Egenvård - Vårdgivare Skåne

070 - 54 26 026
www.bridellkvalitet.se
Egenvård Socialstyrelsens föreskri1er (SOSFS 2009:6) om en hälso-­‐ och sjukvårdsåtgärd kan bedömas som egenvård Region Skåne Ledningskra1, Lund 2015 04 28 Erland Bridell www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Hur har vi det? Vi arbetar i strukturer från igår
med metoder av idag
och tänker ut strategier för morgondagen
övervägande med människor
som i kulturer från i förrgår
byggde strukturer för igår
och som inte kommer att uppleva
verksamheten i övermorgon
Calzaferri FriO översaO från tyskan av Erland Bridell 070 - 54 26 026
www.bridellkvalitet.se
Vi har olika bilder av verkligheten, Låt oss jämföra! 070 - 54 26 026
www.bridellkvalitet.se
Socialstyrelsens föreskriGer (SOSFS 2009:6) Bedömningen av om en hälso-­‐ och sjukvårdsåtgärd kan uSöras som egenvård NaBonella krav på kvalitet och säkerhet gällande egenvård www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
NaBonella krav… Gäller frå
n den 18
februari
2014
Egenvård
Mer om
…
UR SKOL
LAGEN
i förskola
n och sko
lan
Egenvård
är en hälso
- och sjukvå
bedömt ka
n utföras
rdsåtgärd
av
so
assistent
eller perso ett barn eller en ele m legitimerad hälso
nal i försk
v själv, ell
Det är ba
olan eller
er exempe och sjukvårdsperso
rnets beha
skolan.
lvis en för
nal
nd
som ska
älder, en
avgöra om lande läkare eller
personlig
annan leg
åtgärden
För att hä
itim
är
erad hälso
att anse
lso- och sju
som egen
oc
h
kvården sk
sju
förskolan
kvårdspe
vård.
a kunna gö
eller skola
rsonal
n.
ra en korre
Enligt pra
kt bedömn
xis bör för
ing ska sa
skola
Förskolech
mråd ske
efen respe n eller skolan ha
med
rut
kti
personal
iner för ba
ve rektorn
som ska
rnets tillsyn
ansvarar
utföra åtg
för att rut
och egen
Förskolans
ärderna.
inerna är
och skola
väl förankra vård.
ns tillsyn
ålder, mo
de hos de
sansvar oc
gnad och
n
h
övriga om
ständighete vilka åtgärder som
krävs förän
r.
dras med
barnets
Egenvård
Begreppet
egenvård
Det finns
barn och ele
ver som är
insatser un
i behov av
der sin vis
någon form
telse i t.ex
avser sådant
. förskola
av medicins
som av läk
eller skola.
ka
are bedöm
menas en
En del av
ts
hälso- och
dessa insats
sjukvårdsåtg som så kallad egenv
er
legitimerad
ård. Med ege
ärd
yrkesutövare
som behand
nvård
eller en när
lande läkare
inom hälsostående sjä
eller annan
lv kan utföra och sjukvården bed
ömt att en
.
Vad inom
per
son
egenvård
omfattas
Hälso- och
av hälsosjukvårdens
och sjukv
årdslagstift
bedömnin
och sjukvå
g, planering
ningen?
rd. Den ege
och uppfö
nvård som
någon som
ljning är häl
patienten
inte är häl
utför
soso- och sju
som hälsokvårdsperson själv eller med hjälp
och sjukvå
av
al
rd och om
sjukvårdslag
fattas därme är däremot inte att
stiftningen.
