Sidan 1 av 65 - Haninge kommun

Sidan 1 av 65
Sidan 2 av 65
Sidan 3 av 65
15 juli 2015
Dnr SN 2015/107
Peo Boström
Lejonetsgatan 348
136 60 Brandbergen
Angående Medborgarförslag rörande handlingsplan för
våldsutsatta kvinnor och samarbete med kvinnojourer
Hej Peo
Du har lämnat ett medborgarförslag rörande handlingsplan för våldsutsatta
kvinnor och samarbete med kvinnojourer.
Enligt socialnämndens reglemente § 24, innan ett medborgarförslag
överlämnas till socialförvaltningen för beredning ska förslagsställaren
bjudas in till socialnämnden och där erbjudas möjlighet att presentera sitt
förslag som en informationspunkt.
När medborgarförslaget sedan slutbehandlas i socialnämnden ska
förslagsställaren åter bjudas in till socialnämnden för ytterligare en
möjlighet att presentera sitt förslag. Förslagsställaren får delta i
överläggningarna men inte i beslutet.
Med detta brev vill vi bjuda dig till socialnämndens sammanträdde för att
presentera ditt förslag som en informationspunkt. Avsatt tid 5 minuter.
Datum:
Klockan:
Plats:
2015-08-25
16:50
Handen - Rudsjöterassen 2 - Kommunhuset i Haninge Konferensavdelningen på plan 0 - Sammanträdesrummet Utö
Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig
Xerxes Fallah
Utredare
Socialförvaltningen/Kansliet
Direkt:
08-606 73 02
SMS:
076 59 85 27
[email protected]
1
Sidan 4 av 65
1 september 2015
SN 2015/204
Kommunstyrelseförvaltningen
Jesper Schönberg
Socialnämnden
Socialförvaltningen
Helena Dahlin Kasse
Plan för boendemöjligheter för flyktingmottagande
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i april 2015 att teckna en överenskommelse med
Migrationsverket och Länsstyrelsen om att ta emot 98 nyanlända flyktingar per år.
Kommunfullmäktige gav samtidigt socialnämnden i uppdrag att i samråd med
kommunstyrelsen ta fram en plan för tillgång till fler lägenheter.
Socialförvaltningen föreslår efter samråd med kommunstyrelseförvaltningen en plan
för att möta bostadsbehoven för nyanlända flyktingar. Ett operativt samarbete ska
inledas för att skapa en pool av genomgångslägenheter för mottagna flyktingar. Ett
fortsatt samarbete mellan förvaltningarna behövs därefter då ett kontinuerligt inflöde
av lägenheter för målgruppen behöver åstadkommas.
Underlag för beslut
Plan för boendemöjligheter för flyktingmottagande.
Förslag till beslut
1. Socialnämnden antar planen för boendemöjligheter för flyktingmottagande.
Siw Lideståhl
förvaltningschef
Anders Chronqvist
avdelningschef Vuxen
1
Sidan 5 av 65
Bakgrund
De senaste åren har många asylsökande kommit till Sverige. Detta innebär
utmaningar för kommunerna. För att få en fungerande mottagning av flyktingar är det
viktigt att det finns tillgång till bostäder. Ansvaret för flyktingmottagande och
bosättning av nyanlända är uppdelat på flera olika myndigheter, däribland
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och kommunerna.
För att mottagningsprocessen ska kunna fungera är det viktigt att kommunerna tar
sin del av ansvaret och tar fram bostäder för att kunna ta emot de personer som fått
permanent uppehållstillstånd.
Asylsökande kan välja eget boende under väntetiden eller vänta i ett anläggningsboende. De som sedan beviljas uppehållstillstånd får vänta på så kallad kommunplacering eller hittar sitt boende på egen hand. Migrationsverket har svårt att hitta
kommuner som med tillräcklig beredskap och kapacitet kan ta emot nyanlända.
Därför blir många asylsökande kvar länge i Migrationsverkets anläggningsboenden i
väntan på kommunplacering. Detta leder till en försenad etablering för individen och
en stor kostnad för staten. Den 1 februari 2015 bodde fler än 9 300 personer med
uppehållstillstånd kvar i Migrationsverkets anläggningsbostäder. Svårigheterna med
flyktingars bosättning i kommunerna beror på en kombination av orsaker;
bostadsbristen, det höga antalet asylsökande samt de organisatoriska förändringar
som genomfördes då ansvaret för flyktingmottagandet övergick till
Arbetsförmedlingen 2010.
Kommunfullmäktige beslutade 13 april 2015 att teckna en överenskommelse med
Migrationsverket och Länsstyrelsen om att ta emot 98 nyanlända flyktingar per år.
Samtidigt gavs uppdrag till socialnämnden att i samråd med kommunstyrelsen ta
fram en plan för att öka tillgången till fler lägenheter, varför socialförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltningen tillsammans berett frågan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklingsteamet på socialförvaltningen och
ekonomiavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen.
Förvaltningens synpunkter
Behov
För att kunna ta emot 98 flyktingar om året behöver ett antal lägenheter för
andrahandsuthyrning tillgängliggöras varje år. Antal lägenheter som behövs beror i
hög grad på lägenheternas storlek och storleken på de familjer som väntar på en
kommunplacering. Då de flesta som nu väntar på kommunplacering är småhushåll
finns ett större behov av mindre lägenheter, 1-2 rum och kök/kokvrå. Utifrån detta
uppskattas Haninge kommuns behov till 30-50 lägenheter per år, både större och
mindre lägenheter. Dessa lägenheter utgör den pool av genomgångslägenheter som
behöver finnas till målgruppen.
2
Sidan 6 av 65
Målsättningen med de integrationsinsatser som görs för flyktingar som beviljats asyl
är att de snabbt ska kunna komma i arbete och därigenom klara sin egen försörjning.
Efter en inledande etableringsperiod bör en stor andel av de nyanlända flyktingarna
kunna bli godkända för ett eget kontrakt. Lägenheterna hyrs därför endast ut i andra
hand.
Utöver de lägenheter som behövs till lägenhetspoolen behöver kommunen teckna
avtal med de fastighetsägare som producerar nya hyresrätter om inhyrning av en
andel av dessa lägenheter för kommunens olika behov. Uppskattningsvis behövs ett
inflöde på ca 10 lägenheter om året för att klara kommunens behov för flyktingmottagande.
Åtagandet för bostäder till flyktingar måste ses ur ett kommunalt helhetsperspektiv
och måste harmoniera med socialförvaltningens övriga åtaganden. Utgångspunkten
måste vara de riktlinjer för bostadsförsörjning som finns. Utöver behovet av bostäder
för flyktingmottagandet har kommunen också ett behov av genomgångslägenheter till
andra grupper som har svårt att få eget boende och som behöver stöd. För att kunna
arbeta bosocialt med individer som behöver stöd, och att dessa efter social
rehabilitering ska kunna få ett eget kontrakt, uppskattas att socialförvaltningen
behöver ett kontinuerligt inflöde av ytterligare 20 nya lägenheter om året.
På detta sätt kan lägenhetstilldelningen bli långsiktigt hållbar. Risken för intern
konkurrens om lägenheter undanröjs och kommunens kostnader för tillfälligt boende
blir lägre.
Planen
Den modell som föreslås är att erbjuda mottagna flyktingar en genomgångslägenhet
med andrahandskontrakt med avstående från besittningsskydd under två år. Under
boendetiden ges bosocialt stöd så att de mottagna på sikt kan skaffa sig en egen
lägenhet.
För att kunna möta kommunens åtagande behöver en pool med 75 till 100 genomgångslägenheter skapas. Lägenheterna behöver vara av varierande storlekar men till
övervägande del bestå av ettor och tvåor.
Förvaltningarna föreslår fyra alternativ för att säkra tillgången till lägenheter:
-
I första hand införskaffas lägenheter till lägenhetspoolen genom friställande av
lägenheter som kommunen hyr eller äger idag och som just nu inte används
till bostadsändamål. Även inhyrning av enskilda lägenheter i det befintliga
beståndet av hyreshus i kommunen kan bli aktuellt.
-
I andra hand införskaffas lägenheter genom inhyrning av enskilda bostäder
eller blockförhyrning av grupper av lägenheter i de hyreshus som uppförs
genom nyproduktion i kommunen.
3
Sidan 7 av 65
-
I tredje hand införskaffas lägenheter genom inköp av bostadsrätter. Detta kan
dock endast ske efter att beslut om investeringsbudget tagits i ett särskilt
ärende.
-
I fjärde hand genom uppförande av tillfälliga byggnader på tidsbegränsat
bygglov. Detta kan dock endast ske efter att beslut om investeringsbudget
tagits i ett särskilt ärende.
Ansvarsfördelning
Socialförvaltningen ansvarar för förvaltning och tillsyn av lägenheterna i lägenhetspoolen avseende kontakter med fastighetsägare, kontraktsskrivning och löpande
kontakt med andrahandshyresgäster. Lediga lägenheter i lägenhetspoolen anmäls av
socialförvaltningen till arbetsförmedlingen, som är kommunens samarbetspart för
kommunplacering av nyanlända flyktingar.
Anskaffning av lägenheter till lägenhetspoolen hanteras av
kommunstyrelseförvaltningens lokalförsörjningsenhet.
Exploateringsenheten på kommunstyrelseförvaltningen har ansvaret för att i
samband med tecknande av markanvisningsavtal och exploateringsavtal avseende
flerfamiljshus förhandla om att kommunen ska få tillgång till en andel av de lägenheter som produceras för att tillgodose kommunens behov av lägenheter.
Aktuell situation
Den 1 september 2015 har kommunen tagit emot 20 nyanlända flyktingar enligt
avtalet där boendet erbjudits genom:

En femrumslägenhet (bostadsrätt som kommunen äger) i Handen från och
med sommaren 2015.

Två lägenheter i Jordbro (en trea och en fyra) från socialförvaltningens
bestånd av genomgångslägenheter från och med 1 juli respektive 1 september
På gång:
 Tretton tvårumslägenheter i tillfällig byggnad med tidsbegränsat bygglov i
Brandbergen som nu används som evakueringslägenheter för Skansvägens
boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Lägenheterna finns
tillgängliga från och med våren 2016.

Fem tvårumslägenheter under uppförande i Vega från och med hösten 2016.
_____________
Exp.
Akt
KSF
Flyktingsamordnare
4
Sidan 8 av 65
Sidan 9 av 65
Sidan 10 av 65
Sidan 11 av 65
Sidan 12 av 65
Sidan 13 av 65
Sidan 14 av 65
Sidan
15 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
Samverkan när enskilda/
patienter behöver praktisk
hjälp med egenvård
Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län
1
Sidan
16 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns
landsting och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)
på uppdrag av presidierna för landstingets hälso- och
sjukvårdsnämnd och KSLs styrelse.
För information om vilka kommuner som antagit
överenskommelsen se KSLs webbplats: www.ksl.se
Stockholm i maj 2015
2
Sidan
17 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
1. Inledning
1.1 Bakgrund
Socialstyrelsens föreskrift om bedömningen av egenvård1 gäller inom verksamhet som omfattas
av hälso- och sjukvårdslagen2 och till vissa delar socialtjänstlagen3 och LSS4. Föreskriften
ställer krav på att huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten tillsammans
ska utarbeta övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård. Detta dokument
har tillkommit för att uppfylla kravet. Begreppet egenvård avser en hälso- och sjukvårds­
åtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att den enskilde/patienten
själv kan utföra eller ansvara för med praktisk hjälp.
1.2 Målgrupp
Målgruppen är individer som oavsett ålder kan ansvara5 för egenvård men inte har förmåga
att helt eller delvis utföra den och därför behöver praktisk hjälp med sin egenvård. Med
stigande ålder och ändrad sjukdomsbild avtar ofta den kognitiva förmågan. Det medför att
egenvårdsbedömningar har särskilt stor betydelse för äldre.
