Mölndal RKs tandvårdsprojekt, nu i två världsdelar

Mölndal RKs tandvårdsprojekt, nu i två världsdelar
Under läsåret 2014-15 utökas Mölndal Rotaryklubbs tandvårdsprojekt med
ca 13 000 barn i två världsdelar. Resultatet hittills är att många barn fått en
avsevärt bättre tandhälsa. Allt arbete i projektet sker på ideell basis och
med bidrag från enskilda personer och organisationer. En viktig ekonomisk
del är projektets konto 90 02 51-0. Kontot kan användas av alla som vill
bidra till en bättre tandhälsa för de berörda barnen.
Start i en ombyggd buss från Bygghälsan
1995 får kyrkoherde Lars Gåreberg i Råda församling en ingivelse om att hjälpa till med
tandvård i Europas fattigaste land; Albanien. Församlingen köper en utrangerad buss av
Bygghälsan. Leif Borg, tandläkare i Mölndal, intresserar sig och blir projektets odontologiske
expert. Genom goda kontakter med Göteborgs Dental service inreds bussen till en mobil
tandvårdsklinik, klar att köras ner till Albanien.
Tyvärr blir bussen stående. Säkerhetsläget i Albanien möjliggör inte någon verksamhet. Lars
och Leif ger sig inte och projektet tar en delvis ny riktning. En rumänsktalande och
svenskutbildad tandsköterska från staden Arad i Rumänien förmedlar kontakt mellan
kyrkoherde Gåreberg och Fader Gligor i Arad.
sida 1
Rumänska barns tandhälsa är, som framgår av bilden, katastrofal. De vet knappast vad
tandborstning är, än mindre vad fluorsköljning innebär.
Inledningsvis är därför projektet tvunget att visa varför tandvårdsprofylax är viktigt. Det sker
handgripligt genom att Leif gör ”rent och fint” i munnen på flera medlemmar av
sjukhusledningen i Arad. Ett antal tillstånd införskaffas och bussen ställs utanför School 7 i
Arad. Leif Borg är den förste deltagande tandläkaren. Bussen bemannas också med svenska
volontär-tandläkare. Barn från klass 1 i skolan får nu sina tänder flourbehandlade.
Mölndal RK tar över projektet
Lars och Leif är dock inte nöjda. I början på 2000-talet knyter de Stig Fässberg (tandläkare
och medlem i Mölndal RK) till projektet. Projektet blir därmed ett projekt för Mölndal RK, i
samarbete med Råda församling. Mölndal RK engagerar fler klubbmedlemmar och en
särskild arbetsgrupp bildas. Ungefär samtidigt upprättas kontakt med socialchefen i Arad.
Därmed är den så viktiga lokala förankringen etablerad. Verksamheten i bussen på skolgården
på School 7 fortsätter och inriktas nu mot alla barn i skolan. Bemannad med svenska volontärtandläkare.
Projektet överförs till en riktig klinik
2004 inkluderats ett barnhem i Arad i projektet. För att kunna genomföra de förebyggande
insatser som krävs för att uppnå en avgörande förbättring av tandhälsan på barnen bedömer nu
Mölndal RK att projektets omfattning måste utökas. För att möjliggöra detta skapas
förutsättningar för att erhålla ett 90-konto. Härigenom kan Radiohjälpen stödja projektet. Så
sker och Radiohjälpen blir nu huvudsponsor av projektet. Bland övriga bidragsgivare finns
sedan tidigare bl a Rotarys U-fond.
Vintern 2004-05 förbjuder myndigheterna tandvårdsverksamhet i mobila enheter. Råda
församling ger sig inte. Istället bygger de en fast klinik på skola 7 i Arad.
sida 2
Tandvårdsteam från Sverige åker nu regelbundet till Arad som Rotary-volontärer för att
instruera i tandvårds-profylax. Nu skapas också kontakter med positivt inställda tandläkare i
Arad. Dessa tas upp till Mölndal för att få praktisera på en tandklinik i förebyggande
tandvård. Målsättningen är att de ska kunna driva projektet vidare den dagen som Rotarys
engagemang avslutas. De lokala tandläkarna genomför nu behandling av barnens karies
mellan de svenska teamens besök.
