2015-09-23 - Simrishamn Kommun

1
1
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Plats och tid
Rådhuset, kl 08.00-17.40
Beslutande
Enligt särskild förteckning, sidan 2
Övriga närvarande
Enligt särskild förteckning, sidan 2
Utses att justera
Christer Akej
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 25 september 2015,
kl 10.00
Paragrafer
133-152
Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare
Annette Knutsson
Ordförande
Carl-Göran Svensson
Justerande
Christer Akej
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-23
Datum för
anslags uppsättande
2015-09-25
Förvaringsplats
för protokollet
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården
Datum för
anslags nedtagande
2015-10-19
Underskrift
Annette Knutsson
Protokollsutdrag intygas:
2
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Beslutande:
Jan-Erik Persson (S), §§ 133-134, pkt 4 , t.o.m kl 12.15
Anders Åkerberg (S), tjänstgör för Jan-Erik Persson (S), §§ 134,
pkt 5-152
Christl Bengtsson (S)
Klas Göthe (FP)
Carl-Göran Svensson (C), ordförande
Christer Vigren (ÖP)
Hans-Olof Höglund (MP)
Christer Akej (M)
Bo Håkansson (M)
Carl Strömberg (M)
Fredrik Ramberg (SD)
Jacques Öhlund (F!)
Övriga närvarande:
Anders Åkerberg (S) §§ 133-134, pkt 4
Britt-Marie Wrahme (S), §§ 133-134, pkt 4, t.o.m. kl 12.00
Gina Romland (C)
Agne Johnsson (ÖP)
Lars-Gösta Nilsson (M)
Jan-Olof Kellgren (SD)
Ing-Marie Jacobsen (F!)
Claes Persson, presentation medborgarförslag, § 135
Margareta Wiren, presentation medborgarförslag, § 135
Bertil Bjerstam, SIFAB, § 134 pkt 5
Per-Olof Järvegren, Simrishamns Bostäder, § 134, pkt 5
Madeleine Lundin, Marint Centrum, § 134, pkt 7
Lars Johansson, kanslichef, § 134, pkt 7
Alexander Lindahl, fysisk planerare, § 134, pkt 1-2
Anna Eliasson, enhetschef plan/bygglov, § 133-134
Björn Ericson, enhetschef VA, § 133-134
Eva Ferlinger, planarkitekt, § 134
Henrik Alvén, trafikingenjör, § 133-134
Henrik Olsson, samhällsbyggnadschef
Johan Persson, projektledare VA, § 134
Malin Alm, planerings- och exploateringsingenjör, § 134
Marie Nirhem, controller, §§ 133-134
Olof Lind, enhetschef hamn, §§ 133-134
Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 133-134
Simret Kidane, ekonom, § 134
Stefan Blomberg, upphandlare,§ 134
Susanna Söderberg Schaedel, enhetschef gata/park, § 133-234
Annette Knutsson, nämndsekreterare
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
3
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Innehållsförteckning
Ändring av föredragningslista, § 133
Information, § 134
Presentation av medborgarförslag, § 135
Redovisning av delegeringsbeslut (dnr 2015/29), § 136
Ekonomisk rapport, delårsbokslut 2015-01-01--2015-08-31
(dnr 2015/272), § 137
Försäljning av industritomt Mellby 25:19 (dnr 2015/695), § 138
Markanvisning, Kvarnby 15:238, 15:284, Senn Arkitekter AB
(dnr 2015/43), § 139
Markanvisning Hammaren 1 till Nordic Sea Winery AB (dnr 2014/794), § 140
Försäljning av industrimark Borrby 6:21 (dnr 2014/814), § 141
Detaljplan för Mellby 3:121 m fl, Kiviks hamn, planprogram
(dnr 2015/221), § 142
Begäran om planbesked för Sandby 65:2-5 (dnr 2015/377), § 143
"Trygghet för alla oavsett kön är livsviktigt" - skrivelse från F! Österlen
(2015/709), § 144
Säkerhet längs kusten, Fredrik Ramberg (SD) (dnr 2015/770), § 145
Medel till ÅVS infrastruktursatsningar (dnr 2015/784), § 146
Småbåtshamnen Simrishamn - återgå till drift i egen regi (dnr 2015/710), § 147
Medborgarförslag från Niklas Ivarsson - Varmare barnbassäng och bubbelpool
till vuxna på Korsavadshallen (dnr 2015/229), § 148
Motion, skyltning av Nova Academy, Christer Akej (M) (dnr 2015/675), § 149
Kommunstyrelsens uppdrag att göra lokalen Skeppet mer attraktiv lokal
(dnr 2015/170), § 150
Införskaffande av spolbil till VA-enheten (dnr 2015/734) Ärendet utgick vid
dagens sammanträde, § 151
Meddelanden (dnr 2015/30), § 152
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Sid 4
Sid 6
Sid 8
Sid 9
Sid10
Sid 11
Sid 12
Sid 13
Sid 14
Sid 15
Sid 18
Sid 22
Sid 23
Sid 24
Sid 25
Sid 26
Sid 27
Sid 28
Sid 29
Sid 30
4
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
§ 133
Ändring av ärendelistan
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Pkt 19, införskaffande av spolbil till VA-enheten utgår vid dagens sammanträde.
Genomgång av ärendena på nämndens dagordning sker enligt följande:
1. Pkt 2b - Förslag prioriterade planarbeten
2. Pkt 2a och pkt 10 - Kiviks hamn, detaljplan för Mellby 3:121 m.fl – planprogram
3. Pkt 11 - begäran m planbesked för Sandby 65:2-5
4. Pkt 2j - IVL-projekt
5. Pkt 3a - medborgarförslag om bekämpning av björnloka – Claes Persson
6. Pkt 3b - medborgarförslag om att plantera tre eller fyra träd i rondellen vid utfarten
i väster - Margareta Wirén.
7. Pkt 2c - uppsägning av avtal för flytbryggor, Marincenter Syd Simrishamn
8. Pkt 2i – hyresavtal, information kring kriterier för hyressättning
9. Pkt 2h – utredning husbåtar och/eller bosättning på båt i Simrishamns kommun
10. Pkt 2e – deltagande i EU-projektet EUTROBALT
11. Pkt 15 – småbåtshamnen Simrishamn, återgå till drift i egen regi
12. Pkt 6 – försäljning av industritomt Mellby 25:19
13. Pkt 7 – markanvisning Kvarnby 15:238, 15:284, Senn Arkitekter AB
14. Pkt 8 – markanvisning Hammaren 1 till Nordic Sea Winery
15. Pkt 9 – försäljning av industrimark Borrby 6:21
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
5
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
§ 133 forts
16. Pkt 2d – synpunkter på gångfartsområde i Simrishamn
17. Pkt 2f – ansökan om statlig medfinansiering till regionala trafikåtgärder
18. Pkt 2g – deltagande vid invigningen av Västra Park (konstskola)
19. Pkt 5 – ekonomisk rapport, delårsbokslut 2015-01-01—2015-08-31.
20. Pkt 12 – ”trygghet för alla oavsett kön är livsviktigt”, skrivelse från F! Österlen.
21. Pkt 13 – säkerhet längs kusten, skrivelse från Fredrik Ramberg, SD
22. Pkt 14 – Medel till ÅVS infrastruktursatsningar
23. Pkt 16 – medborgarförslag från Niklas Ivarsson, varmare barnbassäng och
bubbelpool till vuxna på Korsavadshallen
24. Pkt 17 – motion om skyltning av Nova Academy, Christer Akej, M
25. Pkt 18 – kommunstyrelsens uppdrag att göra lokalen Skeppet mer attraktiv
26. Extra information, upphandling av snöröjning/halkbekämnings-entreprenader är på
gång.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
6
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
§ 134
Information
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde inleds med information och genomgång av
ärendena som finns på nämndens dagordning.
Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid genomgången av sina respektive
ärenden.
1. Förslag prioriterade planarbeten (dnr 2015/696): Anna Eliasson, enhetschef
plan/bygglov
2. Kiviks hamn planprogram: Alexander Lindahl, fysisk planerare
3. IVL-projekt (dnr 2014/1023): Stefan Blomgren, upphandlare och Johan Persson,
projektledare VA.
Notering från Moderaterna
I Moderaterna har vi inte fått information om projektet angående de åtaganden som
kommunen gjort och den diskussion som har varit mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen och IVL. Vi förutsätter att projektet tar paus i
avvaktan på slutförande av pågående utredning och vidare beslut. Vidare att i
avvaktan på detta att det inte görs några ytterligare åtaganden från kommunen samt
att ny projektledning utses.
Sverigedemokraterna ställer sig bakom Moderaternas notering.
4. Uppsägning av avtal för flytbryggor, Marincenter Syd Simrishamn AB
(dnr 2015/753): Olof Lindh, enhetschef hamn
5. Hyresavtal, information kring kriterier för hyressättning (dnr 2015/124): Bertil
Bjerstam, SIFAB och Per-Olov Järvegren Simrishamnsbostäder.
6. Utredning husbåtar och/eller bosättning på båt i Simrishamns kommun
(dnr 2015/521): Olof Lindh, enhetschef hamn
7. Deltagande i EU-projektet EUTROBALT (projekt mot övergödning i Östersjön):
Madeleine Lundin, Marint Centrum och Lars Johansson, kanslichef.
8. Synpunkter på gångfartsområdet i Simrishamn (dnr 2015/749)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
7
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
§ 134 forts
9. Ansökan om statlig medfinansiering till regionala trafikåtgärder (dnr 2015/728)
10. Deltagande vid invigningen av Västra park, ordförande informerar.
11. Upphandling av snöröjning-/halkbekämpningsentreprenad och behov av översyn av
kriterier: Susanna Söderberg Schaedel, enhetschef gata/park.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
8
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
§ 135
Presentation av medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag presenteras:
Bekämpning av björnloka: Claes Persson (dnr 2015/670)
