DARTs presentation av projekten KomHIT_och Kompis

Bilder som stöd i
vårdsituationer
Sandra Derbring
 Datalingvist och tekniker
 Arbetat på DART sedan 2008
 Medverkar i flera projekt vid DART, bl.a. KomHIT
Helena Molker Lovén
 Pedagog
 Bakgrund inom särskola och förälder
 Medverkar i KOMPIS-projektet på DART
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Bakgrund till
KomHIT-projektet
 Vårdsituationer svåra för alla barn
 Okänd miljö – okända aktiviteter – svårt förbereda
 Ökade problem vid kommunikationssvårigheter
– Svårt förklara för föräldern, svårt för barnet att ställa frågor
och sedan bearbeta
 Vårdpersonal har enligt studier för lite kunskap om
kommunikationsstöd
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
KomHIT
- ett arvsfondsprojekt
Syfte
• tillgodose barnets rätt till kommunikation enligt
Barnkonventionen och Funktionshinder-konventionen och
öka barnets aktivitet och delaktighet under sjukhusvistelse
och tandvård genom att erbjuda kommunikationsstöd
främst i form av bilder och IT
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Projektmål KomHIT
 Tillskapande av en nationell webresurs som kan användas
av personal inom sjukvård och tandvård samt föräldrar
 Här skall det finnas:
– Idébank – nedladdningsbart material: för utskrift men
också
för användning på iPad/smartphone
– Bildbank – som möjliggör att ändra i och göra nytt
material
– Filmklipp – exempel på hur man använder materialet
– Information och utbildningsresurser
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Treårigt projekt
 Huvudsyftet år 1: Skapa sjukvårdens idébank och stommen i
själva webbresursen
 Huvudsyftet år 2: Skapa tandvårdens idébank, ta fram
utbildningskoncept och utvärdera sjukvård och sprida vidare
 Huvudsyfte år 3: Utvärdera, revidera, dokumentera och sprida
på olika sätt!
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Vi skall skapa denna resurs ihop!
 Projektgruppen representerar tillsammans olika typer av
verksamheter med olika processer som ger ett bra
utbud/underlag till banken
 Under projekttiden hjälper DART till med att
– tillverka material
– utbilda personal inom olika verksamheter
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Samarbetsparter
 DART Kommunikations- och dataresurscenter
 Dagkirurgi avd 320
 Andra enheter vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus:
barnlogopedi, lekterapi, BNK, regionhabiliteringen
 Barnkliniken vid SÄS Borås
 Barntandvård och specialisttandvård – Mun-H-Center
 Intresseorganisationer:
– FUB Lerum
– DHB Västra
– Autism- och aspergerföreningen Göteborg
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Har alla rätt att kommunicera?
 Vi har yttrandefrihet i grundlagen
 Vi har också FNs konventioner som reglerar rätt för olika
grupper
– Barnkonventionen
– Konventionen för personer med
funktionsnedsättning
 Inom AKK-området har ASHAs ”Kommunikativa
rättigheter” använts sedan 90-talet.
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Nya patientlagen
 Information ska anpassas till mottagarens:
–
–
–
–
–
Ålder
Mognad
Erfarenhet
Språkliga bakgrund
Andra individuella förutsättningar
 OBS! Mottagarens önskan att avstå från information ska
respekteras. Dokumentera!
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Samtycke från barn
 Barnets inställning ska
tillmätas betydelse i
förhållande till ålder och
mognad (från
Barnkonventionen).
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Olika AKK-sätt





Kroppskommunikation; gester, mimik, blick, hållning, röst
Föremål
Tecken
Foton/bilder/symboler/skrift
Talande hjälpmedel/datorer/surfplattor
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Fördel bildkommunikation