1.3 Syfte
Överenskommelsen syftar till att främja den enskildes/patientens autonomi, beslutsförmåga,
delaktighet och integritet, samt hög patientsäkerhet. Vidare syftar den till att parterna ska ha
en gemensam tolkning av begreppet egenvård. Ett annat syfte är att tydliggöra hälso- och
sjukvårdens ansvar för bedömning, planering och uppföljning av egenvård samt att ange
vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.
1.4Mål
Den enskilde/patienten som har bedömts kunna ta ansvar för att en hälso- och sjukvårds­
åtgärd kan utföras som egenvård och behöver hjälp med genomförandet, ska få hjälp på ett
säkert sätt och med bibehållen integritet. Den enskilde/patienten ska uppleva vården och
omsorgen som en helhet vid hälso- och sjukvårdens bedömning, planering och i förekommande fall socialtjänstens biståndsbeslut om praktisk hjälp vid egenvård.
1.5 Definitioner
Egenvård
En hälso- och sjukvårdsåtgärd som den behandlande legitimerade
yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården inom sitt ansvarsområde har
bedömt att en individ själv kan ansvara för och utföra, med eller utan
praktisk hjälp. En hälso- och sjukvårdsåtgärd som har bedömts som
egenvård räknas inte som hälso- och sjukvård och omfattas inte av hälsooch sjukvårdslagstiftningen. Socialstyrelsens Meddelandeblad
(nr 6/2013), Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, Cirkulär (2009:71)
om egenvård samt Skolverkets Mer om…Egenvård i förskolan och skolan
(18 februari 2014) förtydligar detta.
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
3
Socialtjänstlag (2001:453).
4
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
5
Se avsnitt 2.2, Gränsdragningsfrågor.
1
2
3
Sidan
18 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
Hälso- och sjukvård
Åtgärder som endast kan utföras av hälso- och sjukvårdspersonal eller
åtgärder som kräver mer omfattande instruktion och handledd träning
(SOSFS 2009:6).
Bedömning, riskanalys, planering och uppföljning av om en hälso- och
sjukvårdsåtgärd kan genomföras som egenvård eller inte.
Socialtjänst
Verksamhet enligt socialtjänstlag (2001:453) och lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade.
1.6Lokal samverkansöverenskommelse
Enligt Socialstyrelsens föreskrift om egenvård ska huvudmännen säkerställa att det finns
övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård. Denna överenskommelse
innehåller sådana övergripande rutiner. Det finns dock fördelar med att i en lokal överenskommelse ytterligare tydliggöra samverkansformer mellan verksamheter som bedömer den
enskilde/patientens behov av egenvård och verksamheter som ska hjälpa till med egenvården.
1.7 Överenskommelsen gäller inom alla områden där hjälp
med egenvård utförs av personal
Landstinget och kommunen ansvarar för att den överenskommelse som har träffats infogas
som krav i avtal med upphandlade entreprenörer enligt LOU6 samt i kraven för att godkänna
aktörer enligt (LOV)7 .
1.8IT-system
Dokumentation sker ofta digitalt och det är viktigt att de befintliga IT-systemen vidareutvecklas så att de är till nytta när olika aktörer samverkar, men självfallet måste de enskilda
samtycka till informationshantering mellan olika aktörer. IT-systemen kan också behöva
utvecklas för att förenkla uppföljningen.
1.9Parter
Stockholms läns landsting genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ansvariga nämnder
i länets kommuner.
1.10 Giltighetstid
Överenskommelsen börjar gälla från parternas beslut i respektive ansvarig nämnd.
1.11Kunskapsspridning
Det är mycket viktigt att de personer som ska arbeta enligt överenskommelsen har fått
information om innehållet och förstår hur den ska tillämpas.
Verksamhetschefer för hälso- och sjukvården i landsting och kommun och förvaltningschefer
eller motsvarande i samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS8, eller medicinskt
ansvarig för rehabilitering, MAR9, i kommunen har ett särskilt stort ansvar att informera
och utbilda kring innehållet i överenskommelsen så att den blir känd och följs i respektive
verksamhet. Detta arbete ska göras tillsammans med underställda chefer på alla nivåer inom
landstinget och kommunen.
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling
Lag (2008:962) om valfrihetssystem
8
MAS = Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
9
MAR = Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut som i verksamhet
omfattande rehabilitering enligt 24§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har samma uppdrag som MAS.
6
7
4
Sidan
19 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
2. Omfattning och gränsdragningsfrågor
2.1 Relation till andra delöverenskommelser
2.1.1 Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården
Överenskommelsen om in- och utskrivning i slutenvården anger att det ska framgå av
vårdplanen vilka åtgärder den behandlande läkaren har bedömt som hälso- och sjukvård,
alternativt egenvård, och vem som ska vidta respektive åtgärd.10
2.1.2 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
Rehabiliteringsåtgärder kan i vissa fall bedömas som egenvård. Av den anledningen kan
det finnas ett behov av att beakta överenskommelsen om habilitering och rehabilitering.
2.1.3God läkemedelanvändning - gemensam målbild
Delöverenskommelsen om en gemensam målbild för läkemedelsanvändning inom särskilda
boendeformer för äldre tydliggör att den ansvarige läkaren ansvarar för att patientens
samlade läkemedelsordinationer är aktuella och att läkemedelslistan är uppdaterad.
Detta har stor betydelse i samband med egenvård när det gäller läkemedel.
2.1.4Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad
hälso- och sjukvårdsorganisation/personal
Delöverenskommelsen om samverkan mellan läkare och hälso- och sjukvårdspersonal i
särskilda boendeformer för äldre kräver att en lokal överenskommelse om samarbete ska
träffas. I den lokala överenskommelsen kan man välja att också hantera samverkan av
egenvårdsbedömningar i särskilda boendeformer för äldre.
2.2Gränsdragningsfrågor
Stockholms läns landsting, SLL, ansvarar för hälso- och sjukvården i ordinärt boende,
medan kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och
biståndsbedömda dagverksamheter enligt socialtjänstlagen11, samt i särskilda boendeformer
och dagliga verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade12.
Kommunens ansvar omfattar inte läkarinsatser.
Denna egenvårdsöverenskommelse avser individer där en legitimerad yrkesutövare har
bedömt att den enskilde/patienten själv kan ansvara för, men inte helt självständigt klarar att
utföra, en hälso- och sjukvårdsåtgärd som har bedömts som egenvård. Överenskommelsen
gäller därmed dem som behöver praktisk hjälp av personal med utförandet. Grunden är att
den enskilde/patienten själv ska kunna ansvara för sin egenvård.
I vissa enskilda fall kan dock egenvård bedömas för en enskild/patient som inte helt självständigt kan ansvara för sin egenvård, till exempel för barn och enskilda/patienter med
kognitiv svikt som kan få hjälp av en närstående med läkemedelshantering. En förutsättning
är att den som gör egenvårdsbedömningen bedömer att den närstående kan utföra åtgärden
på ett säkert sätt. Det kan också gälla till exempel en personlig assistent som känner den
assistansberättigade och dennes förhållanden väl. En förutsättning är att ett fåtal personliga
assistenter är knutna till den enskilde/patienten samt att det råder hög kontinuitet hos de
personliga assistenterna. I dessa undantagsfall är det särskilt viktigt att göra en genomgripande riskanalys.
Se avsnitt 3.1.3, Samråd och information.
Socialtjänstlag (2001:453).
12
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).
10
11
5
Sidan
20 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
Gränsen för vad som är egenvård respektive hälso- och sjukvård kan inte anges generellt,
utan beror på omständigheterna för varje enskild person i varje enskild situation
och förhållande.
En åtgärd kan vara hälso- och sjukvård vissa veckodagar eller vissa tider på dygnet och
egenvård vid andra tider. En åtgärd kan också bedömas som egenvård när närstående
utför den, men som hälso- och sjukvård när den enskilde/patienten vistas i dagverksamhet
(SOL) eller daglig verksamhet (LSS). Bedömningen beror på i vilken situationden enskilde/
patienten kan få hjälp med egenvård på ett säkert sätt. I samband med bedömningen av
behovet av praktisk hjälp med läkemedel tas också ställning till om hjälpen även ska innefatta införskaffning av läkemedel.
I de situationer och förhållanden när en aktuell åtgärd bedöms som hälso- och sjukvård
ska den utföras av hälso- och sjukvårdspersonal.13
Närstående till en vuxen person har ingen skyldighet att utföra insatser som egenvård.
Inget hindrar dock att en närstående hjälper till med egenvård om den enskilde/patienten
och den närstående är överens om att det är en bra lösning. Förutsättningen är att den som
bedömer egenvården efter en riskanalys anser att egenvården kan utföras på ett säkert
sätt. I ett sådant fall behöver socialtjänsten inte involveras och denna överenskommelse
tillämpas inte.
3. Bedömning, planering, uppföljning och bistånd 3.1 Bedömningsprocessen
3.1.1 Bedömning av egenvård
Egenvård tydliggör den vuxne enskildes/patientens eget ansvar. En individuell bedömning
av dennes hälsotillstånd och förmåga att ta ansvar för egenvården görs av den behandlande,
legitimerade yrkesutövaren14. Bedömningen ska göras i samråd med den enskilde/patienten
och utgå från dennes fysiska och psykiska hälsa, samt med respekt för den enskildes/patientens
självbestämmande och integritet. Vid bedömningen ska hänsyn tas till den enskildes/
patientens hela livssituation (se figur 1, sid 14).
Det är inte diagnosen som avgör i vilken utsträckning den enskilde/patienten bedöms kunna
ta ansvar för sin egenvård, utan den vuxnes kognitiva funktionsförmåga. Den vuxne enskilde/
patienten måste i första hand själv kunna ta ansvar för åtgärden, även om den inte kan
utföras rent praktiskt. För vissa enskilda/patienter sker en gradvis försämring av den kognitiva förmågan, till exempel för dem som har drabbats av en demenssjukdom. Egenvård är
möjlig i ett tidigt stadium då den enskilde/patienten har förutsättningar att själv klara av
att ta ansvar för åtgärden och instruera någon att hjälpa till. Olika yrkesgrupper behöver
samverka med varandra så att egenvården kan genomföras på ett säkert sätt. Det gäller
såväl inom respektive berörd verksamhet som mellan kommunens och landstingets olika
verksamheter.
3.1.2Riskanalys och riskbedömning
Den som gör bedömningen måste analysera om det finns några risker med att åtgärden
bedöms som egenvård. Utredningen ska visa om ansvaret för att den aktuella hälso- och
sjukvårdsåtgärden kan utföras som egenvård på ett säkert sätt kan läggas på den enskilde/
nligt patientsäkerhetslagen kan hälso- och sjukvårdspersonal i vissa fall delegera en hälso- och sjukvårdsuppgift till annan persoE
nal. Detaljerade regler kring delegeringen finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Denna överenskommelse behandlar dock egenvård som inte är hälso- och
sjukvård varför delegering inte tas upp mer här.
14
Vid utskrivning från slutenvård är det endast den behandlande läkaren som kan bedöma om en åtgärd kan utföras som egenvård.
Se vidare under avsnitt 3.1.3, Samråd och information.
13
6
Sidan
21 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
patienten, även om denne behöver praktisk hjälp av någon annan. I de undantagsfall som
beskrivs i avsnitt 2.2, Gränsdragningsfrågor, är en riskanalys särskilt viktig. Samråd ska
genomföras med den verksamhet som ska hjälpa till med egenvården. Syftet är att ta reda på
om den eller de som ska hjälpa till med egenvården kan utföra åtgärden på ett säkert sätt.
