Pedagogisk bedömning från grundsärskolan inriktning träningsskola

Skriv ut tom
blankett
Pedagogisk bedömning
från grundsärskola inriktning
Sida 1 (7)
träningskola med ämnesområden
inför mottagande i gymnasiesärskola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Information om eleven
Förnamn
Utdelningsadress (gata, box etc)
Efternamn
Födelsedata
Postnummer
Postort
Nuvarande skola
Ansvariga för bedömningen
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Beskrivning av eleven
Bakgrund
Pedagogisk bedömning
från grundsärskola inriktning träningsskola inför mottagande i gymnasiesärskola BANK 1.0
Beskriv elevens tidigare och nuvarande skolgång och eventuella skolbyten. Om eleven är född i ett annat land än Sverige, uppge hur länge det
bott i Sverige och modersmål.
Funktionsnedsättning
Finns kända funktionsnedsättningar, exempelvis syn-hörselnedsättning, språkstörning, rörelsehinder, ADHD, autismspektrumstörning, epilepsi
(förutom utvecklingsstörning)?
Skriv ut
Skriv ut tom
blankett
Barn- och utbildningsförvaltningen
Pedagogisk bedömning
från grundsärskola inriktning
Sida 2 (7)
träningskola med ämnesområden
inför mottagande i gymnasiesärskola
Vardagssituationer
Beskriv elevens förmåga att fungera självständigt i olika vardagssituationer exempelvis matsal, byte av lokal, hygien.
Allmänorienterande förmåga
Pedagogisk bedömning
från grundsärskola inriktning träningsskola inför mottagande i gymnasiesärskola BANK 1.0
Hur orienterar sig eleven i kända och okända miljöer? Hur är elevens förmåga att kunna veckodagar, månader, adress, telefonnummer m.m.?
Tidsuppfattning, exempelvis insikt om hur lång tid en aktivitet kan ta, förmåga att vänta, överblick över begreppen "idag", "imorgon", "igår". Har
eleven strategier för att lösa eventuella svårigheter inom den allmänorienterande förmågan?
Socialt samspel
Beskriv hur eleven fungerar tillsammans med sina kamrater. Hur är elevens kontakt med vuxna på skolan? Reflektera över i vilka situationer
eleven fungerar bättre respektive sämre. Elevgruppens storlek, strukturerade respektive fria aktiviteter.
Skriv ut
Skriv ut tom
blankett
Barn- och utbildningsförvaltningen
Pedagogisk bedömning
från grundsärskola inriktning
Sida 3 (7)
träningskola med ämnesområden
inför mottagande i gymnasiesärskola
Intressen och starka sidor
Vilka är elevens intressen och starka sidor? Hur har detta använts i undervisningen?
Insatser och anpassningar
Stöd till elever med språkliga svårigheter
Pedagogisk bedömning
från grundsärskola inriktning träningsskola inför mottagande i gymnasiesärskola BANK 1.0
Har eleven fått insatser av logoped/talpedagog? I vilken omfattning?
Stöd till elever med annat modersmål än svenska
Hur bedöms elevens kunskaper i svenska språket respektive modersmålet? I vilken omfattning har eleven fått modersmålsundervisning? I vilken
omfattning har eleven fått studiehandledning på modersmålet?
Skriv ut
Skriv ut tom
blankett
Barn- och utbildningsförvaltningen
Pedagogisk bedömning
från grundsärskola inriktning
Sida 4 (7)
träningskola med ämnesområden
inför mottagande i gymnasiesärskola
Stöd till elever i behov av alternativ kompletterande information (AKK)
Används alternativa kommunikationssätt med eleven och i så fall vilka? Tecken, bilder bliss?
Stödinsatser
Pedagogisk bedömning
från grundsärskola inriktning träningsskola inför mottagande i gymnasiesärskola BANK 1.0
Vilka pedagogiska stödinsatser har gjorts för att anpassa verksamheten efter elevens behov? Beskriv vilka stödinsatser som gjorts i den
pedagogiska miljön, t.ex. klassrum, vid raster och fri tid, matsal med mera.