Plantera tre eller fyra träd i rondellen vid utfarten i väster: Margareta Wirén (dnr 2015/671)
Kommunens möjlighet att anordna lokal för fritidsverksamhet för flyktingar och
asylsökande: Kristina Lauinger (dnr 2015/430) Inbjuden, men avstått från att komma.
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
9
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 136
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/29
Redovisning av delegeringsbeslut
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som
framgår av bilagor.
____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
10
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 137
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/272
Ekonomisk rapport 2015-01-01--2015-08-31
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till delårsbokslut avseende januariaugusti 2015 för samhällsbyggnadsnämnden. Rapporten innehåller även förteckning över
rättstvister.
Nyckeltal har delats ut vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2015-01-01—2015-08-31
Överläggningar
Simret Kidane, ekonom, redogör för ekonomisk rapport för perioden.
Marie Nirhem, controller, presenterar prognoser inom nämndens verksamhetsområde.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna delårsbokslut för januari-augusti 2015 inklusive förteckning över
rättstvister.
_____
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
11
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 138
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/695
Försäljning av industritomt Mellby 25:19
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till köpeavtal för industrifastigheten
Mellby 25:19 i Kivik.
Fastigheten är på 2 476 m2, belägenhet framgår av kartbilaga till köpeavtalsförslaget.
Köpare är Ängmo Gruppen AB. Köpeskillingen uppgår till 80 kr/m2 med avdrag för
planavgiften.
Beslutsunderlag
Förslag köpeavtal Mellby 25:19 med kartbilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-08-13
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Mellby 25:19 till
Ängmo Gruppen AB.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Ängmo Gruppen AB (för kännedom)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
12
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 139
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/743
Markanvisning, Kvarnby 15:238, 15:284 (Senn Arkitekter AB)
Ärendebeskrivning
Senn Arkitekter AB har kommit in med en förfrågan om att får köpa en del av Kvarnby
15:238 och 15:284. Tomten ska användas för kontorsutrymmen, dels för det egna företaget
och dels för uthyrning.
Förslag till markanvisningsavtal har upprättats och undertecknats av Senn Arkitekter AB.
Beslutsunderlag
Detaljplan 2012-11-23, Kvarnby 15:238, 15:72 och Gislöv 25:8 (del av) m.fl., Skillinge hamn
Senn Arkitekter AB:s ansökan om markförvärv
Beslutsförslag i Samhällsbyggnadsnämnden 2015-08-07, § 121
Av Senn Arkitekter AB undertecknat markanvisningsavtal
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-09-01
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Markanvisningsavtal avseende försäljning av det aktuella markområdet till Senn
Arkitekter AB för 140 kr/m2 godkänns.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullfölja markanvisningsavtalet
(fastighetsbildning och handlingar för köpets fullbordande).
_______
Beslutet expedieras till:
Senn Arkitekter AB (för kännedom)
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
13
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 140
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2014/794
Markanvisning Hammaren 1 till Nordic Sea Winery AB
Ärendebeskrivning
Nordic Sea Winery AB:s markanvisningsavtal avseende fastigheten Hammaren 1 har löpt
ut 2015-05-11. Företaget har 2015-06-11 kommit in med en ansökan om att förlänga
avtalet ytterligare sex månader alternativt att få förvärva den aktuella fastigheten.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Nordic Sea Winery AB, inkommen 2015-06-11, om att förlänga avtalet
alternativt förvärva fastigheten
Tidigare gällande markanvisningsavtal, undertecknat 2014-11-11, avseende Hammaren 1
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-08-19
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Försäljning av Hammaren 1 utan föregående krav på bygglovsansökan avstyrks.

