådsformulären
-Föreläggande om vite Skolinspektionen
-Övningsskolor
-Samverkan Buf, Uaf, So kring insatser för barn och unga
-Förstelärare resultat av utvärdering
-Nya förskoleavdelningar
-Framtida skolorganisationen fördjupat underlag Andersberg, Valhalla,
Skavböke, Kvibille, Slättåkra.
__________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
10(10)