Projektet utvidgas till alla barn i Arad och till Timisoara
Mölndal RKs kontakter med Arad RC har nu utvecklats. 2008 beslutar de båda Rotaryklubbarna att erbjuda Arads skolmyndighet en förebyggande tandvårdsinsats. För alla stadens
förstaklasselever. En av de drivande på plats är Lucian Sirb, Arad RC. Nu kan projektet
också redovisa att kariesförekomsten hos behandlade barn minskat med 50 % jämfört med
barn som inte erhållit någon fluorbehandling.
Nu är också den fasta kliniken på skola 7 bemannad av en lokal tandläkare; Dr Sorina, vars
arbete finansieras av den lokala församlingen.
Tandläkare Mats Ljunggren (sittande), Dr Sorina och tandläkare Boel Wellfeldt läser av ett
skolbarns tandhälsa
Mölndal RK och Arad RC tar kontakt med Timisoara RC för att starta upp ett liknande
projekt i den staden.
Västra Götalandsregionen (VGR) kommer med i projektet
Mölndal RKs projektansvarige, Göran Hammarskjöld, kontaktar Folktandvården i Västra
Götalandregionen (VGR) om projektet. VGR beslutar sig för att stödja projektet. Från VGR
får projektet ytterligare en odonologisk expert knuten till sig; Gabriel Livian (som dessutom
pratar både ungerska och rumänska).
sida 3
Tandläkare Gabriel Livian från VGR föreläser om vikten av förebyggande barntandvård
Projektet blir ett nationellt Rotary-projekt – första steget
I september 2010 och på Distrikt 2241 (Rumänien och Moldavien) distriktskonferens beslutas
att göra projektet till ett nationellt projekt. Därmed är visionen att lågstadiebarn i hela
Rumänien ska involveras. Mölndal RK, tillsammans med VGR, bedömer att denna nationella
satsning måste stöttas under minst tre år för att den skall komma på ”rätt spår”.
Nu ändrar projektet också inriktning. Lågstadiebarnen ska nu också lära sig att borsta
tänderna regelbundet med fluortandkräm istället för att enbart fluorskölja. Efter
tandborstningen skall man endast torka av munnen och inte skölja! Då sköljer man ju bort
fluoret som skall skapa en skyddande beläggning på tänderna.
För att lägga upp den nya satsningen besöks, under våren 2011, VGR och Göteborg av
representanter för hälsovårdsministeriet och för tandläkarutbildningen.
I oktober 2011 håller projektet ett seminarium i Bukarest för att starta upp de nationella
insatserna. Deltagare är representanter från det rumänska hälso- och
utbildningsdepartementet, några rumänska myndigheter och Rotarymedlemmar från 14 städer.
Även den svenske ambassadören i Rumänien deltar. Nationell media uppmärksammar
händelsen. I varje deltagande stad skapas ett ”Pilot project” där en Rotaryklubb etablerar
kontakten med de lokala skol- och hälsovårdsmyndigheterna. I varje stad engageras också en
lokal tandläkare som blir den stadens odontologiskt ansvarige.
sida 4
Lokala tandläkare efter seminariet i oktober 2011.
Fortsatta utökningar av projektet
Mellan oktober 2011 och oktober 2013 utökas projektet och årliga seminarium hålls för
nytillkomna städer. Sedan oktober 2011 har nu ytterligare 10 nya städer anslutit sig.
2011 utökar Gabriel Livian projektet med fluorlackning och fissurförsegling för lågstadiebarn
i Arad, Timisoara, Bistrita och ett antal ytterligare städer.
I oktober 2013, och efter ett generöst erbjudande från den dåvarande svenske ambassadören
Anders Bengtcén, hålls seminariet på den svenska ambassaden.
Involvering av odontologiska fakulteter
Många äldre rumänska tandläkare har svårt att ta till sig det profylaktiska budskapet. Därför
satsas mycket energi på att få med rumänska odontologiska fakulteter i projektet varigenom
de blivande tandläkarna ”indoktrineras” på ett tidigt stadium i sin karriär och redan innan de
kommer ut i verkligheten.
Den främsta anledningen till att vi söker kontakt med fakulteterna är att möjliggöra för de
blivande tandläkarna att komma ut i verkligheten som sistaårskursare innan de blir
examinerade. Effekten är att vi utökar skaran av tandläkare och vi därmed borde kunna
innefatta fler barn i projektet. (Våra ”local dentists” kan ju endast göra insatser i projektet på
sin volontärs-tid).