Den genomförda riskanalysen ska dokumenteras i journalen.
En hälso- och sjukvårdsåtgärd får inte bedömas som egenvård om analysen visar att det finns
en risk att den enskilde/patienten skadas.
3.1.3Samråd och information
Om den enskilde/patienten behöver praktisk hjälp att utföra egenvården ska den som gör
bedömningen, med hänsyn till regler om tystnadsplikt och sekretess, samråda med den som
ska hjälpa till att utföra egenvården. Det kan till exempel vara närstående, skolpersonal eller
hemtjänstpersonal. Samråd ska också ske kring beslut och administrativa rutiner, till exempel med ansvarig verksamhetschef inom socialtjänsten, biståndshandläggare eller den
ansvariga arbetsledningen hos en annan aktör, till exempel rektorn för en skola.
Bedömningen ska göras i samråd med den enskilde/patienten och utifrån respekt för dennes
självbestämmande och integritet. Den som gör bedömningen ska informera den enskilde/
patienten om vad egenvården innebär, hur den ska följas upp och omprövas om förutsättningarna ändras.
I samband med utskrivning från slutenvård behöver den behandlande läkare som har
bedömt att en åtgärd kan utföras som egenvård kommunicera bedömningen med den läkare
i primärvården som övertar ansvaret för den enskilde. Den ansvarige läkaren inom primärvården tar då över uppföljningsansvaret.15
3.1.4Planering och samordnad individuell plan, SIP
Om den enskilde/patienten behöver hjälp i samband med egenvård ansvarar den som har
gjort bedömningen för att en dokumenterad planering görs tillsammans med den enskilde.
Av planeringen ska framgå
1. vilken åtgärd som har bedömts som egenvård
2. om den enskilde/patienten själv eller med hjälp av någon annan ska utföra egenvården
3. hur information och instruktioner ska ges till dem som ska utföra egenvården
4. vilka
åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om den enskilde/patienten
har drabbats av, eller har utsatts för risk för, skada eller sjukdom i samband
med egenvården
5. vilka
åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om den enskildes/patientens
situation förändras
6. hur
och när bedömningen av egenvården ska följas upp, till exempel om förutsättningarna ändras
7. när
en omprövning av bedömningen av egenvård ska göras t.ex. om förutsättningarna
ändras
Om den enskilde/patienten har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och
sjukvården, ska ansvariga aktörer och samverkanspartner som berörs inom kommunen och
landstinget upprätta en så kallad samordnad individuell plan, SIP16, tillsammans med den
enskilde/patienten, enligt gällande regelverk i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och socialtjänstlagen, SoL17. Se avsnitt 2.1, Relation till andra överenskommelser, angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård.
Kommunförbundet och Stockholms läns landsting har tagit fram Vägledning samordnad individuell plan, SIP, för vuxna och äldre i
Stockholms län. Se www.ksl.se.
17
2 kap 7 § socialtjänstlag (2001: 453) och 3f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
15
16
7
Sidan
22 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
3.1.5Blanketten Planering av egenvård med hjälp
För att säkerställa information vid egenvård, samråd vid planering och underlätta om det är
aktuellt att bistå med praktisk hjälp, ska blanketten Planering av egenvård med hjälp upprättas. Den som gjort bedömningen av egenvården ansvarar för detta. Blanketten ska alltid
användas av berörda parter och bifogas ansökan om bistånd för egenvård18. Se även Vård­
information i Storstockholm, www.viss.nu (Bilaga 1).
3.1.6Dokumentation
Bedömningen av egenvård och dess planering ska dokumenteras i den enskildes/patientens
journal. Den enskilde/patienten ska erhålla en kopia på planeringsdokumentationen. Vid
ansökan om bistånd från socialtjänsten ska en kopia av planeringen bifogas.
3.1.7 Ansökan om bistånd
När det gäller insatser för egenvård med praktisk hjälp måste den enskilde/patienten själv
ansöka om bistånd hos kommunens biståndshandläggare. En ifylld blankett, Planering av
egenvård med hjälp, bifogas ansökan. Med planeringsblanketten som underlag från den enhet
som har bedömt egenvården, inleder biståndshandläggaren snarast möjligt en utredning och
fattar ett beslut. Planeringsblanketten tillförs utredningen i det underlag biståndshandläggaren
använder för att utreda och besluta om rätten till ansökt insats. Biståndshandläggaren
meddelar den enskilde/patienten, och efter samtycke även den enhet som har bedömt
egenvården, att bistånd har beviljats samt hur och när insatsen kan påbörjas. Den ska
påbörjas skyndsamt när biståndet har beviljats. Kommunen kan avslå ansökan om det
bedöms att behovet kan tillgodoses på annat sätt än genom bistånd. Biståndsbeslut som
innebär ett avslag på ansökan kan överklagas till förvaltningsrätten.
Om en legitimerad yrkesutövare har bedömt att en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras
som egenvård kan den enskilde/patienten inte kräva att få åtgärden utförd i form av hälsooch sjukvård, även om kommunen har fattat ett beslut om att avslå ansökan om bistånd.
I de fall bistånd avslås kan dock en ny bedömning från den legitimerade behandlande
yrkesutövaren utifrån den nya situationen behövas.
3.1.8Genomförande
För hjälp med egenvård som kräver ett biståndsbeslut (gäller vuxna och personer med
funktionsnedsättning) ges information och vid behov enklare instruktioner till berörd
personal när bistånd för hjälp med egenvård har beviljats. När personalen har erhållit
information eller enklare instruktioner från hälso- och sjukvården, enligt planeringen
i avsnitt 3.1.4. lämnas klartecken till den ansvarige biståndsbedömaren som informerar
den som har bedömt egenvården om när hjälpen med egenvård kan påbörjas. Processen
från bedömning till utförande av egenvård kan därför dröja i vissa fall.
För verksamheter som inte kräver ett biståndsbeslut, till exempel förskola eller skola,
påbörjas insatsen sedan chef eller motsvarande för verksamheten har beslutat om och
lämnat skriftlig information om startdatum till den som har bedömt egenvården.
Dokumentation av bedömningen och information lämnas på blanketten Planering av
egenvård med hjälp.
3.1.9Omprövning av bedömning av egenvård
Den hälso- och sjukvårdspersonal som gjort egenvårdsbedömningen har uppföljningsansvar
och ska omedelbart ompröva sin bedömning om den enskildes/patientens förmåga att
ansvara för egenvården försämras, till exempel vid ändrade förutsättningar. Det är därför
I de fall ett journalsystem har en digital blankett med identiskt innehåll kan denna användas.
18
8
Sidan
23 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
viktigt att de som ser individen i vardagen rapporterar sina iakttagelser så att en ny bedömning kan genomföras.
3.1.10 Uppföljning av planering
Av planeringen ska det tydligt framgå när uppföljning och omprövning ska genomföras och
vem som ansvarar för detta. Bedömningen av egenvård ska följas upp regelbundet. Uppföljningsansvaret får överlämnas till en annan aktör, till exempel från slutenvård till primärvård,
om det finns acceptans för detta hos den nya aktören. Uppföljningsansvaret kan bara innehas
av hälso- och sjukvårdspersonal. Här kan den enskildes/patientens, närstående och personal
bidra med viktiga observationer.
3.2Egenvård med praktisk hjälp till vuxna respektive barn
3.2.1Vuxna – egenvård i ordinärt boende
Personal inom kommunalt finansierad verksamhet ska efter beviljat bistånd hjälpa den
enskilde/patienten att utföra egenvård. Vanligtvis innebär det att den enskilde/patienten får
praktisk hjälp att ta sina läkemedel och hjälp med andra enklare hälso- och sjukvårdsåtgärder
som har bedömts att de kan utföras som egenvård.
Biståndshandläggaren ansvarar för att meddela den enskilde/patienten samt den enhet som
har bedömt egenvården att bistånd har beviljats, samt när insatsen kan påbörjas. Insatsen
ska påbörjas skyndsamt när biståndet har beviljats. Blanketten Planering av egenvård med
hjälp ska användas.
3.2.2Vuxna – egenvård i bostad med särskild service, särskilt boende inom till
exempel socialpsykiatri, daglig verksamhet, samt dagverksamhet
Personal inom de verksamheter som anges ovan ska hjälpa den enskilde/patienten med
egenvård när åtgärden av hälso- och sjukvårdspersonal bedömts som egenvård med praktisk
hjälp. En bedömning av egenvård måste göras för var och en av de berörda verksamheter där
den enskilde/patienten vistas. Blanketten Planering av egenvård med hjälp ska användas och
kommuniceras till de berörda verksamheternas chefer för samråd om hur och när insatsen
kan påbörjas. Insatsen ska påbörjas skyndsamt när chefen har bekräftat att informationen har
tagits emot.
3.2.3Barn19 och elever – egenvård i förskola och skola, inklusive specialskola, gymnasieskola, fritidshem, hem för vård eller boende, HVB, samt korttidsboende
Barn och elever kan inte ha ett självständigt ansvar för sin egenvård. Föräldrar ansvarar för
att hjälpa sina barn med egenvård under förutsättning att egenvården kan ske på ett säkert
sätt. Egenvården måste bedömas för var och en av de berörda verksamheterna där barnet
eller eleven vistas. När ett barn börjar eller byter skola, eller får en insats från socialtjänsten,
måste en ny bedömning av egenvården göras utifrån de nya förutsättningarna. För en korrekt
bedömning ska samråd ske med föräldrarna, skolan eller socialtjänsten (den verksamhet som
ska hjälpa till med egenvården).
En legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården ansvarar för en omprövning av
egenvårdsbedömningen och analyserar personalens förutsättningar att kunna utföra den
aktuella åtgärden på ett säkert sätt. I de fall personalen inte klarar av att utföra åtgärden på
ett säkert sätt får åtgärden inte bedömas som egenvård i skolan eller inom socialtjänsten.
Ansvaret för åtgärden ligger då på hälso- och sjukvården.
En åtgärd kan bedömas som egenvård när föräldrar eller närstående utför den men kan
räknas som hälso- och sjukvård när barnet befinner sig i skolan eller på till exempel ett
Yngre än 18 år.
19
9
Sidan
24 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
korttidsboende. Skolan ansvarar för att eleverna får hjälp med sin egenvård, till exempel att
ta sina läkemedel.20
Elevhälsan arbetar främst förebyggande och ansvarar inte för att hjälpa till med egenvård.
Den har dock ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och
utveckling i det individuellt riktade arbetet. Därmed kan elevhälsan involveras i arbetet med
elevers egenvård, till exempel vid planering och samverkan.
Om personal i förskola eller skola ska hjälpa ett barn eller en elev med egenvård är det den
hälso- och sjukvårdspersonal som anges på planeringsblanketten som ska informera personalen om hur egenvården ska utföras. I förekommande fall ges informationen tillsammans
med vårdnadshavare. Vid bedömning och riskanalys används blanketten Planering av
egenvård med hjälp. Samråd ska ske med rektor eller chefen för verksamheten om hur och
när insatsen kan påbörjas. Insatsen ska påbörjas skyndsamt sedan den verksamhet som ska
hjälpa till med egenvården fattat beslut om att personalen nu har tillräcklig information och
att hjälpen kan inledas.
När det gäller läkemedelshantering för barn som vistas i korttidsboende är landstinget och
kommunen överens om att det inte är lämpligt att i dessa fall bedöma en hälso- och sjukvårdsåtgärd som egenvård. Om personal i sådan verksamhet ska utföra läkemedelshantering
krävs därför en delegering.