Ansökan om förlängning av markanvisningsavtalet bifalles, dock längst till 201606-30.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
14
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 141
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2014/814
Försäljning av industrimark Borrby 6:21
Ärendebeskrivning
Kommunen har sedan tidigare ingått ett markanvisningsavtal med Österlenfastigheter AB
avseende aktuellt område. Det helägda, nybildade dotterbolaget Borrbyfastigheter AB
kommer, nu när avstyckningen är klar, att ansöka om bygglov och vill därför förvärva
marken.
Beslutsunderlag
Av köparen undertecknat köpeavtal avseende Borrby 6:33
Markanvisningsavtal för Österlenfastigheter AB avseende del av Borrby 6:21
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30, § 53
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-09-10
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och samhällsbyggnadschefen ges i
uppdrag, att när bygglovsansökan är inlämnad, underteckna köpehandlingarna för
försäljningens fullbordande.
_______
Beslutet expedieras till:
Borrbyfastigheter AB
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
15
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 142
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/221
Detaljplan för Mellby 3:121 m fl, Kiviks hamn, planprogram
Ärendebeskrivning
Ny detaljplan behöver prövas för hamnområdet i Kivik eftersom områdets
markanvändning behöver regleras i förhållande till verkligheten.
Gällande detaljplan från 1948, som gäller för större delen av området, anger hamnområde
och allmän plats.
Gällande detaljplan från 1960, som huvudsakligen gäller för Tittutvägen i nordväst, anger
allmän plats.
Gällande detaljplan från 1970, som gäller för områden i sydöst (grönområde, reningsverk
och idrottsplats), anger allmän plats och specialområden.
Fördjupad översiktsplan för Kivik från 1990 redovisar områden för hamn samt pågående
markanvändning och idrott.
Förslag till översiktsplan för Simrishamns kommun redovisar utbyggnadområde för
reningsverket.
Bedömningen är att planområdet bör omfatta hamnområdet i ett större perspektiv. I
planprövningen bör hamnen och hamnplanen, verksamhetsytor och naturområde samt
närmaste gatumark ingå. Planområdets avgränsning i nordväst föreslås linjera med
Moriabacken och i sydöst med vattendraget öster om Solevi idrottsplats. Mot sydväst
föreslås plangränsen följa Tittutvägen mot bostadskvarteren, verksamhetsområdets gräns
mot Hommebodvägen och bostadskvarterens gräns mot hamn- och naturområden samt
Bredarörsvägen.
Befintliga byggnader och verksamheter i området är följande (från nordväst till sydöst):
Teknikbyggnader, kiosk/servering, förråd, försäljning/restaurang, försäljningslokaler och
förråd, hamnbodar, teknikbyggnader, reningsverk och idrottslokaler. Det finns flera
parkeringsplatser i området. Det finns ett område för biltrafik över hamnplanen (från
Brogatan till Rusthållsvägen).
Flera ny-, till- och ombyggnader har över tid prövats och medgivits inom hamnområdet.
Avseende bygglov som har överklagats har överprövningsbeslut för senaste ärende
inneburit annat utfall än för tidigare ärende:
Bygglov för tillbyggnad av kiosk/servering 2014. Länsstyrelsen har upphävt bygglovet.
Överprövningsbesluten från Länsstyrelsen samt Mark- och miljödomstolen anger att
åtgärden inte är förenligt med planens syfte (hamnändamål). Tillbyggnaden är genomförd.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
16
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 142 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/221
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad för beredning/försäljning/restaurang 2010.
Överprövningsbeslutet från Länsstyrelsen avslog överklaganden och angav att det är en
kommunal angelägenhet att tolka vad som kan utgöra hamnändamål, innebärande att
restaurang kan rymmas inom ändamålet.
Plansituationen behöver aktualiseras i förhållande till verkligheten. Markanvändning,
byggnader och verksamhetsbehov inom området behöver studeras och prövas genom ny
planläggning av området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog att planmedgivande lämnas för prövning av ny
detaljplan för hamnområde med närområde i Kivik.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-16 att lämna planbesked enligt följande:
Upprättande av detaljplan för prövning av ändamål, användning, utnyttjande och
utformning medges. Slutligt beslut i planprocessen (antagandebeslut) bedöms kunna fattas
under 2016. Planprövning sker genom utökat planförfarande. Planarbetet bekostas av
kommunen.
Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen.
Planarbetet får visa om det relativt omfattande och komplexa området kan hanteras som ett
planärende. Det är troligt att analys och prövning leder fram till att delområden behöver
utredas vidare i separata planärenden.
Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari 2015. Lagändringen innebär att
planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt
samordnat förfaranden kan tillämpas. De nya reglerna för planförfarande gäller för
detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari 2015.
Utökat förfarandet ska tillämpas när detaljplanförslaget är av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Planprövning för Kiviks hamnområde behöver ske genom utökat förfarande.
(Processchema: Kungörelse-samråd-samrådsredogörelse-underrättelse-granskningutlåtande-antagande-laga kraft.)
Samhällsbyggnadsförvaltningens planarbete med inventering, internt samråd och
sammanställningsarbete har resulterat i slutsatsen att planområdets komplexitet innebär att
planprocessen behöver inledas med ett programskede.
Syftet med planprogrammet och programskedet är att bredda kommunens beslutsunderlag i
ett tidigt skede med berördas erfarenheter och synpunkter.
Planprogram för samråd har upprättats.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
17
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 142 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/221
Beslutsunderlag
Detaljplan-stadsplan för Kiviks municipalsamhälle 1948-02-20.
Detaljplan-stadsplan för del av kv Pilen m fl i Kiviks samhälle 1960-04-12.
Detaljplan-stadsplan för del av Mellby 3:116 i Kiviks samhälle 1970-03-05.
Fördjupad översiktsplan för Kivik 1990-05-28.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-04-16 § 45.
Planprogram 2015-09-04
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Planprogram godkänns för samråd.