betrakta
d inte av häl
sooch
Socialstyre
lsens föres
krifter om
Av Socialsty
egenvård
relsens för
eskrifter om
beträffande
egenvård fra
inf
mgår vad
agera om pat ormation till patienten
som gäller
ientens situ
och andra
ber
ation föränd
ska ge instru
ras eller om örda och hur man ska
ktioner elle
r om bedöm
skada inträf
far, vem som
ningen beh
över följas
upp och
… stöd i tillämpning och
regionala
överenskommelser www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
SyGet med egenvårdsföreskriGen är aO tydliggöra vilka krav som ställs på hälso-­‐ och sjukvården vid egenvårdsbedömningar och aO egenvårdsbedömningarna ska utgå från vad som är paQentsäkert i varje enskilt fall. Socialstyrelsens Meddelandeblad 6/2013 Socialstyrelsens föreskri1er om bedömningen av egenvård www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Grunden för en egenvårdsåtgärd ”
är aO den ska sy1a Qll aO stärka paQentens självbestämmande, integritet och delakQghet i vården av sin egen hälsa. Gemensamma BlekingeruQner, Egenvård och delegerad hälso-­‐ och sjukvård www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
”EgenvårdsföreskriGen” (SOSFS 2009:6) ställer krav på aW hälso-­‐ och sjukvården § 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
gör individuella bedömningar analyserar riskerna Samråder och planerar med de som berörs Gör nya bedömningar då förutsäOningarna ändras Fastställer ruQner för samarbetet med andra aktörer Säkerställer aO ledningssystemet innehåller ruQner för egenvård FörskriGen om bedömning av egenvård www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Gäller i §  Hälso-­‐ och sjukvård bedömning, riskanalys, planering, uppföljning, omprövning. Ledningssystemet: hur samverkan med de som behöver hjälpa Qll med egenvård. Om hjälp inte behövs berörs endast den enskilde och hälso-­‐o sjukvården. §  Socialtjänst (enligt SoL och LSS) genomförande av egenvård då hjälp från socialtjänsten behövs. Ledningssystemet: samverkan med den som bedömt egenvård. §  Förskola och Skola genomförande av egenvård då hjälp från förskolan/skolan behövs. Planering enligt föreskri1en och skollagen www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Vad är hälso-­‐ och sjukvård? Åtgärder för aO §  medicinskt förebygga §  utreda §  behandla sjukdomar och skador Till hälso-­‐ och sjukvården hör också §  sjuktransporter §  ta hand om avlidna 1§ Hälso- och sjukvårdslagen
www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Vad är hälso-­‐ och sjukvård? §  Hälso-­‐ och sjukvård omfaOar sådan verksamhet som bedöms kräva personal med utbildning inom hälso-­‐ och sjukvård eller sådan personal i samarbete med annan personal. §  Se vidare 1 § HSL och 1 Kap. 4§ LYHS PSL Fotnot Qll 2 Kap 1§ Egenvårdsföreskri1en SOSFS 2009:6 www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Vad är socialtjänst Verksamhet enligt §  socialtjänstlagen (2001:453), SoL och §  lagen /1993:387) om stöd och service Qll vissa funkQonshindrade, LSS SOSFS 2009:6 Egenvårdsföreskri1en § § §
§
www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Vad är egenvård? www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Vad är egenvård? §  Hälso-­‐ och sjukvårdsåtgärd som legiQmerad hälso-­‐ och sjukvårdspersonal bedömt aO en paQent själv kan uaöra. (2 kap 1 § egenvårdsföreskri1en) §  Egenvård är inte hälso-­‐ och sjukvård enligt hälso-­‐ och sjukvårdslagen (2 kap 1§ egenvårdsföreskri1en) §  Bedömning, planering (inklusive riskanalys), uppföljning och omprövning är däremot hälso-­‐ och sjukvård www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Egenvård i förskola/skolan §  Är en hälso-­‐ och sjukvårdsåtgärd som legiQmerad hälso-­‐ och sjukvårdspersonal bedömt kan uaöras av eO barn eller en elev själv, eller exempelvis en förälder, en personlig assistent eller personal i förskolan eller skolan. §  Det är barnets behandlande läkare* som ska avgöra om åtgärden är aO anse som egenvård. * Eller annan (behandlande) legiQmerad hälso-­‐ och sjukvårdspersonal inom siO ansvarsområde Ur Mer om… Egenvård i förskolan och skolan från Skolverket Skilj på www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
