Inhalationsbehandling - Allergikompetenscentrum Syd

2015‐05‐13
Inhalationsbehandling
Birgitta Jagorstrand
Allergikompetenscentrum syd, Lund
Lund 2015
Vadsägerriktlinjerna?
• GOLD och GINA betonar vikten av patientutbildning och regelbunden uppföljning av inhalationsteknik
• Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vid astma och KOL innehåller tydliga rekommendationer och betonar vikten av utbildning och uppföljning av inhalationsteknik.
Kunskapomdetläkemedelsom
ordinerats
• Verkningsmekanism
• Förväntad effekt (förebyggande, omedelbar effekt, lång‐
eller kort effekt etc.)
• I vilken ordning skall läkemedlet tas
• Missad dos
• Överdosering
• Hur skall läkemedlet förvaras (temperatur, ljuskänslighet, luftfuktighet etc.)
Allergi & Astmadagen 150506‐Jagorstrand
1
2015‐05‐13
Läkemedelförinhalation‐
beredningsformer
• Spray (suspension, lösning)
• Pulver
• Vätska (suspension, lösning) för nebulisering
Olikatyperavinhalationsläkemedel
• Kortverkande (SABA) och långverkande (LABA) ß2‐adrenerga agonister
• Kortikosteroider (ICS)
• Kombinationsbehandlingar (t ex ICS/LABA)
• Antikolinergika
SW/RESP/14/0054
Faktorersompåverkar
deponeringenilungorna
"Residence
time"
Impaktion
Den genomsnittstid som en partikel finns i systemet
Sedimentation
Deponering
i lungorna
Diffusion
Anatomi
Inhalationsflöde
Partikelstorlek
Inhalationsvolym
SW/RESP/14/0054
Allergi & Astmadagen 150506‐Jagorstrand
2
2015‐05‐13
Deponeringavpartiklariluftvägarna
• Impaktion (partikelstorlek och hastighet avgör)
Impaktion innebär att en partikel av sin egen tröghet fortsätter rakt fram (när luftvägen svänger), når en yta och fastnar.
• Sedimentation (gravitation avgör)
Sedimentation innebär att en partikel tyngre än luft faller nedåt på grund av gravitationen.
• Diffusion Impaktion
Sedimentation
(gravitation)
Spontan spridningsprocess
Diffusion
SW/RESP/14/0054
Dos‐ definition
Spirometrikörkortet
• Lungdos – den dos som deponeras i lungorna. Spray deponerar 10‐15% av angiven dos.
Pulverinhalatorerna 25‐40% av dosen
HFA‐sprayerna md finare partikelstorlek deponerar >50%
2015‐05‐13
• Angiven dos – den dos som vid varje inandning lämnar inhalatorn eller nebulisatorn
• Respirabel eller finpartikeldos ‐ den dos som når perifert i de nedre luftvägarna
FPD och FPF
• Fine Particle Dose (FPD, finpartikeldos)
Dosen av läkemedel med partiklar <5 µm
• Fine Particle Fraction (FPF)
Andel av den totala dosen med partiklar <5 µm (som når de nedre luftvägarna)
SW/RESP/14/0054
Allergi & Astmadagen 150506‐Jagorstrand
3
2015‐05‐13
Deponeringochdistributioni
luftvägarna
•
> 10 µm: munhålla
•
5 ‐ 3 µm: bronker (generation 0 ‐ 8 inklusive trakea)
•
3 ‐ 0,7 µm: bronkioler
och den alveolära regionen (generation 8–23)
•
< 0,7 µm: alveoler Orsakertillinhalationsfel‐ 1
Inhalatorn
•Kräver fysisk förmåga för korrekt användning
hantering, fingerfärdighet, handstyrka, lungkapacitet
och/eller koordination mellan hand och inandning
1. Cochrane GM, et al. Respir Med 1999;93:763–9; 2. Rand CS, et al. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:580–8; 3. Cochrane MG, et al. Chest 2000;117:542–50; 4. Basheti
IA, et al. Respir Care 2005;50:617–23
SW/RESP/14/0054
Orsakertillinhalationsfel‐ 2
Patienten
•Fysisk förmåga
hantera inhalatorn på rätt sätt
•Hälsouppfattning/uppfattning om medicinering
påverkar följsamheten
•Följsamhet
40–60 % av patienterna följer inte behandlingen1‐3
•Preferens
användarvänlighet, bekvämlighet (t.ex. storlek, form, vikt, tålighet), känsla i munnen (t.ex. smak, irritation)
1. Cochrane GM, et al. Respir Med 1999;93:763–9; 2. Rand CS, et al. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:580–8; 3. Cochrane MG, et al. Chest 2000;117:542–50; 4. Basheti
IA, et al. Respir Care 2005;50:617–23
Allergi & Astmadagen 150506‐Jagorstrand
4
2015‐05‐13
Orsakertillinhalationsfel‐ 3
Vårdpersonalen
•Teknik