Norra delen ska prioriteras i första skedet. Planprövning sker med
standardförfarande.

Vidare ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta temporära lösningar
för husbilsparkering.
_______
Beslutet expedieras till:
samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
18
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 143
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/377
Begäran om planbesked för Sandby 65:2-5
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna har begärt planmedgivande för ändring till bostadsändamål för Sandby
65:3-5 och del av Sandby 65:2.
Området är beläget nordöst om Mälarhusvägen i Kyhl Mälarhusen.
Fördjupad översiktsplan för Kyhl Mälarhusen från 1990 redovisar område för handels-,
hotell- och restaurangändamål för Sandby 65:2-4 och bostadsändamål för Sandby 65:5.
Området omfattas av riksintresse för friluftsliv.
Området är detaljplanlagt.
För Sandby 65:2, 65:3 och 65:4 anger gällande detaljplan från 1973 kvartersmark för
hotell-, restaurang- och handelsändamål.
För Sandby 65:5 anger gällande detaljplan från 1953 kvartersområde för bostadsändamål.
Gällande detaljplan från 1973 anger allmän platsmark väg och park för område nordväst
och nordöst om rubricerade fastigheter. Vägområdet är inom fastigheten Sandby 64:1 och
parkmarksområdet är inom Sandby 64:44.
Fastighetshistorik:
Fastigheterna Sandby 3:15 och 65:1 lades 1989 samman till fastigheten Sandby 65:2.
Fastigheterna Sandby 65:3, 65:4 och 65:5 bildades 2003 genom avstyckning från Sandby
65:2.
Kvartersområdet för hotell-, restaurang- och handelsändamål har varit bebyggt med en
restaurang- och en hotellbyggnad, (se plankarta). Mälarhusens restaurang ska ha uppförts
under slutet av 1930-talet. (Restaurangbyggnaden brann ner i slutet av 1950-talet. En ny
restaurang uppfördes efter branden.) Under flera decennier bedrevs restaurangverksamhet
på platsen. Från cirka 1990 stod byggnaderna oanvända. Byggnaderna revs under början av
2000-talet.
2003, 2005 och 2008 prövades och beviljades bygglov för fastigheterna. Byggloven gällde
restaurang, hotellhus, pool/bastu, lanthandel/kiosk samt fritidshus.
Det finns inte några gällande bygglov för området.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
19
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 143 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/377
En planprocess pågick för området under 2007-2008. Planärendet innebar prövning av
bostadsändamål och handel samt också reglering av trafik och parkering. Samråd och
utställning genomfördes. Planprocessen avstannade efter utställningsskedet.
Ny översiktsplan för kommunen är framtagen. Samråd genomfördes under hösten 2013
och utställning under sommaren 2014. Översiktsplanen antogs i september 2014 men
antagandebeslutet upphävdes utifrån fråga om utställningstid. Översiktsplanen har varit
utställd under våren 2015. Sammanställning efter utställning har genomförts.
Översiktsplanen förväntas kunna antas under hösten 2015.
I översiktsplanen anges området Kyhl Mälarhusen som ett paus-område vilket innebär att
områdets natur- och landskapsvärden ska värnas med ställningstagande att ny bebyggelse
inte bör tillkomma inom området.
I ansökan begärs ny detaljplan med ändamålen bostäder och bostad/handel samt
markanvändning natur.
De rubricerade fastigheter har stått obebyggda under mer än tio års tid. Fastigheterna
omfattas sedan lång tid av detaljplan. De gällande detaljplanerna anger kvartersmark
innebärande byggrätt för hotell-, restaurang- och handelsändamål samt bostadsändamål.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en ny detaljplan med reglering av
ändamål, utnyttjande och utformning kan prövas för Sandby 65:2-5.
Utnyttjandegraden för kvartersbebyggelsen nordväst och sydväst om området är reglerad
enligt ändring av detaljplaner från 2004 och 2006 där planbestämmelse anger att största
sammanlagda byggnadsarea för bostadstomt får vara 150 kvm.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samma utnyttjandegrad i planförslag för ny