§  Hälso-­‐ och sjukvård §  Sköts av hälso-­‐ och sjukvårdspersonal §  Kan i vissa fall delegeras Qll reellt kompetent personal §  Egenvård §  Den enskilde sköter själv §  Den enskilde behöver hjälp av annan (t.ex. närstående) Socialtjänst blir involverad §  Egenvård då en individ behöver hjälp av personal i en verksamhet (personlig assistans, hemtjänst, ssk boendeform t.ex.) Skola/förskola/friBds blir involverad §  Egenvård för barn/elever som behöver hjälp av personal i skola/förskola/friQds 070 - 54 26 026
www.bridellkvalitet.se
Andra förfaWningar som kan vara Bllämpliga vid bedömning av egenvård §  Socialstyrelsens föreskri1er (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in-­‐ och utskrivning av paBenter i sluten vård m.m. §  Socialstyrelsens föreskri1er (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso-­‐ och sjukvården. §  Socialstyrelsens föreskri1er och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systemaBskt kvalitetsarbete §  Socialstyrelsens föreskri1er och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso-­‐ och sjukvården §  Socialstyrelsens föreskri1er och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgiGer inom hälso-­‐ och sjukvård och tandvård 070 - 54 26 026
www.bridellkvalitet.se
3 Kap Egenvårdsföreskri1en Ansvar för ruBner inom ramen för ledningssystem LandsBngets och Kommunens ansvar §  Huvudmännen ska Qllsammans säkerställa aO övergripande ruBner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. §  RuQnerna ska ingå i ledningssystemet enligt Socialstyrelsens föreskri1er och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systemaQskt kvalitetsarbete. www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Övergripande ruBner för samverkan mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne i samband med egenvård www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
3 Kap Egenvårdsföreskri1en. Ansvar inom ramen för ledningssystem Innehåll i respekQve aktörs ledningssystem! Processer (akQviteter) och ruQner som behövs för aO säkra samverkan i samband med egenvård Av ruQnerna ska det framgå hur samarbetet ska ske 1.  mellan hälso-­‐ och sjukvård och socialtjänst 2.  mellan huvudmännen för hälso-­‐ och sjukvård och andra aktörer i samband med egenvård 3 Kap 1-­‐2§§ SOSFS 2009:6 SOSFS Ledningssystem – andra SOSFS DokumentaQon SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
2014:5 SOSFS 2008:14 Användning MTP SOSFS 2008:1 SOSFS 2009:6 InformaQonshan-­‐ tering och journalföring Bedömning av egenvård SOSFS 2005:27 SOSFS 2011:9 LEDNINGS-­‐ SYSTEM Samverkan in o ut-­‐ skrivning sluten vård SOSFS 2000:1 Läkemedelshantering SOSFS 2005:28 SOSFS 2007:19 Basal hygien lex Maria SOSFS 1997:14 Delegering SOSFS 2011:5 Lex Sarah www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Lokalt regelverk §  Behandlar enhetens ledningssystem samverkan
kring egenvård?
§  Vad står i verksamhetschefens riktlinjer?
§  Vad står i kommunens riktlinjer från MAS?
§  Har kommunen riktlinjer för social dokumentation?
§  Vad står i kommunens arkivplan?
§  Har skolan riktlinjer för hjälp med egenvård?
§  skolan riktlinjer för dokumentation i samband med
egenvård?
070 - 54 26 026
www.bridellkvalitet.se
4 Kap. Egenvårdsföreskri1en Hälso-­‐ o sjukvårds personalens ansvar Den behandlande legiQmerade yrkesutövaren inom hälso-­‐ och sjukvården ska inom siO kompetensområde göra bedömningen. 4 Kap 1-­‐4 §§ SOSFS 2009:6 www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Bedömning i slutenvård När bedömning görs i samband med vårdplanering vid in och utskrivning i sluten vård ska den behandlande läkaren göra bedömningen enligt 3 Kap 4§ lärde stycket 2, SOSFS 2005:27 4 Kap 1-­‐4 §§ Egenvårdsföreskri1en (SOSFS 2009:6) www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Socialstyrelsens föreskriGer (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in-­‐ och utskrivning av paBenter i sluten vård 3 Kap. Vårdplanering 4§, lärde stycket: Av vårdplanen skall det även framgå 1.  Namnet på den behandlande läkaren som ansvarar för vårdplanen 2.  