Conventum, 4 december Fredrik Rakar, Region Örebro

Conventum, 4 december
Fredrik Rakar, Region Örebro
Kort presentation
• Forskare: Implementering
• Integrationsverket, SADEV
• REGLAB
• Nyinflyttad, Degerfors
Aktualitetsprövning och
relevansbedömning
• Visa på väsentliga områden för att dels
stärka regionens utveckling och för att
fördjupa användbarheten för regionens
alla aktörer.
• Syftet är att underlaget ska kunna fungera
som ett användbart instrument för
kommande arbete med ett regionalt
utvecklingsprogram.
Aktivitetsplan, Lena Sahrblom
 Identifiering av befintliga rapporter, underlag och material.
 Webbenkät till kommuner, landsting, myndigheter,
näringsliv och intresseorganisationer.
 Genomföra workshops i omvärldsspaning
 Använda befintligt års/aktivitetshjul
 Intervjuer av nyckelaktörer
Varför en RUS?
 Mobilisering och kraftsamling
 Samsyn och samarbete kring prioriteringar
 Uppdrag från regeringen:
De regionala utvecklingsstrategierna ska baseras på en
analys av de särskilda utvecklingsförutsättningar och
den utvecklingspotential som finns i länet, och är
inriktningsgivande för andra strategier, program,
insatser och utvecklingsprocesser i det regionala
tillväxtarbetet.
Första intryck
• Delaktigheten har varit stor och
samlat många av regionens aktörer
• RUS arbetet har satt regionen och
den regionala dimensionen på kartan
• Processen har bidragit till skapandet
av en identitet och självbild
Omvärlden snurrar på
Arabiska våren blev vinter
Inbördeskrig till storregional konflikt
Stormaktsaggressioner i närområdet
Tillväxtmarknader saktar in
(inklusive oljeekonomier)
• EU marknaden fortfarande iskall
• Lågränteekonomi
• Regeringskris
•
•
•
•
Institutionella faktorer
EU 2020, Ny programperiod, Horizon 2020
Smart specialisering
Obama och Barroso: Re-industrialisering
Nationell strategi för regional tillväxt och
attraktionskraft 2014-2020
• Innovationsstrategin – offentlig sektor, S E
• Kollektivtrafiksmyndigheter,
Kompetensplattformar
• Regionbildning
•
•
•
•
Aktualitet
• En hel del etappmål sträcker sig till
2015, dags för nya
• Vissa mål är redan uppnådda, andra
inte, i vissa fall är det oklart
Två frågor:
- Och? (Vad ville vi egentligen..?)
- Hur bidrog vi till att uppnå dem?
Relevans
 Världen står inför ett helt annat läge
än 2010 och många av utmaningarna
löses bäst på den regionala nivån.
 Fler områden, policyverktyg och
aktörer har förts till den regionala
nivån, större behov av koordinering
 RUS - arbetet är nu etablerat och
kan därför fördjupas
Utvecklingspotential
• Tydligare vision och program - skilja på
mål, indikatorer och önskemål…
• Få in mer kraft genom att attrahera och
styra in resurser från omgivningen – se
över dokumentfloran
• Ta vara på och utveckla befintliga miljöer
– skev självbild?
• Balans mellan stärkande och
kompensatorisk
”Men över allt annat, slutligen, avgör nog
motivation och viljan regioners framtid.
Det kan finnas hur mycket kapacitet som
helst i en region utan att utveckling sker.
Finns inte viljan, kommer heller inte de
handlingar som behövs”
Per Frankelius, Örebroregionen – idag och igår, 2010