bostadsbebyggelse.
Även om Sandby 65:5 är planlagd för bostadsändamål enligt detaljplan från 1953 är
bedömningen att fastigheten behöver ingå i planområde för ny detaljplan så att
plansituationen för fastigheten blir uppdaterad och samordnad med upplägg för
kvartersmark för Sandby 65:2-4.
Område för allmän platsmark väg och park enligt gällande detaljplan från 1973 gränsar till
Sandby 65:2. Planlagd allmän platsmark behöver inte ingå i planområde för ny detaljplan.
I ansökan föreslås att markanvändningen för nordöstra delen av Sandby 65:2 ska bli
naturmark.
Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar prövas i planprocessen.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
20
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 143 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/377
Området gränsar till sanddynlandskapet Mälarhusen och Borrbystrand som är redovisat i
kommunens naturvårdsprogram från 2010.
Bedömningen är att natur- och artinventering behöver genomföras inledningsvis i
planprocessen.
Ändring av plan- och bygglagen gäller sedan den 1 januari 2015. Lagändringen innebär att
planprocesserna standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande samt
samordnat förfaranden kan tillämpas. Intentionen med lagändringen är att fler planärenden
ska kunna handläggas genom en förenklad process, ett förfarande kallat
standardförfarande. (Standardförfarande kan jämföras med enkelt planförfarande enligt
plan- och bygglagen 1987-2014.) De nya reglerna för planförfarande gäller för detaljplaner
som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari 2015.
Bedömningen är att planprövning för Sandby 65:2-5 kan ske genom standardförfarande.
(Processchema: Samråd-underrättelse-granskning-utlåtande-antagande-laga kraft.) Om
planförslaget godkänns av samrådskretsen kan istället begränsat förfarande tillämpas vilket
innebär att planprocessen förkortas genom att skedena underrättelse-granskning utgår.
Bedömningen av tidsaspekten för planprocessen är att antagandebeslut kan komma att
fattas under 2016.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-06-25 att återremittera ärendet till
förvaltningen för översyn/utredning om möjligheter till service/handel och
parkeringsplatser.
I ansökan (begäran om planbesked) framförs önskemål om fyra bostäder med möjlighet för
mindre servering/kiosk. För markområde i nordöst inom Sandby 65:2 föreslås naturmark.
I yttrande från sökande 2015-08-26 framförs: Anser inte att ärendet ska involveras i
parkeringsutredning. Parkering får behandlas separat. Medverkar till möjlighet för
service/handel.
I skrivelse från ombud för fastighetsägare till angränsande fastigheter, Sandby 64:1 och
64:44, 2015-09-01 framförs: Stiftelsen är villig att vara behjälplig i ett framtida planärende.
Har även egna idéer kring området. Avser att återkomma med mer detaljer härom.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att fråga om trafik och parkering vid
Mälarhusvägen hanteras som ett eget ärende.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planmedgivande lämnas för prövning av ny
detaljplan för Sandby 65:2-5.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
21
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 143 forts
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/377
Beslutsunderlag
Detaljplan-byggnadsplan för Sandby 3, 17, 21, 22 m fl 1953-07-03.
Detaljplan-byggnadsplan för Sandby 65:1 m fl 1973-04-27.
Fördjupad översiktsplan för Kyhl Mälarhusen 1990-11-26.
Översiktsplan för Simrishamns kommun utställningshandling 2 2015-02-11.
Begäran om planbesked från Joakim Håkansson och Michael Cocozza 2015-04-13/15.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-06-25 § 111.
Yttrande från Joakim Håkansson 2015-08-26.
Skrivelse från Setterwalls Advokatbyrå för Stiftelsen Per August Jönssons Studiebidrag till
anhöriga 2015-09-01.
Avstår från att delta i beslutet
F! deltar inte i beslut.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Planbesked lämnas enligt följande:

Upprättande av detaljplan för prövning av ändamål, användning, utnyttjande och
utformning medges för Sandby 65:2-5.

I planprövningen ska följande beaktas och studeras: Behovsutrymme för
besöksparkering nordöst om Mälarhusvägen. Förskjutning av kvartersmarksgräns
mot nordöst för område vid Mälarhusvägen/Klittervägen. Tillfart till tomter via
Klittervägen. Samstämd utformning av bebyggelse.

Slutligt beslut i planprocessen bedöms kunna fattas under år 2016.

Planprövning bedöms kunna ske genom standardförfarande.

Planavtal ska upprättas.

Planarbetet initieras och bekostas av sökanden.
Avgift (Avgift för positivt planbesked enligt plantaxa):
Faktor 250 (normal nivå) x milliprisbasbelopp (2015) 44,5 = 11 125 kronor
Avgift avräknas till hälften vid tecknande av planavtal.
_____
Beslutet expedieras till:
Joakim Håkansson; Michael Cocozza
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
22
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 144
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/709
"Trygghet för alla oavsett kön är livsviktigt" - skrivelse från F! Österlen
Ärendebeskrivning
F! vill att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att skapa
jämställda offentliga miljöer. F! lyfter även möjligheten att ansöka om stöd hos Boverket.
Beslutsunderlag
Skrivelse från F!, 2015-06-10
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-09-17
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Samhällsbyggnadsförvaltningen fokuserar på att skapa jämställda offentliga miljöer
genom att säkerställa ett aktivt, kontinuerligt jämställdhetsarbete.

Ansökan till Boverket prioriteras inte 2015.
Protokollsanteckning
Nämnden godkänner att F! lämnar anteckning till protokollet som bilaga.
_______
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
23
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 145
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/770
Säkerhet längs kusten, Fredrik Ramberg (SD)
Ärendebeskrivning
Med hänvisning till olyckan vid Haväng i somras undrar frågeställaren kring kommunens
ansvar och hur man arbetar med strandsäkerheten.
Beslutsunderlag
Skrivelse från SD, inkommen 2015-08-28
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-09-17
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda inom
kommunen se över strandsäkerheten och behoven under vintersäsongen och tar
fram förslag på förbättringar för strandsäkerheten inför kommande säsong.