Vasile Goldis-universitet i Arad utbildar tandläkarstudenter. Som första universitet nappar de
på erbjudandet 2012 och ansluter sig. Studenterna i sista årskursen gör nu en mycket aktiv
insats i stadens skolor när det gäller att lära barnen hur de ska borsta tänderna och varför
flourbehandling är viktigt. Studenterna är därmed ute i verkligheten och ser hur det fungerar.
sida 5
Projektets bedömning är att vi nu vunnit två saker. 1) studenterna får uppleva hur man arbetar
praktiskt med förebyggande barntandvård, 2) fler skolbarn kan innefattas nu i projektet.
VGR skänker en mobil tandklinik
Västra Götalandsregionen (VGR) har en rullande tandvårdsklinik (buss). Denna klinik är fullt
utrustad, om än inte med den absolut senaste tekniken. VGR ska införskaffa en ny mobil
enhet och beslutar sig därför att, i oktober 2013, donera den ”gamla” till projektet i Rumänien.
Bussen transporteras till Arad.
Avsikten är att studenterna vid Vasilie Goldis-universitet skall få genomföra praktisk
förebyggande tandvård ute i byarna runt Arad. Härigenom får studenterna viss praktik innan
de kommer ut i verkliga arbetslivet och, inte minst, kan barn nås som annars inte har
möjlighet att få någon tandvård.
Rumänsk byråkrati stoppar dock bussens verksamhet. Det krävs minst sju tillstånd för att få
använda bussen. Hittills (juni 2014) har fem tillstånd erhållits och de två återstående beräknas
erhållas inom två månader.
Representanter för VGR och tandläkarstudenter framför den buss som VGR skänkt
VGR introducerar ett uppföljningsprogram; Första utvärderingen
VGR har också, tillsammans med inblandade rumänska tandläkare och rumänsk
programmerare, tagit fram ett datoriserat uppföljningsprogram för kariesregistreringar.
Projektet använder nu programmet. De första uppföljningarna visar på en mycket hög
frekvens av karies. I många skolor har 50-60% av skolbarnen karies. I några skolor är
frekvensen så hög som 90 %.
Under hösten 2013 görs en utvärdering på eleverna i School 7 i Arad (där projektet en gång
startade). Utvärderingen visar att kariesprevalensen hos eleverna nu har sjunkit från 50 % (år
2005) till samma låga nivå – ca 3 % för 7-8 åringar - som hos barn inom Västra
Götalandsregionen!! ”Ett helt fantastiskt resultat” säger de ansvariga tandläkarna. Detta har
sida 6
uppnåtts genom att endast lära barnen goda kostvanor och att borsta tänderna regelbundet med
fluortandkräm samt att fluorlacka dem.
Under läsåret 2013-14 beräknas ca 10 000 lågstadiebarn från ca 28 städer ingå i programmet.
Den svenske ambassadören Anders Bengtcén stödjer energiskt projektet och deltar vid flera
sammankomster i rumänska Rotaryklubbar.
En pojke som borstat tänderna föredömligt noggrant och inte sköljt munnen efter
tandborstningen.
Kommentar från Gunnar A Eriksson, VGRs tandvårdsdirektör
Gunnar A Eriksson, som är tandvårdsdirektör i VGR, säger att ”Folktandvården i VGR har
engagerat sig i tandhälsoprojektet i Rumänien för att vi vill bidra till en bättre tandhälsa hos
de rumänska barnen. Vi har lång erfarenhet av preventivt arbete och delar gärna med oss av
våra erfarenheter. Samtidigt får vi erfarenheter från ett annat land, får testa våra tankar och
idéer i andra sammanhang och hoppas starta ett forskningsutbyte mellan våra
tandläkarhögskolor."
Kommentarer från Mölndal RKs projektledare
Vad krävs då för att kunna uppvisa sådana här resultat? Från att inledningsvis har varit ett
lokalt Rotaryprojekt som kunde skötas med ”vänster hand” har nu Mölndal RK en särskild
organisation för ändamålet. 4-5 personer med bred erfarenhet av tandvård och från arbete dels
i projekt och dels från kulturer i andra länder, är engagerade.