3.2.4Vuxna och barn – egenvård med hjälp i ordinärt boende med personlig
assistans enligt LSS, och socialförsäkringsbalken, SFB
Personliga assistenter kan hjälpa den enskilde/patienten med egenvård när åtgärden av
behandlande hälso- och sjukvårdspersonal har bedömts som egenvård och ryms inom den
beviljade tiden. Blanketten Planering av egenvård med hjälp ska användas och kommuniceras till chefen för personlig assistans för samråd om hur och när insatsen kan påbörjas. Insatsen ska påbörjas skyndsamt när chefen har bekräftat att informationen har tagits emot. Om
det behövs ytterligare tid för att utföra egenvården måste den enskilde/patienten ansöka om
utökad assistansersättning hos Försäkringskassan.
4. Ansvar, åtaganden och infytande
4.1 Ansvar och åtaganden för respektive part
Ansvaret för att utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd kvarstår hos hälso- och sjukvården till
dess den verksamhet som ska hjälpa till med egenvården tagit över. Övertagandet sker först
när det har fattats ett beslut om praktisk hjälp med egenvårdsinsats. Beroende på var hjälpen
ska utföras sker detta via antingen ett biståndsbeslut (gäller vuxna och personer med funktionsnedsättning) eller genom underskrift på blanketten Planering av egenvård med hjälp
från ansvarig chef att all personal inom verksamheten som ska hjälpa till med egenvården
klarar uppgiften. Vid behov ska den berörda personalen då ha erhållit en handledning eller
en enkel instruktion av den landstingsfinansierade hälso- och sjukvårdspersonalen. Den
verksamhet vars personal bistår med egenvårdsinsatsen ska utföra denna tills en ny bedömning har gjorts.
4.2Ansvar och åtaganden hos den berörda verksamheten
4.2.1Ledning och chefer
Den verksamhetsansvarige ansvarar för att respektive verksamhets ledningssystem innehåller
en beskrivning av de processer, aktiviteter och rutiner som behövs hos respektive verksamhet
Skolverket, Egenvård i förskolan och skolan (2014-02-18).
20
10
Sidan
25 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
för att bedömningen av och hjälpen med egenvården ska fungera på ett säkert sätt. Se vidare
punkt 7.
4.2.2 Personal och yrkesgrupper
När legitimerad personal har bedömt att den enskilde/patienten själv kan ansvara för sin
egenvård men behöver hjälp med denna ska, efter samtycke, ett samråd ske med socialtjänsten
eller den aktör i den kommunalt finansierade verksamheten som ska hjälpa till med egenvården.
Vid in- och utskrivning i slutenvården är det den behandlande läkaren som ska bedöma om
åtgärden kan utföras som egenvård. Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalens bedömning,
planering och uppföljning görs under eget yrkesansvar, enligt patientsäkerhetslagen.21
Det är av stor vikt att de personer som ser den enskilde/patienten i vardagen rapporterar
sina iakttagelser så att behovet av en ny bedömning och vårdplanering uppmärksammas.
Vidare ska kända framtida förändringar rapporteras, till exempel skolstart, beviljad korttidsplats, deltagande i dagverksamhet och daglig verksamhet, eller en planerad inflyttning i
särskild boendeform.
Rapporteringen görs till den hälso- och sjukvårdspersonal som anges på planeringsblanketten.
4.3Inflytande (information och delaktighet) och sekretess för
berörda personalgrupper, enskilda och närstående
En bedömning av egenvården ska göras i samråd med den enskilde/patienten och, om den
enskilde/patienten så önskar, dennes närstående. Utifrån respekt för den enskildes/patientens självbestämmande och integritet ska denne ha möjlighet att delta i samråd vid bedömningar av egenvård. Den enskilde/patienten ska informeras om vad egenvården innebär samt
erbjudas att delta i planeringen. Om den enskilde/patienten avstår från att delta ska detta
dokumenteras. I de fall den enskilde/patienten behöver praktisk hjälp att utföra egenvården
ska den som gör bedömningen, med hänsyn till reglerna om sekretess och tystnadsplikt, först
samråda med den som ska hjälpa till. Den enskilde/patienten samt övriga berörda parter ska
erhålla en kopia av den dokumenterade planeringen. Det ska framgå av dokumentationen
vilka som har erhållit kopior av planeringen.
5. Säkerhet
5.1 Hur den enskilde/patienten kan medverka i säkerhetsarbetet
Bedömningen av egenvård ska alltid göras i samråd med den enskilde/patienten. Den vuxne
enskilde/patienten har ett eget ansvar för att se till att de som hjälper till med egenvården
genomför åtgärden på ett säkert sätt.
5.2Information om risker och avvikelser mellan parter
och verksamheter
Om en individ som har hjälp av personal med egenvården drabbas av, eller riskerar att
drabbas av, missförhållande eller vårdskada i samband med egenvården, ska en chef
eller person i motsvarande befattning informera den verksamhet eller person som anges
i blanketten Planering av egenvård med hjälp. Vanligtvis är det den husläkarmottagning
eller vårdcentral där den enskilde/patienten är listad. Blanketten Rapport om brister/risker
gällande egenvård med hjälp ska användas (se www.viss.nu). Om det råder osäkerhet
angående vem som ska kontaktas, tas kontakt med den husläkarverksamhet som ligger
geografiskt närmast. Den mottagande vårdcentralen, husläkarmottagningen eller annan
Patientsäkerhetslag (2010:659).
21
11
Sidan
26 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
verksamhet ska snarast göra en ny bedömning. Den som skickar en rapport om brister ska
skyndsamt erhålla en bekräftelse att rapporten har tagits emot, samt få en bedömning av
bristen. Den verksamhet vars personal bistår med egenvårdsinsatsen svarar för utförandet
tills en ny bedömning har gjorts.
Biståndshandläggaren eller utförarchefen kontaktar även den som har gjort bedömningen av
egenvården, det vill säga patientens husläkarmottagning eller någon annan verksamhet, om
patientens livssituation har förändrats, till exempel på grund av ett byte av skola, boendeform
med mera, så att en ny bedömning kan utföras. Blanketten Rapport om brister/risker
gällande egenvård med hjälp finns i bilaga 2.
• Om den enskilde/patienten drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig
vårdskada på grund av bedömningen om egenvård, ska detta anmälas till Inspektionen
för vård och omsorg, enligt lex Maria, patientsäkerhetslagen22. Hälso- och sjukvården
ansvarar för att bedömningen är riktigt gjord och att den omprövas när förutsättningarna ändras. Det kan bli aktuellt med patientskadeersättning enligt patientskadelagen23
om det finns en övervägande sannolikhet att skadan har orsakats av en felaktig bedömning.
• Om den enskilde/patienten själv utför sin egenvård har denne ett eget ansvar för sina
handlingar. Om egenvården utförs bristfälligt av närstående kan utförandet bedömas
ur antingen en skadeståndsrättslig eller straffrättslig aspekt.
• Personal som utför egenvård bedöms på samma sätt som närstående, men där har
kommunen eller annan arbetsgivare det skadeståndsrättsliga ansvaret för sin personal enligt principalansvaret. Det straffrättsliga ansvaret finns alltid kvar hos den
anställde.
• Om någon drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarligt missförhållande i
samband med egenvård som utförs av personal inom verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är personalen skyldig att rapportera brister och eventuella missförhållanden enligt lex Sarah,
SoL och LSS.
6. Ekonomi
6.1Avgifter för den enskilde/patienten
Kommunen tar ut en avgift för biståndsbedömd hjälp med egenvård enligt gällande taxa i
respektive kommun.
7. Ledningssystem
Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter om ledningssystem24 som ställer krav på vårdgivare
och dem som bedriver socialtjänst att de upprättar ledningssystem för ett systematiskt
kvalitetsarbete. De som bedriver verksamhet enligt SoL och LSS ska identifiera processer
där det behövs samverkan för att säkra kvaliteten på de insatser som ges enligt SoL och
verksamhet enligt LSS. För vårdgivare inom hälso- och sjukvård gäller samma krav på att
identifiera processer där det behövs samverkan för att förebygga att patienter drabbas av
vårdskada. För varje process ska de aktiviteter som ingår identifieras. Vidare ska det fastställas
3 kap 5§ patientsäkerhetslag (2010:659).
Patientskadelag (1996:799) enligt 14 Kap. 2 § ff SoL, 24 a – 24 b §§ LSS.
24
4 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9), Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
22
23
12
Sidan
27 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
i vilken ordning aktiviteterna behöver ske. För varje aktivitet ska de rutiner som behövs för
att säkra verksamhetens kvalitet beskrivas.
Det ska framgå av ledningssystemet dels hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten,
dels hur samverkansmöjligheter säkerställs med andra aktörer. Det gäller till exempel andra
vårdgivare, andra verksamheter enligt SoL eller enligt LSS, samt myndigheter
och organisationer.
Ledningssystemet hos respektive verksamhet ska således innehålla de processer (med
aktiviteter och rutiner) som behövs inom den egna verksamheten för att säkra god kvalitet
när det gäller samverkan med andra verksamheter, med hänvisning till denna överenskommelse. Verksamhetschefer och övriga chefer har ett stort ansvar att realisera detta.
8. Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar att regelbundet följa upp överenskommelsen och stämma
av resultatet med varandra. Det första året är det angeläget att följa upp hur känd överenskommelsen är av dem som ska följa den i sitt dagliga arbete. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kommunförbundet Stockholms län tar fram ett antal indikatorer som ska följas
upp årligen lokalt av parterna. Ett särskilt dokument om uppföljning ska utarbetas i särskild
ordning.
9. Kontaktpersoner
Parterna ska utse varsin kontaktperson med ansvar för överenskommelsen. När en part byter
kontaktperson ska detta skriftligen meddelas den andra parten.
9.1Lokala kontaktpersoner
I eventuella lokala överenskommelserna anges lokala kontaktpersoner. För kommunfinansierad
verksamhet kan till exempel en ansvarig beställarchef vara lämplig och inom landstings­
finansierad verksamhet kan exempelvis ansvariga verksamhetschefer inom primärvården
vara lämpliga.
10. Bilagor
1. Blankett – Planering av egenvård med hjälp (se sid 15)
2. Blankett – Rapport om brister/risker gällande egenvård med hjälp (se sid 17)
Ifyllningsbara blanketter hämtas från www.viss.nu under fliken ”Blanketter”
11. Referenser
• Socialtjänstlag, SoL (2001:453).
• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
• Hälso- och sjukvårdslag (1982:763).
• Patientsäkerhetslag (2010:659).
• Patientskadelag (1996:799).
• Socialförsäkringsbalk (SFS 2010:110, kap 51).
13
Sidan
28 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete.
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (1997:14). Delegering av
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.
• Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6). Bedömning av om en hälsooch sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.
• SKL:s Cirkulär 2009:71, Egenvård.
• Socialstyrelsens Meddelandeblad, april 2013.
• Skolverket, Egenvård i förskolan och skolan, 2014-02-18
• VISS – Vårdinformation i Storstockholm, www.viss.nu
Figur 1. V
ägledning i bedömningsprocess om egenvård
Grunden är att den enskilde/patienten själv ansvarar för sin egenvård för att den ska kunna
bedömas. I övriga situationer finns vissa möjligheter att bedöma egenvård med hjälp av
annan. Se avsnitt 2.2, Gränsdragningsfrågor.
Kan den enskilde/patienten själv ansvara
för säkerheten i egenvården?
Kan enskilde/patienten själv
utföra alla olika praktiska
moment i behandlingen?
*
Ja
Nej
Ja
Egenvård
Hälso- och sjukvård
Nej
Egenvård
med praktisk hjälp
av annan*
Hälso- och sjukvård
Under förutsättning att hjälp med åtgärden kan utföras av någon annan på ett säkert sätt.
