LAGBEVAKNING MILJÖ & ARBETSMILJÖ

MILJÖ
KVALITET
MILJÖ
CSR
ARBETSMILJÖ
LAGBEVAKNING MILJÖ & ARBETSMILJÖ
Alla företag är skyldiga att följa de lagar som finns. Lagarna ändras med jämna mellanrum
vilket medför ett tidsödande arbete med att ta reda på vad ändringen innebär. Askengren &
Co erbjuder er en effektiv lagbevakningstjänst som stöd. Vi har i samarbete med kunder,
konsulter och revisorer tagit fram ett lättanvänt och effektivt webbaserat verktyg för att hantera
detta.
VI KAN SPARA TID ÅT ER!
Våra kunniga konsulter är ute hos företag där de arbetar med bland annat lagstiftningsfrågor
och ledningssystem, samt sköter kontakter med myndigheter. Det ger oss en stor förståelse
för vad som är viktigt för företagen. Våra analyser av ändringarna i lagstiftningen blir därmed
fokuserade på hur ditt företag påverkas. Du får information om alla ändringar som görs i de
författningar du har i din laglista. Vi informerar även om alla nya författningar som kommer så
att du enkelt kan lägga med dem i din bevakning om de berör dig.
FÖRESKRIFTER SOM INGÅR I BEVAKNINGEN
EU-direktiv och EU-förordningar inom miljö ingår i vår bevakning. Likaså lagar och förordningar
inom miljö och arbetsmiljöområdet samt föreskrifter från ett flertal myndigheter, till exempel:
■■
Naturvårdsverket
■■
Kemikalieinspektionen
■■
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
■■
Arbetsmiljöverket
■■
Strålsäkerhetsmyndigheten
■■
Boverket
Dessutom innefattar tjänsten även bevakning av lokala föreskrifter för respektive kommun.
Dessa omfattar allmänna bestämmelser för VA (ABVA), lokala hälsoskyddsföreskrifter, avfallsföreskrifter samt ordningsföreskrifter. Föreskrifter för vattenskyddsområden kan läggas till om
företaget ligger inom ett sådant område.
MER INFORMATION
Vi har tre olika nivåer på vår Lagbevakningstjänst.
Vänd och läs mer om vår MINI, STANDARD och
PLUS tjänst på nästa sida.
Askengren & Co huvudkontor: Drakegatan 8, 412 50 Göteborg
Telefon: 031-335 01 80 E-post: [email protected] Hemsida: www.askengren.se
MILJÖ
KVALITET
MILJÖ
CSR
ARBETSMILJÖ
LAGBEVAKNINGMINI
■■
Bevakning av din laglista med författningar inom miljö och/eller arbetsmiljö.
■■
Länk till fullständig lagtext.
■■
Uppdatering med ändringar och nya författningar inom miljö/arbetsmiljö minst 4 ggr/år.
■■
E-post om att uppdatering gjorts skickas till superanvändare.
■■
Kvittensfunktion för varje ändring med möjlighet att skriva kommentarer som arkiveras.
■■
Möjlighet att få knappar, menyer etc. på engelska.
■■
Läsarinloggning - möjlighet till direktinloggning från intranät eller via genväg som kan användas av alla anställda.
■■
Möjlighet att lägga upp flera användare som kan arbeta i tjänsten och kvittera ändringar på
begäran från superanvändaren.
■■
Enklare bevakning kan även fås på andra författningar än miljö - och arbetsmiljölagstiftning för att ha allt på samma ställe.
LAGBEVAKNINGSTANDARD
Vår standardtjänst innehåller det som ingår
i LagbevakningMINI samt:
■■
Laglista redigerbar i kolumner där företaget beskriver vilka lagkrav man berörs av samt upp till
3 extra kolumner som du själv definierar. T.ex. ansvarig,rutinhänvisning, m.m. Det går även att
länka till intranät/internet.
■■
Laglistan kan kompletteras med eget material (t.ex. tillståndsbeslut, kundkrav mm.) som laddas upp och kan beskrivas i samma kolumner som laglistan.
■■
Effektiva sorteringsfunktioner och fritextsökning för att snabbt hitta det man letar efter.
■■
Vid ändringar/nya lagar kan laglistan redigeras direkt från kvittensfunktionen.
■■
Möjlighet att lägga upp platser/enheter och koppla respektive författning till de olika platserna
för att enkelt kunna avgränsa en laglista för en enhet i ett företag.
■■
Verktyg för att utföra en lagrevision på hela eller delar av laglistan (urval kan även göras med
hjälp av enhetsbegreppet om det används). Lagrevisionen kan skrivas ut, exporteras till excel
samt fyllas i på internet via dator eller surfplatta.
■■
Funktion för att redovisa åtgärder som gjorts för att åtgärda brister vid lagrevisionen.
■■
Arkiv för genomförda lagrevisioner
■■
Funktion för att skriva ut sammanfattning av en lagrevision
■■
Larmfunktion i laglistan om det är länge sedan lagrevision gjordes på en författning.
Askengren & Co huvudkontor: Drakegatan 8, 412 50 Göteborg
Telefon: 031-335 01 80 E-post: [email protected] Hemsida: www.askengren.se
MILJÖ
KVALITET
ARBETSMILJÖ
CSR
MILJÖ
PRISLISTA LAGBEVAKNING
MILJÖ eller
ARBETSMILJÖ
MILJÖ &
ARBETSMILJÖ
Mini
2800 kr/år
5300 kr/år
Standard
3800 kr/år
6100 kr/år
Separat offert
Plus
I priserna ovan ingår upp till 5 st användare och bevakning på lokala föreskrifter i en kommun.
Vid uppstart av tjänsten tillkommer en uppstartsavgift på 500 kr.
TILLÄGG
Extra kommun
200 kr/st/år
Extra användare över 5 st
200 kr/st/år
Priserna är giltiga till och med 2015-09-30.
LAGBEVAKNINGPLUS
STANDARD
Vår plustjänst innehåller allt som finns under Lagbevakning
samt att man har en utsedd
konsult som gör bedömningar, justerar laglistan, utför lagrevisioner samt andra arbetsuppgifter.
Konsulten är insatt i din verksamhet för att kunna göra rätt bedömningar. Tjänsten är helt anpassad till dina önskemål och offereras separat.
KONTAKT
Ladan Sharifian, 0733-27 90 74, [email protected]
Annelie Linhed, 0709-11 99 70, [email protected]
Charlotta Boweden, 0733-27 90 76, [email protected]
Askengren & Co huvudkontor: Drakegatan 8, 412 50 Göteborg
Telefon: 031-335 01 80 E-post: [email protected] Hemsida: www.askengren.se