KemTeam Svenska AB

Solfagravägen
Mark & Väg
Omfattning
Nybyggnad av ca 700 m gång- och cykelväg mellan Solfagravägen-Prästvägen korsning och SolfagravägenRotnäsvägen korsning. I arbeten igår upprustning, ny belysning av körbanan och befintliga busshållsplatser ska
få ny utformning och placering. Entreprenaden avser också tillgänglighet- och trafiksäkerhetsåtgärder.
Beställare
Företag: Huddinge Kommun
Kontaktperson: Annika Feychting
Telefon: 0708-79 04 27
E-post: [email protected]
Byggledare
Företag: Huddinge Kommun
Kontaktperson: Walid Jweda
Telefon: 08-535 364 58
E-post: [email protected]
Tider
Arbetet påbörjades år 2014-08-25 och pågick till 2014-12-01.
Järfälla VA & Byggentreprenad AB.
Skarprättarvägen 14, 176 77 Järfälla. Telefon 08-584 909 00.
Bankgiro 175-4233. Vat.nr/Org.nr SE556428-5822
[email protected] www.jvab.se
Entreprenadform
Generalentreprenad
Entreprenadsumma
Slutkostnaden för detta projekt var ca 8 600 000 kr.
Organisation JVAB
Arbetschef: Peter Karlsson
2 (2)