14
Sidan
29 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
Bilaga 1
PLANERING AV ”EGENVÅRD MED HJÄLP”
Ansvarig vårdenhet/vårdgivare:
Avser:
Adress:
Personnummer:
Telefonnummer:
Namn:
Namn:
Adress:
Befattning:
Postadress:
Ev. hemjänstutförare:
Jag ger mitt samtycke till att personal som ska hjälpa mig/mitt barn med egenvården och
beslutsfattare inom kommun samt ansvariga inom hälso.- och sjukvården får utbyta information om
frågor som rör egenvården:
Datum:
Underskrift:
Följande hälso- och sjukvårdsåtgärd har bedömts som egenvård:
Åtgärden beräknas pågå:
Information och handledning/enkel instruktion behöv av legitimerad personal, till den eller dem
som skall utföra egenvården?
Nej, den vuxna patienten instruerar själv
Ja (om ja, namn på den som ansvarar för instruktionen, vad som ska instrueras, på vilket sätt och
när detta ska ske)
Följande åtgärder ska vidtas om den enskilda drabbas av eller riskerar att drabbas av skada
eller sjukdom i samband med egenvården:
Kontakta:
Telefon:
HSF aug 2012
15
Sidan
30 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
Följande ska vidtas om patientens situation förändras:
Åtgärd:
Kontakta:
Telefon:
Bedömning av egenvården följs upp av legitimerad personal (ange hur och när):
Omprövning av bedömningen av egenvården ska göras vid följande (ge gärna exempel på
situtation/händelse):
Namn på legitimerad yrkesutövare som har ansvar för bedömningen och befattning:
Underskrift:
Denna blankett har lämnats/skickats till:
Den enskilde (OBS! Skall bifogas till ansökan om bistånd)
Chef för verksamhet som utför egenvården t ex i förskoleverksamhet/skola eller inom
socialtänstens enheter där nytt biståndsbeslut inte behöver fattas med anledning av detta
Bekräftelse – Härmed bekräftas mottagande av blanketten. Insatser beräknas komma igång (ange
datum):
Namn och titel:
Underskrift:
Datum:
Blanketten skickas tillbaka till legitimerad yrkesutövare hos landstingsfinansierad verksamhet.
Meddelande kan ske även per telefon.
16
Sidan
31 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
Bilaga 2
RAPPORT OM BRISTER/RISKER GÄLLANDE EGENVÅRD MED HJÄLP
(Kommunen)
Uppgiftslämnare:
Handläggare/chef:
Telefonnummer:
Verksamhet (namn och adress):
Datum:
Ansvarig vårdenhet/vårdgivare:
Avser:
Personnummer:
Namn:
Adress:
Postadress:
Omständigheter/observationer som föranleder avvikelsen
Den enskilde /företrädaren är informerad om rapporteringen
Ja
Nej
Chefs underskrift
Chef skickar blanketten till berörd vårdenhet. (Kopia skickas i förekommande fall till
biståndshandläggare.)
(Landstinget)
Bedömning gällande avvikelse vid egenvård har skett (datum):
Bedömningen resulterade i att:
Planering av bedömd egenvård kvarstår
Nyplanering av bedömd egenvård
Åtgärden övergår till hälso- och sjukvårdsansvar
Underskrift:
Namnförtydligande
Befattning:
Telefonnummer:
Skickas tillbaka till chef i kommunen enligt ovan (som i förekommande fall i sin tur skickar kopia till
biståndshandläggare).
HSF aug 2012
17
Sidan
32 av 65
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄNS
LANDSTING
STOCKHOLMS LÄN
Stockholms läns landsting
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909, 102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00
www.vardgivarguiden.se
Kommunförbundet Stockholms Län
Box 38145, 100 64 Stockholm
Telefon: 08-615 94 00
www.ksl.se
18
Sidan 33 av 65
Förvaltning
Dokumenttyp
Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse
Sida
Avdelning
Datum
Diarienummer
Kansli
2015-08-25
SN 2015/57
1 (3)
Handläggare
Leo Bogle, verksamhetscontroller
Svar på remiss - Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050
Sammanfattning
Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050 visar på förslag på
Haninge kommuns långsiktiga utveckling av den fysiska miljön i
syfte att skapa en hållbar utveckling och en god livsmiljö för alla.
I grunden omfattar planförslaget hur kommunens mark- och
vattenområden ska användas i framtiden. Här beskrivs exempelvis
var nya bostäder, vägar och företagsområden kan tillkomma men
även hur och vilka natur- och kulturmiljöer som ska värnas och
utvecklas.
Översiktsplanen remitteras med syftet att få in synpunkter från en
bred skara av berörda. Efter samrådet kommer planförslaget att
omarbetas med utgångspunkt ibland annat dessa synpunkter för att
ställas ut för granskning under sommaren 2016. Då kommer
berörda åter ges möjlighet att lämna sina synpunkter. Planen
kommer därefter att föras fram till antagande av
kommunfullmäktige och är sedan vägledande vid beslut om
bygglov, detaljplanläggning och andra myndighetsbeslut.
De målgrupper som socialförvaltningen kommer i kontakt med har
ofta funktionsnedsättningar eller begränsade resurser och har också
svårigheter att själva framföra behoven. Socialförvaltningen ser det
som en angelägenhet att dessa målgruppers behov beaktas i den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön liksom vid
byggande av bostäder. Detta i syfte att skapa en hållbar utveckling
och en god livsmiljö för alla.
Underlag för beslut
- http://www.haninge.se/op2030
Förslag till beslut
1. Yttrande överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen
POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST [email protected]
Sidan 34 av 65
Förvaltning
Dokumenttyp
Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse
Sida
2 (3)
Avdelning
Diarienummer
Kansli
SN 2015/57
Handläggare
Leo Bogle, verksamhetscontroller
Siw Lideståhl
Gerlofstig
förvaltningschef
Lena
avdelningschef
Sidan 35 av 65
Förvaltning
Dokumenttyp
Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse
Sida
3 (3)
Avdelning
Diarienummer
Kansli
SN 2015/57
Handläggare
Leo Bogle, verksamhetscontroller
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förvaltningen genom arbetsgrupp för
lokalfrågor.
Förvaltningens synpunkter
Socialförvaltningen ställer sig positiv till översiktsplanen.
Socialnämndens och socialförvaltningens uppgift är att arbeta för
att Haninge utformas med hänsyn till människors olika behov.
Enligt den politiska visionen ska alla känna sig trygga och stolta
över att bo i Haninge. Alla människors lika värde, rättigheter och
skyldigheter är grundläggande.
De målgrupper som socialförvaltningen kommer i kontakt med har
ofta funktionsnedsättningar eller begränsade resurser och har också
svårigheter att själva framföra behoven. Socialförvaltningen ser det
som en angelägenhet att dessa målgruppers behov beaktas i den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön liksom vid
byggande av bostäder. Detta i syfte att skapa en hållbar utveckling
och en god livsmiljö för alla.
___________
Expedieras:
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt
Sidan 36 av 65
Förvaltning
Dokumenttyp
Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse
Sida
Avdelning
Datum
Diarienummer
Kansliet
2015-08-19
SN 2015/211
1 (2)
Handläggare
Xerxes Fallah, Utredare
Svar på remiss – Central krisledningsplan för Haninge
kommun
Sammanfattning
Kommunen ska enligt lag fastställa en krisledningsplan vid varje
mandatperiod. Kommunstyrelseförvaltningen har uppdaterat
gällande plan och utformat ett förslag till ny plan. Socialnämnden
har fått möjlighet att lämna synpunkter på planen.
Förändringarna är i huvudsak följande:
-
Förtydligande att krisledning även kan aktiveras i andra fall
än vid extraordinära händelser.
-
Beskrivning av IT-stöd vi larmning (kris-app),
samverkansfunktionen Stockholms län samt nationellt
kommunikationssystem för samverkan och ledning
(RAKEL).
-
Förtydliganden om hur nämnderna ska ta fram egna planer
som harmoniserar med den övergripande planen.
Socialförvaltningen föreslår nämnden att ställa sig positiv till den
föreslagna planen.
Underlag för beslut
- Tjänsteskrivelse – Svar på remiss - Central krisledningsplan för
Haninge kommun
- Central krisledningsplan för Haninge kommun
- Missiv
Förslag till beslut
1. Socialnämnden ställer sig positiv till planen.
2. Remissvaret lämnas till kommunstyrelseförvaltningen.
Siw Lideståhl
Gerlofstig
förvaltningschef
Lena
avdelningschef
POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST [email protected]
Sidan 37 av 65
Förvaltning
Dokumenttyp
Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse
Sida
2 (2)
Avdelning
Diarienummer
Kansliet
SN 2015/211
Handläggare
Förnamn Efternamn, Utredare
Bakgrund
Kommunen ska enligt lag fastställa en krisledningsplan vid varje
mandatperiod. Kommunstyrelseförvaltningen har uppdaterat
gällande plan och utformat ett förslag till ny plan. Socialnämnden
har fått möjlighet att lämna synpunkter på planen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansliet.
Förvaltningens synpunkter
Den föreslagna planen följder samma metodik och förhållningssätt
som den tidigare planen.
Förändringarna är i huvudsak följande:
-
Förtydligande att krisledning även kan aktiveras i andra fall
än vid extraordinära händelser.
-
Beskrivning av IT-stöd vid larmning (kris-app),
samverkansfunktionen Stockholms län samt nationellt
kommunikationssystem för samverkan och ledning
(RAKEL).
-
Förtydliganden om hur nämnderna ska ta fram egna planer
som harmoniserar med den övergripande planen.
Socialförvaltningen anser att den föreslagna planen är bra.
Förvaltningen föreslår nämnden att ställa sig positiv till den
föreslagna planen.
___________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom:
Sidan 38 av 65
Sidan 39 av 65
1
Central krisledningsplan för
Haninge kommun
Handlingsplan för organisation och
ledning vid kriser, extraordinära
händelser, och höjd beredskap
2015 - 2019
Dokumenttyp
Dokumentnamn
Fastställd/Datum
Gäller från datum
Plan
Central krisledningsplan för extraordinär händelse, annan
oönskad händelse och höjd beredskap 2015 – 2019
2015-xx-xx
2015-xx-xx
Beslutat av
Ansvarig avdelning och dokumentförvaltare (namn)
Reviderad
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen/säkerhet Bo Jensen
Ersätter föregående krisledningsplan KS 149/2010
Dokumentinformation
Krisledningsplanen har koppling till Program för Haninge kommuns säkerhets- och
riskhanteringsarbete (beslut i KF 7 mars 2011). Planen uppdateras vid varje ny
mandatperiod.
Diarienr
Version
1.0
Sidan 40 av 65
2
Innehållsförteckning
1. Inledning
3
1.1 Syfte
1.2 Mål och tillämpning
1.3 Läsanvisning
2. Definitioner
2.1 Extraordinär händelse
2.2 Kris
2.3 Höjd beredskap
2.4 Samhällsviktig verksamhet
3. Övergripande strategi inför och vid krisledning
3.1 Verksamheter
3.2 Förvaltningsledningar
3.3 Central krisledning
3.4 Kommunmodell för riskinventering och analys
3.5 Principer
4. Central krisledningsorganisation
4.1 Krisledningsgrupp (beredningsgrupp)
4.2 Analysfunktion
4.3 Informations- och kommunikationsfunktion
4.4 Administrativ funktion
4.5 Stödfunktion (Data – tele)
4.6 Stödfunktion (Service)
4.7 Krisledningsnämnd
4.8 POSOM, psykiskt och socialt omhändertagande
4.9 Organisationsuppbyggnad
5. Larmning och aktivering
5.1 Larmning
5.2 Aktivering
5.3 Beskrivning av dimensioner
6. Väsentliga förberedelser för framgångsrik krisledning
6.1 Regional samverkan
6.2 Krisledningsplatser
6.3 Uthållighet
6.4 Geografiskt områdesansvar
6.5 Samband
6.6 Utbildning – övning
6.7 Kostnadsredovisning
6.8 Avslut och utvärdering
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
10
11
11
11
12
13
13
13
14
14
15
15
15
15
7. Bilagor
16
8. Relaterade dokument
16
Sidan 41 av 65
3
1. Inledning
När en allvarlig händelse inträffar måste det finnas en förmåga och beredskap för att snarast
kunna hantera händelsen och mildra de negativa effekterna av det inträffade.
