Protokoll styrelsemöte 13/4-15

EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
SEKTIONSSTYRELSEN
2015-04-16
Protokoll styrelsemöte XII 2015-04-13
Tid: måndag, 13 april, 2015, 12.11
Plats: Sigges Lagun, KC
Närvarande: Astrid Martinsson, Jorunn Cardell, Agnes Sörliden, Anna Ouchterlony, Elin Öhman,
Marie Bergengren, Tom Allen, Lisa Sandblom, Marika Mourujärvi, David Gustavsson.
12.1
12.2
a.
b.
c.
d.
12.3
12.4
12.5
12.6
a.
b.
c.
Ordförande öppnar möte
Formalia
Val av mötesordförande
Valdes Astrid Martinsson.
Val av mötessekreterare
Valdes Agnes Sörliden.
Val av justerare
Valdes Anna Ouchterlony.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i dess utsända skick.
Adjungeringar
Styrelsen beslutade att adjungera David Gustavsson med närvaro-, yttrande- och
yrkanderätt.
Föregående mötesprotokoll
Protokoll X, 150330, lades till handlingarna.
Nästa möte
23 april 17.30, kvällsmöte i Marikas korridor.
27 april 12.11, lunchmöte i Sigges Lagun.
12 maj 17.30, kvällsmöte.
18 maj 12.11, lunchmöte.
Rapportering
TLTH/Kårfullmäktige
David berättade att man fortfarande kan fylla i eduroam enkäten, denna vecka är
det Inovation week med lunchföresläsningar och pub på onsdag. Corneliusbal är
på lördag med efterföljt eftersläpp. Idag blir det tårta på mötet för att hans
födelsedag är idag.
Inspektor
Ej närvarande.
Övriga meddelanden
Tom meddelade att styrelsen har blivit anmodad till vårgasquen i Helsingborg
den 23 maj och man finner den i styrelsens facebookgrupp.
Agnes meddelade att valberedningens förslag kom ut igår och att hon planerar att
besöka W14s föreläsning på torsdag kl 13 för att informera inför vårterminsmötet,
vilket man gärna får hänga på. Hon uppmanade även de i styrelsen som går i
Ordförande
Astrid Martinsson
Sekreterare
Agnes Sörliden
Justerare
Anna Ouchterlony
Sida 1 av 2
STYRELSEMÖTE
12.7
a.
b.
c.
d.
12.8
12.9
12.10
12.11
tvåan att informera W13 och förklarade att hon själv inte har möjlighet att besöka
dem i veckan.
Beslutsuppföljning
Proposition om införande av policy för accesskontrakt (se bilaga 1)
Astrid gick igenom propositionen, det är samma innehåll som i onsdags men att
nu finns även ett yrkande med. Jorunn tycker att den ser bra ut. Styrelsen
beslutade att ställa sig bakom propositionen.
Propositionsförslag om jämlikhetsutskottets åligganden (se bilaga 2)
Lisa gick igenom propositionen. Agnes frågade varför och när man slutade med
att ha kontaktpersoner. Lisa sa att hon inte visste det men att man inte haft det de
senaste två åren. Lisa tänker sig att utskotten kontaktar JämU vid behov istället för
att de ska behöva närvara vid alla andra utskottsmöten. Astrid föreslog att ”…”
bör läggas till innan f) Tom sa att det borde stå reglementet istället för stadgarna.
Tom funderade över ifall SRWs representant omnämns på något annat ställe i
reglementet. Lisa sa att det står i vice JämUs ålligganden och ev under JämUs
beskrivning. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom propositionen med ovan
nämnda ändringar.
Ändring av Axel Andersons gåvas riktlinje (se bilaga 3)
Astrid gick igenom de ändringar som förslås, att den första punkten ändrats, och
berättade att Axel sagt att det inte ska bli mer jobb för styrelsen genom att man
behöver arrangera speciella evenemang som möjliggör att man kan använda
gåvan. Tom tycker att ”men” ska bort och ersättas med att meningen delas i två
meningar. Jorunn undrar vad ”tydlig bokföring” innebär. Astrid sa att man kan
tänka sig att man ska kunna redovisa vilken del av evenemanget som bekostats av
Axels gåva. Styrelsen antog den nya versionen av riktlinjen med ovan nämnda
ändring.
K-sektionens jubileumsgåva
Elin berättade att hon idag tittat på träd, billigast verkar det att handla på IKEA
men hon tror att det går att finna på COOP. På krukan ska det stå med K-sektions
K föreslog Tom. Agnes tyckte att det borde stå WänsKaps WäKst på den. Marika
föreslog att vi kan samla in meddelanden från sektionen som skickas med gåvan
och hon tog på sig ansvaret för detta. Agnes föreslog att den borde ha en
tillhörande skylt med text, hon tog på sig att fixa den.
Pågående projekt
Inga.
Ordförande- och presidiebeslut
Inga.
Övriga frågor
Inga.
Mötesordförande avslutar mötet
Ordförande
Astrid Martinsson
Sida 2 av 2
Sekreterare
Agnes Sörliden
Justerare
Anna Ouchterlony