Vilka åtgärder som den behandlande läkaren har bedömt som hälso-­‐ och sjukvård alternaBvt egenvård och vem som skall vidta respekBve åtgärd. www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Hur en bedömning ska göras §  Samråd med paQenten §  Respekt för självbestämmande och integritet samt behov av trygghet och säkerhet. §  Utgå från paQentens fysiska och psykiska hälsa samt livssituaQon §  Riskanalys om uaörandet av egenvården kan innebära aO risk för skada 4 Kap 3-­‐5 §§ Egenvårdsföreskri1en SOSFS 2009:6 www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Läkemedel 4 Kap. 2 § Egenvårdsföreskri1en borOaget När en bedömning avser, om en paQent själv kan ansvara för sina läkemedel ska eO ställningstagande först göras enligt 1 Kap. 1§ lärde stycket Socialstyrelsens föerskri1er och allmänna råd (2000:1) om läkemedelshantering i hälso-­‐ och sjukvården Allmänna rådet 1 Kap. 1§ lärde stycket i läkemedelsförfaOningen borOaget: Den som förskriver läkemedel kan vid förskrivningsQllfället behöva ta ställning Qll om paQenten klarar av aO själv hantera sina läkemedel…… www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Läkemedel I 1 kap 1§ SOSFS 2000:1 om läkemedels-­‐
hantering hänvisas nu Bll egenvårdsföreskriGen: I socialstyrelsens föreskri1er (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso-­‐ och sjukvårdsåtgärd kan uaöras som egenvård finns bestämmelser om aO en legiQmerad yrkesutövare ska göra en bedömning av om en hälso-­‐ och sjukvårdsåtgärd kan uaöras som egenvård, planera egenvården samt följa upp och ompröva bedömningen www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Lex Maria §  Bedömning, planering, uppföljning och omprövning görs under yrkesansvar enligt PaQentsäkerhetslagen (2010:659) §  Om paQenten drabbas av, eller utsäOs för risk aO drabbas av, allvarlig vårdskada eller sjukdom på grund av egenvårdsbedömningen ska deOa anmälas Qll IVO enligt Lex Maria. (regleras i 3 Kap 5 § PSL) www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
GoW omdöme… GoO omdöme får man av erfarenhet Erfarenhet får man av dåligt omdöme Nalle Puh www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Hur en bedömning ska göras Utredning (i förekommande fall) om paQenten själv eller med hjälp av annan på eO säkert säO kan uaöra en hälso-­‐ och sjukvårdsåtgärd som egenvård. 4 Kap 5§ Egenvårdsföreskri1en SOSFS 2009:6 www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Hur en bedömning ska göras §  Samråd med paQenten §  Respekt för självbestämmande och integritet samt behov av trygghet och säkerhet. §  Utgå från paQentens fysiska och psykiska hälsa samt livssituaQon §  Riskanalys om uaörandet av egenvården kan innebära aO risk för skada 4 Kap 3-­‐5 §§ SOSFS 2009:6 www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Hur bedömning ska göras Om paQenten behöver prakQsk hjälp ska den behandlande legiQmerade yrkesutövaren samråda med 1.  den eller de som ska hjälpa paQenten 2.  ansvarig nämnd inom socialtjänsten 3.  ansvarig befaOningshavare hos annan aktör 4 Kap 6§ Egenvårdsföreskri1en SOSFS 2009:6 I vissa fall måste den enskilde ansöka om bistånd för hjälp med egenvården! www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Individuell bedömning §  Inga generella regler möjliga aO säOa upp §  Varje person måste bedömas var för sig §  Varje situaQon måste bedömas för sig Om hjälp behövs §  stor personalomsäOning kan påverka negaQvt §  om verksamheten har fungerande ruQner eller ej kan påverka www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Några frågeställningar inför bedömningen Förstår individen innebörden Innebär under-­‐ eller överdosering risk för vårdskada OmfaOar behandlingen många olika steg Är administraQonen av eO eller flera läkemedel komplicerad §  Vilka risker finns vid avvikelser feldosering/uteblivet läkemedel/ eller om det sker felhandlingar §  Kan personligt anpassad instrukQon och informaQon minimera risken för vårdskada §  … § 
§ 
§ 
§ 