Återrapportering om tänkta åtgärder ska ske till nämnden senast april/maj 2016.
_______
Beslutet expedieras till:
Fredrik Ramberg (SD)
Enhetschef gata/park, Susanna Söderberg Schaedel
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
24
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 146
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/784
Medel till ÅVS infrastruktursatsningar
Ärendebeskrivning
Trafikverket och Region Skåne kommer i höst att påbörja arbetet med en åtgärdsvalsstudie
(ÅVS) i syfte att se över förutsättningarna för olika infrastruktursatsningar i Skåne.
Berörda kommuner förväntas bidra med en symbolisk summa om 50 tkr.
Beslutsunderlag
Presentationsmaterial från Region Skåne ”Det öppna Skåne ”2030”
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-09-17
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Simrishamns kommun bidrar med 50 tkr till åtgärdsvalsstudien.
_______
Beslutet expedieras till:
Trafikverket
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
25
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 147
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/710
Småbåtshamnen Simrishamn - återgå till drift i egen regi
Ärendebeskrivning
Begäran från hamnen, att i egen regi sköta den fortsatta driften, av småbåtshamnen i
Simrishamn på grund av minskade marknadsintäkter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-06-10
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag om att ta
fram förfrågningsunderlag. Konsult anlitas.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium ges i uppdrag att informera konsult om
kriterier.
_______
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
26
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 148
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/229
Medborgarförslag från Niklas Ivarsson - Varmare barnbassäng och
bubbelpool till vuxna på Korsavadshallen
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit från Niklas Ivarsson om att badtemperaturen i
barnbassängen på Korsavadshallen ska bli varmare.
Kommunfullmäktige beslutade 30 mars 2015, § 41 att överlämna förslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Förslaget presenterades vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 25 juni 2015, § 93.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Niklas Ivarsson, 2015-01-20
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-03-30, § 41
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-08-28
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Medborgarförslaget avslås då den nuvarande tekniska lösningen för uppvärmning
av bassängvattnet inte medger några större temperaturskillnader mellan motionsoch barn/undervisningsbassängen.

Byggande av bubbelpool får tills vidare anstå.

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-08-28, överlämnas till
förslagsställaren.
_______
Beslutet expedieras till:
Niklas Ivarsson
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
27
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 149
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/675
Motion - skyltning av Nova Academy, Christer Akej (M)
Ärendebeskrivning
Motion från Christer Akej angående skyltning som visar lokaliseringen av Nova Academy.
Beslutsunderlag
Motion från Christer Akej 2015-05-17
Delegationsbeslut Myndighetsnämnden 2015-04-28, § 2131
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2015-08-28
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Fastighetsenheten samverkar med Kultur- och fritidsförvaltning om skyltning av
verksamheterna i Valfisken.

Finansiering av inköp och montering av nya skyltar görs via investeringsbudgeten.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)
Christer Akej (för kännedom)
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
28
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 150
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/170
Kommunstyrelsens uppdrag att göra lokalen Skeppet mer attraktiv lokal
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har behandlat ett medborgarförslag som gällde hyressättningen för
lokalen Skeppet. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna frågan till
samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med SIFAB pröva möjligheten att göra lokalen
Skeppet mer attraktivt för uthyrning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslut, 2014-12-03, § 298
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2015-08-07, § 127
Kommunstyrelsens beslut, 2015-08-19, § 186
Tjänsteskrivelse, 2015-09-10
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nytt investeringsprojekt ”Skeppet” startas.

300 000 kr överförs från projekt 11441 till projekt ”Skeppet”.
 200 000 kr överförs från projekt 11475 till projekt ”Skeppet”.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
29
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 151
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/734
Införskaffande av spolbil till VA-enheten
Ärendebeskrivning
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
_______
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
30
Samhällsbyggnadsnämnden
§ 152
Sammanträdesprotokoll
2015-09-23
Dnr 2015/30
Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
Statens VA-nämnds beslut 2015-07-28 - anläggningsavgifter "Karlaby" (sökandenas talan
lämnas utan bifall)
MN beslut 2015-08-11, § 93, Gustafs strand, sjöfartsstråket (dnr 2014/559)
Ansökan om statlig medfinansiering till regionala trafikåtgärder, beslut KSAU 2015-08-12
Beslut KSAU 2015-08-12, Medborgarförslag om att utöka befintligt motionsspår och
bygga utegym vid Bäckhalladadalen
Växjö Tingsrätts dom 2015-08-28 – Mark- och miljödomstolen beslutar att
förrättningskostnaden ska delas lika mellan Bengt Lindberg och Simrishamns kommun
(dnr 2011/647)
KSAU beslut 2015-08-12 § 252, Kommunal VA-plan – återremitteras till SBN (dnr
2014/138)
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-19 § 186, Skeppet (dnr 2015/170)
Kommunfullmäktiges beslut 2015-08-31 § 136, Medborgarförslag –
Hastighetsbegränsning genom Rörum
Kommunfullmäktiges beslut 2015-08-31 § 137, Medborgarförslag – Återvinningsstation i
Rörum
Växjö Tingsrätts dom, 2015-09-09, utökad anslutning till Kiviks reningsverk, Simrishamns
kommun – Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet
_____
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas: