SÄKERHETSDATABLAD NESTE COOLANT LONGLIFE M SV

SÄKERHETSDATABLAD
NESTE COOLANT LONGLIFE M
Datum 10.3.2015
Tidigare datum 31.3.2014
Sida 1 / 6
1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
1.1
Produktbeteckning
1.1.1
Handelsnamn
NESTE COOLANT LONGLIFE M
1.1.2
Produktkod
(ID 17166) 7734
1.2
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som
det avråds från
1.2.1
Rekommendation beträffande användning
Kylarvätska
1.3
Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
1.3.1
Leverantör
Neste Markkinointi Oy
Gatuadress
Postnummer och postkontor
Box
Postnummer och postkontor
Telefon
Telefax
FO-nummer
Email
Keilaranta 21
Espoo
PL 95
00095 NESTE OIL
010 45811
010 45 84442
1626490-8
[email protected]
1.4
Telefonnummer för nödsituationer
1.4.1
Telefonummer, namn och adress
+358-9-471 977, +358-9-4711 Giftinformationscentralen/HUCS
PB 340 (Stockholmsgatan 17), FIN-00029 HUS (Helsingfors, Finland)
2. FARLIGA EGENSKAPER
2.1
Klassificering av ämnet eller blandningen
1272/2008 (CLP)
Acute Tox. 4, H302
STOT RE 2, H373
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xn; R22
2.2
Märkningsuppgifter
Innehåller : Etylenglykol
TILLÄGGSMÄRKNING AV MINUTFÖRPACKNING: Förvaras oåtkomligt för barn.
1272/2008 (CLP)
GHS08 - GHS07
Signalord
Varning
Faroangivelser
H302
H373
Skadligt vid förtäring.
Kan orsaka organskador (njure) genom lång eller upprepad exponering.
Skyddsangivelser
P102
P260
P264
P270
P301
Förvaras oåtkomligt för barn.
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Tvätta med mycket tvål och vatten grundligt efter användning.
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.
SV
SÄKERHETSDATABLAD
NESTE COOLANT LONGLIFE M
Datum 10.3.2015
Tidigare datum 31.3.2014
P312
P501
2.3
Sida 2 / 6
SV
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Innehållet / behållaren lämnas till farligt avfall eller specialtavfall uppsamlingsplats.
Andra faror
3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
3.2
Blandningar
Farliga komponenter
CAS nummer
107-21-1
203-473-3
01-2119456816-28
Ämnets kemiska namn
1,2-Etandiol; Etylenglykol
Koncentration Klassificering
> 90 %
CLP:
Acute Tox. 4, H302
STOT RE 2, H373
DSD-DPD:
Xn; R22
4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
4.1
Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
4.1.2
Inandning
Om ångor har inandats, förflytta personen till frisk luft. Kontakta läkare vid behov.
Hudkontakt
Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten. Ta av alla förorenade kläder och skor.
Stänk i ögon
Skölj noggrant med mycket vatten, även under ögonlocken. Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
Förtäring
Skölj munnen. Vid illamående kontakta läkare (visa om möjligt etiketten).
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
inga tillgängliga data
4.3
Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt
krävs
Behandla symptomatiskt.
5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
5.1
Släckmedel
5.1.1
Lämpliga släckmedel
Vattenspray, skum, pulver, koldioxid.
Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas
inga tillgängliga data
5.1.2
5.2
Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
inga tillgängliga data
5.3
Råd till brandbekämpningspersonal
Tryckluftandningsapparat och fullständig skyddsutrustning.
5.4
Särskilda åtgärder
inga tillgängliga data
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
SÄKERHETSDATABLAD
NESTE COOLANT LONGLIFE M
Datum 10.3.2015
Tidigare datum 31.3.2014
6.1
Sida 3 / 6
SV
Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Använd personlig skyddsutrustning.
6.2
Miljöskyddsåtgärder
Begränsa utsläpp och undvik spridning av produkten i naturen.
6.3
Metoder och material för inneslutning och sanering
Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).
Stänk kan spolas med vatten.Meddela omedelbart lokala myndigheter om utsläpp.
6.4
Hänvisning till andra avsnitt
För personligt skydd se under avsnitt 8. Produktavfall hanteras som farligt avfall eller enligt nationala föreskrifter
(punkt 13).
7. HANTERING OCH LAGRING
7.1
Försiktighetsmått för säker hantering
Undvik inandning av ångor och kontakt med huden. Använd personal skyddutrustning och/eller lokalventilation vid
behov.Tvätta händerna före pauser och efter arbetet. Förvaras oåtkomligt för barn.
7.2
Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras tätt tillsluten. Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder. Vidtag säkerhetsåtgärder
(t.ex. jordning) för undvikande av statisk elektricitet. Bränn inte eller använd inte skärbränning på det tomma
fatet.
7.3
Specifik slutanvändning
Kylarvätska
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
8.1
8.2
Kontrollparametrar
Begränsning av exponeringen
8.2.1
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder
Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler.
Individuella skyddsåtgärder
Andningsskydd
Andningsskydd ervfordras endast när aerosol eller dimma bildas. Vid behov: En andningsskydd med A-filter.
Handskydd
Skyddshandskar: butylgummi, Nitrilgummi. Byt skyddshandskar regelbundet.
Ögonskydd/ansiktsskydd
Ansiktsskyd eller åtminstone tätslutande skyddsglasögon vid arbeten med stänkrisk.
Hudskydd
Skyddskläder vid behov.
Begränsning av miljöexponeringen
Möjliga läckage bereder man sig på till exempel med uppsamlingsbassänger, lastnings- och
avlastningsplatsernas beläggning och anläggning av avlopp.
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
8.2.3
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
9.1
Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1.1
9.1.2
Utseende
violett vätska
Lukt
9.1.3
Lukttröskel
svag
inga tillgängliga data
SÄKERHETSDATABLAD
NESTE COOLANT LONGLIFE M
Datum 10.3.2015
Tidigare datum 31.3.2014
9.1.4
pH-värde
9.1.5
Smältpunkt/fryspunkt
9.1.6
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall
9.1.7
Flampunkt
9.1.8
Avdunstningshastighet
9.1.9
Brandfarlighet (fast form, gas)
9.1.10
Explosiva egenskaper
9.1.10.1 Nedre explosionsgräns
9.1.10.2 Övre explosionsgräns
9.1.11
Ångtryck
9.1.12
Ångdensitet
9.1.13
Relativ densitet
9.1.14
Löslighet
9.1.14.1 Vattenlöslighet
9.1.14.2 Fettlöslighet (lösningsmedel - olja, specificerad)
9.1.15
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten
9.1.16
Självantändningstemperatur
9.1.17
Sönderfallstemperatur
9.1.18
Viskositet
9.1.19
Explosiva egenskaper
9.1.20
Oxiderande egenskaper
9.2
Annan information
ung. 8 (ASTM D1287)
< -18°C (DIN ISO 3016)
> 160°C (ASTM D1120)
> 124°C (DIN EN 22719; ISO 2719)
inga tillgängliga data
antänds ej
3,4 % (V) (DIN 51649-1)
15,1 % (V) (DIN 51649-1)
0,2 hPa @ 20°C
inga tillgängliga data
1,122 - 1,125 @ 20°C (DIN 51757)
helt löslig .
inga tillgängliga data
inga tillgängliga data
420°C (DIN 51794)
inga tillgängliga data
20 - 30 mm 2/s @ 20°C (DIN 51562)
Ej explosiv
inga tillgängliga data
hygroskopisk
10. STABILITET OCH REAKTIVITET
10.1
Reaktivitet
Stabil vid normala förhållanden.
10.2
Kemisk stabilitet
Stabil vid normala förhållanden.
10.3
Risken för farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
10.4
Förhållanden som ska undvikas
Ingen känd.
10.5
Oförenliga material
Starkt oxiderande ämnen
10.6
Farliga sönderdelningsprodukter
Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
11.1
Information om de toxikologiska effekterna
11.1.1
Akut toxicitet
LD50/oralt/råtta > 2000 mg/kg
Irritation och frätning
Ej klassificerat.
11.1.2
Sida 4 / 6
SV
SÄKERHETSDATABLAD
NESTE COOLANT LONGLIFE M
Datum 10.3.2015
Tidigare datum 31.3.2014
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
Sida 5 / 6
SV
Allergiframkallande egenskaper
Inga data.
Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet
Ej klassificerbar som humancarcinogen. Reproduktionstoxisk: Långvarig exponering för blyföreningar kan leda
också till skadliga effekter i fertilitet och fosterutveckling.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Ingen känd effekt.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Kan orsaka organskador (njure) genom lång eller upprepad exponering.
Fara vid aspiration
Ingen klassificering för aspirationstoxicitet
Ytterligare information om akut toxicitet
Förtäring : Centrala nervsystemetSkador. Njurskador kan uppstå.
Kan absorberas genom huden.
12. EKOLOGISK INFORMATION
12.1
Toxicitet
12.1.1
Akvatisk toxicitet
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Leuciscus idus
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna
EC50 (72 h) > 100 mg/l, alg
12.1.2
Toxicitet för andra organismer
inga tillgängliga data
12.2
Persistens och nedbrytbarhet
12.2.1
Biologisk nedbrytbarhet
Lätt bionedbrytbar: > 70 %, 28 d (OECD 301A).
Kemisk nedbrytning
inga tillgängliga data
12.2.2
12.3
Bioackumuleringsförmåga
Bioackumulering osannolik.
12.4
Rörligheten i jord
Löser sig i vatten.
12.5
Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Beredningen innehåller inga ämnen som varken anses vara persistenta, bioackumulerande eller giftiga (PBT).
Beredningen innehåller inga ämnen som anses varken vara mycket persistenta eller mycket bioackumulerande
(vPvB).
12.6
Andra skadliga effekter
inga tillgängliga data
13. AVFALLSHANTERING
13.1
Avfallsbehandlingsmetoder
Hanteras enligt nationella föreskrifter och lokala myndigheters instruktioner. Vid hantering av avfallet beakta dess
faror och sörj för nödiga säkerhetsåtgärder, märkningar och informering.
13.2
Avfall från överskott/oanvända produkter
Förpackning : Avfallshantera som oanvänd produkt.
SÄKERHETSDATABLAD
NESTE COOLANT LONGLIFE M
Datum 10.3.2015
Tidigare datum 31.3.2014
Sida 6 / 6
SV
14. TRANSPORTINFORMATION
14.1
UN-nummer
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
Officiell transportbenämning
Faroklass för transport
Förpackningsgrupp
Miljöfaror
Särskilda försiktighetsåtgärder
Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej farligt gods enligt ADR/RID, ADNR, IMDG-kod,
ICAO/IATA-DGR
-
15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
15.1
Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.
15.2
Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen information tillgänglig.
16. ANNAN INFORMATION
16.1
Tillägg, Borttag, Omarbetad
AVSNITT 2.2: Märkningsuppgifter
16.2
Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar
DSD =Rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning
och märkning av farliga ämnen
DPD = Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och
andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat
16.3
Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor
Tillverkarens SDB 24.2.2014.
16.5
En förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser
R22
H302
H373
16.8
Farligt vid förtäring.
Skadligt vid förtäring.
Kan orsaka organskador (njure) genom lång eller upprepad exponering.
Övrig information
Neste Markkinointi Oy/Lubrication, produktinformation, tel. +358 (0)200 65000, e-mail: [email protected]