www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Hur bedömningen ska göras Det är inte möjligt aO bedöma som egenvård om riskanalysen visar aO det föreligger risk för aO paQenten skadas 4 Kap 7§ Egenvårdsföreskri1en SOSFS 2009:6 www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Kan den enskilde ansvara för åtgärden Skilj på: §  ta ansvar för åtgärden §  u'öra själv eller §  u'öra med hjälp av annan www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Grundtanke Om den vuxne paQenten inte själv kan ansvara är det tveksamt och o1a olämpligt aO bedöma aO åtgärden kan uaöras som egenvård. www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Ur Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 6 2013 §  ”Det innebär aW resultatet beror på om paBenten har förutsäWningar aW själv klara av aW uSöra egenvården på eW säkert säW, eller om paBenten kan instruera någon aW hjälpa Bll.” §  ”Om personen inte själv kan ansvara för egenvården beror resultatet av bedömningen på hur stödet och hjälpen ser ut. Det kan vara egenvård om åtgärden kan uaöras på eO säkert säO av någon annan t.ex. en närstående, personlig assistent eller av personal i skolan.” Socialstyrelsens Meddelandeblad 6/2013 Socialstyrelsens föreskri1er om bedömningen av egenvård www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Ur Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 6 2013 §  ”Har en person eO bra stöd så aO åtgärden kan uaöras på säkert säO, kan det bli fråga om egenvård, även i andra fall t.ex. när eO fåtal personliga assistenter är knutna Qll den enskilde och de känner honom eller henne väl.” §  ”I andra fall kan bedömningen bli den motsaOa om det är stor omsäOning på personal eller om verksamheten saknar bra ruQner.” Socialstyrelsens Meddelandeblad 6/2013 Socialstyrelsens föreskri1er om bedömningen av egenvård 070 - 54 26 026
www.bridellkvalitet.se
Då individen inte kan ansvara själv Riskanalys särskilt vikBg. Belys: §  alla situaQoner där egenvård ev. skulle vara aktuellt §  fysisk hälsa, §  psykisk hälsa §  livssituaQon §  risk för aO individen skadas www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Då individen inte kan ansvara själv som känner individen och dennes situaQon väl och där det är god personkonQnuitet och omsorgskonQnuitet och som bedömts kunna hjälpa Qll på eO säkert säO kan det ev. bedömas som egenvård Riskanalys: Finns §  make/maka, §  Barn, §  personlig assistent §  personal Vid tveksamhet bedöm som hälso-­‐ och sjukvård! Bedömning Grundtänkande www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Kan individen själv ansvara för säkerheten i sin egenvård Ja Nej Kan individen själv u"öra alla olika prakBska moment i behandlingen på eW säkert säW Ja Egenvård
Hälso-­‐o sjukvård Egenvård med Hälso-­‐o sjukvård Nej hjälp av annan Om riskanalysen visar
att annan person
förstår
innebörd
och
kan hjälpa till med
åtgärden på ett säkert
sätt.
www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Bedömning I vissa enskilda fall Om riskanalysen visar att
annan person förstår
innebörd och kan hjälpa
till med åtgärden på ett
säkert sätt.
Kan individen själv u"öra alla olika prakBska moment i behandlingen på eW säkert säW Ja
Kan individen själv ansvara för säkerheten i sin egenvård Ja Nej Egenvård Hälso-­‐o sjukvård Ev. Egenvård med hjälp av annan Egenvård med Hälso-­‐o sjukvård Nej hjälp av annan Ev. Egenvård med hjälp av annan www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Om det bedöms inte vara egenvård är det fortsaW hälso-­‐ och sjukvård Hälso-­‐ och sjukvårdspersonal §  ansvarar för åtgärdens genomförande eller §  kan ev. delegera uppgi1en §  Om delegering används ska det göras enligt Socialstyrelsens föreskri1er och allmänna råd (SOSFS 1997:14) Delegering av arbetsuppgi1er inom hälso-­‐ och sjukvård och tandvård §  MAS/MAR/V-­‐chef riktlinjer kan reglera yOerligare www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Var noggrann! Det är inte det aW jag är så smart. Jag umgås längre Bd med problemen Albert Einstein Det finns hjälp aO få www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Riskanalys www.skl.se, www.socialstyrelsen.se Riskanalys Bedömning av