Demenssjuksköterskor

Demenssjuksköterskor
Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk
Karlstad 28 april 2015
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
Förslag Program
•
•
•
Nya Perspektiv- äldres hälsa
Madelene Johanzon
Regional handlingsplan Äldreområdet
Nyttan med ”Äldresatsningen” ?
•
•
•
Egna programpunkter
Gruppdiskussioner
Framtida träffars fokus?
Ca 12.30 LUNCH
Dagens på Kanikeköket
NYA PERSPEKTIV
- Äldres Hälsa
Vår 2015
Nya perspektiv
- Länets gemensamma utvecklingsarbete
- Årligt seminarium (politiker o chefstjänstemän)
Främja samverkan
Öka kunskap om varandras verksamheter
Gemensamma visioner och mål för Värmlänningens bästa
Övergripande inriktning och resultatmål bidrar till att skapa
en tydlighet om vad som förväntas
www.regionvarmland.se
Nya Perspektivs utmaningar
-Arbetsgrupper. Multiprofessionella K + LiV
- Vision- övergripande mål- resultatmål - handlingsplan
Äldres
Hälsa
Sårbara
familjen
Psykisk
Hälsa
www.regionvarmland.se
Riskbruk och
riskbeteende
Äldres hälsaVision och mål
Vision: Skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom
Mål: Att samverkan skall komma den enskilde individen till del genom en
ökad kvalitet i berörda verksamheter inom följande områden
God vård i
livets slutskede
Preventivt
arbetssätt
God vård vid
demenssjukdom
God
Sammanhållen
läkemedelsvård och
behandling för
omsorg
äldre
www.regionvarmland.se
www.regionvarmland.se
Preventivt arbetssätt
för Selma & Gustaf
Mål Värmland
•
Minst 80 % av personer med
risk för fall, trycksår, undernäring
eller ohälsa i munnen ska
erhålla minst en förebyggande
åtgärd.
www.regionvarmland.se
God vård vid demenssjukdom
för Selma & Gustaf
Mål Värmland
• 90 % av de personer som får
en demensdiagnos ska ha
genomgått en fullständig basal
demensutredning
• Den genomsnittliga poängen i
NPI-skalan skall sjunka mellan
utförda skattningar under
mätperioden
www.regionvarmland.se
God läkemedelsbehandling för
Selma & Gustaf
Mål Värmland
Statistiskt säkerställd minskning
av följande indikatorer:
• Andel personer över 75 år med
olämpliga läkemedel
• Andel personer över 75 år med
antipsykotiska läkemedel
www.regionvarmland.se
Sammanhållen vård och omsorg
för Selma & Gustaf
Mål Värmland
Statistiskt säkerställd minskning
av följande indikatorer:
• Undvikbar slutenvård
• Oplanerade återinskrivningar
inom 30 dagar
www.regionvarmland.se
Regionala mål 2015-2016
God vård i livet slutskede
God läkemedelsbehandling för äldre
•
Minst 70 % av personer i livets slutskede har erhållit
Statistiskt säkerställd minskning* av följande indikatorer:
brytpunktssamtal
•
Andel personer över 75 år med olämpliga läkemedel
•
Andel personer över 75 år med antipsykotiska läkemedel
•
Minst 50 % av personer i livets slutskede har erhållit en
validerad smärtskattning
Preventivt arbetssätt
Sammanhållen vård och omsorg vid demenssjukdom
•
Minst 80 % av personer med risk för fall, trycksår, undernäring
Statistiskt säkerställd minskning* av följande indikatorer:
eller ohälsa i munnen ska erhålla minst en förebyggande
•
Undvikbar slutenvård
åtgärd
•
Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar
God vård vid demenssjukdom
* Med statistiskt säkerställd minskning menas att minst fyra av sex månadsvärden
•
90 % av de personer som får en demensdiagnos ska ha
skall vara lägre än motsvarande månad föregående år. Mätperiod: 2014-03-31 -
genomgått en fullständig basal demensutredning
2015-08-31 samt 2015-03-31 -2016-08-31
•
Den genomsnittliga poängen i NPI-skalan skall sjunka mellan
utförda skattningar under mätperioden
Sammanhållen vård och
omsorg om de mest sjuka
äldre
Veronica Arnesson, Berit Hassel, Josefin
Hellberg
Äldresatsningen 2010-2014
Nyttan?
www.regionvarmland.se
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
God vård i livets slutskede
Fokus på förbättring av kvalitetsindikatorerna:
– Brytpunktssamtal
– Smärtskattning
Palliativ vård 2014
1122 st kommunala verksamheter
1008 st landstingets verksamheter
Fokus på att arbeta i riktning mot att
göra vården i livets slutskede jämlik,
oavsett kön, ålder, diagnos m.m.
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
Andel avlidna utan
trycksår
100
90
80
Andel med
dokumenterad
symtomskattning
70
60
Andel ordinerade
injektionsläkemedel
mot ångest
50
40
30
20
10
0
Andel med
dokumenterad
smärtskattning
Andel ordinerade
injektionsläkemedel
mot smärta
Andel med
dokumenterat
brytpunktsamtal
Andel med
dokumenterad
munhälsa
Sjukhuset i Arvika (194 st)
Centralsjukhuset i Karlstad (539 st)
Torsby sjukhus (153 st)
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
Andel avlidna utan
trycksår
100
90
80
Andel med
dokumenterad
symtomskattning
70
60
Andel ordinerade
injektionsläkemedel
mot ångest
50
40
30
20
10
0
Andel med
dokumenterad
smärtskattning
Andel ordinerade
injektionsläkemedel
mot smärta
Säbo (672 st)
Korttid (254 st)
Andel med
dokumenterat
brytpunktsamtal
Andel med
dokumenterad
munhälsa
Sjukhus (889 st)
Allm. hemsjukvård (269 st)
Spec. hemsjukvård (78 st)
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
Eftersamtal erbjudet
100
Läkarinformation till
närstående
90
Läkarinformation till
patienten
80
70
60
Lindrad från rosslig andning
50
Uppfyllt önskemål om
dödsplats
40
30
20
10
Lindrad från ångest
Munhälsa bedömd
0
Lindrad från illamående
Avliden utan trycksår
Mänsklig närvaro i
dödsögonblicket
Lindrad från smärta
Utförd validerad
smärtskattning
Sjukhus/Demens/Kvinna/65+
Säbo/Demens/Kvinna/65+
Hemsjukvård/Cancer/Kvinna/65+
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
Preventivt arbetssätt
Fokus på förbättring av kvalitetsindikatorerna
- Preventiv process – riskbedömning, åtgärd, uppföljning
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
Preventivt arbetssätt
Kommun
Landsting
(54% av personer med risk får insatt åtgärd)
(83% av personer med risk får insatt åtgärd)
Riskbedömningar
Riskbedömningar med minst en
utförd åtgärd
2903
Riskbedömningar med minst en
planerad åtgärd
4361
Riskbedömningar med risk
5420
Riskbedömningar totalt
6335
0
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Antal riskbedömningar
Riskbedömningar
Riskbedömningar med minst en
utförd åtgärd
6281
Riskbedömningar med minst en
planerad åtgärd
6449
Riskbedömningar med risk
7542
Riskbedömningar totalt
9249
0
2000 4000 6000 8000
Antal riskbedömningar
10000
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
God vård vid demenssjukdom
Fokus på
– Basal demensutredning
– Minskning av BPSD-symptom
MMT/MMSE-SR - minnestest
Klocktest- minnestest
Lab-prover
Datortomografi av hjärnan
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
Diagnos & behandling
+ Stor förbättring
Basal
- Samtidigt som nästan 4 av 10
demensutredning
personer med misstänkt demens
inte utreds enligt rekommendation…
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
Initiativ till
anhörigstöd
40,00%
30,00%
20,00%
Läkemedel vid
Alzheimers
2012
2014
10,00%
0,00%
Frågat om
körkort
Specificerad
demensdiagnos
+ Stor förbättring!
- Samtidigt som nästan 3 av 10 personer inte
får sin demensdiagnos specificerad…
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
BPSD Värmland
•
Användningen av BPSD-registret har ökat med
ca 140 % från 2013 till 2014
•
Alla kommuner är anslutna
•
Antal bemötandeplaner ökade för varje månad
(perioden oktober 2013- september 2014, från 502 st första
månaden till 1035 sista månaden )
•
NPI-poängen sjönk i genomsnitt med 0,84 poäng
(mellan 1:a o 2:a skattningen, under perioden okt 2013- sep 2014)
•
NPI-poängen sjönk i genomsnitt med 1,93 poäng
(mellan 3:dje o 4:e skattningen, under perioden okt 2013- sep 2014)
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
BPSD-skattningar i Värmland
Arbete med
hjälp av BPSD-registret
fortsätter även efter äldresatsningen…
Vision: Skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom
Mål: Att samverkan skall komma den enskilde medborgaren till del genom
en ökad kvalitet i berörda verksamheter inom följande områden
God vård i
livets
slutskede
Preventivt
arbetssätt
God
läkemedelsbehandling
för äldre
Nätverksträff
www.regionvarmland.se
Sammanhållen
vård och
omsorg
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
God vård vid demenssjukdom
Värmland 2015
Ett av fem prioriterade målområden inom
äldres hälsa i Värmland
Mål 2015
•
90 % av de personer som får en
demensdiagnos ska ha genomgått en
fullständig basal demensutredning
Källa: SveDem
•
Den genomsnittliga poängen i NPIskalan ska sjunka mellan utförda
skattningar under mätperioden
Källa: BPSD-registret
Basal demensutredning
•
Strukturerad anamnes
•
Anhörigintervju
•
Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd
•
Kognitiva screeningtest
(MMT/MMSE-SR + Klocktest, Minnestest 5x3 rekommenderas för att närmare bedöma vilken art och grad av
minnesstörning som föreligger, i de fall där MMSE-SR + Klocktest inte ger tillräcklig information)
•
Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga
•
Laboratorieutredning
•
Datortomografi av hjärnan
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
Vård och samverkansprogrammet
www.liv.se/demens
Vård- och samverkansprogrammet har tagits fram för att Landstinget i
Värmland och kommunerna på bästa sätt ska kunna hjälpa personer
med demens och deras anhöriga
Innehåll:
• Samverkan
• Diagnostik
• Behandling
• Omvårdnad
• Juridik
• Demografi
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
Stöd i arbetet
•
”Lathund/manual” för uttagande av statistik/rapporter i BPSD-registret och SveDem. Lathund
tillgänglig via Region Värmlands hemsida
•
Tips! Botanisera på BPSD-registrets hemsida www.bpsd.se för tips, råd och inspiration för
fortsatt arbete. Se särskilt under dokument och under menyraden ” Arbeta med registret” och
”Övrigt” på startsidan.
•
Informationsbroschyr om kvalitetsregister riktad till vårdtagare. Kontakta
[email protected] för att beställa broschyren
•
Informationsbroschyr om kommunalt anhörigstöd till anhöriga . Kontakta
[email protected] för att beställa broschyren
•
Broschyr fakta om anhörigomsorg . Kontakta [email protected] för att
beställa broschyren
•
Regionala kvartalsrapporter Äldres hälsa
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
Kontakt
Josefin Hellberg, Utvecklingsledare Region Värmland
[email protected]
054- 701 11 31
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
Om ert arbete
Berätta!
Vad har ni förbättrat på er enhet med hjälp av
arbete med SveDem och BPSD-registret
Vad har blivit bättre för den enskilde patienten?
Att fundera på
Vad behöver ni göra hos er
för att få till samarbetet mellan
VC- kommun- annan aktör för den
Demenssjuke i din verksamhet?
Hur kan ni gå till väga?
Vad behöver ni göra?
NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR
Frågor för reflektion kring ert resultatkvalitetsregister
• Vad säger resultatet om vad vi lyckats uppnå?
-Vad vi behöver lägga mer fokus på?
• Hur ser utvecklingen ut? Hur ligger vi till jämfört med:
-Oss själva (bakåt i tid)
-Länet
-Riket
• Hur kan vi använda resultaten i våra förbättringsarbeten?
-T.ex. utföra en insats baserat på resultaten, sedan mäta
före/efter – har insatsen fått någon effekt?