I en händelses inledningsskede då det kan råda stor osäkerhet om vad som hänt och vad som
behöver göras, ställs stora krav på främst funktionerna ledning, samordning och information.
Medborgarna har förväntningar på att kommunen har förmåga och tillräckliga resurser för att
kunna ge den hjälp som behövs och bidra till att konsekvenserna blir så små som möjligt.
Av Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att kommuner och landsting ska minska
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fredstid.
Kommuner och landsting ska för varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera
extraordinära händelser.
1.1
Syfte
Syftet med krisledningsplanen är att klargöra hur kommunen ska organiseras och bedrivas vid
en kris, extraordinär händelse samt vid höjd beredskap då ordinarie ledningsstrukturer
behöver anpassas så att nödvändig krisledning kan uppnås. Planen ska också utgöra grund för
nämnders och förvaltningars egen planering för verksamhet vid kriser och extraordinära
händelser.
1.2
Mål och tillämpning
Krisledningens inriktningsmål är att verka för att vid extraordinära händelser eller andra kriser
upprätthålla acceptabla nivåer i kommunala samhällsviktiga verksamheter och uppnå god
förmåga att i övrigt hantera uppgifter som krävs för att begränsa eller förhindra negativa
konsekvenser till följd av en händelse.
Planen tillämpas vid situationer då en extraordinär händelse inträffar och drabbar kommunens
medborgare, företag, egna verksamhet eller på annat sätt påverkar kommunen.
Planen tillämpas även för andra kriser eller allvarliga händelser som kräver samordnade
insatser där delar eller hela kommunala verksamheter behöver ledningsstöd.
1.3
Läsanvisning
Planen för central krisledning beskriver inte i detalj utförandet i själva krisledningsarbetet.
Anvisningar för dessa uppgifter finns förklarade i den konkreta vägledningen Handbok för
krisledning. Särskilda rutiner för larmning av personer/funktioner ingående i central
krisledning finns som bilaga i dokumentet Larmning av kommunala funktioner i Haninge
kommun.¹
Alla förtroendevalda och tjänstemän som ingår i krisledningsorganisationen ska ha tillgång till
ett eget exemplar av Handbok för krisledning och larminstruktionen
Sidan 42 av 65
4
_________________________
¹ Bilagan är sekretessbelagd med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslagen 18 kap. 13§.
2. Definitioner
Betydelsen av begreppen kris och extraordinär händelse ligger nära varandra. En händelse
som är en kris kan samtidigt eller i ett annat skede övergå till att vara en extraordinär
händelse. En kris kan trots att den är omfattande också innebära att den inte lever upp till
kriterierna för extraordinär händelse.
Haninge kommun planerar och förbereder hanteringen av kriser eller extraordinära händelser
enligt samma principer och det blir i det här avseende mindre viktigt vilket av begreppen som
är tillämpligt. En utgångspunkt mellan begreppen kan ändå vara hur stor påverkan på
samhällsviktig verksamhet en händelse har. Att kriterierna för extraordinär händelse är
uppfyllda är särskilt viktigt när det gäller eventuell aktivering av krisledningsnämnd.
2.1
Extraordinär händelse
Med en extraordinär händelse² menas ett tillstånd eller en sådan händelse som
 avviker från det normala
 innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller
 innebär överhängande fara för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
 kräver skyndsamma insatser för att kunna hanteras
2.2
Kris
Ordet kris har olika betydelser i olika sammanhang. I arbetet med samhällets krisberedskap är
kris ett tillstånd där konsekvenserna av en händelse är så svåra och allvarliga att de vanliga
resurserna inte räcker till för att hantera händelsen. En kris drabbar många människor och
delar av samhället och hotar grundläggande värden och funktioner.
2.3
Höjd beredskap
För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Beslut om höjd beredskap³
fattas och meddelas av regeringen. Vid höjd beredskap ska kommunen vidta de särskilda
åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för
personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under rådande
förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.
2.4
Samhällsviktig verksamhet
Definitionen av samhällsviktig verksamhet4 är en verksamhet som uppfyller minst ett av
följande villkor:
 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig
kris inträffar i samhället
 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt
Sidan 43 av 65
5
_________________________
² Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap
³ Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
4 MSBFS 2010:6 Föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser
3. Övergripande strategi inför och vid krisledning
Strategin för krisledning vid en inträffad kris eller extraordinär händelse innebär att
kommunens organisation så långt det är möjligt ska följa den ordinarie linjeverksamheten och
hantera det inträffade med vardagliga rutiner och resurser. I de fall en kris eller extraordinär
händelse eskalerar i omfattning kan kommunen välja att aktivera sin centrala
krisledningsorganisation. Krisledningsorganisationen anpassas då till händelsens art och
behov. Det säkerställs också att kommunens samlade resurser utnyttjas så effektivt som
möjligt och att nödvändig samverkan med externa berörda aktörer uppnås.
Kommunens förvaltningar och verksamheter ska i det förberedande arbetet följa en gemensam
struktur vid upprättande av egna krisledningsplaner och genomförande av lokalt
krisledningsarbete. Syftet är att kvalitetssäkra krishanteringen, underlätta samverkan mellan
olika kommunala nivåer samt undvika onödigt merarbete. ”En röd tråd ska gå genom den
centrala krisledningen via förvaltningarna och ytterst enskild verksamhet och tvärtom”.
Kommunstyrelseförvaltningens säkerhetsenhet och förvaltningarnas säkerhetssamordnare ger
stöd i framtagande av krisledningsplaner och övrig planering som följer önskad struktur.
Under mandatperioden genomför förvaltningar och verksamheter riskinventering och
riskanalys enligt kommungemensam modell.
3.1
Verksamheter
Varje verksamhet har ansvar för att hantera en uppkommen kris och begränsa skador som kan
uppstå och att upprätthålla eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och
funktion. Verksamheten ska kunna samverka med nödvändiga interna och externa aktörer.
Verksamheten har också ansvar att rapportera om inträffade kriser linjärt i den egna
förvaltningen.
I varje verksamhet ska det finnas dokumenterad planering för att kunna hantera och leda en
uppkommen kris. Planeringen ska utgå från lokalt genomförd riskinventering och riskanalys
enligt kommungemensam modell.
3.2
Förvaltningsledningar
Varje förvaltningsledning har ansvar att stödja drabbad verksamhet i att hantera uppkommen
kris eller extraordinär händelse inom ramen för förvaltningens åtaganden.
Förvaltningsledningen har också ansvar att samverka internt och externt med nödvändiga
funktioner/aktörer och informera central krisledningsnivå om händelsen får konsekvenser
utanför egen verksamhet.
Förvaltningsledningarna krisledningsplaner ska i sin utformning följa samma struktur som
den centrala krisledningsplanen. Arbetsmetodiken för krisledningsarbetet ska också baseras
på samma metodik som anges i denna centrala krisledningsplan.
Sidan 44 av 65
6
3.3
Central krisledning
Vid situationer där en kris eller extraordinär händelse drabbar hela eller flera förvaltningar
samtidigt och behov uppstår av samordning eller utökat ledningsstöd aktiveras central
krisledning. Central krisledning har ansvar för att ytterligare samverkan uppnås i händelsen
med andra krishanterande myndigheter och organisationer.
Central krisledning följer det som beskrivs vidare i detta planeringsdokument.
3.4
Kommunmodell för riskinventering och riskanalys
För mandatperioden finns en kommunmodell framtagen för riskinventering och riskanalys.
Utifrån scenariobedömningar identifierar verksamheterna risker och brister samt kritiska
beroenden till andra aktörer och deras leveranser. Vidare leder inventeringen till att upprätta
kontinuitets- och krisledningsplan. Med kontinuitetsplanering menas här att ha förberett
alternativa sätt att bedriva samhällsviktig verksamhet.
Genomförandet sker i workshopsform och leds av kommunstyrelseförvaltningens
säkerhetsenhet tillsammans med förvaltningarnas säkerhetssamordnare. Målet är att all
samhällsviktig verksamhet har genomfört detta senast under mandatperiodens första två år.
3.5
Principer
Den övergripande strategin för planering inför och genomförande av krisledning/krishantering
utgår från principer enligt det nationella krishanteringssystemet.
Ansvarsprincipen
Ansvarsprincipen innebär så långt det är möjligt att den som har ansvar för en verksamhet
under normala förhållanden också ska ha motsvarande ansvar vid en krissituation.
Närhetsprincipen
Närhetsprincipen innebär så långt det är möjligt att allvarliga händelser eller kriser ska
hanteras så nära de berörda som möjligt. Den instans som är närmast ansvarig ska svara för
ledning av de åtgärder som krävs för att kunna hantera händelsen effektivt. Krishantering bör
endast lyftas till högre beslutsnivåer om detta krävs för samordning och prioriteringar av
resurser och åtgärder.
Likhetsprincipen
Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt det är
möjligt kan upprätthållas vid en kris. Förändringar ska inte göras mer omfattande än vad som
krävs med hänsyn till händelsens art.
Sidan 45 av 65
7
4. Central krisledningsorganisation
Som en del i förmågan att hantera en kris är det nödvändigt att krisledningsorganisationen och
förhållandena mellan ingående nivåer och funktioner är tydligt definierade avseende
uppgifter, befogenheter att fatta beslut och genomföra åtgärder. Det är viktigt att komma ihåg
att trots det inte går att fastställa på förhand ett exakt och optimalt förlopp för krisledning i
alla typer av händelser. Krisledningsorganisationen behöver därför ha förmåga att vara
anpassningsbar och kunna växla i nivåer.
4.1
Krisledningsgrupp (beredningsgrupp)
Krisledningsgruppen utövar den strategiska ledningen vid en kris eller annan oönskad
händelse. Som en sorts stab bereds underlag för nödvändiga, rimliga och taktiska beslut. Vid
extraordinära händelser bereder krisledningsgruppen underlag för beslut till
krisledningsnämnden och verkställer nämndens fattade beslut.
Krisledningsgruppen leds i ett uppbyggt skede av kommundirektören eller dennes ersättare.
Gruppen är sammansatt utöver kommundirektör eller dennes ersättare, med förvaltningschefer
och särskild adjungerad sakkunnig personal. Vid behov ingår samverkanspersoner från andra
myndigheter eller organisationer.
Krisledningsgruppens/stabens uppgifter är bl a att verka för att följande uppnås:
 Skapa lägesbilder och uppnå gemensam lägesuppfattning genom bedömningar och
bevakning av händelseutvecklingen
 Bedömning av omedelbara och långsiktiga konsekvenser
 Bedömning av omedelbara och långsiktiga behov av åtgärder och resurser
 Samordning och samverkan med externa och interna aktörer
 Samordning av extern och intern information
 Samordning av åtgärder och ledningsstöd då flera verksamhetsområden berörs
 Förbereda beslutsunderlag till krisledningsnämnd och verkställa fattade beslut
 Rapportering till länsstyrelsen om händelseutveckling, tillstånd och vidtagna åtgärder
 Kontinuerlig och slutlig uppföljning och utvärdering av genomförda insatser
Följande uppgifter fördelas inom krisledningsgruppen/staben utifrån av behov och händelse:
 Informations- och kommunikationsarbete, internt och externt
 Dokumentationsarbete och uppföljning
 Analys och bedömningsfunktion
 Omvärldsbevakning
 Planering av uthållighet för krisledningsorganisationens verksamma funktioner
 Samverkansfunktioner
Sidan 46 av 65
8
Handboken för krisledning tillämpas som stöd. Här finns utförlig beskrivning av hur
uppgiftsinsamling, stabsgenomgångar och ingående funktioner i krisledningsorganisationen
kan bedrivas. Krisledningsgruppen har ansvar för att dokumentation förs över allt arbete och
hur fattade beslut påverkar hanteringen av händelsen. Viktigt att kostnader för insatser
redovisas.