allvarlighetsgrad www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Allvarlighetsgrad Katastrofal (4) Betydande(3) Exempel på konsekvenser Dödsfall, självmord, Bestående stor funkQonsnedsäOning (sensorisk, motorisk, intellektuell eller psykologisk) Bestående måOlig funkQonsnedsäOning (sensorisk, motorisk, intellektuell eller psykologisk) MåOlig (2) Övergående funkQonsnedsäOning (sensorisk, motorisk, intellektuell eller psykologisk) Mindre (1) Obehag eller obetydlig skada Källa: Department of Veteran Affairs, NaQonal Center för PaQent Safety, USA www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Riskanalys Bedömning av sannolikhet för inträffande Sannolikhet för inträffande Förekomst/vanlighet Mycket stor (4) Stor (3) Liten(2) Mycket liten (1)
Kan inträffa dagligen Kan inträffa varje vecka Kan inträffa varje månad Kan inträffa en gång per år Källa: Department of Veteran Affairs, NaQonal Center för PaQent Safety, USA Sannolikhet www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Riskmatris Katastrofal(4) Betydande (3) MåOlig (2) Mindre (1) Mycket stor (4)
Stor (3)
Liten (2)
Allvarlighetsgrad 16 12 8 4 12 9 6 3 8 6 4 2 Mycket liten(1) 4 3 2 1 Källa: Department of Veteran Affairs, NaQonal Center för PaQent Safety, USA www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
4 Kap Egenvårdsföreskri1en DokumentaBon och InformaBon §  Bedömningen ska dokumenteras i paQentens journal 4 Kap 8§ Egenvårdsföreskri1en SOSFS 2009:6 Bedömningen ska dokumenteras oavseW resultatet! §  Den som gjort bedömningen ska informera paQenten om vad egenvården innebär 4 Kap 9§ Egenvårdsföreskri1en SOSFS 2009:6 070 - 54 26 026
www.bridellkvalitet.se
4 Kap. Egenvårdsföreskri1en Uppföljning och omprövning Den som gjort bedömningen ska ansvara för aO egenvården 1.  omprövas om förutsäOningarna ändras 2.  följs upp regelbundet, om det inte är uppenbart obehövligt. 4 Kap 10 § Egenvårdsföreskri1en SOSFS 2009:6 Uppföljning och värdering www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Aspekter som kan behöva belysas i uppföljningen §  Fungerar kommunikaBon och informaQon runt paQenten på eO säkert säO §  Hur fungerar det prakBskt Har paQenten eller personalen som hjälper Qll foraarande reell kompetens för åtgärden och förstår de hur åtgärden ska uaöras §  Hur fungerar det organisatoriskt runt paQenten med närstående eller andra som ska hjälpa Qll Har det gåO aO lösa situaQonen vid sjukdom och frånvaro av dem som eventuellt ska hjälpa Qll Uppföljning och värdering www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Aspekter som kan behöva belysas i uppföljningen §  Hur fungerar (i förekommande fall) teknik, utrustning och apparatur Handhas de korrekt och säkert §  Hur fungerar och följs riktlinjer och ruQner §  Har det skeW förändringar i paQentens situaQon som har betydelse för bedömningen Har de i så fall rapporterats §  Vilka avvikelser har skeW och har de rapporterats som överenskommits och hanterats i avvikelsesystemet www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
5 Kap. Egenvårdsföreskri1en Ansvar för planering Den som gjort bedömningen ansvarar för aO en planering görs om det inte är uppenbart obehövligt och om paQenten 1.  har behov av stöd och hjälp med egenvården 2.  behöver prakQsk hjälp av närstående, socialtjänsten eller någon annan aktör 3.  av annat skäl har behov av planeringen 5 Kap 1 § Egenvårdsföreskri1en SOSFS 2009:6 www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Hur planeringen ska göras PaQenten ska delta i planering och bestämmer själv om någon eller några närstående ska delta. 5 Kap 2 § SOSFS 2009:6 Närstående har ingen skyldighet aO hjälpa Qll med egenvård. Men om de ska hjälpa den enskilde ska den som gör bedömningen samråda med närstående och bedöma dennes förutsäOningar aO klara av egenvården på eO säkert säO. www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Hur planeringen ska göras Planeringen ska göras i samråd med 1.  den eller dem som ska hjälpa Qll med egenvården 2.  ansvarig nämnd, om paQenten har beviljats eller kommer aO beviljas hjälp med egenvården av socialtjänsten 3.  vårdgivare, vårdenheter och andra aktörer som kan komma aO beröras av egenvården 5 Kap 3 § Egenvårdsföreskri1en SOSFS 2009:6 Skolverket
