Användbara länkar för privata vårdgivare

1 (2)
Datum
Landstingskontoret
Vårdvalsenheten
Gunilla Corp, 021-17 62 66 , [email protected]
2015-04-07
ANVÄNDBARA LÄNKAR FÖR PRIVATA VÅRDGIVARE
Dokument
Webadress
Källa
Landstingets styrande
dokument
http://www.ltv.se/Omlandstinget/Policydokument/
Landstinget
Västmanland
Nationella riktlinjer
strokesjukvård
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjer
forstrokesjukvard
Socialstyrelsen
Hälso- och sjukvårdslag
(1982:763)
https://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso-och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
Riksdagen
Patientsäkerhetslag
https://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsa
kerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
Riksdagen
Patientdatalagen
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientda
talag-2008355_sfs-2008-355/
Riksdagen
Rekommendationer för
handläggning av personal
avseende MRSA
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2
007-130-5
Socialstyrelsen
Vårdhygien
http://www.ltv.se/Halsa_och_vard/Smittskydd_o
ch_vardhygien/
Landstinget
Västmanland
Regler för IT och e-hälsa
http://www.ltv.se/Vardgivare-ochsamarbetspartners/IT_for_privata_vardgivare/Reg
ler-for-IT-och-eHalsa/
Landstinget
Västmanland
HMC,
hjälpmedelscentrum
http://www.ltv.se/Halsa_och_vard/Funktionsnedsa Landstinget
ttning/Hjalpmedelscentrum/Hjalpmedelshandboke Västmanland
n_/
Riktlinjer för
tillgänglighet: Riv
hindren
http://www.mfd.se/
Myndigheten för
delaktighet
Vårdavgifter
http://www.ltv.se/Vardgivare-ochsamarbetspartners/
Landstinget
Västmanland
Postadress
Besöksadress
Telefon, vxl
Org Nr
E-post
Landstinget Västmanland
Landstingshuset
721 89 Västerås
Landstingshuset, ing 4
021-17 30 00
232100-0172
[email protected]
Telefax
VAT nr
Webbadress
021-17 45 09
SE232100017201
www.ltv.se
2 (2)
Datum
2015-04-07
Sjukresor
Samtrafik
Landstinget
Västmanland
http://www.ltv.se/Kollektivtrafik/sjukresor/
Tillämpningsanvisningar för sjukresor
Riktlinje 11694-1
Tolk
http://www.1177.se/Vastmanland/Tolk
Västmanlands
tolkservice
Utbildning, lärcentrum
http://www.ltv.se/Forskning-utbildning/utbildning/kompetensutvecklingskatalo
g/
Landstinget
Västmanland
Avtal och
överenskommelser om
kommunaliseringen av
hemsjukvården i
Västmanland
http://vkl.se/vi-arbetar-med/vard-ochomsorg/overenskommelser/avtaloverenskommelse
r/
Västmanlands
kommuner och
landsting