många inom sjukvården kan inte visa hur inhalatorer används korrekt
•Utbildning
för liten andel patienter får lära sig av vårdpersonal hur inhalatorn ska
användas4
•Uppföljande kontroll
vårdpersonal kontrollerar bara tekniken hos få patienter4
1. Cochrane GM, et al. Respir Med 1999;93:763–9; 2. Rand CS, et al. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:580–8; 3. Cochrane MG, et al. Chest 2000;117:542–50; 4. Basheti
IA, et al. Respir Care 2005;50:617–23
Orsakertillinhalationsfel‐ 4
Kulturella barriärer
• Olämpligt
inhalatoranvändning kan ses som olämpligt, patienterna kan föredra
perorala läkemedel
• Alkohol
vissa CFC‐fria inhalatorer innehåller alkohol, vilket kan utgöra ett
bekymmer
1. Cochrane GM, et al. Respir Med 1999;93:763–9; 2. Rand CS, et al. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:580–8; 3. Cochrane MG, et al. Chest 2000;117:542–50; 4. Basheti
IA, et al. Respir Care 2005;50:617–23
pulver
• Patientens inhalation genererar den kraft som krävs för att mobilisera och finfördela pulvret. Djup och kraftfull inandning
• Inhalera så snabbt det går från början och så länge det går
2015‐05‐13
DPIDry Powder Inhaler
• Inhalationsmotståndet varierar mellan olika pulverinhalatorer
• Barn från fem till sex års ålder kan använda pulverinhalator
Allergi & Astmadagen 150506‐Jagorstrand
5
2015‐05‐13
Faktorersomkanpåverkaanvändandet
avenDPI?
• Orientering
• Dosen kan variera ändra ner till noll
• Skaka
• Kan påverka densiteten/luftningen av
pulvret i behållaren
• Utandning
• Fukt kan påverka den avgivna dosen
• Förvaring
• Skyddslocket måste sättas tillbaka
korrekt, annars påverkas pulvret av fukt
(gäller ej DPI:er med individuella doser)
MDIMetered Dose Inhaler
spray
• Detta kan uppnås genom att träna patienter att andas in i 5 sekunder eller så länge som möjligt
2015‐05‐13
• Vid användandet av en långsam inhalationsteknik är koordinationen inte så kritisk så länge inhalationen är långsam
• Djup och långsam inandning
• Barn från fem till sex års ålder kan använda andningsaktiverad spray
• Spacer monteras till sprayen för barn under fem år eller patienter med koordinationssvårigheter.
Dåliginhalationsteknik
Astma eller KOL ‐ dålig inhalationsteknik ökar risken med 50% för att ……
• Behöva en kortisonkur, • Akutmottagning besök • Inläggning på sjukhus (Melani 2011, Levy 2012)
Faktorer förknippade med felaktig inhalations teknik ‐ äldre personer
‐ lägre utbildning ‐ dålig eller ingen utbildning i hur inhalator används
‐ ordination av flera olika inhalatorer
Allergi & Astmadagen 150506‐Jagorstrand
6
2015‐05‐13
Varförärdåliginhalationsteknik
såvanlig?
Inhalator är komplexa
• Antal steg varierar där flera är "väsentligt" • Inte alltid lätt att lära av skriftliga instruktioner
• Få patienter är medvetna om att deras teknik är felaktig • Inhalationsteknik lärs sällan ut och kontrolleras sällan
• Få vårdpersonal kan visa korrekt användning av inhalatorer • MDI: 20‐50% felaktiga • DPI: 30‐85% felaktiga • Avfyrningshastighet, avdunstning och koordination är inte längre något problem om en ”spacer” kopplas till sprayen (Masken på när medicinen sprayas in i behållaren 30 sekunder på sig innan avdunstning)
• Olika sorters munstycken och masker. Det är viktigt att masken eller munstycket sluter tätt
• Olika in‐ och utandningsventiler
• Små behållare med en volym på 250–350 ml räcker för de flesta sprayer
• Kan ges till alla åldrar (Barn under 18 månader 4‐6 andetag. Barn över 18 månader 2‐4 andetag)
• Spray med spacer har även använts med gott resultat vid akut astma och då med högre doser av läkemedlet 2015‐05‐13
Andningsbehållare”spacer”
Spacer
Aero chamber
Diomond
Léspace
Vortex
Optichamber
Allergi & Astmadagen 150506‐Jagorstrand
7
2015‐05‐13
Med hänsyn till den tid inhalationsbehandlingen tar är nebuliserings system oftast inte ett förstahandsval.