Mer om… www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Egenvård i förskola och skola Juridisk vägledning gäller från 18 feb 2014 §  Tillsynsansvaret som vårdnadshavare har enligt 6 Kap. föräldrabalken övergår Qll huvudmannen för verksamheten under den Qd som barnet befinner sig i förskolan/skolan. §  Ansvaret överlämnas av hälso-­‐ och sjukvården och inte av föräldrarna (Socialstyrelsens Meddelandeblad April 2013) §  För aO hälso-­‐ och sjukvården ska kunna göra en korrekt bedömning ska samråd ske med förskolan/
skolan. Skolverket
Mer om… www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Egenvård i förskola och skola Juridisk vägledning gäller från 18 feb 2014 §  Enligt praxis bör förskolan eller skolan ha ruQner för barnets Qllsyn och egenvård. Förskolechefen respekQve rektorn ansvarar för aO ruQnerna är väl förankrade hos den personal som ska uaöra åtgärderna. §  Förskolans och skolans Qllsynsansvar och vilka åtgärder som krävs förändras med barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. SIP – samordnad individuell plan www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
krävs både i SoL och HSL När den enskilde har behov av insatser både från hälso-­‐ och sjukvården och från socialtjänsten ska landsQnget Qllsammans med kommunen uppräOa en individuell plan. 3 f § HSL och 2 Kap. 7 § SoL www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
SIP Av planen ska det framgå 1. 
2. 
3. 
4. 
Vilka insatser som behövs Vilka insatser respekQve huvudman ska svara för Vilka åtgärder som vidtas av någon annan Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen 3 f § HSL och 2 Kap. 7 § SoL 5 Kap. Egenvårdsföreskri1en www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
DokumentaBon av planeringen 1.  Vilken åtgärd som bedömts som egenvård 2.  Om paQenten själv eller med hjälp av annan uaör 3.  Hur informaQon/instrukQon Qll den som uaör ska ges 4.  Vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om paQenten drabbas av eller riskerar drabbas av skada eller sjukdom 5.  Vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om paQentens situaQon förändras 6.  Hur och när bedömningen ska följas upp 7.  När en omprövning av bedömningen ska göras 5 Kap 4 § Egenvårdsföreskri1en SOSFS 2009:6 www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
5 Kap. DokumentaBon av planeringen §  PaQenten ska få en kopia av dokumentaQonen av planeringen §  Om paQenten av socialtjänsten har eller kommer aO beviljas hjälp med egenvården ska en kopia av dokumentaQonen av planeringen föras Qll personakten eller motsvarande. 5 Kap 5-­‐6 §§ Egenvårdsföreskri1en SOSFS 2009:6 www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Tänk om… Tänk om! Vi behöver eO nyO säO aO tänka för aO lösa de problem Vi skapar genom våra gamla säO aO tänka Albert Einstein 070 - 54 26 026
www.bridellkvalitet.se
Låt inte skogen skymma träden! www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Vad är kvalitet ? !
Vad är kvalitet? www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
BrukarperspekBv Alla sammanlagda egenskaper hos eO objekt eller en företeelse (tjänst ), som ger dess förmåga aO Qllfredsställa uOalade eller underförstådda behov (Svensk standard och ISO 8402, 1994)
67 www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Vad är kvalitet?
Professionellt perspekBv Vårdkvalitet är eO uOryck för i vad mån det som uaörs är i överensstämmelse med uppsaOa mål eller standarder på vad som anses vara god vård Spri 68 Vad är kvalitet
www.bridellkvalitet.se
070 - 54 26 026
Professionellt perspektiv
Uppfyllelse av de krav och mål
som gäller för verksamheten enligt
§  lagar och andra föreskrifter om hälso- och
sjukvård, socialtjänst och stöd och service till
vissa funktionshindrade och
§  beslut som har meddelats med stöd av dessa
föreskrifter.
2 Kap. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9)
Ledningssystem för systemaQskt kvalitetsarbete
69