Resultat av stödinsatser
Hur har resultatet av stödinsatserna blivit?
Skriv ut
Skriv ut tom
blankett
Barn- och utbildningsförvaltningen
Pedagogisk bedömning
från grundsärskola inriktning
Sida 5 (7)
träningskola med ämnesområden
inför mottagande i gymnasiesärskola
Kunskapskrav
Beskriv var eleven befinner sig i kunskapsutvecklingen inom varje ämnesområde. Beskriv vilken typ av arbetsmaterial/böcker eleven arbetat med
Estetisk verksamhet
Beskriv utifrån kursplanen hur elevens utveckling har varit ämnet estetisk verksamhet
Kan nå kunskapskraven inom ämnesområdet
Kommer inte att nå kunskapskravet inom ämnesområdet
Åtgärdsprogram har utarbetats
Pedagogisk bedömning
från grundsärskola inriktning träningsskola inför mottagande i gymnasiesärskola BANK 1.0
Kommunikation
Beskriv utifrån kursplanen hur elevens utveckling har varit i ämnet kommunikation
Kan nå kunskapskraven inom ämnesområdet
Kommer inte att nå kunskapskravet inom ämnesområdet
Åtgärdsprogram har utarbetats
Skriv ut
Skriv ut tom
blankett
Barn- och utbildningsförvaltningen
Pedagogisk bedömning
från grundsärskola inriktning
Sida 6 (7)
träningskola med ämnesområden
inför mottagande i gymnasiesärskola
Motorik
Beskriv utifrån kursplanen hur elevens utveckling har varit i ämnet motorik
Kan nå kunskapskraven inom ämnesområdet
Kommer inte att nå kunskapskravet inom ämnesområdet
Åtgärdsprogram har utarbetats
Vardagsaktiviteter
Beskriv utifrån kursplanen hur elevens utveckling har varit i ämnet vardagsaktiviteter
Kan nå kunskapskraven inom ämnesområdet
Kommer inte att nå kunskapskravet inom ämnesområdet
Åtgärdsprogram har utarbetats
Verklighetsuppfattning
Pedagogisk bedömning
från grundsärskola inriktning träningsskola inför mottagande i gymnasiesärskola BANK 1.0
Beskriv utifrån kursplanen hur elevens utveckling har varit i ämnet verklighetsuppfattning
Kan nå kunskapskraven inom ämnesområdet
Kommer inte att nå kunskapskravet inom ämnesområdet
Åtgärdsprogram har utarbetats
Skriv ut
Skriv ut tom
blankett
Barn- och utbildningsförvaltningen
Pedagogisk bedömning
från grundsärskola inriktning
Sida 7 (7)
träningskola med ämnesområden
inför mottagande i gymnasiesärskola
Sammanfattning
Pedagogisk bedömning
från grundsärskola inriktning träningsskola inför mottagande i gymnasiesärskola BANK 1.0
Här ska den som ansvarar för den pedagogiska bedömningen, utifrån sin samlade kunskap om elevens pedagogiska situation, göra en
sammanfattande bedömning av elevens förutsättningar att nå grundsärskolans kunskapskrav inom ämnesområdena. Till exempel bör det
kommenteras om eleven bedöms kunna uppnå kunskapskraven i vissa ämnen men inte i andra.
Information enligt 23 och 25 §§ personuppgiftslagen (1998:204) PuL
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av barnoch utbildningsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga detta ärende. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig,
egenhändigt undertecknad, begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Barn- och utbildningsnämnden är skyldig att omgående rätta
felaktiga och missvisande uppgifter. Uppgifter, som är allmänna handlingar, kan efter en eventuell sekretessbedömning, komma att lämnas ut till allmänheten enligt
offentlighetsprincipen.
Skriv ut