4.2
Analysfunktion
Funktionens uppgift är att skapa lägesbild och för krisledningen en gemensam
lägesuppfattning. Sedan regelbundet analysera det mest sannolika och även det värsta
alternativet avseende konsekvenser och hur händelsen/situationen kan utvecklas i korta och
längre perspektiv. Till funktionen knyts specialister beroende på händelse. Specialister kan
vara förvaltningschefer eller andra med god inblick i de verksamheter som drabbats eller kan
drabbas. Funktionen leds av säkerhetschefen. Handboken för krisledning tillämpas som stöd.
4.3
Informations- och kommunikationsfunktion
Kommunikationschefen är ansvarig för funktionen och arbetar efter de direktiv som anges av
krisledningen. Ansvaret innebär att bedöma resursbehov, organisera, leda och fördela arbetet
rörande informationsverksamheten. Informationsfunktionen ska vara så sammansatt att
följande delar kan hanteras samtidigt:
 Samordning av intern och extern information mellan berörda aktörer
 Information till allmänhet och myndigheter
 Kontakter med media
Informations- och kommunikationsbehovet vid en inträffad händelse kommer tidigt att vara
stort. Inledningsvis kommer information att flöda och det är troligt att den kommer att tolkas
på flera olika sätt. Kommunens krisinformation kännetecknas därför av att vara uppdaterad,
lättbegriplig, korrekt och entydig samt lämnas skyndsamt och regelbundet. Funktionen
tillämpar Handbok för krisledning där anvisningar och stöd finns för ingående uppgifter.
4.4
Administrativ funktion
Inom krisledningsgruppen etableras en administrativ funktion. Kanslichefen ansvarar för att
denna funktion finns aktiverad under hela krisledningens verksamhetstid. Personal för
funktionen är vana att föra protokoll och i övrigt hålla ordning på dokumentation och annan
mötesmetodik. Krav på dokumentation är lagstadgat och funktionen ska tidigt aktiveras vid
stabsuppbyggnad.
Uppgifter är bl a:
 Dokumentation och registrering av händelseförlopp och vidtagna åtgärder
 Framställning av underlag till stabsgenomgångar
 Lägesbild och lägesuppföljning
 Planera för uthållighet hos krisledningen (skiftgång)
Samtlig ingående personal i stab behöver ha tillgång till nödvändig information kring en
händelse. Information ska därför finnas tillgänglig i stabsmiljön i form av whiteboard, kartor,
dator/kanon, loggböcker, kontaktuppgifter etc. Förberedande och genomförda åtgärder ska
också tidssättas.
Mallar för att föra loggbok och dokumentera uppgifter finns i Handbok för krisledning.
Sidan 47 av 65
9
4.5
Stödfunktion (Data – tele)
Funktionens uppgift är att säkerställa tillgång till fungerande data- och telekommunikation.
Chef för kommunens Beställarorganisation IT (BIT) ansvarar för att funktionen finns
tillgänglig under krisledningsarbetet.
4.6
Stödfunktion (Service)
Funktionens uppgift är att säkerställa praktiskt och övrig stöd samt lokaltillgång. I uppgiften
ingår också att planera och ordna för kost och annan förplägnad till personal i krisledningen.
Servicechefen ansvarar för att funktionen finns tillgänglig under krisledningsarbetet.
4.7
Krisledningsnämnd
Haninge kommun har en krisledningsnämnd inrättad som ska kunna fullgöra uppgifter under
en extraordinär händelse. Utöver bestämmelserna i ovan nämnda lag5 ska kommunallagen
tillämpas.
Krisledningsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige och består av tre ledamöter och tre
ersättare, totalt sex förtroendevalda. Krisledningsnämndens uppgift är att, utifrån analys och
information från krisledningens beredningsgrupp, fatta beslut kring åtgärder inför och under
den extraordinära händelsen. Nämnden utgör då kommunens normativa ledning vid den
extraordinära händelsen och kan fatta principiella och övergripande beslut. Nämnden
fastställer inriktning samt sätter ramar för den strategiska ledningen (krisledningsgrupp).
Nedan ges exempel på uppgifter för krisledningsnämnden efter beslut om att nämnden
aktiverats:
 Besluta om att överta hela eller delar av övriga nämnders verksamhet
 Besluta i frågor som får stora ekonomiska konsekvenser
 Besluta om inriktningar och prioriteringar som krävs med hänsyn till händelsen
 Besluta om väsentligt sänkta servicenivåer eller tillfälligt avbryta verksamheter
 Besluta om omfördelning av kommunala resurser
 Besluta i frågor som innebär att betydande enskilda intressen påverkas
 Besluta om att begära hjälp från andra kommuner
Krisledningsnämnden är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
Ordföranden eller, om denne har förhinder, vice ordföranden får besluta på nämndens vägar i
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. När förhållandena
medger ska nämnden besluta att de uppgifter som övertagits från andra nämnder återgår till
ordinarie nämnd. Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde.
Utförligare beskrivning av uppgifter som krisledningsnämnden har att fullgöra framgår av
nämndens reglemente. Handbok för krisledning ska användas i tillämpliga delar.
Krisledningsnämnden har eget ansvar för dokumentation av fattade beslut och hur besluten
påverkar hanteringen av händelsen.
4.8
POSOM, Psykiskt och socialt omhändertagande
POSOM är en förkortning för Psykiskt och socialt omhändertagande. I Haninge kommun
finns en POSOM-organisation som kan aktiveras vid svåra olyckor eller kriser då det
Sidan 48 av 65
10
inträffade sker i Haninge kommun eller i övrigt då Haningebor är drabbade. Situationer är då
av sådan art eller omfattning att samhällets normala resurser för stöd och hjälp behöver
förstärkas. POSOM: s uppgift är att försöka lindra i situationer och därigenom förebygga
psykisk ohälsa på sikt. Socialchefen eller dennes ersättare aktiverar verksamheten. En
POSOM-insats kan genomföras enskilt och utan att den centrala krisledningen behöver vara
aktiverad.
Till organisationen knyts externa aktörer från landstinget, trossamfund, frivilligorganisationer
m fl. POSOM följer egna upprättade planer och riktlinjer.
_________________________
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap
5
4.9
Organisationsuppbyggnad
Figuren nedan åskådliggör hur nämnda funktioner i avsnitt 4 är tänkt att samordnas i ett
upprättat krisledningssystem. Det är dock viktigt att komma ihåg att det på förhand inte går att
fastställa ett exakt och optimalt förlopp för krisledning i alla typer av händelser. Noterbart är
alltså att händelsens art styr hur systemet aktiveras och växlar upp.
Kommunfullmäktige
KS
Extraordinär händelse
Politisk beslutsgrupp Nivå 2
Krisledningsnämnd
Annan krissituation
Politisk beslutsgrupp Nivå 1
KS Presidium
Tjänstemannastab Nivå 1
Ordinarie
Kommundirektör
Förvaltningschefer
Säkerhetsstrateg
Ansvarig kommunikation
Adjungerade
Ansvarig HR
Ansvarig Service
Ansvarig Ekonomi
Ansvarig Kansli
Ansvarig POSOM
Ansvarig
Ansvarig
Service
IT
Stabsstöd
Kommunikation
Stabsstöd
Administration
Dokumentation
Ekonomi
Tjänstemannastab Nivå 2 (beredningsgrupp)
Ordinarie
Kommundirektör
Förvaltningschefer
Säkerhetsstrateg
Ansvarig kommunikation
VD Tornberget
Adjungerade
Teknisk försörjning
Lokalförsörjning
Ansvarig POSOM
Juridik
Ansvarig HR
Ansvarig Ekonomi
Ansvarig Service
Ansvarig IT
Ansvarig Kansli
VD Haninge Bostäder
Stabsstöd
IT-support
Sidan 49 av 65
11
Stabsstöd
Intern service
Samverkande aktörer (exempel)
Polisen
Sjukvård
Brandförsvar
Andra kommuner
Försvaret
Länsstyrelsen
Myndigheter
Företag
Frivilligorganisationer
Trossamfund
Kollektivtrafik
Vattenfall
SRV Återvinning
SMOHF
*Figur 2 Organisationsuppbyggnad
5. Larmning och aktivering
Mot bakgrund av närhets-, likhets- och ansvarsprinciperna förväntas att larmning och
aktivering av central krisledningsorganisation så långt det är möjligt följer den ordinarie
ansvarsfördelningen mellan tjänstemannaorganisationen och de politiska organen.
Överliggande nivåer aktiveras således efterhand i den takt behov föreligger.
5.1
Larmning
Om en extraordinär händelse eller annan krissituation inträffar under verksamhetstid sker
larmning genom att drabbad verksamhet larmar överliggande chefsnivåer som i sin tur larmar
uppåt osv. I de fall händelser inträffar utanför ordinarie verksamhetstid larmar kommunala
jourer som t ex VA-jour, socialjour, fastighetsjour överliggande chefsnivåer enligt egna
rutiner.
Då polis, brandförsvar eller sjukvård är de som först får kännedom och inleder hanteringen av
en händelse larmar de kommunen genom en särskild larmrutin ”Rutiner och kontaktlista för
larmning av kommunala funktioner i Haninge kommun”. Rutinen gäller även för de fall då det
inträffar utanför kommunal verksamhet men i kommunens geografiska område.
Är händelsen av regional eller nationell karaktär och påverkar Haninge kan även
Länsstyrelsen larma via deras tjänsteman i beredskap (TIB).
Larmrutinen finns hos de funktioner/personer som ingår i krisledningsorganisationen och vid
brandförsvaret, lokalpolisen och länsstyrelsen. Brandförsvarets ledningscentral har en
nyckelroll i att säkerställa att larmning till ansvarig funktion i kommunen sker utanför normal
arbetstid.
Som ytterligare stöd vid inlarmning används också en applikation i telefonerna, en s.k.
krisapp. Krisappen möjliggör en ytterligare effektiv och säker spridning av information
mellan funktioner i krisledningen, särskilt i det tidiga inlarmningsskedet.
Sidan 50 av 65
12
5.2
Aktivering
Aktivering av krisledning och hur den leds beror av vad som inträffat. En händelse kan
hanteras i minst två dimensioner, tjänstemannaledd (nivå 1 fig. 2) alternativt politiskt ledd
(nivå 2 fig. 2).
De tjänstemän inom kommunens beredningsgrupp för krisledning som larmas i första hand
och enligt turordning är säkerhetsstrateg, kommundirektör och chef för socialförvaltningen.
Om dessa har förfall fortsätter turordningen till övriga förvaltningschefer, informationschef
och VD för Tornberget. Personerna utgör krisledningsnämndens beredningsgrupp och ingår
efter behov i etablerad krisledningsstab.
Var för sig har dessa efter att ha blivit larmade befogenhet att initiera aktivering av
krisledningsgrupp och skyldighet att hålla kommundirektör och kommunstyrelsens
ordförande alt krisledningsnämndens ordförande löpande informerade om händelsen och
vidtagna åtgärder samt ansvara för den inledningsvisa lägesuppföljningen.
Haninge kommuns krisledningsorganisation ska ha förmåga att:
 Bedriva normativ och strategisk ledning inom 1 timme på plats alt distans
 Verkställa normativa och strategiska beslut inom 2 timmar på plats alt distans
 Verkställa situationsanpassade resursförstärkningar inom 4 timmar på plats
Krisledningsnämnden sammankallas inför eller vid extraordinära händelser på initiativ av
ordförande alt vice ordförande efter samråd med kommundirektör eller dennes ersättare.