Kan användas av många och på olika sätt
Kräver mindre motorik än tal och tecken
Kräver inte så mycket minne och inlärning
Ger stöd för minne och struktur – varaktigt!
Ger idéer och gemensamt underlag för kommunikation!
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Att utforma kommunikationsstöd
 Utgår från en process och olika situationer/aktiviteter
 Vad brukar jag säga/skriva till barnet/patienten i denna
situation och vad ska barnet/patienten kunna kommunicera?
Tillgodoses rättigheter?
 Vilka är huvudorden/nyckelorden som jag behöver (och där
objekten inte finns nära att peka på)
 Vilka bilder/foton kan användas? Tecken?
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Bildkallelse till DART
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Bildschema över ett DART-besök
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Bildkarta om utprovningen
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Magisterarbete KomHIT sjukvård
1.
2.
a) Vilken uppfattning har vårdpersonal om
bildstödsanvändning inför och vid vårdbesök?
b) Vilken uppfattning har föräldrar om
bildstödsanvändning inför och vid vårdbesök?
a) Vilken eventuell inverkan har bildstöd på barn inför
och vid vårdbesök enligt vårdpersonal och föräldrar?
b) Finns det några tendenser till skillnader mellan barn
beroende på kommunikationsförmåga?
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Deltagare
 139 enkäter (BNK, Barnlogopedi, Regionhab, DART, dagkirurgi)
– Personal (97) och föräldrar (42, mest mammor) vid de olika
enheterna, stor grupp barn med autism, olika grad av
kommunikationssvårigheter (inga till grava)
 6 deltagare olika personalgrupper, fokusgruppintervju BNK
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Resultat i korthet
 JA – mycket positiva erfarenheter rapporteras av både
personal och föräldrar, förutom några undantag (alltså
bildstöd funkar inte i alla situationer och inte för alla barn – i
testsituationer ibland knivigt hur mycket stöd som ska ges)
 Barnen och föräldrar blir mindre oroliga, mer fokuserade –
förstår och medverkar bättre
 Tendensen är att barn med mer omfattande svårigheter inte
lika självklart tar till sig stödet som barn utan/mindre
funktionsnedsättning – dock viktigt att se att det fortfarande
kan vara viktigare för barnen med större svårigheter– ibland
helt avgörande!
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Bildmaterial i tandvården
 Specialisttandvårdsenheten Mun-H-Center medverkade i
projektet
 Diskuterade processer och valde ut
 Tillverkade kallelsebrev, pekkartor för väntrum, schemabok
och kommunikationsknippor.
 Kallelsen användes först – positiv respons
 Övrigt material infördes i verksamheten
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Välkommen till Mun-HCenter
Information om besöket
…………………………………………………
är välkommen för undersökning på Mun-H-Center,
Odontologen, Medicinaregatan 12A
Dag:……………………..
Tid: kl…………………..
Parkering finns utanför. Kom in och hämta ett
parkeringstillstånd att lägga i framrutan på bilen.
Mera information om Mun-H-Center, vägbeskrivning
och fler bilder hittar du på vår hemsida www.mun-hcenter.se.
Besöket kommer ta mellan 1,5 - 2 timmar.
Vi är tacksamma om du vill fylla i det medskickade
frågeformuläret och ta med det till besöket. Alla
frågor kanske inte är relevanta för just dig men det är
ett formulär som vi ger till alla patienter.
Du kommer att träffa tandläkare
………………………………………………………….
och logoped
…………………………………………………………...
Du kommer att få sitta i tandläkarstolen och öppna
munnen.
Tandläkaren kommer att tända en lampa, titta på dina
tänder med en liten spegel, känna på dem och mäta hur
stort du kan gapa. Tandläkaren kommer också att rengöra
dina tänder.
Logopeden vill se hur du kan röra på munnen. Du kommer
bland annat att få gapa, göra grimaser och blåsa
såpbubblor.
Logopeden vill också se hur du gör när du äter och dricker.
Det är därför bra om du kan ta med dig sånt som du tycker
om att äta:
-Mat i puréekonsistens som t.ex. yogurt eller liknande
-Kex som du tycker om
-Någon form av mat som behöver tuggas, t.ex. torkad frukt,
köttbulle eller liknande
Vi kommer att ta foto med en vanlig kamera på dina tänder
och på ditt ansikte.
Sedan säger vi hej då
Om du har frågor, behöver ändra tiden eller lämna återbud
till tiden så kontakta oss gärna så snart som möjligt.
Telefonnummer 010-441 79 80
Vänliga Hälsningar!
Mun-H-Center
Mun-H-Center Odontologen,
Göteborg Medicinaregatan 12 A
413 90 Göteborg
Tel: 010-441 79 80, Fax: 031-82 47 32
E-post: [email protected] hemsida: www.mun-h-center.se
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Utvärdering av bildkallelsen
 Föräldrar till 30 barn med sällsynta diagnoser (2-16) år
tillfrågades
 23 av barnen hade kommunikations-svårigheter (expressiva
och receptiva)
 Minst hälften av föräldrarna ansåg att deras barn haft nytta av
bildstödet i kallelsen genom ökad delaktighet och minskad oro
vid undersökningen
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
www.kom-hit.se
www.bildstod.se
www.kom-hit.se
 En nationell webb-resurs som kan användas av personal
inom sjukvård och tandvård samt föräldrar och deras nätverk
 Här finns:
• Materialbank – nedladdningsbart material: för utskrift
men också för användning på iPad/smartphone
• Bildbank – som möjliggör att ändra i och göra nytt
material (bildstod.se)
• Filmbank – se hur man gör
• Information och utbildningsresurser
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Nytt eller kommande
 Bildstöd.se: Nya funktioner, såsom blissbilder, möjlighet för
andra skriftspråk (t.ex. arabiska)
 KomHIT.se: Webbplatsen fylls på med material
 Fortsatt arbete med utbildningsmodeller – mer tid att arbeta
praktiskt och diskutera –teori via webbföreläsningar
 Sannolikt olika urval av material/paket till olika grupper
 Förankring! Spridning!
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Vision
 Sahlgrenska-karta: Allmän karta runt sjukvård. Tillgänglig på
alla avdelningar/mottagningar.
 Sahlgrenska-knippa: Allmän knippa runt sjukvård. Tillgänglig
på alla avdelningar/mottagningar.
 Certifierade kommunikationsvägledare: tillräckligt många så
att alla som vill kan ta fram bildstödd information.
 I framtiden: Kallelser med kort enkel text och information med
bilder. Kartor och knippor tillgängliga för de med större behov.
 Vi har allt att vinna! Bättre förberedda patienter, färre
inställda besök, mindre oro och enklare rehabilitering
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
KomHIT Flykting
 När flyktingmottagandet ökade kraftigt under hösten tog
DART fram enkla bildstöd för att underlätta kommunikationen
mellan de som kommer och de som tar emot
 Två situationskartor plus en baskarta
 Tre olika språk: svenska, engelska och arabiska
 Kartorna gjordes i bildstöd och lades upp på KomHITs
webbplats
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
www.kom-hit.se/flykting
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
DART skickade kartorna till bl.a.:







Migrationsverket
SKL
Rädda barnen
Röda Korset
UNHCR
Regionkansliet i Göteborg
Stadsledningskontoret i
Göteborg
 Enheten Asyl- och
flyktingfrågor i Västra
Götalandsregionen
 Avdelning Rättighet i Västra
Götalandsregionen
 Göteborgs stad och
närliggande kommuner
 Arvsfonden
 Stena Line
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Vissa fick kartorna direkt i handen:









Mölndals, Alingsås och Härryda kommun
Migrationsverket, Kållered
Bollebygds kommun och Närhälsans flyktingmottagning
Mölndals akutmottagning
Räddningsmissionen Göteborg,
Flera församlingar i Göteborgs kranskommuner
Volontärcentralen Landvetter
Flyktingboende i Rävlanda
Refugees Welcome på centralstationen i Göteborg
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Mycket respons!




Centrala barnhälsovården vill införa detta på alla BVC
Röda korsets frivilligverksamhet Träna svenska
Kyrkverksamheter, särskolor och habiliteringar runtom i landet
Kunskapscentrum för jämlik vård hjälper till med översättning
till flera språk
 1177 vill länka till kartorna i sin flyktinginformation
 Dept. of Language & Communication, University of Southern
Denmark vill forska på kartornas effekt
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Uppmärksammat i media
 Nämnt i olika nyhetsbrev i regionen
 Inslag i tidningen Föräldrakraft
 Intervju med DARTs enhetschef i Sveriges radio P4 Göteborg
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Facebooksidan - statistik
 5993 likes/delningar/kommentarer
 Har nått: 33 835 personer
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
Vi siktar högt!
 Vi vill satsa mer på att utveckla detta koncept
 Inskickad ansökan till VINNOVA under oktober
 Tanken är att ta fram fler kartor, på fler språk och anpassa
Bildstöd med fler funktioner anpassat efter denna grupp
(bildmaterial, flerspråkighet, anpassning till mobila enheter)
 Kommer ske i nära samarbete med flyktingboenden i
Göteborg
 Besked kommer inom ett par veckor
Bilder som stöd i vårdsituationer,
REDAH-dagarna 2015
www.kom-hit.se/flykting
Projektet
 Ta fram utbildningspaket
 Prova metoden och utbildningen på de 4 skolorna
 Ta fram materialpaket (pekkartor) till särskolemiljö
 Utvärdera - logopedstudenter
Hur gick det sedan?
 KOMPIS handledarutbildning utvecklades – ges nu
på DART
 Utbildningsmodellen idag
- KOMPIS handledarutbildning 2 dagar, helst
2 personer från samma arbetsplats/verksamhet
- Handledarna startar studiecirkel i
KOMPIS-modellen på en arbetsplats – totalt 6
utbildningstillfällen
Hur gick det sedan?
 DART genomförde kurs/studiecirkel på förskola
- modifierade del av materialet
 Bildmaterial finns nu även i Bildstöd (fri resurs)
 Stort intresse för handledarutbildningen på DART
- främst förskolor och särskolor
 HT -15 utökat innehåll riktat mot förskola
 HT -15 utökat innehåll flerspråkighet
www.dart-gbg.org
Här hittar du mer information om
projekt och material för
kommunikativ miljö