Spirometrikörkortet
När skall nebuliserings system väljas?
• Om läkemedlet endast finns som vätska för nebulisering
• Ibland kan nebuliserings system ett bättre depositionsmönster
2015‐05‐13
Nebuliseringssystem
Det tillkommer även tid för rengöring av nebulisatorn efter varje behandling Viskabedöma…….
• Astmakontroll
• Följsamhet
• Inhalationsteknik
……………. vid varje besök (Gina guidelines)
Allergi & Astmadagen 150506‐Jagorstrand
8
2015‐05‐13
Attgåigenommedpatienten
• Vet patienten när en dos är laddad?
• Hur håller patienten inhalatorn?
• Förbereder patienten inhalationen korrekt?
• Sätter patienten in munstycket korrekt i munnen?
• Kan patienten skilja på in‐ och utandning?
• Hur inhalerar patienten? Kraftfullt eller lugnt?
Patienten
• Inhalationstekniken är dålig
• Få patienter har rätt inhalationsteknik
• Checkning av teknik och fysisk demonstration är viktig
• Kort demonstration om inhalatonstekniken är genomförbart och effektivt
• Skriftlig behandlingsplan/instruktion
2015‐05‐13
Sammanfattning
Vårdpersonalen
• ”Lärarna” har fel teknik
• ”Lärarna” måste också utbildas annars blir det fel som delges patienten
Allergi & Astmadagen 150506‐Jagorstrand
9
2015‐05‐13
GINA Instruktioner för inhalatorer och spacer användning
www.ginasthma.org
Beta‐2stimulerare
Beta‐2‐stimulerande läkemedel häver muskelkrampen i luftvägarna genom att…….
• Stimulera särskilda mottagare, så kallade beta‐2‐receptorer, på luftrörens muskler. • Musklerna slappnar av, luftrören vidgas och man kan andas lättare.
• Medicinerna används både vid akuta astmaanfall och förebyggande inför ansträngning för att undvika astmabesvär.
• Luftrörsvidgande läkemedel påverkar inte sjukdomens orsak – inflammationen.
• Luftrörsvidgande läkemedel finns både som • kortverkande (6 tim.) SABA
• långverkande (12 tim.) LABA
• Beta‐2‐stimulerande läkemedel har utvecklats från kroppens hormon adrenalin, och kallas också för adrenergika.
KortverkandeBeta‐2stimulerareSABA
förinhalation
• Bricanyl Turbuhaler
• Ventilastin Novolizer
• Buventol Easyhaler
• Ventoline Diskus
Allergi & Astmadagen 150506‐Jagorstrand
10
2015‐05‐13
LångverkandeBeta‐2stimulerareLABA
förinhalation
• Formatris Novolizer
• Onbriz Breezhaler
• Oxis Turbuhaler
• Striverdi Respimat
• Serevent Diskus
Inhalationssterioder ICS
• Giona Easyhaler (budesonid)
• Flutide Diskus
• Giona Easyhaler (beklometason)
• Pulmicort Turbuhaler
• Novopulmon Novolizer
• Asmanex Twisthaler
KombinationsläkemedelICS+LABA
• Budomix easyhaler
•
Duoresp Spiromax
•
Airflusal Forspiro
•
Relanio Elpenhaler
•
Relvar Elipta
• Seretide Diskus
• Symbicort Turbuhaler
Allergi & Astmadagen 150506‐Jagorstrand
11
2015‐05‐13
Långverkandeantikolinergika LAMA
• Seebri Breezhaler
• Spiriva Respimat
• Spiriva
• Eklira Genuair
KombinationsmedelLABA+LAMA
• Ultibro Breezhaler
Allergi & Astmadagen 150506‐Jagorstrand
12