Göran Hammarskjöld (eldsjäl och projektledare) säger;
 ”Det krävs mycket tid och några galna pensionärer”. Hela projektet vilar ju också på att många
Rotarymedlemmar engagerar sig på frivillig och volontär basis. Detta ska sedan paras med
ekonomiska eller materiella bidrag från Radiohjälpen, enskilda personer, Rotary-klubbar,
Rotarys U-fond, VGR och olika företag. Ett steg har också varit en Global Grantansökan. Denna är nu också i hamn.
sida 7

Som tidigare nämnts har vi etablerat ett samarbete med Vasile Goldis universitet i Arad.
Vid en uppföljningsresa till Rumänien i maj 2014 etablerades ett likartat samarbete med
den odontologiska fakulteten i Cluj Napoca.
Deltagare vid ett möte på universitetet i Cluj Napoca. Bl a Dekanus Dr Radu Septimiu
Campian (står i mitten) och PDG 2007-08 (längst till höger). Göran Hammarskjöld (i
bakgrunden och delvis skymd)



En viktig del är nu att få Ministry of Health att inse vikten av att ta över detta projekt så
att landets samtliga barn kan omfattas i ett nationellt program för förebyggande
tandhälsovård. Från Rotary-projektets sida läggs stor möda ner på att informera berörda
myndigheter om effekterna och fördelarna med att stötta barnen och deras föräldrar. Allt
i syfte att barnen ska få en bättre tandhälsa.
Tack vare vår ambassadör Anders Bengtcén engagerade insats har kontakter nu etablerats
även med det rumänska hälsovårdsministeriet och hälsovårdsministern.
Under läsåret 2014-15 beräknas ca 12 000 barn ingå i projektet.
Göran tillägger också att det har varit otroligt givande att se hur projektet växt och nu börjar
kunna stå på egna ben. Hans erfarenheter från ett tidigare liv som internationell konsult är att
man i varje nytt projekt, speciellt i andra kulturer, måste på ett tidigt stadium göra klart för sig
hur projektet skall kunna leva vidare den dagen som det skall skötas utan extern hjälp.
Möte med ambassadörer
I september 2014 träffar Göran Hammarskjöld ambassadörer, Först Rumäniens ambassadör i
Stockholm; Raduta Matache. Ett intressant samtal uppstår om orsakerna till skillnaden i
tandhälsan bland barn mellan Rumänien och Sverige. Enligt projektets tandläkare beror detta
till stor del på att det inte finns någon utbredd tandborstningskultur med fluortandkräm i
sida 8
Rumänien. Vidare genomförs ingen organiserad förebyggande barntandvård och inte heller
någon fluorlackning. Även en god matkultur är av stor vikt i detta sammanhang. Det svenska
begreppet ”lördagsgodis” diskuteras också. Som ett sätt att få barnen att minska, eller
åtminstone koncentrera, sitt intag av sötsaker och sedan borsta tänderna.
Därefter beger sig Göran till Utrikesdepartementet för att träffa Anders Bengtcén (avgående
svensk ambassadör i Rumänien) och hans efterträdare Anneli Lindahl-Kenny. Det visar sig
att den tillträdande ambassadören är väl insatt i projektet och hon lovar att stötta det i samma
omfattning som hennes företrädare.
Bolivia
Under höstterminen 2014 kommer Mölndal Rotaryklubb i kontakt med ett barnhem och en
skola i La Paz, Bolivia. Barnhemmet och skolan drivs, tillsammans med ett universitet för
managementstudier, av en stiftelse med norska intressen. Här startas ett förebyggande
tandvårdsarbete med regelbunden tandborstning med fluortandkräm och fluorlackning. Även
begreppet ”lördagsgodis” införs. Planerna för framtiden innehåller både byggande av en
klinik på skolan och en aktiv medverkan av sistaårskursarna på den odontologiska fakulteten i
staden. Behovet bedöms som mycket stort. Effekterna av projektet ska följas upp med ett
registreringsprogram.
Vårt 90-konto – 90 02 51-0
För att kunna genomföra Mölndal Rotaryklubbs del av projektet drivs således detta med ett
s.k. 90-konto (90 02 51-0). Upplägget har valts för att visa att detta är en seriös och kraftfull
satsning och att medlen på kontot hanteras på rätt sätt. Alla 90-konton kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll.
Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som
 beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa
uppfyller högt ställda krav,
 gör årliga kontroller av alla med 90-konton och
 säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalité.
sida 9