5.3
Beskrivning av dimensioner
För att skapa förståelse kring anpassad krisledning och förmåga att växla upp i dimension kan
nedanstående förklara olika alternativ i aktivering och ledning. Resonemanget bygger på
erfarenheter av larmning och aktivering vid tidigare inträffade händelser som har hanterats.
Nivå 1
Effekter uppstår och påverkar eller riskera påverka samhällsviktiga verksamheter och ytterst
kommunmedborgarna. Behov av skyndsamma samordade beslut och åtgärder föreligger.
Händelsen blir omfattande men inte tillräckligt komplicerad för att krisledningsnämnden
behöver aktiveras. Hanteringen verkställs av berörda förvaltningar enligt kommunens
ordinarie styrmodell. Aktiverad tjänstemannastab rapporterar till KS presidium.
Politisk beslutsgrupp
KS presidium
Berörda
förvaltningar
Tjänstemannastab
för krisledning
Stabsstöd
Samverkan
* Schematisk skiss nivå 1
Nivå 2
De oönskade effekterna är så omfattande att de uppfyller kriterierna för extraordinär händelse
enligt lag och behov uppstår att aktivera krisledningsnämnden. Händelsen kräver
extraordinära beslut och prioriteringar i den samlade kommunala verksamheten.
Krisledningsnämnden och beredningsgrupp övertar det krisledningsarbete och åtgärder som
kan ha inletts i nivå 1 läge. Krisledningsnämnden rapporterar till kommunfullmäktige.
Politisk beslutsgrupp
Krisledningsnämnd
Sidan 51 av 65
13
Kommunens
samlade
resurser
Beredningsgrupp för
krisledning
Stabsstöd
Samverkan
* Schematisk skiss nivå 2
Forum för tidig lägesbild och analys
Vid i förväg kända händelser kan ett forum för tidig lägesbild och analys aktiveras. Forumet
utgör en operativ stab i ett skede där samordnad lägesbild och identifiering av behov är
nödvändigt men kriterierna för att aktivera krisledning enligt nivå 1 och nivå 2 är ännu inte
uppfyllda. Beroende av händelsens art besätts forumet med representanter från centrala
stödfunktioner och av de förvaltningar som kan påverkas. Forumet ska vara identifierande och
kunna vara åtgärdande som ex inledande kontakter med samverkansaktörer. Forumet kan
också tillåtas att vara planerande. Forumet rapporterar till kommundirektör och berörda
förvaltningschefer.
Kommundirektör
Förvaltningschefer
Forum för tidig
lägesbild och analys
inför och vid
inträffad händelse
* Schematisk skiss forum för tidig lägesbild och analys
6. Väsentliga förberedelser för framgångsrik krisledning
6.1
Regional samverkan
Alla kommuner i Stockholms län tillsammans med flera krishanterande aktörer/myndigheter
ingår i ett gemensamt samverkansforum för en trygg, säker och störningsfri region. Denna
samverkan syftar till att stärka förmåga kring samordning i att förebygga och minimera
oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor och kriser som inträffar i
Stockholmsregionen. Genom samsyn utvecklas metoder och strukturer för den gemensamma
krishanteringen. Länsstyrelsen i Stockholms län har ansvar som samordnande och
sammankallande funktion.
Samverkan enligt ovan kan ske utifrån ordinarie eller aktiverat läge.
Ordinarie läge innebär veckovisa avstämningar som genomförs med samtliga inblandade
aktörer. Här sker delning av information kring kommande planerade händelser och
uppföljning av genomförda planerade händelser som kan ha samtidig påverkan inom flera
aktörers områden. Genom de regelbundna avstämningarna identifieras i förväg olika
samverkansbehov och gemensamma planeringsförutsättningar. Exempel på sådana händelser
är större evenemang, planerade trafikomläggningar, trender inom brand och akutsjukvård,
ordningsrelaterat, kronprinsessbröllopet, Obamas statsbesök, övriga hotbilder.
Aktiverat läge innebär skyndsam aktivering då händelser plötsligt inträffar eller vid
överhängande risk att de inträffar och samtidigt påverkar flera aktörer/områden i regionen.
Exempel på sådana inträffade händelser är tågurspårningar med stora konsekvenser för
kollektivtrafiken, social oro, vädervarningar, avbrott i teknisk försörjning, större olyckor och
inträffade attentat inom och utanför landet.
Sidan 52 av 65
14
I båda dessa lägen representeras Haninge kommun av kommunstyrelseförvaltningens
säkerhetsenhet. Beroende av händelsers art kan ytterligare funktioner involveras från
förvaltningarna.
6.2
Krisledningsplatser
I första hand och om inget annat anges i larmbeskedet ska krisledningsnämnd och
krisledningsgrupp med tillhörande servicefunktioner infinna sig och etablera funktion i
kommunhuset. Lokaler som är ämnade för de olika nivåerna och funktionerna är ordinarie
mötesrum som är utrustade med möjligheter till effektivt funktionsarbete, beslutsmöten och
lägesuppföljningar. Enskilt arbete med tilldelade uppgifter mellan stabsgenomgångar sker i
respektive ordinarie arbetsrum om uppgiften tillåter.
En inträffad händelse som innebär att krisledning behöver gå i funktion har företräde till
nämnda lokaler.
Tabell över lokaler för krisledning
Funktion
Lokal
Syfte
Samlingsplats vid inlarmning
KS - salen
Samling, uppstart
Krisledningsnämnd
5C02 Fredrika Bremer
Sammanträden
Krisledningsgrupp, inledning
6C24 Kommundirektörsrum
Lägesbild, bedömning
Krisledningsgrupp, utökad
ledning
5C49 Väduren
Lägesuppföljning, planering,
stabsorientering (redovisning
o tilldelning av uppgifter)
Krisledningsgrupp, förstärkt
utökad ledning
5D03 Skytten
Lägesuppföljning, planering,
stabsorientering (redovisning
o tilldelning av uppgifter)
Informationsfunktion
6B15 Grupprum
Avstämningar
Upplysningsfunktion
0C13 Huvudskär
Upplysningscentral i
samverkan med växel
Servicefunktion
Utgår från ordinarie
tjänsteplats
Säkerställa teknisk funktion
Underhållstjänst
Administration
Där krisledning verkar
Dokumentation
POSOM
Utsikten
Ledning av stödinsatser
Reservledningsplats
Anläggarvägen 6
Alternativ ledningsplats
Sidan 53 av 65
15
6.3
Uthållighet
Varje funktion i krisledningsorganisationen ansvarar för att den egna uthålligheten säkerställs
på ett tillfredsställande sätt. Tidigt bör bedömning ske om hur länge krisledningen kan
behövas vara aktiverad och därmed verka för upprättande av bemanningslistor med
avlösningsmöjligheter. Listor upprättas för alla stabsfunktioner. Status för uthållighet stäms
av vid stabsgenomgångar.
Personalplanering för krisorganisationens funktioner ska utgå från arbete i två skift under
kortare tid (1 – 2 dygn) samt i tre skift vid händelser som överstiger 2 dygn. Planeringen ska
hålla för uthållighet i två veckor.
6.4
Geografiskt områdesansvar
Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt utifrån geografiskt områdesansvar och
sektorsansvar. Geografiskt områdesansvar finns på kommunal, regional och nationell nivå.
Ansvaret innebär att Haninge kommun ska verka för inriktning, prioritering och samordning
av tvärsektoriella åtgärder som kan krävas före, under och efter en krissituation inom
kommunens geografiska område.
Exempel på uppgifter med det kommunala områdesansvaret under en kris:
•
Tillsammans med berörda externa aktörer uppnå gemensam lägesbild över
situationen
•
Samordna information till allmänheten
•
Informera länsstyrelsen och berörda aktörer
•
Verka för ett effektivt resursutnyttjande
Områdesansvaret innebär inte att kommunen tar över andra aktörers ansvar. Däremot bygger
ett verkansfullt arbete på alla inblandade aktörers vilja att medverka till samordning i
krishanteringen.
Förutsättningar för det geografiska områdesansvaret är grundat i det vardagliga arbete som
sker i olika nätverk där kommunen och andra samhällsaktörer tillsammans ingår. Nätverken
blir således betydelsefulla som utgångspunkt i samverkan och samordning inför och under
händelser.
6.5
Samband
I första hand används normala kommunikationsvägar som möten, telefonsamtal, sms, mejl
etc. För de fall telefoni och elektronisk kommunikation inte fungerar eller är kraftigt störd kan
krisledningen använda RAKEL. Det är ett nationellt kommunikationssystem för samverkan
och ledning. Haninge kommun har fyra Rakelenheter att fördela inom den centrala
krisledningen. Dessa är programmerade enligt en standard som möjliggör att ha kontakt dels
internt inom egen krisledning och med de aktörer som finns i det regionala
samverkansforumet.
6.6
Utbildning – övning
För att uppnå effektiv krisledning och god förmåga att hantera extraordinära händelser och
andra oönskade händelser krävs att ingående personer är utbildade och tränade för dessa
situationer.
Sidan 54 av 65
16
Utbildningar och övningar planeras med hänsyn till behov och genom bedömning av troliga
situationer som kan uppstå. Under varje mandatperiod ska samtliga som ingår i den centrala
krisledningen minst:
 Ha god kunskap om kommunens krisledningsorganisation och samhällets
krishanteringssystem
 Delta i krisledningsövning i seminarieform
 Delta i krisledningsövning i spelform
Utbildning och övning för varje mandatperiod planläggs av säkerhetsenheten på
kommunstyrelseförvaltningen.
6.7
Kostnadsredovisning
Samtliga kostnader för krisledningsorganisationen och övriga merkostnader med anledning av
händelsen redovisas separat. Det är angeläget att kommunens kostnader särredovisas i
förhållande till övriga aktörers kostnader då omfattande och långvariga insatser kan bli
föremål för fördelning av statliga bidrag i efterhand.
6.8
Avslut och utvärdering
Krisledningsorganisationen ska löpande bedöma om när man på bästa sätt kan avveckla
krisledningen och låta nödvändigt arbete handläggas av samhällets normala strukturer.
Krisledningsnämndens ordförande beslutar när händelsen inte längre är att betrakta som en
extraordinär händelse och att nämndens aktivitet och ansvar ska upphöra.
Kommunfullmäktige får också besluta om när krisledningsnämndens verksamhet ska
upphöra. Oavsett vilket av ovanstående fall så återgår verksamhetsansvaret till de ordinarie
nämnderna.
Beslutet om krisledningsnämndens avveckling ska anmälas vid närmast följande
kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutar om omfattning av krisledningsnämndens
redovisning.
Avveckling av inrättad krisledningsorganisation på tjänstemannanivå beslutas av
kommundirektör eller dennes ersättare. Kommundirektören initierar snarast att en utvärdering
av händelsen och kommunens insatser görs.
I Handbok för krisledning finns vägledning för genomförande av utvärdering. Utvärderingen
ska snarast delges kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
7. Bilagor
Till central krisledningsplan hör följande bilagor:
Handbok för krisledning
Larmning av kommunala funktioner i Haninge kommun
8. Relaterade dokument
Program för Haninge kommuns säkerhet och riskhanteringsarbete
Handlingsplan Krisberedskap 2015 – 2019
Kommunmodell för risk- och sårbarhetsarbete
Sidan 55 av 65
17
Sidan 58 av 65
Sidan 59 av 65
Sidan 60 av 65
Sidan 61 av 65
Sidan 62 av 65
Sidan 63 av 65
Sidan 64 av 65
Sidan 65 av 65